คุณวางแผนชีวิตแล้วหรือยัง ?
อไอเอ ประกันชีวิตและสุขภาพ ติดต่อตัวแทน 090-4080282 วราวุธ เยาวรัตน์
สามารถทำให้ บิดา มารดา บุตร เจ้าหนี้ทำให้ลูกหนี้ เลือกแบบประกันได้ ถือว่าเป็นการออมเงินได้ ถ้าต้องการใช้เงินที่ออมสามารถ เวนคืนเบี้ยประกันได้ เพราะทุกวันนี้เข้าโรงพยาบาลครั้งเดียวหมดเงินไปมาก เรามีทางเลือกครับเอไอเอ โครงการคุ้มครองรายได้เพื่อครอบครัว เอไอเอ โครงการกองทุนการศึกษา
เอไอเอ โครงการคุ้มครองค่าใช่จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาล
เอไอเอ โครงการรายได้สำหรับยามเกษียณ
ด้วยเราเป็นผู้นำแห่งการออกแบบสินค้า

การบริการด้านสุขภาพเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน สัญญาเพิ่ม เติมด้านสุขภาพจึงมีความจำเป็นและผู้เอาประกันภัยสามารถที่ จะขอซื้อความคุมครองแนบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลหากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บและ จำเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการรักษาในโรงพยาบาล และศัลยกรรม แบบ 1959T (H&S)
นอก จากความคุ้มครองชีวิต และผลตอบแทนตามกรมธรรม์แล้ว ค่ารักษาพยาบาลคือสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวทุกครอบครัวพึงมี เพราะนอกจากจะสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกในครอบครัวแล้ว การตระหนักว่า " การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของทุก ๆ คน " ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น และในเมื่อเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยได้ เราก็ยังมั่นใจว่า หากเกิดเป็นขึ้นมา เราก็จะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพมากที่สุด
ตารางผลประโยชน์ใหม่

HS400

HS1000

HS1600

HS2200

HS2800

HS3400

HS4000

HS5000
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 75 วัน) ห้อง ICU บริษัทชดเชยค่าห้องเป็น 2 เท่า สูงสุดไม่เกิน 5 วัน400

1,000

1,600

2,200

2,800

3,400

4,000

5,000
2. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 75 วัน)


250

550

750

800

850

900

950

1,000
3. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ


30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000
4. ค่าแพทย์วิสัญญี


3,000

4,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000
5. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด


3,500

4,000

4,500

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500
6. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล


7,000

16,000

20,000

20,000

20,000

25,000

30,000

40,000
7. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง


3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,400

4,000

5,000
8. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง


2,000

3,000

4,000

5,000

5,500

6,500

7,500

9,000


สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล แบบ 1982 (HB)
คุ้ม ครองกรณีผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล อันเป็นผลมาจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยผลประโยชน์จ่ายให้เป็นค่าชดเชยรายวัน

เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านอุบัติเหตุ ดังนี้
อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ การระมัดระวังภัยเป็นสิ่งที่ดีแต่อาจไม่เพียงพอ เพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุจะช่วยแบ่งเบาภาระฉุกเฉินนั้นได้

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ และบันทึกเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (AI/RCC, ADD/RCC,ADB/RCC)
- AI ความคุ้มครองการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ
- ADD ความคุ้มครองการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ
- ADB ความคุ้มครองการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต
- RCC จะคุ้มครองการสูญเสีย อันมีสาเหตุเนื่องมาจากการถูกลอบทำร้ายร่างกาย ฆาตกรรม การจลาจล
สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน หรือการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์กระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุ แบบ 1954 (Broken Bones)
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนั้น มีผลให้กระดูกแตก หัก หรือร้าว

เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านทุพพลภาพ ดังนี้

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย แบบ 1942 (WP)
ผล ประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยอยู่ในสภาวะทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงบริษัทจะยกเว้น เบี้ยประกันภัยหลักซึ่งต้องชำระตามกรมธรรม์ โดยเบี้ยประกันภัยงวดแรกที่ได้รับการยกเว้นจะเป็นเบี้ยประกันภัยงวดที่ครบ กำหนดทันทีหลังจากวันที่เริ่มการทุพพลภาพนั้น

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB)
ใน กรณีที่บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์เยาวชนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุ 60 ปี และก่อนที่เยาวชนจะอายุครบ 25 ปี (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน) กรมธรรม์ฉบับนั้นจะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลักตามจำนวน ที่สัญญา PB จะคุ้มครอง

เอไอเอ มีสัญญาเพิ่มเติมด้านโรคร้ายแรง ดังนี้

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง (ECIR) แบบ 1922T
บริษัท จะจ่ายเงินผลประโยชน์หรือเงินผลประโยชน์จำกัดตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้ เอาประกันภัยเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย ครั้งแรกว่า ป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือต้องได้รับการผ่าตัดในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคมะเร็ง แบบ 1983 (CR)
ผู้ เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล เนื่องจาก 6 โรค คือ โรคมะเร็ง, โรคโปลิโอ, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคกล้ามเนื้อเสื่อม, การแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป, โรคตับแข็ง

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์เลดี้แคร์ และเลดี้แคร์ พลัส

ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ LADY CARE & LADY CARE PLUS
ผลประโยชน์

อัตราการจ่าย

ทุน 100,000
1. มะเร็งสตรีระยะสาม
มะเร็งเต้านม, ปากมดลูก, มดลูก, ปีกมดลูก, รังไข่, ช่องคลอด, ปากช่องคลอดและมะเร็งของรก

100%

100,000
2. โรค S.L.E. ชนิดที่มีภาวะไตอักเสบ

100%

100,000
3. มะเร็งสตรีระยะไม่ลุกลาม *
3.1 มะเร็งปากมดลูก

15%

15,000
3.2 มะเร็งเต้านม (กรณีใดกรณีหนึ่ง)


กรณีทั่วไป
กรณีผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้า (สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นสุด ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ และไม่อาจจะต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้อีก)


30%
50%

30,000
50,000
4. ศัลยกรรมฟื้นฟูสภาพเนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก
เมื่อจ่ายรวมสูงสุด 100% ตลอดอายุผู้เอาประกันภัยผลประโยชน์นี้จะสิ้นสุดทันที
4.1 ทำศัลยกรรมฟื้นฟูสภาพกรณีกระดูกใบหน้าแตกเคลื่อนเนื่องจากอุบัติเหตุ

100%

100,000
4.2 ปลูกถ่ายผิวหนังเนื่องจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก ที่กระทำขึ้นในประเทศไทยภายใน 6 ปี
ความเสียหายต่อผิวหนังร่างกาย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
ไม่ต่ำกว่า 27% ของผิวหนังร่างกาย
ไม่ต่ำกว่า 18% ของผิวหนังร่างกาย
ไม่ต่ำกว่า 9% ของผิวหนังร่างกาย

60%
35%
20%

60,000
35,000
20,000
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
หากได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพ สัญญาเพิ่มเติมนี้จะได้รับการยกเว้นเบี้ยและมีความคุ้มครอง
หมายเหตุ : สัญญา เพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที หากในหนึ่งรอบปีกรมธรรม์ มีการจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 - 4 รวมกันครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
ผลประโยชน์เพิ่มเติมเฉพาะ LADY CARE PLUS
5. เสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากขบวนการการคลอดบุตร
อายุครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ขึ้นไป และเสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดบุตร ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่คลอดบุตร

100%


100,000

6. ความเสี่ยงภัยของการมีบุตร

6.1 ความผิดปกติจากการตั้งครรภ์ *
หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติจากการตั้งครรภ์โดยมีอาการ

ภาวะลิ่มเลือดกระจายทั่วร่างกาย
ภาวะการตั้งครรภ์นอกมดลูก
ครรภ์ไข่ปลาอุก
เด็กตายคลอด
ทารกได้เสียชีวิตภายใน 30 วันนับแต่คลอด

15%

15,000
6.2 ความผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิดของบุตร *
เด็กเกิดใหม่หากมีชีวิตรอดอยู่เกินกว่า 30 วัน และก่อนอายุครบ 2 ปี และได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติจาก

Down's Syndrome
ภาวะกระดูกหุ้มไขสันหลังไม่ปิดแต่กำเนิด
หัวใจพิการแต่กำเนิด ชนิด Tetralogy of Fallot
เส้นเลือดแดงใหญ่ของหัวใจสลับที่แต่กำเนิด

30%

30,000
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
หากได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพ สัญญาเพิ่มเติมนี้จะได้รับการยกเว้นเบี้ยและมีความคุ้มครอง
หมายเหตุ : สัญญา เพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับทันที หากในหนึ่งรอบปีกรมธรรม์ มีการจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 - 6 รวมกันครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
* จ่าย ให้ครั้งเดียวตลอดอายุของผู้เอาประกันภัย โดยสามารถต่ออายุสัญญาในปีต่อไปได้ เพื่อขอรับความคุ้มครองกรณีอื่น ยกเว้นกรณีผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้าจะไม่สามารถต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้ อีก


เอ ไอเอไม่เคยหยุดที่จะเข้าร่วมหรือนำเสนอสิ้นค้าที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการ ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอของลูกค้า และนอกเหนือจากสินค้าหลากหลายชนิดของประกันชีวิตแล้ว เอไอเอ ยังก้าวไปอีกก้าวด้วยการนำเสนอประกันและบริการการเงินทางด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเอไอเอ อาทิ เช่น ประกันกลุ่ม, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ประกันสินเชื่อ, ประกันออมทรัพย์รายเดือน, สินเชื่อเคหะ และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ถือกรมธรรม์ของเอไอเอ ก็สามารถคัดเลือก สินค้า บริการ ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน

แบบประกัน


อายุรับประกัน
แบบสะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (มีเงินปันผล)

16 - 55 ปี
แบบสะสมทรัพย์ 20 ปี มีเงื่อนไขจ่ายคืนทุก 2 ปี (มีเงินปันผล)

16 - 55 ปี
แบบตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

16 - 55 ปี
แบบตลอดชีพ (ไม่มีเงินปันผล) แผนคุ้มครองสุขภาพ Juvenile Health Guard

6 - 15 ปี
แบบตลอดชีพ (ไม่มีเงินปันผล) แผนคุ้มครองสุขภาพ Health Guard Life

16 - 55 ปี
Package Plan แบบสำเร็จรูปตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี (มีเงินปันผล)

0 - 55 ปี
แบบตลอดชีพ (ไม่มีเงินปันผล) แผนคุ้มครองสุขภาพ Health Guard Special

16 - 55 ปี
แบบตลอดชีพ (ไม่มีเงินปันผล) แผนคุ้มครองสุขภาพ Health Guard VIP

16 - 55 ปี
แบบตลอดชีพ (ไม่มีเงินปันผล) แผนคุ้มครองสุขภาพ Health Guard

16 - 55 ปี
Package Plan แบบสำเร็จรูปสะสมทรัพย์ พิเศษครบอายุ 70 ปี (มีเงินปันผล)

0 - 50 ปีจาก ผลการสำรวจในปัจจุบันพบว่าสถิติในการเสียชีวิตของประชากรไทย มากกว่าร้อยละ 60 เนื่องมาจากอุบัติเหตุ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี อุบัติเหตุไม่เพียงแต่นำไปซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน หลายคนอยู่อย่างยากไร้ และหมดทรัพย์สินไปกับการรักษาพยาบาล อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่เพียงแต่จะก่อความเดือดร้อนให้ กับตนเองแต่ยังมีผลกระทบถึงบุคคลใน ครอบครัว และกิจการงานต่างๆ อย่างมากมาย การประกันอุบัติเหตุเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์โศก และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากผู้ประสบอุบัติเหตุ
คืออะไร ? เป็น สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยเอกเทศจากเหตุการณ์อื่นทั้งหลาย ไม่ว่าจะโดย ตรงหรือโดยอ้อมเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกทำให้เสียชีวิต,บาดเจ็บและสูญเสียทาง ร่างกาย
การ ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันจากความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยบริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ตามความ เสียหายที่ประกัน และการประกันชนิดนี้ยังขยายความครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงจากการถูกฆาตกรรมและ ลอบทำร้ายร่างกาย

การเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
การทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
เงินจุนเจือต่อสัปดาห์เนื่องมาจากการทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
เงินค่ารักษาพยาบาล
ฆาตกรรมและลอบทำร้าย
ชดเชยกระดูกแตกหัก

การ เจ็บป่วยธรรมดา, การเกิดอุบัติเหตุภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด, การฆ่าตัวตาย, การแท้งลูก, การทะเลาะวิวาท,สงคราม, การจลาจล, การนัดหยุดงาน เป็นต้น

AIA - PA Worldwide Coverage คุ้มครอง 24 ช.ม. ทั่วโลกAIA CARE CARD

AIAS การบริการในต่างประเทศ

SOS หน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน (บนท้องถนน)
ใช้แทนเงินสดได้ทั้งผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก ให้ข้อมูลก่อนการเดินทาง รถเสีย สตาร์ทไม่ติด ลืมกุญแจ
ยางแตก เครื่องน็อก
มีสถานพยาบาลกว่า 240 แห่ง
ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ให้ข้อมูลด้านการแพทย์
ส่งกลับภูมิลำเนาเดิมในกรณี
ประสบอุบัติเหตุ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาทั่วไป
การให้ความคุ้มครองทันทีหลังแจ้ง ตลอด 24 ชั่วโมง เบอร์เดียวโทรได้ทั่วประเทศ

สร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันและตัวแทน
1. แจ้ง ชื่อ - สกุล ของผู้เอาประกัน
2. แจ้งแบบประกันและเบี้ยประกัน
3. แจ้งรหัสตัวแทน - รหัสหน่วย
4. ระบุวัน - เวลา ที่แจ้งลงบนใบสมัครทุกครั้ง
5. นำส่งใบสมัครภายใน 4 วันทำการ
ขยายความคุ้มครองฟรีอีก 50 % หากเสียชีวิตจากการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ทุนประกันเพิ่มปีละ 5 %ตลอด 5 ปีที่ต่ออายุกรมธรรม์Create Date : 14 พฤศจิกายน 2554
Last Update : 14 พฤศจิกายน 2554 11:24:40 น.
Counter : 1116 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ton_3door
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]พฤศจิกายน 2554

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30