Group Blog
 
<<
มีนาคม 2553
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
16 มีนาคม 2553
 
All Blogs
 
บทที่ 7 อำนาจและการเมืองในองค์การ

อำนาจและการเมืองในองค์การPower and Politics in Organizationแนวความคิดของ “อำนาจ”
• อำนาจ (Power) คือ วิธีการที่บุคคลใช้ความสามารถในการใช้อิทธิพลต่อผู้อื่น เพื่อให้บุคคลอื่นยินยอมปฏิบัติตามความต้องการของตนเอง
• อิทธิพล (Influence) หมายถึงอํานาจซึ่งแฝงอยู่ในบุคคล ซึ่งสามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์ เป็นอํานาจที่สามารถบันดาลให้ผู้อื่นต้องคล้อยตามหรือทําตาม เช่น อิทธิพลของดวงดาว อํานาจนอกเหนือหน้าที่ เช่น ตำรวจใช้อิทธิพลบังคับให้ยอมจ่ายเงิน
• อำนาจหน้าที่ (authority) คือ สิทธิอันชอบธรรมที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นตามตำแหน่งหรือตามที่กฏหมายกำหนดไว้

แหล่งที่มาของอำนาจในองค์การ
• อำนาจตามกฏหมาย
• อำนาจจากการให้รางวัล
• อำนาจจากการขู่บังคับ
• อำนาจจากความเชี่ยวชาญ
• อำนาจจากการอ้างอิง

อำนาจตามกฏหมาย Legitimate Power
• หมายถึง อำนาจที่ติดมากับหน้าที่หรือตำแหน่งตามสายงาน ซึ่งพนักงานต้องยอมรับ
• เมื่อใครมาดำรงตำแหน่งนี้ก็จะมีอำนาจตามตำแหน่ง แต่เมื่อใดที่หมดวาสนาอำนาจนั้นก็จะหมดไปด้วย

อำนาจจากการให้รางวัล Reward Power
• เป็นอำนาจที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิทธิหรือความสามารถที่จะให้รางวัลผู้อื่น ผู้อื่นต้องทำตามที่สั่ง ถ้าไม่ทำตามเมื่อใดก็อดที่จะได้รางวัล หรือสิ่งที่ต้องการ
• เช่น การเลื่อนตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือน ไม่อนุญาตให้ลาหยุดงาน ฯลฯ

อำนาจจากการขู่บังคับ Coercive Power
• เป็นอำนาจที่เกิดขึ้นโดยถ้าลูกน้องไม่ทำตามที่ผู้บริหารสั่งก็จะถูกขู่ลงโทษ หรือไล่ออก ทำให้เกิดความกลัว
• ถ้าใครก็ตามที่มีอำนาจจากหน้าที่ ก็มักจะมีอำนาจประเภทนี้ และอำนาจจากการให้รางวัลควบคู่ไปด้วยเสมอ

อำนาจจากความเชี่ยวชาญ Expert Power
• เป็นอำนาจที่เกิดขึ้นจากความรู้ ความชำนาญ ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพเหนือผู้อื่น เป็นอำนาจแบบไม่เป็นทางการ (informal power) ไม่ใช่เกิดจากตำแหน่งตามสายงาน

อำนาจจากการอ้างอิง Referent Power
• เป็นอำนาจที่เกิดจากตัวบุคคล ที่เราเคารพ ยกย่องนับถือ หรือชื่นชอบความมีชื่อเสียง และถือเป็นต้น แบบผู้นั้นมักจะมีอำนาจในการสั่งการหรือชี้นำต่อเราได้ เช่น ดาราภาพยนตร์ นักกีฬา นักร้อง ซึ่งทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

การพึ่งพา : ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอำนาจ
• การพึ่งพา คือ การที่บุคคลใดสามารถเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่น บุคคลนั้นจะเป็นแหล่งที่เกิดอำนาจ
“ในดินแดนของคนตาบอด คนที่มีตาข้างเดียวคือราชา”
“การพึ่งพาหนี้นอกระบบ”

สิ่งที่ทำให้เกิดการพึ่งพาคืออะไร?
• มีความสำคัญ : การพึ่งพาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งที่เราครอบครองจะต้องถูกมองว่ามีความสำคัญ หรือมีคุณค่าต่อผู้อื่น เช่น แผนกการตลาดถูกคาดหวังว่าจะต้องขายสินค้าได้มากที่สุด
• เป็นสิ่งหายาก : ทรัพยากรที่มีจำนวนน้อย แต่เป็นสิ่งที่ผู้อื่นต้องการ เช่น แพทย์เป็นอาชีพที่ตลาดต้องการมาก แต่มีผู้ที่จบออกมาน้อย ทำให้เกิดอำนาจต่อรองในเรื่องเงินเดือน และสวัสดิการ
• ไม่มีสิ่งทดแทน : ทรัพยากรที่สำคัญและไม่มีสิ่งอื่นมาทดแทนได้ จะยิ่งมีอำนาจมาก และต้องพึ่งพาสูง

ยุทธวิธีการใช้อำนาจ (Power Tactics)
• การใช้เหตุผล : ใช้ข้อเท็จจริง และข้อมูลประกอบ
• การใช้ความเป็นมิตร : ยกย่องให้เกียรติ สุภาพอ่อนโยน
• การร่วมมือ : ขอความสนับสนุนจากผู้อื่นเพื่อช่วยเสริมแรง
• การใช้การต่อรอง : เจรจาต่อรอง ให้ความช่วยเหลือเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน
• การถือสิทธิ : อ้างสิทธิอำนาจอันชอบธรรม เน้นย้ำกฎระเบียบ ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็น
• การใช้อำนาจหน้าที่ที่สูงกว่า : ขอความสนับสนุนจากผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า
• ใช้การลงโทษ : ใช้วิธีการให้รางวัลทั้งด้านบวก และด้านลบ

อำนาจกลุ่ม : การรวมตัวกันเป็นสัมพันธมิตร
• เริ่มจากการพยายามเพิ่มอำนาจตามลำพังตนเองก่อน หากไม่ได้ผล จึงรวมตัวกันเป็นพันธมิตร เมื่อบรรลุผลสำเร็จตามที่เรียกร้องแล้ว ก็จะสลายตัวอย่างรวดเร็ว

ภัยคุกคามทางเพศ : อำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันในที่ทำงาน
“การคุกคามทางเพศ” หมายถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมในทางเพศ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบุคคล เกิดจากอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกัน และจากการใช้อิทธิพลบังคับคุกคามขู่เข็ญ

การใช้อำนาจอย่างมีจริยธรรม
จงตอบคำถามต่อไปนี้
• พฤติกรรมนั้นทำให้เกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีต่อคนอื่น ทั้งในและนอกองค์การหรือไม่?
• พฤติกรรมนี้เคารพสิทธิของผู้อื่นทุกฝ่ายหรือไม่?
• พฤติกรรมนั้นปฎิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรมหรือไม่?

การเมืองในองค์การ : การใช้อำนาจ
• Organizational Politics : การเมืองในองค์การ หมายถึง กิจกรรมที่ผู้บริหารกระทำเพื่อเพิ่มอำนาจ และสร้างอิทธิพลให้กับตนเอง จุดมุ่งหมายเพื่อผลประโยชน์ หรือเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ

พฤติกรรมการเมืองในองค์การ
• เกิดจากการกระทำของบุคคลในองค์การ ซึ่งไม่ใช่เป็นบทบาทหน้าที่อันถูกต้อง แต่เป็นความพยายามที่จะกระทำทุกรูปแบบเพื่อสร้างฐานอำนาจ นำไปสู่ความได้เปรียบ ต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์เพื่อความสำเร็จ และเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง

รูปแบบของพฤติกรรมการเมือง
• พฤติกรรมการเมืองที่ถูกกฏหมาย : การปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
• พฤติกรรมการเมืองที่ผิดกฏหมาย : การละเมิดกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างรุนแรง เช่น การแก้แค้น การเปิดโปงความลับ การรวมตัวกันนัดหยุดงาน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการเมือง
ปัจจัยด้านตัวบุคคล (Individual Factors)
• ความสามารถในการปรับตัวสูง
• ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุมชะตาชีวิตว่าเกิดจากตนเอง
• ความมีเลห์เหลี่ยมสูง “High Mach” ต้องการอำนาจ อยากเป็นใหญ่ อยากเด่น
• การลงทุนในองค์การ
• การรับรู้ทางเลือกของงาน
• ความคาดหวังต่อความสำเร็จ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการเมือง
ปัจจัยด้านองค์การ (Organizational Factors)
• การจัดสรรทรัพยากรใหม่
• โอกาสเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
• ความไว้วางใจต่ำ
• การมีบทบาทที่ไม่ชัดเจน
• ระบบการประเมินผลงานไม่ชัดเจน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการเมือง
ปัจจัยด้านองค์การ (Organizational Factors)
• การให้รางวัลแบบ “ล้มเดิมพัน”
• การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย
• แรงกดดันในการทำงานสูง
• ผู้บริหารระดับสูง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

การสร้างความประทับใจ Impression Management (IM)
• Conformity : การทำตัวให้เข้ากับผู้อื่น ไม่ขัดคอ
• Excuse : การอ้างเหตุผล หรือแก้ตัว เพื่อลดความรุนแรง
• Apologies : กล่าวคำขอโทษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
• Self-Promotion : แสดงความชื่นชมในผลงานของตัวเองที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสนับสนุนให้ผู้อื่นได้รับรู้
• Flattering : แสดงการยกย่องชมเชยผู้อื่น
• Favor : การทำดีกับผู้อื่นโดยให้การช่วยเหลือเกื้อกูล
• Association : การอ้างความสัมพันธ์เพื่อแสดงความเป็นพวกเดียวกัน
Create Date : 16 มีนาคม 2553
Last Update : 13 สิงหาคม 2553 14:45:45 น. 2 comments
Counter : 17149 Pageviews.

 
ขอบคุณนะค่ะ ตรงจุดมากๆค่ะ ไม่ได้นี้แย่เลยค่ะ


โดย: ป.โท ม.ไหนเนี่ย IP: 183.89.224.143 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา:1:50:12 น.  

 
magnificent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not realize this. You should continue your writing. I am confident, you have a huge readers' base already!
oakley venta argentina 2015 espa?a //nubuls.com/?es-oakley-venta-argentina-2015-espa?a-12114.html


โดย: oakley venta argentina 2015 espa?a IP: 192.99.14.36 วันที่: 20 ตุลาคม 2558 เวลา:5:38:55 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
Benjawan_B
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 89 คน [?]
วิทยากร, ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD), การบริหารความเสี่ยงองค์กร, การจัดการมาตรฐานแรงงาน, กฎหมายแรงงาน,เขียนหนังสือและบทความ
New Comments
Friends' blogs
[Add Benjawan_B's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.