Group Blog
 
 
มกราคม 2552
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
5 มกราคม 2552
 
All Blogs
 
HRM 2102 บทที่ 4 เครื่องมือและวิธีการสรรหา

Methods of Recruitment
4.1 เครื่องมือและวิธีการสรรหาภายใน
– 4.1.1 การสรรหาจากระบบข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์
– 4.1.2 Job Posting and Job Bidding
4.2 เครื่องมือและวิธีการสรรหาภายนอก
– 4.2.1 การประกาศรับสมัครงาน
– 4.2.2 การโฆษณา
– 4.2.3 การใช้สำนักจัดหางาน
– 4.2.4 การใช้ผู้รับสมัครงาน
– 4.2.5 การจัดตลาดนัดแรงงาน
– 4.2.6 การฝึกงาน
– 4.2.7 การใช้บริษัทจัดหาพนักงานระดับสูง
– 4.2.8 การใช้องค์กรวิชาชีพ
– 4.2.9 การแนะนำของพนักงานปัจจุบัน
– 4.2.10 การสมัครด้วยตนเอง
– 4.2.11 การสรรหาจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
– 4.2.12 วิธีการอื่นๆ
4.3 การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้วิธีการสรรหา
– 4.3.1 ตารางแสดงวิธีการสรรหากับแหล่งกำลังคน
– 4.3.2 ตารางแสดงวิธีการสรรหากับตำแหน่งงาน


วัตถุประสงค์
• นักศึกษาสามารถอธิบายรายละเอียดเครื่องมือและวิธีการสรรหาภายในและการสรรหาภายนอกว่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง
• อธิบายการสรรหาโดยใช้วิธีการ Job posting และ Bidding
• สามารถอธิบายข้อดีและข้อควรพิจารณาของวิธีการสรรหาภายในและภายนอกได้
• สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการสรรหาที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและแหล่งของกำลังคนได้
• จัดทำคำโฆษณาเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานในตำแหน่งต่างๆ

เครื่องมือและวิธีการสรรหาภายใน

1.วิธีการสรรหาจากระบบข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์

• บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการให้ไปปฏิบัติในตำแหน่งที่ว่าง
• คอมพิวเตอร์จะจัดระบบข้อมูลรายชื่อพนักงานที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1
• นำรายชื่อที่ได้จากข้อ 2 เสนอผู้บริหารหรือคณะกรรมการเพื่อทำการพิจารณาคัดเลือก

2. เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
(Job Posting & Job Bidding)

Job posting
• เมื่อมีตำแหน่งใหม่เกิดขึ้นก็จะมีการแจ้งให้ทราบในข่าวสารหรือปิดประกาศ ซึ่งจะระบุถึงความสามารถ ประสบการณ์ และอายุงานที่จำเป็น พนักงานก็จะมีสิทธิสมัครในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่นี้ได้ เป็นวิธีการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าโดยเลื่อนขั้นหรือโยกย้ายไปทำงานที่ชอบ
• แผ่นประกาศมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับงาน เช่น
– คำพรรณนาลักษณะงานอย่างย่อๆ
– คุณสมบัติของผู้สมัคร เช่น ระดับการศึกษาหรือการฝึกอบรมทักษะหรือความชำนาญ
– ประสบการณ์ในการทำงาน

ข้อดี-ข้อเสีย Job posting

ข้อดี คือ
ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานปัจจุบัน เพราะเป็นวิธีที่ยุติธรรม โปร่งใส เปิดโอกาสให้ทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนลักษณะงานใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องออกไปหางานที่อื่น
• ลดค่าใช้จ่ายในการสรรหา
• ช่วยให้องค์การค้นพบ “Hidden Talent” เพชรในตม


ข้อเสีย
• ใช้เวลาในการสรรหามากขึ้น
• เพิ่มความขัดแย้งภายในองค์การ คนไม่ได้รับเลือกอาจเกิดความไม่พอใจ
• เพิ่มความกดดันแก่ผู้ที่ทำหน้าที่คัดเลือก การตัดสินใจยาก
• ความวุ่นวายในหน่วยงานเพิ่มขึ้น ถ้ามีพนักงานโยกย้ายเปลี่ยนงานบ่อยๆ

Job Bidding

• การรับสมัครแข่งขันจะทำควบคู่ไปกับการปิดประกาศตำแหน่งงานที่ว่าง พนักงานผู้สนใจและมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในประกาศสามารถสมัครแข่งขันกันได้ สำหรับการตัดสินใจนั้นอาจทำได้ 2 ลักษณะคือ พิจารณาจากพนักงานอาวุโสสูงสุดจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือพิจารณาตัดสินจากผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดในการสอบ (ทั้ง 2กรณีผู้มีสิทธิสมัครจะต้องเป็นพนักงานที่กำลังปฏิบัติงานอยู่เท่านั้น)


วิธีการสรรหาภายใน
Job Posting and Bidding Procedure
Job requirements (ข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน)
• ได้มาจากการ การวิเคราะห์งาน ( Job analysis )
ทำให้ทราบถึง
– Job description คำบรรยายลักษณะงาน : บ่งบอกภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจในการทำงาน
– Job specification คุณสมบัติเฉพาะงาน : ระบุคุณลักษณะด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงาน
การสรรหาภายนอก
• ควรยึดหลักปรัชญา :
“ถ้าองค์การได้คนตามที่ต้องการ และคนที่เข้ามาก็อยากจะอยู่กับองค์การต่อไปเป็นเวลานาน องค์การควรให้สวัสดิการเป็นแรงจูงใจ พัฒนาความก้าวหน้า เพื่อรักษาพนักงานไว้ ”
“การให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานตามความเป็นจริงในระหว่างการสรรหา” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลได้ค้นหาตนเอง


เครื่องมือและวิธีการสรรหาภายนอก
• เมื่อองค์การต้องการแสวงหา “เลือดใหม่” เข้ามาทำงาน ทำให้ต้องใช้วิธีการสรรหาจากภายนอก (External Methods of Recruitment) แต่ในขณะที่มีความขาดแคลนแรงงานในบางสาขา องค์การจำต้องใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการสรรหา

1.การประกาศรับสมัครงาน (Job Wanted Announcement)

• การจัดทำใบประกาศรับสมัครงาน ประกอบด้วย
– วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
– อายุ /เพศ
– ประสบการณ์การทำงาน
– อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
– วันรับสมัคร
– สถานที่ติดต่อเอกสาร หลักฐานการสมัครงาน

ข้อดี-ข้อเสียการประกาศรับสมัครงาน

• ข้อดี : เสียค่าใช้จ่ายน้อย
• ข้อเสีย :
– เป็นการสรรหาแบบตั้งรับ รอคอยให้มีผู้สมัคร ทำให้ไม่ได้คนที่เก่งและมีความรู้ความสามารถตรงกับที่องค์การต้องการ
– เป็นการสื่อสารทางเดียว อาจไม่ได้รับการตอบสนอง
– ถ้าส่งไปตามสถาบันการศึกษา จะได้คนที่ไม่มีประสบการณ์

2.การโฆษณา

• การโฆษณารับสมัคร หมายถึง ความพยายามที่จะประกาศให้บุคคลทั่วไปได้ทราบว่ามีตำแหน่งว่างในองค์การ โดยแจ้งผ่านสื่อต่างๆ เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ แผ่นป้ายโฆษณาและแผ่นโปสเตอร์ รวมถึง Internet

ข้อดี-ข้อเสียการโฆษณา
• ข้อดี :
– เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำนวนมาก และรวดเร็ว
– สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เช่นตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ก็ลงโฆษณาในหนังสือGo training , หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ฯลฯ
– เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

• ข้อเสีย :
– ค่าใช้จ่ายสูง
– อาจทำให้มีผู้มาสมัครมากเกินไป เกิดความยุ่งยากในการคัดเลือก

3.การใช้สำนักจัดหางาน (Employment agencies)
• สำนักงานจัดหางานของภาคเอกชน จะกำหนดหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ผู้สมัครงานจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีและยอมรับเฉพาะคนงานฝีมือ (Skilled workers) เท่านั้น
• โดยทั่วไปสำนักงานจัดหางานจะต้องทราบความต้องการของผู้ว่าจ้าง ว่าต้องการคนงานประเภทใด มีทักษะใดบ้างแล้วจึงจัดสนองตามความต้องการ ส่วนใหญ่มักจะจัดหาคนงานที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเท่านั้นและมักจะเป็นงานระดับปฏิบัติการ ไม่ใช่งานบริหาร เช่น งานเสมียน งานขาย งานบัญชี และงานช่างต่างๆ เป็นต้น และจะสามารถอำนวยประโยชน์ให้กับธุรกิจได้มาก โดยเฉพาะโรงงานที่ตั้งอยู่ห่างตลาดแรงงาน
การใช้สำนักจัดหางาน ส่วนของรัฐบาล
• เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ลดปัญหาคนว่างาน เช่น :
• กรมประชาสงเคราะห์และกรมแรงงาน จะให้บริการหางานแก่ผู้สนใจโดยไม่คิดค่าบริการ เมื่อหน่วยงานต้องการคนงานก็สามารถติดต่อแจ้งความต้องการไป แล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบจะส่งคนมาให้ และยังมีบริการให้การฝึกอบรมคนงานทางด้านวิชาชีพต่างๆด้วย

4.การใช้ผู้รับสมัครงาน (Recruiter)

ข้อดี :การใช้ผู้รับสมัครงาน (Recruiter)
• บริษัทได้ผู้สมัครที่มีความรู้ตรงกับตำแหน่งงาน
• เป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง และสร้างภาพพจน์ของบริษัทให้แพร่หลาย
• ผู้สมัครได้รับการกลั่นกรองจากผู้รับสมัครในสถาบันมาขั้นตอนหนึ่งแล้ว ทำให้การคัดเลือกทำได้ง่ายขึ้น
ข้อเสีย :การใช้ผู้รับสมัครงาน (Recruiter)
• ได้ผู้สมัครที่มีอายุน้อย ขาดประสบการณ์ มักจะเก่งแต่ทางด้านวิชาการ หรือภาคทฤษฎี มากกว่าภาคปฏิบัติ
• มีข้อจำกัดทางด้านเวลา ต้องการพนักงานแต่ผู้สมัครยังเรียนไม่จบ
• ใช้เวลามากในการคัดเลือก เพราะผู้สมัครมีจำนวนมาก

5.การจัดตลาดนัดแรงงาน (Job Fairs)
• การจัดตลาดนัดแรงงานเป็นวิธีการสรรหาที่บรรดาเหล่านายจ้างได้ดำเนินการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้พบปะกับตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ และจูงใจผู้สมัครงานเหล่านั้นให้สมัครงานและขอรับการสัมภาษณ์ ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ คือสามารถพบปะผู้สมัครเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นซึ่งโดยทั่วไปจะจัดงานครั้งละ 1-2 วัน
• ตลาดนัดแรงงาน ผู้ประกอบการรวมตัวกัน ทำให้ประหยัดเวลา และเสียค่าใช้จ่ายต่ำ

6.การฝึกงาน
• นักศึกษาฝึกงานที่มีผลงานดี และสำเร็จการศึกษาแล้ว หลาย ๆ บริษัทมักจะติดต่อทาบทามให้มาสมัครเข้าทำงาน เพราะถือได้ว่ารู้จักนิสัยใจคอกันและได้เคยร่วมงานกันมาในระยะเวลาหนึ่งแล้ว เห็นวิธีการทำงาน และปรับตัวเข้ากับระบบการทำงานของบริษัทได้ หรือเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

7.การใช้บริษัทจัดหาพนักงานระดับสูง(Executive search firms)
8.การใช้องค์กรวิชาชีพ(Professional Association)

• สภาทนายความ : งานเร่งรัดหนี้สิน
• แพทยสภา
• สมาคมวิศวกร : วิศกรโยธา ,วิศวกรไฟฟ้า,ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
• สมาคมสถาปนิคแห่งประเทศไทย
• สมาคมบัญชี ฯลฯ

9.การแนะนำของพนักงานปัจจุบัน
ข้อดี :
• ทราบประวัติและข้อมูลเป็นอย่างดี
• รวดเร็ว ประหยัด
• สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่แนะนำ

ข้อเสีย :
• เป็นการใช้ระบบอุปถัมภ์ (ไม่ใช่เพื่อนก็เป็นญาติ)อาจเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก
• ถ้าพนักงานมีปัญหากับบริษัท จะเกิดการต่อรองสูง
• ถ้าหากบริษัทไม่รับพนักงานที่แนะนำมา อาจสร้างความไม่พอใจให้แก่พนักงานที่เป็นคนพามาได้

10.การสมัครด้วยตนเอง (Walk-ins)

• มักเป็นองค์การที่มีภาพพจน์ดี มีชื่อเสียง มีความมั่นคง
• ผู้สมัครที่สนใจจะเข้ามาติดต่อขอรับใบสมัครจากเจ้าหน้าที่ และกรอกข้อมูลต่างๆลงในใบสมัครโดยองค์การจะรวบรวมไว้จนกระทั่งมีตำแหน่งว่างต้องการบรรจุพนักงาน ผู้สรรหาจะพิจารณาจากประวัติย่อ (Resume) ที่รวบรวมไว้และติดต่อขอสัมภาษณ์ดำเนินตามขั้นตอนคัดเลือกต่อไป

11.การสรรหาจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
• ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านคอมพิวเตอร์ ส่งประวัติย่อหรือหลักฐานประวัติการทำงานมาให้โดยช่องทางหลักอาศัยเครือข่ายของระบบ Internet เช่นในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกกันสั้นๆว่า E-mail หรือผ่านทางโปรแกรม Windows แล้วบริษัทที่สนใจก็สามารถติดต่อขอสัมภาษณ์ได้ในทันทีและจะมีจดหมายตอบกลับไปยัง E- mail ผู้สมัครได้


12.วิธีการอื่นๆ
• ประมูล ซื้อตัว เสนอค่าจ้างที่สูงกว่าคู่แข่ง
• ใช้แรงงานต่างด้าว
• วิธี Outsourcing การโอนความรับผิดชอบให้กับผู้ดำเนินการภายนอก

Outsourcing
• การ Out sourcing เป็นแนวโน้มที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ได้เริ่มมุ่งเน้นและทุ่มเททรัพยากรที่ภารกิจหลักของตนเอง ดังนั้นงานต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องบริหารเองจึงถูกส่งมอบให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาทำแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านสนับสนุนต่างๆ ภายในองค์กรเช่น การทำความสะอาด การขนส่ง การจัดทำบัญชี การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 ข้อดี ทำให้นายจ้างประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการสรรหา และการฝึกอบรมพนักงานใหม่

 ข้อเสีย
• พนักงานอาจไม่มีความจงรักภักดี
• ไม่รักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทเท่าที่ควร

การตัดสินใจในการสรรหา
ตัวอย่างที่ 1 “บริษัทมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี”
แหล่งสรรหาคือ บริษัทคู่แข่ง/ ผู้ประกอบการอิสระ

วิธีการสรรหา :
• การโฆษณาในหนังสือพิมพ์ บางกอกโพส์ เดอะเนชั่น ผู้จัดการ หรือกรุงเทพธุรกิจ
• บริษัทจัดหาพนักงานระดับสูง
• องค์การวิชาชีพทางด้านบัญชี สมาคมนักบัญชี


ตัวอย่างที่ 2 “บริษัทต้องการบุคคลเข้ามาทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร อายุ 20 ปีขึ้นไป บริษัทมีการฝึกอบรมให้สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์”
แหล่งสรรหา : โรงเรียนมัธยม วิทยาลัยเทคนิค

วิธีการสรรหา :
• การโฆษณาทางหน้าหนังสือพิมพ์
• สำนักงานจัดหางาน
• สถาบันการศึกษา
• การแนะนำจากพนักงานปัจจุบัน



Create Date : 05 มกราคม 2552
Last Update : 19 กันยายน 2552 17:05:28 น. 0 comments
Counter : 17615 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
Benjawan_B
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 91 คน [?]




วิทยากร, ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD), การบริหารความเสี่ยงองค์กร, การจัดการมาตรฐานแรงงาน, กฎหมายแรงงาน,เขียนหนังสือและบทความ
New Comments
Friends' blogs
[Add Benjawan_B's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.