DEEP----DEEP----DEEP----DEEP
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2555
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
4 พฤษภาคม 2555
 
All Blogs
 
แล้วเจอกันที่ LA

สนุกสนาน วุ่นวายขายปลาแดกกับการเตรียมตัวเดินทางไป LA ตามกำหนดการเคร่า ๆ ดังนี้

กำหนดการการฝึกอบรมพร้อมการศึกษาดูงานเรื่อง “Teacher Resources Center and Active Learning” ณ California State University San Bernardino, USA

วันที่ ๕ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

กำหนดการการฝึกอบรมพร้อมการศึกษาดูงานเรื่อง “Teacher Resources Center and Active Learning” ณ California State University San Bernardino, USA

วันที่ ๕ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๐๗.๓๕ น. ออกเดินทางสู่ Los Angeles โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 692

๑๑.๑๐ น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ Los Angeles ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางเข้าสู่ที่พัก

๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น

อ. ที่ ๖ พ.ค. ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ทัศนศึกษาเมือง Los Angeles

 ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทยในย่าน Thai Town

 ๑๓.๐๐ น. ทัศนศึกษาเมือง Los Angeles 

 ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น เดินทางกลับที่พัก ณ เมือง San Bernardino

อ. ที่ ๖ พ.ค. ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ทัศนศึกษาเมือง Los Angeles

 ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทยในย่าน Thai Town

 ๑๓.๐๐ น. ทัศนศึกษาเมือง Los Angeles 

 ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น เดินทางกลับที่พัก ณ เมือง San Bernardino

จ. ที่ ๗ – ศ. ที่ ๑๑ พ.ค. ฝึกอบรมเรื่อง Teacher Resources Center และ Active Learning พร้อมเยี่ยมชมการบริหารจัดการของ CSUSB ตามกำหนดการที่ทาง CSUSB จัด อาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 

ศ. ที่ ๑๑ พ.ค. ๑๘.๐๐ น. เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงขอบคุณและอำลาคณาจารย์ของ CSUSB ณ Fred and Rosalie Baker House

 

ส. ที่ ๑๒ พ.ค.   ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก Check out ออกจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยัง Grand Canyon อาหารกลางวันระหว่างทาง

 ๑๗.๐๐ น. เดินทางถึง Grand Canyon Check in เข้าโรงแรมที่พัก

 ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น

 

อ. ที่ ๑๓ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก Check out ออกจากโรงแรมที่พัก

 ๐๘.๐๐ น. ทัศนศึกษา Grand Canyon

 ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ออกเดินทางไป Las Vegas

 ๑๘.๐๐ น. เดินทางถึง Las Vegas เข้าโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น ชมเมืองตามอัธยาศัย

 

จ. ที่ ๑๔ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จ. ที่ ๗ – ศ. ที่ ๑๑ พ.ค. ฝึกอบรมเรื่อง Teacher Resources Center และ Active Learning พร้อมเยี่ยมชมการบริหารจัดการของ CSUSB ตามกำหนดการที่ทาง CSUSB จัด อาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 

ศ. ที่ ๑๑ พ.ค. ๑๘.๐๐ น. เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงขอบคุณและอำลาคณาจารย์ของ CSUSB ณ Fred and Rosalie Baker House

 

ส. ที่ ๑๒ พ.ค.   ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก Check out ออกจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยัง Grand Canyon อาหารกลางวันระหว่างทาง

 ๑๗.๐๐ น. เดินทางถึง Grand Canyon Check in เข้าโรงแรมที่พัก

 ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น

 

อ. ที่ ๑๓ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก Check out ออกจากโรงแรมที่พัก

 ๐๘.๐๐ น. ทัศนศึกษา Grand Canyon

 ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ออกเดินทางไป Las Vegas

 ๑๘.๐๐ น. เดินทางถึง Las Vegas เข้าโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็น ชมเมืองตามอัธยาศัย

 

จ. ที่ ๑๔ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 ๑๓.๐๐ น. ทัศนศึกษาเมือง Las Vegas ตามอัธยาศัย

 ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น พร้อมชมการแสดง Excalibur พักผ่อนตามอัธยาศัย

 ๑๓.๐๐ น. ทัศนศึกษาเมือง Las Vegas ตามอัธยาศัย

 ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น พร้อมชมการแสดง Excalibur พักผ่อนตามอัธยาศัย

อ. ที่ ๑๕ พ.ค. ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก Check out จากโรงแรมที่พัก

 ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางกลับ Los Angeles โดยรถ Coach แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

 ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น แล้วเข้าที่พัก

 

พ. ที่ ๑๖ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก Check out ออกจากโรงแรมที่พัก

 ๐๘.๐๐ น. เดินทางไปทัศนศึกษา Disney Land หรือ Universal Studio อาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 ๑๘.๐๐ น. ออกเดินทางจากสวนสนุกเพื่อไปรับประทานอาหารเย็น เดินทางกลับที่พัก

 

พฤ. ที่ ๑๗ พ.ค. ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก Check out ออกจากโรงแรมที่พัก

 ๐๙.๓๐ น. เดินทางไปยังสนามบิน นานาชาติ Los Angeles เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย อาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 ๑๓.๑๐ น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 693

 

ศ. ที่ ๑๘ พ.ค. ๒๒.๕๐ น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ สิ้นสุดการอบรมพร้อมศึกษาดูงาน

อ. ที่ ๑๕ พ.ค. ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก Check out จากโรงแรมที่พัก

 ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางกลับ Los Angeles โดยรถ Coach แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

 ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น แล้วเข้าที่พัก

 

พ. ที่ ๑๖ พ.ค. ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก Check out ออกจากโรงแรมที่พัก

 ๐๘.๐๐ น. เดินทางไปทัศนศึกษา Disney Land หรือ Universal Studio อาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 ๑๘.๐๐ น. ออกเดินทางจากสวนสนุกเพื่อไปรับประทานอาหารเย็น เดินทางกลับที่พัก

 

พฤ. ที่ ๑๗ พ.ค. ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก Check out ออกจากโรงแรมที่พัก

 ๐๙.๓๐ น. เดินทางไปยังสนามบิน นานาชาติ Los Angeles เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย อาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 ๑๓.๑๐ น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 693

 

ศ. ที่ ๑๘ พ.ค. ๒๒.๕๐ น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ สิ้นสุดการอบรมพร้อมศึกษาดูงาน

 

--------------------------------------------

แล้วเจอกันที่ LA ค่ะ
Create Date : 04 พฤษภาคม 2555
Last Update : 4 พฤษภาคม 2555 11:10:16 น. 0 comments
Counter : 2815 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

airthecorr
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add airthecorr's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.