Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2553
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
13 กรกฏาคม 2553
 
All Blogs
 

บทที่ 10 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ความหมายของความเสี่ยง
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน หรือ ภัยคุกคามที่ก่อผลให้เกิดผลเสียกับกิจการหากไม่ได้รับการจัดการที่ดี
ไม่คาดฝัน แต่ก็ควรรู้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ ปัญหาคือ ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไร แต่บางกรณีก็มีการเตือนก่อนล่วงหน้าบ้าง
ผลเสีย ก็คือ การพลาดจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ของทั้งองค์กรอย่างร้ายแรง
ความเสียหายทางการเงิน การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย เสียชื่อเสียง ทำลายสิ่งแวดล้อม

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
 กระบวนวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ พิจารณาผลกระทบ และ หาวิธีแก้ไขความเสี่ยงนั้นๆ โดยการบริหารกลยุทธ์ บุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี อย่างเป็นระบบและครอบคลุม
 ป้องกัน prevention
 เตรียมการ preparation
 ปฏิบัติ performance
 เรียนรู้ learning
ความเสี่ยงและความเจริญเติบโต
ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ไม่มีอะไรแน่นอน เท่ากับความไม่แน่นอน
การก้าวเดินไปก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น
การลงทุนยอมเสี่ยงก็ต้องมีผลตอบแทนที่น่าพอใจ
High risk, high return (เสี่ยงมากขึ้น ผลตอบแทนมากขึ้น)

ประโยชนที่ไดจากการบริหารความเสี่ยง
1. มีการจัดสรรทรัพยากรไปบริหารความเสี่ยงในจุดที่ถูกต้อง
2. ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจ เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับความเสี่ยง เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง และผลตอบแทนที่จะไดรับการขยายผล
3. มีระบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมทั้งภายในองคกรและการ นําเสนอสูภายนอก
4. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทั้งภายในองคกรและกับภายนอกใหมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีการเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
5. ปรับปรุงระบบการสื่อสาร และการแบงปนความรูในงาน
ตาง ๆ โดยอาศัยการสร้างความเขาใจในเรื่องความเสี่ยงและเรื่องอันเปนสาระที่เกิดผลกระทบตอธุรกิจ และความสําเร็จของการบริหารกลยุทธของ องคกร
ประโยชน์จะได้รับจากการบริหารงาน
 การเพิ่มผลผลิต
 ประหยัด
 สิ่งแวดล้อม
 การควบคุมภายในที่ดี ทำให้สามารถตรวจพบสิ่งบกพร่องเล็กๆ ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ของกิจการ SMEs
1. หลักการบริหารความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
3. ความเสี่ยงในการดำเนินงาน
4. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์
5. ความเสี่ยงในปัจจุบัน

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
การบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน / ผลประกอบการ
 วิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
 โดยคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละเดือน ดูยอดขาย เป็นต้น
 สถานภาพทางการเงิน ดูทรัพย์สินที่เรามี
 งบกระแสเงินสด
 รายงานเงินเข้า – ออก แต่ไม่ได้บอกถึงผลกำไรหรือการขาดทุน
 การคํานวณหาความเสี่ยงและผลตอบแทนเปนพื้นฐานสําคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present value –NPV) การคำนวณค่าของเงิน
 อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on investment)
 อัตราผลตอบแทนจากการคํานวณตามระยะเวลาการลงทุน(Internal rate of return –IRR)
 บริการจากสถาบันการเงิน กู้ ค้ำประกัน กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ซื้อขายล่วงหน้า
 เช็คเครดิตของลูกค้า และกำหนดเพดานเงินเชื่อ
 กำหนดข้อแม้ให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน
 ตรวจสอบความถูกต้องของใบวางบิล
 ออกใบวางบิลอย่างรวดเร็ว
 คอยตรวจสอบสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา
 ติดตามระบบการวางบิลและติดตามการจ่าย
 จัดการระดับสต็อก
 บริหารคู่ค้า
 สื่อสารกับทุกฝ่าย
 บริหารเงินสด และแหล่งเงินทุน

ความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกิจการ
ภายนอก
 กฎระเบียบ (Regulation)
 ประเพณีวัฒนธรรม (Culture)
ภายใน
 การบัญชี
 ระบบข้อมูล
 การคัดเลือกบุคลากร
 ห่วงโซ่อุปทาน
 การปฏิบัติงาน (Operational )
 กระบวนงาน ( Process )
 นวัตกรรม ( Innovation)

ตัวอย่าง การเปิดกิจการเล็กๆ จะทำการซื้อตึกเพื่อลงทุนหรือเช่าตึกเพื่อลงทุน
ความเสี่ยง คือ
 ซื้อตึก ลงทุนเยอะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจปรับตัวไม่ทัน
 เช่าตึก หากเจ้าของไม่ต่อสัญญาจะทำอย่างไร
ความเสี่ยงในปัจจุบัน
 ภายนอก
 คู่ค้า
 ภัยธรรมชาติ
 สภาพแวดล้อม
 กลุ่มเรียกร้อง: แอนตี้สินค้า ฟ้องร้อง เดินขบวนต่อต้านสินค้า
ความเสี่ยงในปัจจุบัน
 ภายใน
• สินค้าและบริการ
• ทรัพย์สิน
• ความเครียด
• ความผิดพลาดทางด้านเทคนิค: อุบัติเหตุในการผลิต ผลิตสินค้าผิดพลาด
• ความผิดพลาดของบุคลากร
• การปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง: เอาเปรียบ หลอกลวง ผิดศีลธรรม หรือ กฎหมาย
• ความรุนแรงในสถานทำงาน
• ข่าวลือ: ข้อมูลที่ผิดพลาด
• การรั่วไหลของข้อมูล

ความเสี่ยงในปัจจุบัน
 อุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ
 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 ละเมิดยี่ห้อ
 ความล้มเหลวของเทคโนโลยี
 พนักงานไม่ดี
 ทำรายการสิ่งเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับกิจการของเรา
 เราสามารถทำอะไรได้กับสิ่งเลวร้ายแต่ละอย่าง

ความหมายของการควบคุมภายใน
กระบวนการที่ผู้บริหารขั้นสูงกำหนดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่า กิจการจะสามารถดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์ทางด้าน
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน
 ความถูกต้องของการรายงานทางการเงิน
 การปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐ
 การป้องกันทรัพย์สิน
 ผู้บริหารต้องกำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนเพื่อการควบคุมที่เหมาะสม

ตัวอย่างของการควบคุมภายใน
 ล็อคโต๊ะทำงาน ประตูห้อง รถยนต์
ตัวอย่างของการควบคุมภายใน
 ตั้งรหัสผ่านในการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปลี่ยนรหัสบ่อยๆ

ตัวอย่างของการควบคุมภายใน
 ตรวจสอบรายงานต่างๆ กับเอกสารจริง เช่น ใบเสร็จรับเงิน
 เก็บเงินสดและสมุดเช็คไว้ในที่ปลอดภัย

ความสำคัญของการควบคุมภายใน
 ระบบควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้ตรวจพบข้อผิดพลาดก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
 ระบบควบคุมจะลดโอกาสในความผิดพลาดที่ไม่จงใจให้เกิด หรือการฉ้อโกง
 ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ไฟไหม้ พายุ
 อุปกรณ์ขัดข้อง เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย ไฟดับ
 ความสับเพล่า วินาศภัย โจรภัย

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
• สภาพแวดล้อมในการควบคุม
 การประเมินความเสี่ยง
 กิจกรรมเพื่อการควบคุม
 ระบบข้อมูลและการสื่อสาร
 การตรวจสอบ

การสร้างสภาพแวดล้อม
1 ความมั่นคง และจริยธรรม
1 แนวคิดและวิธีการบริหารของผู้บริหาร
1 โครงสร้างองค์กร
1 คณะกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งโดยเจ้าของกิจการ
1 การมอบอำนาจและความรับผิดชอบ
1 นโยบายและการปฏิบัติทางด้านบุคลากร
1 ปัจจัยภายนอก


คอยเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทางด้าน
• กลยุทธ์ การทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
• การเงิน ทรัพย์สินสูญหาย เสียหาย หรือ ถูกขโมย
• ข้อมูล ระบบข้อมูลที่ผิดพลาด หรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
 ต้องคำนึงถึงโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดขึ้น และ ความเสียหายหากเกิดความเสี่ยงนั้น
 พิจารณาค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
 มูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากติดตั้งระบบควบคุม เทียบกับ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากไม่ได้ติดตั้งระบบควบคุม

กิจกรรมการควบคุมภายใน
 นโยบายและขั้นตอนที่กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงความผิดพลาดการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และการฉ้อโกง
 ตรวจสอบตัวทรัพย์สิน
 การแบ่งหน้าที่
 การมอบอำนาจ
 เอกสารประกอบ
 การประเมินผลงาน
การแบ่งหน้าที่
 ความรับผิดชอบในการเก็บรักษาหรือใช้ทรัพย์สิน ควรแยกจากผู้ทำรายงานทรัพย์สินนั้น
 แยกฝ่ายดำเนินงานจากฝ่ายบัญชี
 แยกงานฝ่ายต่างๆ
 ไม่ควรมอบหน้าที่ให้คนๆเดียวมากเกินไป
แบบฟอร์มและเอกสาร
 ช่วยให้มีการบันทึกรายการอย่างถูกต้อง
 ต้องมีช่องให้ลงชื่อผู้อนุมัติด้วย
 ควรออกแบบเอกสารให้ง่ายต่อการใช้และการเข้าใจ
 พิมพ์หมายเลขเอกสารไว้ล่วงหน้า และตรวจสอบเป็นระยะ
บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการควบคุมภายใน
 ผู้บริหาร
 เจ้าของ
 พนักงานเฝ้าระวัง
 ผู้ตรวจสอบภายใน
บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการควบคุมภายใน
 ผู้บริหาร
 มีหน้าที่ออกแบบระบบควบคุมในแต่ละฝ่าย
 มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติ
 ต้องมีอำนาจและความสำนึกในหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายใน
การติดตามและประเมินการควบคุมภายใน
การทบทวนกระบวนการควบคุมภายใน
 เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 การเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานทำให้ต้องยกเลิกระบบควบคุมที่ไม่จำเป็นแล้วบางระบบไป หรือต้องสร้างระบบควบคุมแบบใหม่ขึ้นมาใช้แทน
การติดตามและประเมินการควบคุมภายใน
 ระบบการบันทึกสองชุดแยกจากกัน
 ตรวจนับจำนวนจริงกับจำนวนในบัญชี
ข้อควรระวัง
 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมขึ้นอยู่กับผู้ใช้
 การก้าวก่ายของผู้บริหารทำให้ระบบการควบคุมผิดพลาดได้

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
คือ กระบวนการที่ผู้บริหารกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะดำเนินงานให้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

การตรวจสอบภายใน
คือ การประเมินเพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่
 ประเมินระบบควบคุม
 ตรวจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอน กฎ และระเบียบต่างๆ อย่างถูกต้อง
 

Create Date : 13 กรกฎาคม 2553
3 comments
Last Update : 13 กรกฎาคม 2553 18:01:28 น.
Counter : 3519 Pageviews.

 

สวัสดียามเย็นทานข้าวให้อร่อยนะคะ ^^

 

โดย: หาแฟนตัวเป็นเกลียว 13 กรกฎาคม 2553 18:22:44 น.  

 

ขอบคุณค่ะ
จะทานข้าวไม่อร่อย ก็เพราะหาแฟนตัวเป็นเกลียวนะซิคะ

 

โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) 14 กรกฎาคม 2553 11:06:19 น.  

 

ชอบอาจานหน่อย ที่ซูดเลยคร้า...

สอน สนุกมากๆ คร้า

 

โดย: นักศึกษาน่ารัก... IP: 182.52.197.70 16 ธันวาคม 2553 19:43:30 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


BlogGang Popular Award#13


 
Benjawan_B
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 88 คน [?]
วิทยากร, ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD), การบริหารความเสี่ยงองค์กร, การจัดการมาตรฐานแรงงาน, กฎหมายแรงงาน,เขียนหนังสือและบทความ
New Comments
Friends' blogs
[Add Benjawan_B's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.