26.เซ็นสัญญาก่อสร้างแล้วครับ : เกร็ดและรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง
  ผมเซ็นสัญญาก่อสร้างบ้านไปแล้วครับเมื่อวันที่ 12 มค.57 ตอนแรกกะรอเงินก้อนจากแบงค์ เพราะสัญญาผมต้องจ่าย 10% ก่อน แต่รอมาสัปดาห์ละแบงค์ยังไม่ตอบรับ ผมเลยเอาเงินเก็บมาใช้ก่อนเลย ขืนรอนาน งานก็เริ่มช้าไปอีก ช่วงที่เขียน Blog ก็มีชุมนุมการเมือง ค่าของจ่อกำลังจะขึ้นอีกครับ กล้ว ผรม.จะอ้างเพิ่มค่าของ อีกอย่าง จนท.สินเชื่อที่คุ้นเคยกันก็บอก confirm แล้วว่า ผ่านแน่นอน ผมเลยกล้าควักเงินเก็บครับ แต่บางท่านที่ต้องรอแบงค์จริงๆ และไม่มั่นใจว่าจะผ่านไหม ก็อย่าเสี่ยงนะครับ รอเงินก้อนชัวร์ๆดีกว่า ... แต่ก็อีกนั่นแหล่ะ บางแบงค์เขาไม่ให้เงินงวดเซ็นต์สัญญานะครับ ก็ต้องควักเงินเองก่อนอยู่ดี เพราะบางแบงค์ต้องให้มีเสาโผล่พ้นพื้นก่อน ถึงจะจ่ายเงินให้

      ต่อจากนี้ด้านล่างผมจะลงรายละเอียดในสัญญาก่อสร้างของผมนะครับ เผื่อใครจะเอาไปใช้กับบ้านตัวเอง หรือเอาไปเปรียบเทียบกับสัญญาของตัวเองก็ copy ไปได้เลยครับ ตัวสีแดงคือที่ผม comment ไว้นะครับว่าทำไม ต้องระบุแบบนี้ รับรองครับสัญญาผมระเอียด ครอบคลุมทั้งหมด เจ้าของบ้านจะได้เปรียบ ผรม.นิดๆด้วยครับ ถ้า ผรม. Profesional จริงๆ เขาไม่กลัวครับ แต่ถ้าเจอ ผรม.บ้านๆ หรือพวกที่จะทิ้งงาน เจอสัญญาฉบับนี้ไป เงิบแน่ครับ


ร่างสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

โครงการบ้านพักอาศัย ………………..

หนังสือฉบับนี้ทำที่………….. เมื่อวันที่...........เดือน.................... พ.ศ. 2557 ระหว่าง ………ที่อยู่ ณ …….. ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……..ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการก่อสร้าง บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ของคุณ …………..ตั้งอยู่ตามแบบแปลนแผนผัง และรายละเอียดที่แนบท้ายสัญญานี้ และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ โดยผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำการก่อสร้างและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์การก่อสร้างตลอดจนสิ่งของสัมภาระที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีคุณภาพดีตรงตามแบบ และรายการที่แนบท้ายสัญญานี้ทุกประการ

ข้อ 2. เอกสารต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฉบับนี้ด้วย

2.1 แบบทางด้านสถาปัตยกรรม จำนวน แผ่น

2.2 แบบทางด้านโครงสร้าง จำนวน แผ่น

2.3 แบบทางด้านระบบไฟฟ้า และสื่อสาร จำนวน - แผ่น

2.4 แบบทางด้านระบบสุขาภิบาล จำนวน แผ่น

2.5 ใบแสดงรายละเอียดปริมาณวัสดุ และราคา จำนวน แผ่น

2.6 สำเนาบัตรประชาชนผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง

2.7 สำเนาโฉนดที่ดินที่จะปลูกสร้าง

ข้อ 3. ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างได้ตกลงราคาค่าก่อสร้างรวมทั้งค่าสิ่งของสัมภาระ ค่าแรงงานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานก่อสร้างทุกอย่างทุกชนิดโดยครบถ้วนบริบูรณ์เป็นเงิน ............บาท โดยผู้รับจ้างจะทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานทั้งหมดให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ...... วัน ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้คือ

3.1 ปรับผู้รับจ้างเป็นรายวันๆ ละ 2,000- บาท (สองพันบาทถ้วน)นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จ ตามสัญญาจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์

ตามกฏหมายระบุ 0.01% ต่อวันของราคาก่อสร้างครับแต่ก็แล้วแต่ตกลง ของผมแพงกว่าราคาตามกฏหมายเล็กน้อย

3.2 เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนับแต่วันที่ ล่วงเลยกำหนดวัน แล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียให้ผู้ควบคุมงานเว้นแต่ความล่าช้านั้นได้รับอนุมัติ หรือยินยอมเป็นหนังสือจากสถาปนิกหรือวิศวกรผู้ควบคุมงาน

3.3 ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอก เลิกสัญญาและสามารถริบเงินค้ำประกันสัญญาตามข้อ 5.2นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาและผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะจ้างผู้อื่นมาทำงานต่อจากผู้รับจ้างได้ด้วยโดยยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพราะจ้างผู้รับจ้างรายใหม่มาทำการต่อไปจนงานแล้วเสร็จ

ข้อ 4. ในระหว่างการก่อสร้าง ถ้ามีเหตุจำเป็น ผู้รับจ้างอาจให้ช่างหรือคนงานก่อสร้างทำงานนอกเวลาทำการก่อสร้างตามปกติได้ ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ตรวจงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง(ถ้ามี) จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ว่าจ้าง เว้นแต่จะตกลงกันในภายหลัง

ข้อ 5. ในวันทำสัญญานี้ คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้

     5.1 ผู้ว่าจ้างได้ตกลงจ่ายเงินล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน .............บาท หรือจำนวนร้อยละ10 ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา มอบให้กับผู้รับจ้างในวันเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเงินที่ผู้ว่าจ้าง จ่ายให้ ล่วงหน้านี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาค่าจ้างเหมาตามสัญญาข้อที่ 3 และส่วนที่เหลืออีก..................บาท
ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามสัญญาข้อที่ 6 ของสัญญานี้

ตรงนี้ก็แล้วแต่จะตกลงนะครับว่าจะคิดกี่
% ของผม 10% แต่บางท่านอาจต่อรองเหลือ7% หรือ 5% ครับแต่ไม่มีทางที่จะจดสัญญาโดยไม่เสียเงินเลยเพราะผู้รับจ้างต้องเอาเงินนี้แหล่ะครับไปใช้เตรียมงานในขั้นต้น แต่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเอาเงินเราหนีไปนะครับผรม.ที่ดีจะมีการแลกเชคกับเราดูต่อข้อ 5.2 เลยครับ อ้อและถ้าเป็นบริษัทสร้างบ้านนี่ 30% เลยนะครับ

      5.2
ผู้รับจ้างได้นำเช็คค้ำประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน………………..บาทหรือจำนวนร้อยละ 10ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา มอบให้กับผู้ว่าจ้างในวันเซ็นสัญญา มีกำหนดระยะเวลาค้ำประกัน ตั้งแต่วันที่สัญญานี้มีผลบังคับใช้ จนกว่าผู้รับจ้างจะพ้นความรับผิดชอบตามสัญญามามอบให้ผู้ว่าจ้างยึดถือไว้เป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ถ้าระยะเวลาการก่อสร้างต้องล่าช้ากว่ากำหนดเป็นเหตุให้ระยะเวลาต้องยืดออกไปด้วยเหตุใดๆก็ตาม หรือมีเหตุทำให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามสัญญาเพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต่ออายุการค้ำประกันออกไป หรือเพิ่มจำนวนเงินที่ค้ำประกันให้เพียงพอกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยจะนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้จ้างเรียกร้องหลักค้ำประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ผู้จ้างยึดถือไว้ตามข้อ 5.2ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อ ผู้รับจ้างได้มอบงาน ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ตรงนี้แหล่ะครับ ที่ ผรม.ที่ดี เขาจะนำเชคจำนวนเท่ากันกับที่เราจ่ายไปในงวดเซ็นสัญญามาให้เราถือเอาไว้ เพื่อค้ำว่าเขาไม่หนีไปไหนแน่นอน โดยเชคนี้จะคืนให้ผรม.เมื่อบ้านเสร็จแล้ว ถ้า ผรม.ที่เขามี
backดี บริษัทใหญ่ ไม่ใช่ ผรม.ไก่กา เขากล้าทำแบบนี้แน่นอนเพราะเขามีเงินหมุนเยอะพอครับ นี่แหล่ะครับข้อดีของ ผรม.ที่ผมเลือก ถึงแม้จะแพงกว่าอีกเจ้าแต่มั่นใจได้ (อย่างน้อยก็ตอนนี้อ่ะนะ)ซึ่งข้อนี้ผมไม่เคยเห็นสัญญาที่ไหนบอกเลยนะครับ ไม่ว่าจะหาจากเนต หรือหนังสือที่ผมอ่านสามสี่เล่มซึ่งถ้าใครจะเอาสัญญาผมไปใช้ ให้ถาม ผรม.ก่อนนะครับว่าเขาจะยอมไหม

5.3 ผู้รับจ้าง ตกลงจะเริ่มทำการก่อสร้างโดยเริ่มทำการตามงวดเงินที่ 1 ในข้อ.6 ภายใน 15 วันหลังจากเซ็นต์สัญญาฉบับนี้ มิเช่นนั้นผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญา และผู้ว่าจ้างไม่ต้องคืนเชคค้ำประกันในข้อ 5.2 ให้ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะจ้างผู้อื่นมาทำงานแทนผู้รับจ้างได้ด้วย
     อนึ่งหากการกระทำอันล่าช้าของผู้รับจ้างเหตุเกิดจากตัวผู้ว่าจ้างเอง หรือเหตุเกิดจากอุบัติภัยต่างๆ ให้ถือว่าผู้รับจ้างไม่ได้กระทำการล่าช้ากว่ากำหนดแต่อย่างใด

               ตรงนี้ควรจะมีนะครับเพราะ ผรม.บางเจ้าเซ็นสัญญา รับเงินไปแล้ว หายไปเลยไม่รู้เอาเงินเราไปหมุนเจ้าไหนรึเปล่า หรือไม่หายก็จริง แต่ช้ามากเป็นเดือนๆแบบนี้ก็ไม่ไหวเราใส่ข้อนี้ไป และมีขู่ด้วยว่าถ้าไม่ทำภายใน
15 วันจะยืดเชคคืน และเราก็มีสิทธิ์จ้างคนอื่นได้ ไม่งั้นผรม.หายไปจนเราไปจ้างคนอื่นมาแล้ว มันโผล่กลับมาหาว่าเราทำผิดสัญญาไปจ้างคนอื่นมาทำไม มันกำลังไปเตรียมของ...เราก็กันไว้ก่อนเลยครับ

ข้อ 6. ราคาตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ................ บาท เงินจ่ายล่วงหน้าเป็นจำนวน 10% ของยอดเงินตามสัญญา เป็นเงิน.........บาท ดังนั้นเป็นเงินหลังหักเงินจ่ายล่วงหน้า เป็นเงิน........บาทโดยผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามผลสำเร็จของงานที่ผู้รับจ้างทำเสร็จเป็นงวดๆรวม 11 งวด

              งวดงานที่แบ่งนี้ ขั้นต้นผรม.เขาจะแบ่งมาให้เราก่อนเองครับ แล้วเราก็มาปรับดู โดยคุยกับสถาปนิกหรือ consultant ว่างวดงานเหมาะสมหรือไม่ส่วนใหญ่จะแบ่งประมาณ 8 – 12 งวดนะครับผรม.เจ้าอื่นๆอาจไม่แบ่งตามนี้ก็ได้ครับซึ่งการแบ่งงวดงานผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับ ข้ามไปเลย อีกอย่างสัญญาก่อสร้างผมจะรวมกับตกแต่งภายในไปด้วยเลยครับ เพราะ ผรม.เจ้าเดียวกัน เลยทำให้การแบ่งงวดของผมไม่เหมือนแบ่งงวดสร้างบ้านอย่างเดียวด้วยครับเลยไม่ลง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานงวดใดงวดหนึ่งต้องล่าช้า เนื่องจากอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง หรือจากการทำงานของผู้รับจ้างช่วงโดยชอบ หรือจากการกระทำตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ควบคุมงานให้ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้งขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างต่อสถาปนิก หรือเจ้าของบ้านถือเป็นอันยุติ

แทรกงวดงานแรกนิดนึงนะครับ ส่วนใหญ่เงินก้อนแรกจะต้องจ่ายตอนจดเซ็นต์สัญญา 5 - 10% ซึ่งเงินจดสัญญาตรงนี้แบงค์เขาจะไม่ให้นะครับ เขาจะให้ก็ต่อเมื่องวดงานเสาเข็มตอม่อเสร็จแล้ว บางแบงค์ต้องรอทำคานคอดินให้เสร็จด้วยซ้ำครับถึงจะให้เงิน ก็ต้องคุยกับแบงค์ดีๆครับว่ามีวิธีไหนบ้าง ส่วนผมใช้วิธีบอกว่าเงินงวดแรกคือการเตรียมงานครับ ซึ่ง จนท.สินเชื่อเขาก็อนุโลมให้ถือเป็นงวดแรกเบิกมาก่อนได้ 10% ครับ ลองคุยกับแบงค์ดู

ข้อ 7. ผู้ว่าจ้างสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างขึ้นคณะหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปตรวจงานก่อสร้างได้ทุกเวลา และจะเป็นผู้ตรวจรับมอบงานในแต่ละงวดกรณีที่ผู้รับจ้างจะขอรับเงินค่าจ้างตามงานต่างๆ ที่แล้วเสร็จนั้น ผู้รับจ้างจะต้องทำรายการรายละเอียดงานก่อสร้างในงวดที่จะขอรับเงินค่าจ้างนั้นและมีการลงชื่อกำกับจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ผู้ว่าจ้างจึงจะจ่ายเงินค่าจ้างงวดนั้นๆให้ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้นำเอกสารเบิกเงินงวดงานวิศวกรควบคุมงานให้กับผู้ว่าจ้าง


       ตรงนี้จะ
7 วัน หรือ 10 วันแล้วแต่จะตกลงนะครับ เพราะเวลาเขาจะเบิกเงินงวดถ้าเรากู้เงินมาทำก็ต้องแจ้งแบงค์ก่อน กว่าแบงค์จะมาตรวจ กว่าจะอนุมัติเงินอีก ดังนั้นเผื่อเวลาไว้หน่อยครับแต่เอาเข้าจริงๆ ก็บอก ผรม.ก่อนเลยครับว่าให้บอกล่วงหน้านานๆ จะได้เตรียมเงินทัน

ข้อ 8. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดให้มีตัวแทนหรือหัวหน้าควบคุมงาน อยู่ในบริเวณหน่วยงานก่อสร้างตลอดเวลาทำการก่อสร้างและจะปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของผู้ว่าจ้าง สถาปนิกหรือวิศวกรควบคุมงาน คำสั่งคำแนะนำใดที่ได้แจ้งกับตัวแทนหรือหัวหน้าควบคุมงานให้ถือว่าเป็นคำสั่งที่ได้ให้ไว้กับผู้รับจ้างโดยตรงซึ่งผู้รับจ้างจำเป็นต้องปฏิบัติตาม

เน้นกับผรม.ด้วยก็ดีครับ ว่าตัวแทนที่เอามานั้น ต้องสามารถแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอะไรๆก็ขอถาม ผรม.ก่อนตลอด แบบนี้อย่าเอามาคุมงานเลยครับ เสียเวลา

ข้อ 9. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดในอันตรายแก่ร่างกายหรือถึงแก่ชีวิตของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง คนงานหรือบริวารของผู้รับจ้าง หรือความเสียหายใดๆ กับทรัพย์สินของผู้รับจ้างผู้ว่าจ้าง คนงานหรือบิรวารของผู้รับจ้าง รวมถึงทรัพย์สินสาธารณะและบ้านค้างเคียง อันเกิดจากการกระทำของช่างคนงาน หรือบริวารของผู้รับจ้าง ที่กระทำในระหว่างการก่อสร้าง หรือเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง

       ข้อนี้สำคัญมากๆข้อนึงเลยนะครับ เพราะงานก่อสร้างปีกว่าๆเราไม่รู้ว่าอาจเกิดอะไรขึ้นก็ได้ อุบัติเหตุในงาน หรือรถคนงานไปชนเสาไฟฟ้า หรือคนงานเมาไปทำลายข้าวของบ้านค้างเคียงจนถึงคนงานไปลักขโมย หรือทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้าน ตรงนี้ต้องให้ผรม.รับผิดชอบทั้งหมดนะครับ ถ้าไม่มีข้อนี้ หรือ ผรม.ไม่ยอมให้มีข้อนี้ในสัญญาผมว่าเปลี่ยนเจ้าดีกว่าครับ

ข้อ 10. นอกจากผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และรายการที่แนบท้ายสัญญานี้แล้ว ผู้รับจ้างยังต้องดำเนินการต่างๆในบริเวณการก่อสร้าง หรือที่อื่นๆ ตามลำดับก่อนหลัง หรือพร้อมกัน ตามหลักวิชาการและวิธีการก่อสร้างที่ดีทั่วไปและงานที่ทำขึ้นจะต้องแล้วเสร็จให้ได้สัดส่วนสัมพันธ์กับงานส่วนอื่น หรือ ไม่เป็นอุปสรรคต่องานส่วนอื่นที่ได้รับช่วงต่อไปด้วย

ข้อ 11. ก่อน หรือในระหว่างทำการก่อสร้าง ถ้าปรากฏว่าแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้คลาดเคลื่อน หรือ ขัดแย้งกันหรือผิดไปจากความเป็นจริง ผู้ว่าจ้าง ตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขให้ถูกต้องได้

ข้อ 12ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์แก้ไขเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมทุกอย่างก่อนการก่อสร้างนี้สิ้นสุดลงโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญาหากมีการเพิ่ม หรือลดราคางาน หรือยืดเวลาการทำงานออกไปให้ตกลงเป็นกรณีไป ทั้งนี้ราคางานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้ยึดถือราคาต่อหน่วยในใบแสดงรายละเอียดปริมาณวัสดุและราคาที่แนบท้ายสัญญาเป็นเกณฑ์ในกรณีที่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ ให้ถือราคาในท้องตลาดขณะนั้นเป็นเกณฑ์

ข้อ 13. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะใช้ช่างก่อสร้าง และหัวหน้าควบคุมงานก่อสร้างที่มีความสามารถดี หากช่างก่อสร้าง หรือหัวหน้าควบคุมงานก่อสร้างคนใดไม่มีความสามารถเพียงพอหรือขัดขืนคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ขอให้ผู้รับจ้างจัดการเปลี่ยนแปลงได้

ข้อ 14. ในกรณีที่ผู้รับจ้างหยุดงานไปโดยไม่มีเหตุอันควรติดต่อกันเกินกว่า10 วัน ก็ดี หรือไม่ดำเนินการก่อสร้างตามปกติ ติดต่อกันเกินกว่า 10 วันโดยไม่มีเหตุอันควรก็ดี ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้รับจ้างละทิ้งงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายเงินงวดที่เหลือ ตามงานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างต่างๆที่อยู่ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องเอาคืนไม่ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะจ้างผู้อื่นมาทำงานต่อจากผู้รับจ้างได้ด้วย

ความสำคัญของข้อนี้อนู่ที่ย่อหน้าท้ายๆครับพวกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่กองๆอยู่ในบ้านเรา หาก ผรม.ทิ้งงานไปให้ตกเป็นของเราทุกอย่างครับ อิฐหินปูนทราย เครื่องมือ ต่างๆเราต้องเก็บให้หใดครับ เคยเห็นในเนตเหมือนกันที่ผม ผรม.หนีไปแล้วแอบมาเอาของไปหมดเลย ไม่เหลืออะไรให้ทำต่อเลย เอาไปแม้กระทั่งกระเบื้องสุขภัณท์ที่เราซื้อมาเองอีกตะหาก

ข้อ 15. ผู้ว่าจ้าง ตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งระงับการก่อสร้าง หรือสั่งให้รื้อ ถอน เปลี่ยนแปลงแก้ไขหากเห็นว่างานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างกระทำขึ้นผิดจากแบบหรือรายละเอียดที่แนบท้ายสัญญา หรือตรวจพบว่าสิ่งของที่ใช้หรือที่จะใช้ไม่มีคุณภาพ หรือไม่ตรงตามแบบ หรือ รายละเอียดที่แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้รับคำสั่งดังกล่าวแล้วจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทันที

ข้อ 16. ภายในกำหนด1 ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วหากมีเหตุชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นกับงานที่ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างขึ้นไม่ว่าจะเนื่องจากการก่อสร้างไม่เรียบร้อย ใช้สิ่งของสัมภาระไม่ดีหรือการก่อสร้างไม่ตรงตามหลักวิชาการก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนให้ใหม่ภายใน15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือภายในเวลาตามที่กำหนดในคำบอกกล่าวนั้นโดยผู้รับจ้างต้องออกเงินค่าสัมภาระ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดถึงค่าแรงงานเองทั้งสิ้น และผู้รับจ้างจะนำเชคประกันสัญญามูลค่า5% ของมูลค่าก่อสร้างมาให้ผู้รับจ้างไว้เป็นเวลา 1 ปี และผู้ว่าจ้างจะคืนเชคนี้ให้เมื่อครบกำหนด 1 ปีหลังจากสัญญานี้สิ้นสุดลง

              ตรงนี้ก็สำคัญครับ ผมไปนั่งโหลดสัญญาจากเนตหรืออ่านหนังสือหลายต่อหลายเล่มก็ไม่มีบอก มีแค่ว่า ผรม.จะต้องรับประกัน
1 ปี โดยเอาหนังสือค้ำประกันจากแบงค์มาให้แต่ความจริง หนังสือเหล่านั้นจะใช้ในโครงการใหญ่ๆ หรือโครงการณ์ของรัฐการสร้างบ้านไม่มีหรอกครับ ส่วนใหญ่ก็ใช้สัญญาเนี่ยแหล่ะเป็นตัวค้ำไม่มาซ่อมให้ก็ฟ้องเอา แต่ผรม.รายนี้เขาก็ยอมที่จะเอาเชคมาให้ถือไว้ครับ(เชคคนละตัวกับข้อแรกๆนะครับ เชคนั้นคืนตอนบ้านเสร็จ) โดยเราถือไว้ 1 ปี ค่อยคืน แต่บางท่านก็อาศัยหักเงินออกจากค่างวดจนครบ 5% ก็มี ก็แล้วแต่ตกลงกับ ผรม.นะครับ แต่อย่างน้อยต้องมีเงินหรืออะไรมาประกันนะครับ อย่าใช้แต่สัญญากระดาษผรม.เขาจะได้รู้สึกว่าบ้านเรายังไม่จบ เพราะยังค้างเงินอยู่ ไม่หนีเราไปง่ายๆ

ข้อ 17
. ถ้าผู้รับจ้างหรือบริวารของผู้รับจ้างได้ก่อสร้างอาคารชั่วคราว หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดลงในบริเวณที่ก่อสร้างก็ดี หรือทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อก็ดีผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการรักษาความสะอาดตลอดเวลาที่
ทำการก่อสร้าง และเมื่องานแล้วเสร็จจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยและขนเศษอิฐเศษไม้ และสิ่งที่รกรุงรังออกไปให้พ้นบริเวณที่ก่อสร้างพร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพที่ผู้ว่าจ้างจะใช้การได้ทันทีสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและตรวจสอบเอกสารประกอบสัญญาโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่ได้ตกลงกันไว้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และได้ลงนามกำกับไว้ในเอกสารประกอบสัญญาทุกแผ่น วัน เดือน ปี ที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยคู่สัญญาได้ถือสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..............................................................................ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..............................................................................พยาน

                       ลงชื่อ..............................................................................พยาน    ยาวไปหน่อยนะครับ แต่ผมว่าเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาสัญญาก่อสร้างนะครับ ลองเอาไปใช้ เปรียบเทียบดูกับสัญญาของท่าน หรือเอาไปเป็นตัวอย่างเลยก็ได้ครับ ตอนนี้ผมตัวเบามากเลย ควักเงินเก็บไปวาง 10% แต่เดี๋ยวแบงค์อนุมัติแล้วก็ได้เงินคืนแล้วหล่ะครับ แลกกับการเป็นหนี้หัวโต Smiley
Create Date : 13 มกราคม 2557
Last Update : 25 พฤษภาคม 2557 0:25:44 น.
Counter : 12181 Pageviews.

16 comments
  
ขอบคุณที่แชร์รายละเอียดของสัญญาก่อสร้าง มีประโยชน์มากค่ะ ขออนุญาตนำไปปรับใช้บ้างค่ะ เก่งจัง ร่างสัญญาเองหรือค่ะ

ขอถามอีกนิด ไม่ทราบว่าสร้างบ้านก่อนสร้างรั้วบ้านหรือเปล่าค่ะ
ตกลงได้จ้าง consult หรือวิศวกรไว้คุมงานก่อสร้างบ้านด้วยหรือเปล่าค่ะ


โดย: ML IP: 171.7.28.108 วันที่: 13 มกราคม 2557 เวลา:22:53:25 น.
  
อะโห คุณ ML เร็วมาก FC ของจริง อิอิ สัญญานี้หลักๆ ผรม.ร่างครับ แล้วผมก็เอามาปรับแก้ เติมเข้าไปอีกทีครับ ก็ได้ข้อมูลมาจากในเนตบ้าง ตามหนังสือบ้างอ่ะครับมาปรับเอา

เรื่องรั้วนี่หล่ะครับ กำลังปวดหัวเลย ว่าจะเอาแบบไหนดี เพราะรั้วผมยาว 100 เมตร ซึ่งแพงมากกกก เลยกะว่าจะปลูกรั้วต้นไม้ก่อนพวกไทรเกาหลี แล้วค่อยทำทีหลัง แต่ ผรม.ก็บอกว่าทำพร้อมๆบ้านไปเลยจะสะดวกกว่า แต่บ้านผมที่เหลือเฟือครับ เลยคิดว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องที่ทางในการสร้าง

Consult ไม่ได้จ้างครับ ดูจาก ผรม.แล้วมั่นใจระดับหนึ่ง แต่เพื่อนผมเป็นโยธา ว่าจะให้มาช่วยดูหน่อยครับตอนสำคัญๆ
โดย: Agent Molder วันที่: 13 มกราคม 2557 เวลา:23:31:28 น.
  
ถ้าคุณไม่สร้างรั้วบ้านก่อน เมื่อเข้าหน้าฝน ดินที่ถมสูงกว่าระดับถนน 50 ซม.จะไหลลงไปสู่ถนนนะค่ะ เพราะที่ดินของเราถมสูงกว่าถนน 1 เมตร หน้าฝนจะมีปัญหาดินไหลลงสู่ถนน ทำให้เดือนร้อนเพื่อนบ้านค่ะ

ตอนนี้ต้องเริ่มสร้างรั้วบ้านก่อนสร้างบ้านค่ะ กำลังปวดหัวเรื่องราคาค่าก่อสร้างรั้วบ้านเหมือนกัน เพราะรั้วยาว 174 เมตรและต้องทำกำแพงกันดิน 1 เมตร ต่อด้วยรั้วธรรมดาอีก 2 เมตร เป็นบางช่วง

เราตัดสินใจจ้าง consult ที่เป็นวิศวกรโยธาคุมงานก่อสร้างทั้งบ้านและรั้ว แม้ผรม.จะเป็นวิศวกรโยธาก็ตาม เพราะคุยแล้ว รู้สึกว่า ผรม.เขาสวมหมวกเป็นแค่ผู้รับจ้างหรือพ่อค้า ไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดให้กับเจ้าของบ้านมากนัก

โดย: ML IP: 171.7.28.108 วันที่: 14 มกราคม 2557 เวลา:18:25:11 น.
  
เรื่องฝนตกดินไหลคิดเหมือนกันครับ แต่ไว้ค่อยว่ากันเอิ๊กๆ คุยกับสถาปนิกบอกค่อยๆดูแบบ เทียบราคาไปก่อน ไม่ต้องรีบ ราคาเป็นล้านเลยรั้ว ณ ตอนนี้งบประมาณผมไม่ไหวจริงๆเก็บตังก่อน แฮะๆ

คอนซัลแตนก็เหตุผลเดียวกันครับ ผรม.ที่ผมคุยโอเคครับ แนะนำเยอะ แต่ก็แนะนำแนว ผู้รับจ้างน่ะแหล่ะ แต่ผมก็คอยดูแกล่ะครับ ไม่ชอบมาพากลอาจจ้างทีหลัง

แค่บ้านผมก็เกินงบไปโขเลยครับ ตอนนี้ต้องประหยัดไว้ซื้อพวกดระเบื้อง สุขภัณท์ โคมไฟ เฟอร์ลอยตัวอีก เฮ้อ ค่อยๆกระดื๊บไปครับ
โดย: Agent Molder วันที่: 14 มกราคม 2557 เวลา:22:20:30 น.
  
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ เคยทักทายกันมาครั้งนึง แต่ก็ติดตามอ่านตลอด เพราะก็กำลังสร้างบ้านเหมือนกันค่ะ อ่านแล้วได้ข้อมูลดีๆเยอะค่ะ
อยากรบกวนถามว่าที่จะใช้ไม้มะค่าปูพี้น มีแหล่งที่จะซื้อแนะนำไมคะ เพราะกำลังมองหาเหมือนกันค่ะ แต่ที่เจอราคาค่อนข้างแพงมาก
โดย: namchoke IP: 223.207.111.201 วันที่: 19 มกราคม 2557 เวลา:22:35:15 น.
  
@namchoke ผมให้ ผรม.หาให้และเสนอราคาครับ ราคาก็สูงพอควร ตรม.ละ 1800 ไม่รวมค่าแรงนะครับ แต่ใกล้ๆจะใช้ ผมอาจลองหาเองดูอีกทีเผื่อได้ถูกกว่า
โดย: Agent Molder วันที่: 21 มกราคม 2557 เวลา:13:12:21 น.
  
มีประโยชน์มากเลยฮะอันนี้
โดย: ไผ่ไผ่ IP: 133.28.73.28 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:40:47 น.
  
กำลังหาข้อมูลการทำสัญญาอยู่พอดีเลยค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะ แต่พอจะทราบการแบ่งงวดจ่ายของการปรับปรุงบ้านบ้างมั้ยคะ พอดี ผรม.แบ่งมาแต่ละงวดดูมันแพงมากๆเลยค่ะตามด้านล่างนะคะ พอจะแนะนำให้ได้มั้ยคะ ขอบคุณคะ

งวดที่ 1 เมื่อตกลงจ้าง เป็นเงิน 450,000.- บาท และค่าที่ปรึกษา เป็นเงิน 30,000.- โดยสถาปนิกและวิศวกรเข้าตรวจสอบหน้างานและทำแบบรายละเอียด เพื่อดำเนินการโดยใช้เวลา 15 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างฯ และช่างเข้าหน้างานเพื่อทำการเตรียมความปลอดภัยและแผงกั้นข้างและหน้าบ้านเริ่มรื้อภายในบางส่วนเพื่อให้สถาปนิกและวิศวกร ตรวจหน้างาน
งวดที่ 2 ทำแผงกันที่ด้านข้าง เริ่มงานทุบรื้อ งานโครงสร้างเหล็กเสร็จ และเริ่มมุงหลังคา เป็นเงิน 450,000.- บาท
งวดที่ 3 โครงสร้างพื้นภายใน และงานกรุผนังพร้อมทางสีรองพื้น เป็นเงิน 450,000.- บาท
งวดที่ 4 พื้น-ผนัง ห้องน้ำฉาบพร้อมปูกระเบื้อง และงานระบบสุขาภิบาลชั้นสองเสร็จ เป็นเงิน 450,000.- บาท และค่าที่ปรึกษา เป็นเงิน 20,000.-
งวดที่ 5 เมื่องานเสร็จ เป็นเงิน 84,300.- บาท

ถ้าพอจะมีข้อมูลรบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
โดย: ORRR IP: 101.108.57.204 วันที่: 11 กันยายน 2557 เวลา:22:30:19 น.
  
ปรับปรุงบ้าน กับสร้างบ้านมันต่างกันอ่ะครับ เนื้องานที่ทำน้อย ส่วนใหญ่ช่างจะเบิกเงินก้อนใหญ่ แต่จากสัญญาที่ดู ผมว่างวดสุดท้ายน้อยๆไปหน่อยนะครับ ตัดแบ่งจากงวดอื่นมาก็ดีครับ ดูแบบนี้ ล้านนึง เพิ่งได้ทุบรื้อ ผมว่าเยอะไปนิด
โดย: Agent Molder วันที่: 16 กันยายน 2557 เวลา:15:15:55 น.
  
พอดีผมกำลังจะสร้างบ้าน ไม่แน่จัยสามารถแนะนำผู้รับเหมารายนี้ให้ได้มั้ยคับ...ขอบคุณมากคับ
โดย: Kamol_KK IP: 118.174.65.50 วันที่: 30 ธันวาคม 2557 เวลา:13:32:15 น.
  
@Kamol ต้องขอโทษด้วยนะครับ ผมเองได้ชี้แจงไปในหลายๆ blog ละ ว่า ณ ตอนนี้ผมยังไม่สามารถให้ contact ผรม.ได้อ่ะครับ เพราะบ้านผมยังไม่เสร็จดี ผมกลัวว่าจะมีปัญหาทีหลัง ไม่อยากทำบาป รออีกสักนิดครับ ถ้าทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ผมจะตั้ง blog แนะนำ ผรม.กับ สถาปนิกให้เลยครับ ไม่ต้องห่วง แต่ตอนนี้ขอยังไม่บอกนะครับ

ปล.มีคนขอมาหน้าไมค์หลังไมค์เยอะมากกกกกกก แต่ผมขออภัยจริงๆครับ
โดย: Agent Molder วันที่: 31 ธันวาคม 2557 เวลา:10:19:49 น.
  
มีประโยชน์สำหรับคนทั่วไปมากค่ะ อ่านแล้วได้รับความรู้ หาทางเดินต่อได้แล้วค่ะ ขอบพระคุณมาก
โดย: sopa IP: 106.0.203.217 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:16:44:00 น.
  
กำลังจะสร้างบ้านค่ะ จะรบกวนขอเบอร์ผู้รับเหมาได้มั้ยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
โดย: ต้อยติ่ง IP: 58.11.12.53 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา:9:00:10 น.
  
@ต้อยติ่ง : อย่าเลยครับ ผรม.ผม งานดีก็จริง แต่ขัดสนเรื่องเงิน และการบริหารคน ผมไม่แนะนำอย่างแรงครับ
โดย: Agent Molder วันที่: 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา:15:00:05 น.
  
กำลังจะสร้างบ้าน scale เล็กกว่ากันมาก (ไม่กล้าบอกราคา) แต่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากในนี้เยอะมากมาย

ขอบคุณที่ให้ความรู้เป็นวิทยาทานนะคะ
โดย: KS IP: 117.121.219.4 วันที่: 16 มิถุนายน 2560 เวลา:11:10:49 น.
  
@KS : ยินดีครับ มีอะไรสงสัยถามได้ตลอด
โดย: Agent Molder วันที่: 17 มิถุนายน 2560 เวลา:18:17:15 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Valentine's MonthAgent Molder
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 345 คน [?]Blog ผมนอกจากจะบันทึกรายละเอียดของการซื้อที่ เตรียมที่ และปลูกบ้านแล้ว ยังมีเกร็ดความรู้บางอย่าง ที่ผมประสบมากับตัวเองมาบอกกันด้วยครับ เพราะบางอย่าง อาจหาไม่ได้ในเนต แต่ได้จากการพบเจอกับตัวเอง เวลาเพื่อนๆคิดจะสร้างบ้าน จะได้ระวังเอาไว้ครับ

ปล.ถ้าผมพบข้อความขายของ แนะนำเบอร์โทร เวบไซต์ หรือเนียนโฆษณาแฝงใดๆก็ตาม ในComment ผมขอลบออกนะครับ หากต้องการขายของให้ติดต่อกันเองโดยตรง อย่าใช่ blog ของผมเป็นสื่อเลยนะครับ ขอบคุณที่เข้าใจ

ฝากเพจ คนปลูกบ้าน เพจของผมเองครับ มีไว้พูดคุย สอบถาม และให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกบ้าน โดยเจ้าของบ้านด้วยกันเอง จะได้ไม่โดน ผรม.หลอก กดที่ชื่อเพจ หรือเข้า link ได้ที่หัวข้อ Link ด้านล่างเลยครับ

อนึ่ง โฆษณาด้านบน เป็นของ Bloggang.com ที่อาศัยเนื้อที่ใน blog มาแปะนะครับ ทางผมไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรด้วยนะครับ
มกราคม 2557

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog