Group Blog
 
 
กันยายน 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
14 กันยายน 2552
 
All Blogs
 

มารู้จัก อ.พัทธ์ธีรา สมทรง (อ.หน่อย)ประวัติย่อ : พัทธ์ธีรา สมทรง
โทรศัพท์ 085-0402959
E-mail : patteeranoie@gmail.com

งานปัจจุบัน
ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ : BHD Center
เลขที่ 79/18  ถนนคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50/00 โทรศัพท์ 085 - 0402959 โทรสาร 053 - 222125
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ

นิติบุคคลอาคารชุดฮิลล์ไซด์ คอนโดมิเนียม 2 :
เลขที่ 26 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-217933
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

- ที่ปรึกษาอิสระ : ทะเบียนที่ปรึกษา 2896 ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ด้านการ จัดการ การพัฒนาธุรกิจ การตลาด การผลิต BMC (Business Model Canvas)
- ที่ปรึกษา Innovation Service Provider (ISP 8628)
- ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม(Service Provider) ThaiSP 54Z53
- สมาชิกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือ
- อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์บริการวิชาการภาคเหนือ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ประวัติการศึกษา

- ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการสมัยใหม่ (Master of Modern Management) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ระดับอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประวัติการฝึกอบรม และหลักสูตรวุฒิบัตร

- หลักสูตร "ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม R3A" ศูนย์วิจัยเชิร์ต (SCERC: Supply Chain Economics Research Centre) คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (TRON)
- หลักสูตร "REQUIREMENT AND INTERPRETATION OF ISO/DIS 9001:2015"
หลักสูตร  Business Model You “การสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้โครงการพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมของธุรกิจบริการปรึกษาแนะนำเพื่อเข้าสู่AEC โดย สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2556
- หลักสูตรมาตรฐานหน่วยงานที่ให้บริการฝึกอบรมบุคลากรภาคอุตสาหกรรม :มาตรฐาน ISO/IEC 29990: 2010 (Learning services for non-formal education and training-Basic requirements for service providers) จัดโดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO สำนักงาน- าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
- หลักสูตรมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรและการตรวจประเมินภายใน ISO/IEC 17024 Internal Auditor  (Conformity assessment :General requirements for bodies operating certification of persons ) จัดโดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
- หลักสูตร "โครงการพัฒนาที่ปรึกษาด้านการศึกษาอุตสาหกรรมรายสาขา (sector)" ปี 2555
- หลักสูตร "การพัฒนาผู็ช่วยที่ปรึกษาสู่มืออาชีพ" กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2554
- Executive Micro MBA สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MINI MBA หลักการตลาดสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร “ เทคนิคการเพิ่มผลผลิตสำหรับหัวหน้างานและวิศวกร ” จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- หลักสูตร “ทักษะการเป็นหัวหน้างาน” จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพธุรกิจร้านอาหาร” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- หลักสูตร “Road map to Smart SMEs” เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของธุรกิจ SMEs จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- หลักสูตร “HR for non – HR Manager” ทักษะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
- หลักสูตร “ หลักการวินิจฉัยสถานประกอบการ ” จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- หลักสูตร “ บทบาทและจรรยาบรรณของที่ปรึกษา “ จัดโดย สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตร “ การบริหารงานอาคารชุด” จาก BIC TRAINING CENTER

ประสบการณ์ในการสอน : 

- การวางแผนและการบริหารโครงการ (Project Management)
- ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ (Introduction to Business Operation)
- การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
- การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)
- การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
- ภาวะผู้นำ(Leadership)
- พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)
- หลักการบริหาร (Principles of Management)
- การสื่อสารเพื่อการจัดการ (Management Communication)
- การวิจัยธุรกิจ (Business Research Methods)
- การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency Development)
- เทคนิคการฝึกอบรม และการประชุม (Techniques in Training and Conference)
- การสรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน (Recruitment Selection & Placement of Personnel)


ประสบการณ์ในงานบรรยาย
-
Business Model Canvas
- Productivity
- 7 wastes
- ทักษะการสอนงาน และเทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง
- การพัฒนากิจกรรม 5 ส อย่างยั่งยืน
- ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มผลผลิต
- Logistic and Supply Chain Management
- ภาวะผู้นำในสายการผลิต
- ประเด็นสำคัญทางการจัดการในปัจจุบัน
- การจัดทำและบริหารแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์องค์การ กรณีศึกษา แผนการตลาด : ภาคปฏิบัติ
- การเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ
- หลักมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
- การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking System)
- เสริมสร้างศักยภาพด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน
- พัฒนาหัวหน้างาน / การสร้างแรงจูงใจ
- การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
- การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Skill Development)
- การเขียนแผนธุรกิจ
- ทักษะการบริหารเวลา
- ทักษะการจัดการเบื้องต้น
- หัวหน้างานยุคใหม่
- การให้บริการอย่างมืออาชีพ

หน่วยงานที่บรรยาย
- การบูรณาการแผนโซ่อุปทาน
- สมาคมเครื่องเขียน และเครื่องใช้สำนักงานไทย
- โรงแรม รอยัลล้านนา เชียงใหม่
- บริษัท SPB Engineering จำกัด
- มหาวิทยาลัยพายัพ สาขาวิชาการจัดการ
- บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น จำกัด
- บริษัท บูลชิพ จำกัด
- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน
- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำปาง
- Tao garden Health Spa & Resort
- บริษัท กาแฟวาวี จำกัด
- Botanic Resort เชียงใหม่
- วีรันดา รีสอร์ท แอนด์สปา
- บริษัท ไทย เอ ฟลาย จำกัด
- บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด
- บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิต ซัพพลาย จำกัด
- องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สำนักโฆษก ส่วนงานสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี
- สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ จ.พะเยา
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธุรกิจน้ำพุร้อน สันกำแพง
- บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด
- บริษัท ซี แอน ฮิลล์ จำกัด
- บริษัท ซี เอส โอ ปิโตรเลียม จำกัด
- บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น จำกัด
- บริษัท ธานินทร์ เอลน่า จำกัด

ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาโครงการภาครัฐ

- ที่ปรึกษา เพื่อการพัฒนาองค์กร (โครงการ CF- Consultancy Fund) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (ปี 2553 )
- นักวินิจฉัย โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs ภาคธุรกิจบริการ (Service) ภายใต้แผนงานฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ปี 2552)
- ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต SMEs สถานบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปี 2552)
- ที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์การ โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (ITB) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สังกัดหน่วยร่วมดำเนินการสถานวิชาการนานาชาติ ( IC center ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2547-2548
- ที่ปรึกษาด้านการจัดการ และ การตลาด โครงการ CF ( Consultancy Fund ) ภายใต้หน่วยงานศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2548 - 2549
- ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคลัสเตอร์ธุรกิจอุตสาหกรรมส้ม ภายใต้หน่วยงานศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2548- 2549

ความถนัดและความเชี่ยวชาญ

1. ด้านการจัดการ ( MG / Management)
- การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management)
- การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
(Management of Organizational Change and Development)
- ประเด็นสำคัญทางการจัดการในปัจจุบัน (Current Issues in Management)
- การจัดการความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creative and Innovation Management)
- การจัดการการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

2. ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( HR / Human Resource Management)
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
- ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System)
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
- ทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill)
- การพัฒนาทีมงาน (Team Development)

3. ด้านพัฒนาธุรกิจ และ การตลาด
- การตลาดธุรกิจบริการ (Marketing for Business Service)
- กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Public Relationship Strategy)
- การสื่อสารการตลาด ( Communication Marketing)
- กลยุทธ์ตราสินค้า ( Brand Strategy)

กิจกรรมบริการสังคม
- สมาชิก สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- ตัวแทนประเทศไทย Girl Guide International 2002 ประเทศ New Zealand ปี พ.ศ.2545
- สมาชิกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือ (NCNA) 

Create Date : 14 กันยายน 2552
33 comments
Last Update : 10 ตุลาคม 2560 14:31:25 น.
Counter : 1981 Pageviews.

 

สวัสดีครับอาจารย์ กระผม นาย พัฒนผล บุตรจุมปา เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธนบุรี จังหวัดลำพูน ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ด้วยคนนะครับ สวัสดีครับ

 

โดย: นาย พัฒนผล บุตรจุมปา IP: 118.172.58.25 18 กันยายน 2552 17:23:25 น.  

 

ยินดีตอนรับลูกศิษย์ใหม่ค่ะ ขอให้ขยันเรียน แล้วพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะ

 

โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) 19 กันยายน 2552 16:41:07 น.  

 

ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ..ที่ได้ให้ความรู้มากมายและคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาค่ะ

 

โดย: ศุภลักษณ์ .. ลูกศิษย์ IP: 10.0.100.168, 61.90.108.129 23 กันยายน 2552 16:35:11 น.  

 

ผมไม่เข้าใจ ว่าผมดีเกินไป หรือ ผมไม่ดีเกินไป
ที่ ช่วยเหลือคนอื่น ช่วยบอกผมด้วย ผมงง !!!!!!!!!

 

โดย: พัฒนผล IP: 113.53.24.146 25 ตุลาคม 2552 18:46:52 น.  

 

I’m OK.,You’re OK. : ความรู้สึกที่มองว่าตัวเองเป็นคนดีและบุคคลอื่นที่อยู่รอบๆตัวเราก็เป็นคนดีด้วย ยอมรับว่าทุกคนมีค่าด้วยกันทั้งนั้น บ่งบอกถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี กล้าเผชิญปัญหา และแก้ปัญหาด้วยวิธีสร้างสรรค์

การที่เราช่วยเหลือคนอื่นๆที่ด้อยกว่าเรา โดยไม่คิดถึงผลตอบแทน มองผู้อื่นในทางบวก ย่อมบ่งบอกถึงเป็นคนที่มีจิตใจดี ไม่มีอะไรที่ "เกินไป" เพราะถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราเป็น มันมาก "เกินไป" จะทำให้เราต้องโทษตัวเองในทุกๆเรื่อง
ดังนั้น ควรทำอะไรพอดีๆ ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป

 

โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) 25 ตุลาคม 2552 22:48:48 น.  

 

คิดถึงอาจารย์จังเลยคะ
อยากเรียนกับอาจารย์อีกจังเลยคะ
อาจารย์ไปสอนที่แม่สาด้วยใหมคะ
ขอฝากตัวเป็นสมาชิกด้วยคนนะคะ

ขอบคุณคะ :-)

 

โดย: kunyanut soratiwa IP: 124.157.185.221 23 กุมภาพันธ์ 2553 21:01:56 น.  

 

ขอบคุณคะ
ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้ไปสอนที่แม่สาหรือเปล่า ถ้าได้สอนเทอมหน้าจะส่งข่าวนะคะ

 

โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) 24 กุมภาพันธ์ 2553 11:16:47 น.  

 

สวัสดีครับ ฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยคนนะครับ
//www.oknation.net/blog/tuitalk

 

โดย: จ๊อบ IP: 118.172.63.187 11 มีนาคม 2553 23:04:21 น.  

 

:-) อาจารย์ขอบคุณมากคะสำหรับผลการเรียนดีมากๆๆๆๆๆๆคะ
รักอาจารย์จังเลยคะ :-D

 

โดย: kunyanut IP: 124.157.185.169 12 มีนาคม 2553 17:37:07 น.  

 

To Kunyanut
ตั้งใจเรียนวิชาอื่นด้วยนะค่ะ

 

โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) 16 มีนาคม 2553 11:35:26 น.  

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์
กราบขอบคุณพระคุณอาจารย์ค่ะ ที่ให้คำแนะนำในการสัมภาษณ์งาน ทำให้หนูได้งานที่ดีๆค่ะ
ดีใจนะคะที่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่เก่งๆ ทำให้ไม่น้อยใจเลยค่ะที่เรียนไม่เก่ง แต่หนูมีความตั้งใจเรียนเท่านั้นเอง
หนูจบด้วยเกรดเฉลี่ย 2.50 แต่ก็ภูมิใจในความตั้งใจของตัวเองค่ะ

 

โดย: นิลยา แซ่ซ้ง IP: 203.147.36.35 16 มีนาคม 2553 14:10:45 น.  

 

ดีใจกับนิลยาด้วยค่ะ ชีวิตหนูเพิ่งจะเริ่มต้น ในโลกของการทำงานยังต้องพบเจออะไรอีกมากมาย ขอให้ตั้งใจทำงาน อดทน และหมั่นฝึกฝนหาความรู้พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่ออนาคตที่ดีของเรานะคะ ให้คิดเสียว่ามีอ.หน่อยคอยเป็นกำลังใจ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ยินดีให้คำปรึกษาคะ

 

โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) 20 มีนาคม 2553 13:35:41 น.  

 

สวัสดีคะอ.หน่อย
ขอเรียนปรึกษาเรื่อง คน Type A และ Hostility เกี่ยวข้องกันอย่างไรคะ แล้ว คนที่มีลักษณะ Type A เหมาะสมกับอาชีพประเภทไหนบ้างคะ

 

โดย: น้องกิ๊บ IP: 118.173.91.240 20 เมษายน 2553 0:10:19 น.  

 

คน Type A เป็นบุคลิกลักษณะที่ก่อให้เกิดความเครียดของจิตใจได้โดยง่าย ซึ่งคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้มักจะมีลักษณะที่มีความเร่งรีบแข่งกับเวลาอยู่ตลอด มีความทะเยอทะยานสูง มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ไม่มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆ โกรธง่าย และมีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ด้วยความไม่เป็นมิตร

เนื่องจาก Hostility เป็นความรู้สึกที่มุ่งร้ายไม่เป็นมิตร จึงเป็นตัวสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ คนบุคลิกภาพแบบ Type A เพราะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย

คนที่มีลักษณะ Type A เนื่องจากเป็นคนทำงานรวดเร็ว ชอบอิสระ อารมณ์อ่อนไหว ชอบทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกัน ไม่ชอบการมีกฏระเบียบให้ยุ่งยาก อาชีพที่เหมาะสมน่าจะเป็นพวกศิลปิน สถาปนิก นักออกแบบ ครีเอทีฟ นักหนังสือพิมพ์ หรือนักประชาสัมพันธ์ ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์

 

โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) 20 เมษายน 2553 11:49:49 น.  

 

อยากรู้ว่าเราเป็นคนก้าวร้าว (Hostility) หรือไม่ ก็ลองทำแบบทดสอบง่ายๆใน blog ผ่อนคลายสบายอารมณ์ ซิค่ะ

 

โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) 20 เมษายน 2553 12:09:47 น.  

 

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูรบกวนถามเรื่องงานที่มอบหมายให้ทำเป็นการบ้านค่ะ ของการจัดการรุ่น3คะ ที่มอบหมายงานกลุ่ม2งานงานเดี่ยว1 หนูจะถามอาจารย์คะว่า งานเดี่ยวที่อาจารย์ให้หาคำที่เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Management นี่เราสามารถเอามาเขียนได้ทุกคำทุกประโยคที่มีคำว่า Management รวมอยู่ด้วย ใช่มั๊ยคะ แล้วต้องมีคำแปลเป็นประโยคภาษาไทยด้วยใช่มั๊ยคะ

 

โดย: Nu'Gif IP: 222.123.24.3 22 เมษายน 2553 1:12:54 น.  

 

งานชิ้นที่ 1 (ทำเดี่ยว) ให้หาคำที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหาร(management tools) ที่เป็นภาษาอังกฤษพร้อมความหมาย ส่งวันที่ 25 เม.ย. 53 ตัวอย่างเช่น
strategy หมายถึง กลยุทธ์
planning การวางแผน
leadership ภาวะผู้นำ
leader ผู้นำ
Balanced Scorecard...
Benchmarking...
Business Process Reengineering...
Customer Relationship...
Management...
Customer Segmentation...
Decision Rights ....
Downsizing....
Growth Strategy... .
Knowledge Management...
Lean Six Sigma...
Strategic Planning...
Supply Chain ....
Total Quality Management...
ฯลฯ

งานกลุ่ม ส่งวันที่สอบกลางภาค
1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้บริหาร ในโฆษณา
2. ให้แต่ละกลุ่มค้นคว้าเรื่อง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละองค์การ(CSR)

 

โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) 23 เมษายน 2553 10:21:02 น.  

 

อาจารย์ค่ะ งานเดี่ยว เขียนเอาใช่ีัีมั๊ยค่ะ เขียนใส่กระดาษA4มีเส้นหรือไม่มีเส้นก็ได้ใช่มั๊ยคะ...

 

โดย: Nu'Gif IP: 114.128.10.44 23 เมษายน 2553 13:54:59 น.  

 

เขียนด้วยลายมือตัวเอง ใช้กระดาษ A4 มีเส้นหรือไม่มีก็ได้คะ

 

โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) 24 เมษายน 2553 9:37:31 น.  

 

รับสมัครงานตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคล มีประสบการณ์ ทางองค์กร กำลังรับสมัครค่ะ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Tel 053-221819 ต่อ 5113

 

โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) 24 เมษายน 2553 9:41:24 น.  

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์
เปิดเทอมแล้วคิดถึงอาจารย์ เพื่อน และรุ่นน้องทุกคนจังเลยค่ะ จบแล้วทำงานเครียดจังไม่เหมือนตอนเรียนเลย

 

โดย: นิลยา IP: 203.147.36.35 9 มิถุนายน 2553 14:53:57 น.  

 

แค่เริ่มต้นของชีวิต อย่าเพิ่งเครียดนะคะ ชีวิตยังต้องเดินไป ตราบใดที่ยังมีลมหายใจ เฮ้อ!!!

 

โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) 10 มิถุนายน 2553 13:54:54 น.  

 

สวัสดีค่ะ อาจารย์
อาจารย์สบายดีหรือเปล่า อาจารย์สอนเหนื่อยมั้ย

 

โดย: yy IP: 203.147.36.35 2 กรกฎาคม 2553 16:01:41 น.  

 

สบายดีค่ะ ขอบคุณที่เป็นห่วง อ.หน่อยจะเหนื่อยถ้านักศึกษาไม่สนใจเรียนคะ

 

โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) 2 กรกฎาคม 2553 16:46:19 น.  

 

อาจารย์ กลุ่มของ ปฐมพงษ์ ส่งรายงานไปให้อาจารย์ตรวจแล้วนะคะ

 

โดย: จุฑามาศ วุฒิกุล IP: 222.123.71.68 18 กรกฎาคม 2553 23:30:06 น.  

 

สวัสดีค่ะอาจารย์ กำลังเรียน ป.ตรีภาคพิเศษ

อยู่ที่ม.รามฯคณะบริหาร สาขาการบริหารทั่วไป ได้รับมอบทำรายงานกลุ่มในหัวข้อความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมจะทำในแนวที่เป็นหัวข้อหลักแล้วมีหัวข้อย่อยๆแล้วก็อธิบายหัวข้อย่อยดีหรือว่าเอาข้อมูลจากคอลัมม์ข่าวเช่นจากประชาชาติธุรกิจแล้วอธิบายภาพรวมประกอบกับยกตัวอย่างบ.ที่มีนโยบายธรรมาภิบาล ขอบคุณค่ะอาจารย์

 

โดย: RK IP: 124.120.53.107 20 กรกฎาคม 2553 21:13:49 น.  

 

ตอบ RK ค่ะ
ถ้าจะทำรายงานเรื่องของ CSR ควรจะมีขั้นตอนดังนี้
- หัวข้อหลัก อธิบายความหมายของคำว่า "ความรับผิดชอบต่อสังคม" และความหมายของ "จริยธรรม" เสียก่อน
- หัวข้อย่อยในแต่ละเรื่องที่มี ควรอธิบายพร้อมยกตัวอย่างพอเข้าใจ
- หาบริษัทที่ทำในเรื่อง CSR พร้อมประวัติสั้นๆ ว่าทำธุรกิจด้านใด มี Vision Mision นโยบายในเรื่อง CSR ว่าอย่างไร หารูปที่บริษัททำกิจกรรมและอธิบาย อ้างอิงถึงที่มาของแต่ละภาพ
- จากนั้นก็สรุป ข้อดีของการทำ CSR ว่าได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
อย่าลืมใส่เอกสารอ้างอิงท้ายรายงานด้วยนะคะ

 

โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) 22 กรกฎาคม 2553 10:39:32 น.  

 

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ และจะขอรบกวนโอกาสต่อๆไปอีกนะคะ

 

โดย: RK IP: 124.120.55.197 23 กรกฎาคม 2553 8:42:23 น.  

 

พี่อ้อยติดต่อคุณหน่อยไม่ได้ เลยขอมากรอกตรงนี้นะคะ เพราะจะขอรบกวนโทรหาพี่อ้อยหน่อยนะคะ เรื่องโครงการTFของศูนย์ค่ะ
และมีอีกคนหนึ่งคือคุณระพีวิชญ์ ก็ติดต่อไม่ได้ อ.เบ็ญก็ไม่ได้เหมือนกัน ไม่รู้ไปเที่ยวกันที่ไหนน๊าๆๆ
ตอนนี้พี่อ้อย ปั่น รายงานเป็นหัวฟูเลยละ คะ
ขอโทษหาด้วยนะคะ และฝากถึงคุณระพีวิชญ์ด้วยค่ะ
ด่วนมากๆๆค่ะ
ขอบคุณค่ะ พี่อ้อย
0815954445

 

โดย: พี่อ้อยผุสดีค่ะ IP: 118.172.10.51 1 สิงหาคม 2553 21:10:17 น.  

 

สวัสดีครับ อาจารย์ ผมเคยได้ฟังอาจารย์บรรยายเรื่อง Pro Leader ผมได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะมากและทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงจุดด้อยของตัวเองและเมื่อปรับปรุงก็รู้สึกดีขึ้น และผมสงสัยที่ว่า ในส่วนของการตรวจสอบภาวะผู้นำของตัวเองที่มี 10 ข้อ ไม่ทราบว่าคะแนนที่ได้เปรียบเทียบกับระดับความเป็นผู้นำแบบใด อย่างเช่นผมได้คะแนน 8 คะแนน หมายความว่าผมมีภาวะผู้นำระดับใด(สมมติ)
ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ ขอให้อาจารย์สุขภาพดี

ครรชิต ป้องพันธ์

 

โดย: ถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก Productivity talk IP: 125.27.187.164 9 ตุลาคม 2553 15:55:21 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณครรชิต

ดีใจมากที่คุณครรชิตได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง ในการตรวจสอบภาวะผู้นำของตน 10 ข้อนั้น เป็นเพียงตัวอย่างที่ผู้นำควรมี ถ้าคุณครรชิตสามารถทำได้ถึง 8 ข้อ หมายความว่าคุณครรชิตมีความเป็นผู้นำที่อยู่ในเกณฑ์ 80 % แต่ถ้าจะให้ดี ควรให้ลูกน้องประเมินตัวเราด้วย เพื่อที่จะได้เชื่อมั่นว่าเรามีภาวะผู้นำ และผู้อื่นก็ยอมรับในเกณฑ์นี้ ขอส่งกำลังใจให้คุณครรชิตจงประสบกับความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความเจริญก้าวหน้าต่อๆไปนะคะ

 

โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) 13 ตุลาคม 2553 17:02:58 น.  

 

ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ
วันนี้ผมก็จะนำความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์มานำเสนอกับเพื่อนพนักงานที่ทำงานผมเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งรอบแรกเป็นการนำเสนอให้กับระดับหัวหน้าฟัง แต่วันนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่อาจารย์ให้ความรู้ผมมา ผมก็ขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง ผมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์อีกคนนะครับ

 

โดย: ขอบคุณครับอาจารย์ IP: 125.27.184.220 28 ตุลาคม 2553 17:28:51 น.  

 

ยินดีค่ะ

 

โดย: อ.หน่อย (Benjawan_B ) 1 พฤศจิกายน 2553 15:49:19 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


BlogGang Popular Award#13


 
Benjawan_B
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 89 คน [?]
วิทยากร, ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD), การบริหารความเสี่ยงองค์กร, การจัดการมาตรฐานแรงงาน, กฎหมายแรงงาน,เขียนหนังสือและบทความ
New Comments
Friends' blogs
[Add Benjawan_B's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.