เรื่องที่อยากเขียน ... เรื่องที่พยายามเขียน ...
Group Blog
 
All blogs
 
Random Number


random number หรือ ตัวเลขสุ่ม
คือตัวเลขที่สร้างขึ้นมา โดยไม่มีรูปแบบหรือลำดับแน่นอน
มีลักษณะเหมือนการสุ่ม คือเป็นเลขมั่วๆ

random number แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ
แบบที่เกิดในธรรมชาติ ควบคุมและทำนายไม่ได้
กับแบบที่มนุษย์คำนวนขึ้นมาเอง

แบบที่เกิดในธรรมชาติ
ตัวอย่างเช่น
 • noise ทั้งหลาย
 • thermal noise ในสารกึ่งตัวนำ
 • การแผ่รังสีจากสารกัมมันตภาพรังสี
 • สัณญาณวิทยุจากชั้นบรรยากาศ
  บางทีเรียก random number แบบนี้ว่าเป็น true random number
  เพราะมันทำนายไม่ได้ ถือเป็นเลขสุ่มอย่างแท้จริง

  แบบที่มนุษย์คำนวนขึ้นมาเอง
  เป็นการใช้ algorithm ทาง math ทำการคำนวนเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ดูเหมือนสุ่ม
  เรียกว่าเป็นเลขสุ่มอย่างเทียม pseudorandom number
  algorithm ที่ใช้ทำ pseudorandom number มีด้วยกันหลายตัว
  แต่ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดคือ linear congruential generator
  ใน entry นี้จะยกตัวอย่างของ linear congruential generator มาให้ดูกันครับ  linear congruential generator
  เป็นการสร้างตัวเลขสุ่มโดยใช้สมการดังนี้
  Xn+1 = (aXn + c) mod m
  เมื่อ a, c และ m เป็นค่าคงที่
  และ mod m คือการหาเศษเหลือจากการหารด้วย m

  ตัวเลขสุ่มที่ได้จากสมการนี้คือค่าของ Xn+1
  จะเป็นผลมาจากค่าของตัวเลขสุ่มตัวก่อนหน้า Xn
  เรียกได้ว่าเลขสุ่มแต่ละตัวจะเป็นผลมาจากเลขสุ่มตัวก่อนหน้า
  เลขสุ่มตัวแรกคือ X1
  ส่วน X0 เป็นค่าเริ่มต้น เรียกว่า seed
  ลักษณะที่สำคัญของ linear congruential generator คือ
  ถ้าเริ่มต้นที่ seed เดียวกัน จะได้ชุดตัวเลขสุ่มออกมาเหมือนเดิมทุกครั้ง


  คุณภาพของตัวเลขสุ่ม ที่ได้จาก linear congruential generator
  จะขึ้นอยู่กับการเลือกค่าคงที่ a, c และ m
  การวิเคราะห์ว่าควรเลือกค่าคงที่พวกนี้อย่างไร
  เป็นเรื่องปวดหัวสำหรับผมมาก
  เพราะจะไม่ค่อยรู้เรื่องครับ

  เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากรู้ว่า เค้าเลือกค่ากันยังไง
  ก็ลองอ่านหนังสือของ Donald E. Knuth
  เรื่อง The Art of Computer Programming
  เล่มที่สอง chapter ที่สามเรื่อง Random numbers ดู
  หรือจะค้นจาก net ก็มี paper ให้อ่านมากมาย


  เรามาดูที่เค้าเลือกไว้แล้วดีกว่า


  ตัวอย่างแรกมาจากหนังสือ
  The C Programming Language

  Brian W. Kernighan
  Dennis M. Ritchie
  ใน chapter ที่สอง หัวข้อ 2.7 Type Conversions
  unsigned long int next = 1;
  /* rand: return pseudo-random integer on 0..32767 */
  int rand(void)
  {
     next = next * 1103515245 + 12345;
     return (unsigned int)(next/65536) % 32768;
  }
  /* srand: set seed for rand() */
  void srand(unsigned int seed)
  {
     next = seed;
  }


  ในตัวอย่างด้านบน ตรงที่
  next = next * 1103515245 + 12345;
  ดูคล้ายกับจะเป็น linear congruential โดยมี
  a = 1103515245
  c = 12345
  แต่ไม่มีการ mod ด้วย m
  จริงๆแล้ว มันมีการ mod อยู่ด้วย แต่เป็นการ mod แบบอัตโนมัติครับ

  มาดูว่า mod แบบอัตโนมัติหมายความว่าอย่างไร
  สมมุติเรามี variable x เป็น unsigned short มีขนาด 16 bits
  ค่าสูงสุดของ 16 bits คือ 0xFFFF หรือ 65535
  ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับ x ก็ตาม เช่น เอาไปบวกหนึ่งหรือคูณล้าน เช่น
  unsigned short x = 123;
  x = x + 1;
  x = x * 1000000;
  ค่าที่เกิน 16 bits ก็ล้นออกไป
  สุดท้าย x ก็มีค่าไม่เกิน 16 bits และไม่เกินค่าสูงสุดของ 16 bits คือ 0xFFFF อยู่ดี
  เทียบเท่ากับเอา x ไป mod กับค่าสูงสุด+1 (0x10000)
  ดังนั้นสอง statement ด้านบน ก็เหมือนกับ
  x = (x +1) % 0x10000;
  x = (x * 1000000) % 0x10000;
  สรุปว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับ variable ก็จะเหมือนมี mod อยู่ด้วยเสมอ
  คือ mod ด้วย ค่าสูงสุดของ variable บวกหนึ่ง
  เป็น mod แบบอัตโนมัติ

  กลับมาที่ตัวอย่างของเรา
  variable next มี type เป็น unsigned long
  ค่าสูงสุดของ unsigned long คือ ULONG_MAX
  สามารถดูได้จาก file limits.h
  ถ้า unsigned long มีขนาด 32 bits ULONG_MAX จะเท่ากับ 0xFFFFFFFF หรือ 4294967295

  สรุปว่า
  next = next * 1103515245 + 12345;
  เป็น linear congruential ที่มี
  a = 1103515245
  c = 12345
  m = 4294967296

  ส่วนตรง
  return (unsigned int)(next/65536) % 32768
  เป็นแค่การเลือกค่าบาง bit ไปใช้
  next/65536
  จะเทียบเท่ากับการ shift bit
  next>>16

  ส่วน
  % 32768
  ถึงเป็นการ mod แต่ผลที่ได้เป็นการเลือกค่าเฉพาะ 15 bits ซึ่งเทียบเท่ากับการ and
  & 0x7FFF
  หรือ
  & 32767

  สรุปว่า
  return (unsigned int)(next/65536) % 32768
  เป็นการ
  shift bit ลงมา 16 bits แล้วเลือกเอาแค่ 15 bits  ขอออกนอกเรื่องหน่อยนะครับ
  เรื่อง การหาร กลายเป็น shift bit และ mod กลายเป็น and อย่างที่อธิบายไปนี่
  compiler อาจจะทำให้เอง เป็นส่วนหนึ่งของการ optimize เวลา compile
  เพราะการคูณและการหารเป็น operation ที่ใช้เวลานาน
  โดยเฉพาะการหาร จะใช้เวลานานกว่า operation อื่น
  ดังนั้นถ้ามีช่องทาง compiler ก็จะพยายาม optimize ให้
  ลองดู ตัวอย่าง
  #include <stdio.h>
  unsigned long next = 1;
  unsigned int random() {
     next = next * 1103515245 + 12345;
     return (unsigned int)(next/65536) % 32768;
  }
  int main() {
     printf("%d",random());
     return 0;
  }


  ตัวอย่างด้านบนถ้าไป compile ด้วย Visual C++ 6.0
  โดยเลือก option ให้ compiler สร้าง assembly ด้วย
  ไปที่ Project Settings เลือก tab C/C++
  เลือก Category: เป็น Listing Files
  และเลือก Listing file type เป็น Assembly with Source Code
  หลัง compile จะได้ file .asm ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า compiler แปลง C statement ไปเป็น assembly ยังไง
  ลองดู asm ที่ผมได้ ตัดมาเฉพาะตอน return (unsigned int)(next/65536) % 32768;
  ; 5 : return (unsigned int)(next/65536) % 32768;
  shr eax, 16 ; 00000010H
  and eax, 32767 ; 00007fffH


  แต่ถ้าใช้ gcc บน linux ก็ใช้ -S เช่น
  gcc -S -O test_mod.c
  จะได้ file asm เป็น
  test_mod.s
  ลองดู asm ที่ผมตัดมาเฉพาะตอน return (unsigned int)(next/65536) % 32768;
  shrl $16, %eax
  andl $32767, %eax
  leave
  ret


  ทั้งสองกรณีด้านบน compiler จะแปลง
  return (unsigned int)(next/65536) % 32768;
  ไปเป็น
  shift right 16 bits ตามด้วย and 32767
  ทำเหมือนกันทั้ง Visual C++ และ gcc เลยครับ  กลับมาเรื่องตัวอย่างของ linear congruential generator

  ลองมาดู function rand() จาก library ของ Visual C++ 6.0 กันบ้าง
  ใน MSDN ไม่มีรายละเอียดการทำงานของ rand()
  เราลองมาหาดูว่า rand() มันทำงานยังไง

  ลองสร้าง project ใน Visual C++ 6.0 เป็นแบบ Win32 Console Application
  แล้วเอา code ด้านล่างไป compile และ run ใน debug mode ดู
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  int main() {
     int r = rand();
     printf("%d",r);
     return 0;
  }

  ให้ set breakpoint ที่บรรทัด
     int r = rand();
  พอสั่ง run มันจะมาหยุดที่บรรทัดนี้
  ทำ step into เพื่อเข้าไปใน rand()
  มันจะถามหา source code ของ rand.c ให้กด cancel
  Visual C++ จะแสดง assembly code ของ rand() ดังนี้
  rand:
  00401100 push ebp
  00401101 mov ebp,esp
  00401103 mov eax,[holdrand (00424a30)]
  00401108 imul eax,eax,343FDh
  0040110E add eax,269EC3h
  00401113 mov [holdrand (00424a30)],eax
  00401118 mov eax,[holdrand (00424a30)]
  0040111D sar eax,10h
  00401120 and eax,7FFFh
  00401125 pop ebp
  00401126 ret


  จาก code ด้านบนจะเห็น
  00401108 imul eax,eax,343FDh
  0040110E add eax,269EC3h

  เป็นการคูณด้วย 343FDh แล้วบวกด้วย 269EC3h
  และไม่มีการ mod จึงเป็น mod แบบอัตโนมัติ
  ส่วน
  0040111D sar eax,10h
  00401120 and eax,7FFFh

  เป็นการ shift right 16 bits ตามด้วย and กับ 7FFFh
  จึงเป็นการเลือก bits เหมือนตัวอย่างด้านบน

  จึงสรุปได้ว่า rand() จาก library ของ Visual C++ 6.0
  เป็น linear congruential generator ที่มี
  a = 0x343FD
  c = 0x269EC3
  m = 4294967296  อีกตัวอย่างหนึ่งของ linear congruential generator คือ
  Class Random จาก package java.util


  นี่เป็น code จาก method next ของ Class Random ครับ
  synchronized protected int next(int bits) {
     seed = (seed * 0x5DEECE66DL + 0xBL) & ((1L << 48) - 1);
     return (int)(seed >>> (48 - bits));
  }


  code ตรง
  seed = (seed * 0x5DEECE66DL + 0xBL) & ((1L << 48) - 1);
  เป็น linear congruential ที่มี
  a = 0x5DEECE66D
  c = 0xB
  ส่วน
  & ((1L << 48) - 1)
  เป็นการ mod ด้วย (1L << 48)
  ซึ่ง (1L << 48) ก็คือ (2 ยกกำลัง 48) นั่นเอง
  สรุปว่า
  m = 2 ยกกำลัง 48
  ทำไมถึงใช้ linear congruential generator กันอย่างแพร่หลาย

  ถ้าดูจากสมการ
  Xn+1 = (aXn + c) mod m
  จะเห็นว่า มันไม่ได้เป็น math ที่ซับซ้อนเกินไป
  สามารถทำความเข้าใจและเขียน code ได้ง่าย
  นอกจากนี้ ถ้าเลือกค่า m ดีๆ
  ยังหลีกเลี่ยงการทำ mod ทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็ว
  เลยเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย


  แต่อย่าลืมว่า
  seed เดียวกัน จะได้ชุดตัวเลขสุ่มออกมาเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับ
  Create Date : 04 ตุลาคม 2551
  Last Update : 7 ตุลาคม 2551 22:23:42 น. 6 comments
  Counter : 3501 Pageviews.

 •  
  หุหุ แค่ RND() ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้
  นับถือ นับถือ คาราวะ 1 จอก


  โดย: ช่วยเหลือ IP: 124.120.243.122 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา:3:03:59 น.  

   
  เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับ ทำการบ้านมาดีมากครับ เยี่ยมจริง ๆ
  ขอให้มีความสุขในวันอาทิตย์สบาย ๆ แบบนี้นะครับ
  โดย: motokop วันที่: 21 ธันวาคม 2551 เวลา:10:59:57 น.  

   
  คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ  โดย: motokop วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:17:32:20 น.  

   
  คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ  ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะครับ


  โดย: motokop วันที่: 30 ธันวาคม 2551 เวลา:13:18:42 น.  

   
  .... เหรอ


  โดย: กล้วยเน่านะหนองบึง IP: unknown, 202.44.135.34 วันที่: 17 มิถุนายน 2553 เวลา:9:44:27 น.  

   
  ขอบคุณครับที่ตั้งใจให้ความรู้กับผม ^^


  โดย: Rang IP: 1.47.102.145 วันที่: 22 มิถุนายน 2555 เวลา:7:39:40 น.  

  ชื่อ :
  Comment :
    *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
   
  รหัสส่งข้อความ
  กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

  zkaru
  Location :
  กรุงเทพฯ Thailand

  [Profile ทั้งหมด]

  ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
  ฝากข้อความหลังไมค์
  Rss Feed
  Smember
  ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
  เรื่องที่อยากเขียน ... เรื่องที่พยายามเขียน ...
  Friends' blogs
  [Add zkaru's blog to your web]
  Links
   

   Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.