วังสวนผักกาด @ I ♥ Bangkok

วังสวนผักกาด เป็นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทยที่เจ้าของบ้าน คือ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต หรือ เสด็จในกรมฯ และ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร หรือ "คุณท่าน" ได้เปิดบ้านซึ่งหลายคนรู้จักในนาม "วังสวนผักกาด" ให้บุคคลภายนอกเข้าชมในขณะที่ท่านเจ้าของยังคงใช้เป็นที่พำนักนับแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นต้นมา

ด้วยนิสัยและความรักในการสะสม เสด็จในกรมฯ ทรงรวบรวมศิลปะและโบราณวัตถุอันล้ำค่าที่สืบทอดมาจาก จอมพลเรือ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ) ต้นราชสกุลบริพัตร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และ สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี นอกจากนี้ เสด็จในกรมฯ และ "คุณท่าน" ต่างร่วมกันสะสมศิลปะและโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอื่นๆ ของทั้งชาติไทย และของโลกไว้อีกเป็นจำนวนมาก โดยเก็บรวบรวมไว้ ณ วังสวนผักกาด

พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดตั้งอยู่บนพื้นที่ ๖ ไร่ บริเวณถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ อันประกอบด้วยเรือนไทยโบราณ ๘ หลัง เรือนหลังที่ ๑-๔ จัดเป็นหมู่เรือนไทย โดยเรือนหลังแรกมีสะพานเชื่อมไปสู่เรือนหลังที่ ๒, ๓ และ ๔ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ ตามลำดับ ส่วนเรือนหลังที่ ๕-๘ ปลูกอยู่ห่างกันทางทิศตะวันตก และมีหอเขียนอยู่ทางทิศใต้ สำหรับพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง และ ห้องศิลปนิทรรศมารศีจัดแสดงอยู่ในศิลปาคารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๒-๓๕๔ ถนนศรีอยุธยา เป็นความริเริ่มของ พลตรี พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต หรือ เสด็จในกรมฯ และชายา คือ
ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร หรือ "คุณท่าน" โดยที่แต่เดิมได้ทรงรื้อเรือนไทยมาปลูกในวังสวนผักกาด
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ หลังจากที่เสด็จในกรมฯ ได้สิ้นพระชนม์ลงใน พ.ศ. ๒๕๐๒
"คุณท่าน" ได้ดำเนินการ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ "คุณท่าน" ได้อุทิศให้แก่ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

อาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นตำหนักไทยสมัยโบราณหลายหลัง หลังที่ ๑-๔ จัดเป็นหมู่เรือนไทย บางหลังก็เป็นของ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ซึ่งเป็นต้นสกุลทางพระมารดาของจอมพลเรือ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หรือ ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ พระราชบิดาของเสด็จในกรมฯ ศิลปโบราณวัตถุที่จัดแสดงส่วนใหญ่เป็นวัตถุโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ วัตถุที่ค้นพบภายในประเทศ และที่หามาจากประเทศอื่นๆ เรือนไทยที่กล่าวทั้งหมดมีอยู่ ๘ หลังด้วยกัน เรือนหลังที่ ๑ ตั้งอยู่ด้านหน้าทิศเหนือขนานกับถนนศรีอยุธยา มีสะพานเดินไปยังเรือนหลังที่ ๒, ๓ และ ๔ ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ ตามลำดับ เรือนหลังที่ ๕- ๘ ปลูกอยู่ห่างกันทางด้านทิศตะวันตกของวัง นอกจากนี้
ยังมี "หอเขียน" ตั้งอยู่ถัดจากสนามหญ้าสุดไปทางทิศใต้ ซึ่งเป็นที่เก็บภาพลายรดน้ำสมัยอยุธยาที่สมบูรณ์ที่สุด
ส่วนอาคารศิลปาคารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖
เพื่อใช้เป็นที่ทำการของมูลนิธิฯ และเพื่อจัดกิจกรรม หรือ นิทรรศการทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งได้สร้างห้องประชุมห้องอเนกประสงค์ ไว้ด้วย อาคารเรือนไทยหลังที่ ๗ คือ โขน ซึ่งอยู่ถัดจากเรือนหลังที่ ๕ และ ๖ ส่วนเรือนหลังที่ ๘ และศิลปาคารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุโบราณสมัยบ้านเชียงห้องศิลปนิทรรศมารศี ตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น ๒ ของศิลปาคารจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ ภายในบริเวณวังสวนผักกาด ชื่อของ "ห้องศิลปนิทรรศมารศี" ตั้งขึ้นตามพระนามของ หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์บริพัตร หรือ "ท่านหญิง" ศิลปินดีเด่นที่ได้รับการยอมรับอย่าง กว้างขวางจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ "ท่านหญิง" ทรงเป็นพระธิดาในพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต หรือ เสด็จในกรมฯ และหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์บริพัตร หรือ "คุณท่าน"
เยื้องจากหอเขียน เป็นอู่เก็บเรือ พระที่นั่งเก้ากึ่งพยาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระราชทานแก่ ทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ใช้เป็นขบวนเรือตามเสด็จประพาสต้น เรือลำนี้มีขนาดยาว ๙ วาครึ่ง ตัวเรือทำด้วยไม้ตะเคียนทองและเก๋งเรือ ทำด้วยไม้สักทอง
แผนที่

วังสวนผักกาด ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา เป็นที่ประทับของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจ และ ม.ร.ว.หญิงพันธุ์ทิพย์ บริพัตร ประกอบด้วยหมู่เรือนไทย จัดแสดงศิลปวัตถุโบราณต่างๆ มากมาย บางส่วนจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์โขน และพิพิธภัณฑ์ดนตรีทูลกระหม่อมบริพัตรฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน การเดินทาง รถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท ทางออกที่ 4

เปิดให้เข้าชมทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น.
ค่าเข้าชม ต่างชาติ 100 บาท
คนไทย 50 บาท
สอบถามเพิ่มเติม ที่ 02-245-4934
02-246-1775-6 ต่อ 229
ขอบพระคุณข้อมูลจาก //www.suanpakkad.com
สถานที่ วังสวนผักกาด


Create Date : 23 กุมภาพันธ์ 2554
Last Update : 22 มีนาคม 2554 8:58:08 น. 9 comments
Counter : 4407 Pageviews.

 
น่าไปจังเลยคร้า K.*SUPRA* อยู่ในเมืองใกล้ๆ นี่เอง


โดย: ASDK_MK วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:11:27:13 น.  

 
อ้าวจะมาปาดเสียหน่อย ไม่ทันแระ 5555

เกิดมาเพิ่งเคยรู้จัก อยู่ถนนศรีอยุธยานี่เอง

ใกล้จมูกแต่ไม่เคยรู้ทาง คืนวานก็ขับรถผ่านอยู่นะ

เสียดาย จดใส่เมมโมรี่สมองซีกซ้ายไว้ก่อน

ว่าแต่เปลี่ยนบล็อกเร็วนา จากไปเล่นสกีมาที่วังนี้เลย

หวังว่า คราวหน้าคงไม่ใช่สวนผึ้งอีกนนะคะ


ปล. ช่วงนี้ขยันกินบ่อย ทำให้อะไรที่แบน ๆ กลับมีกะชาวบ้านเค้าบ้าง


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:13:33:06 น.  

 
อยู่กลาง กทม. นี้เอง ผมผ่านไปมาหลายเที่ยวแล้วไม่เคยไปเที่ยวเลยครับ
ดูร่มเย็นดีจังเลย


โดย: ouanoy วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:14:37:24 น.  

 
ดีจังค่ะ ให้ถ่ายรูปได้หมดเลย

เมื่อก่อนทำงานอยู่ใกล้ๆ แถวนั้น แต่ไม่ได้ไปเลย ใกล้เกลือกินด่างมากๆ

เดี๋ยววันศุกร์โหวตได้ใหม่ จะมาโหวตให้นะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:17:04:23 น.  

 
สวัสดีตอนดึกครับ .....

ได้ยินชื่อวังสวนผักกาดมานานแล้ว แต่ยังไม่มีเวลาแวะไปเที่ยวชมเลยซักที ดูจากภาพแล้ว ร่มรื่นจริงๆ ดูไม่เหมือนอยู่กลางกรุงเลยนะครับ ..... อีกอย่างที่นี่ให้ถ่ายภาพด้านในด้วยใช่ไหมเนี่ย ...... เคยไปดูพิพิธภัณฑ์หลายๆ แห่งจะไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพภายในอาคารครับ .....


โดย: NET-MANIA วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:0:09:45 น.  

 
แวะมาเยี่ยมชม ครับ


โดย: Kavanich96 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:8:31:17 น.  

 
มาโหวตให้หมวดท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:8:47:49 น.  

 
สวัสดียามสายค่ะ
แวะมาเที่ยว วังสวนผักกาดด้วยคนค่ะ
เคยผ่านตั้งหลายครั้งแต่ไม่เคยเข้าไปดูเลย ต้องไปบ้างแล้วล่ะ
(เก่งจังเลยค่ะ รู้ได้งัยว่าเจ้าหมูปิ้งชอบกัดรองเท้า ตาซื่อๆอย่างนี้ล่ะค่ะเจ้าเล่ห์สุดๆ ตอนมาใหม่ๆนะคะ พอเปิดประตูบ้านปุ๊ป พี่แกทำเนียนๆให้เราตายใจว่าไปไม่ออกนอกบ้านแน่นอน แต่ที่ไหนได้เผลอแว๊บเดียว กวดร้อยเมตรเลยค่ะ 5555 (เข้าเส้นชัยด้วย) แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ พอจะเชื่อฟังบ้าง นิดหน่อย ย้ำค่ะว่านิดหน่อย อิอิอิ
ปล.โหวตให้ค่ะ


โดย: phunsud วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:43:16 น.  

 
สวัสดีอีกรอบค่ะ

ใช่แล้วค่ะ เก็บไว้ดูคนเดียว ก็ปลื้มคนเดียว เอามาแบ่งปันบอกคนอื่นๆ บ้างดีกว่า เนาะๆ

แอดเฟรนด์บล็อก อยู่ทางขวามือแหละค่ะ เหนือ Link อะค่ะ จะมีว่าแอดเราเป็นเฟรนด์บล็อก (แบบว่าเพื่อนเยอะ อาจจะต้องสกอลล์หายาวหน่อยค่ะ แหะๆ )


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:48:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

*SUPRA*
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]
readme


ขณะนี้เวลา :
free counters
Free Web Counter
.
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 
23 กุมภาพันธ์ 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add *SUPRA*'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.