จูนแก๊สระบบ หัวฉีด Autronic
จูนแก๊สให้ได้ใกล้เคียงน้ำมันมากที่สุด โดยจูนแก๊สในหลายๆสภาวะ ทั้งรอบเดินเบา Air หรือ พัดลมไฟฟ้าตัดต่อ เข้าเกียร์เดินหน้า ถอยหลังจังหวะเร่งช้า จังหวะเร่งเร็ว จังหวะถอนคันเร่งทันทีแล้วเร่งทันทีต้องไม่สะดุด Top Speed ต้องใกล้เคียง โดยทำให้ทุกสภาวะ ทุก Load ทุกรอบความเร็ว ต้องจูนให้ใกล้เคียงน้ำมันที่สุด
โดยมีหลักการดังนี้ ปรับค่าตัวเลขในตาราง mistral II ทั้งหมด 504 ช่อง (21 X 24)
Y-Axis แกนแนวตั้ง คือ ค่าเวลาการฉีดแก๊ส หน่วย ms มีทั้งหมด 21 ค่า
X-Axis แกนแนวนอน คือ รอบเครื่องยนต์ หน่วย รอบต่อนาที (RPM) มีทั้งหมด 24 ค่าโดยจูนให้แต่ละช่องนั้น มีค่าเวลาฉีด แก๊ส (Millisecond Gas หรือ ms G) และ เวลาฉีด น้ำมัน (Millisecond Petrol หรือ ms P) เท่ากัน ตำแหน่งในตารางจูนประมาณคร่าวๆว่า พื้นที่บนตาราง มี 9 ช่วงใหญ่ๆดังนี้
ช่วงบน (ซ้าย,กลาง,ขวา) คือสภาวะที่ถอนคันเร่งตอนรอบ ต่ำ กลาง สูง เป็นช่วง Close loop
ช่วงกลาง (ซ้าย,กลาง,ขวา) คือสภาวะที่เริ่มเร่งเร่ง ตอนจังหวะรอบ ต่ำ กลาง สูง เป็นช่วง Close loop
ช่วงล่าง (ซ้าย,กลาง,ขวา) คือสภาวะที่กดคันเร่งแบบทันทีอย่างรวดเร็วตอน รอบ ต่ำ กลาง สูง เป็นช่วง Open loop
ค่าตัวเลขในตารางหลักการ มีดังนี้
ปรับตัวเลขในตารางมากขึ้น แก๊สหนาขึ้น
ปรับตัวเลขในตารางน้อยลง แก๊สบางลง
ข้อสังเกต : ถ้าตัวเลขในตารางนั้นเป็นเลขหลักเดียวต่ำๆ เช่น ตัวเลข 2-4 หัวฉีดมีขนาด Over Size หรือมีแรงดัน VIR สูงเกินไป (ให้ดูการเปรียบเทียบการใช้หัวฉีด) และแรงดัน VIR (ค่าปกติ 0.7barr )ปรับที่ก้น VIR ได้

การ Setup ค่า Parameter ต่างๆ และการปรับค่าตัวเลขในตารางสำหรับการทำ Auto และ Manual Tuning
1) Menu MONITOR
Tab General เป็นการแสดงสถานะเครื่องยนต์ แสดงการใช้งานรอบเครื่องขณะนั้นๆและ อุณหภูมิเครื่องยนต์
2) Menu SETUP
Tab Switch ปกติแล้วค่าที่จะ set up ส่วนมากก็จะมีแค่ 4 ช่องครับดังนี้
Switch Threshold รอบเครื่อง(1000 -3500 RPM ค่าปกติ 1750 RPM)สำหรับการเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส
Switch Direction จังหวะการเปลี่ยนเป็นแก๊สแบบถอน หรือ เร่งคันเร่ง
Deceleration Acceleration
Deceleration เปลี่ยนเป็นแก๊สตอนถอนคันเร่ง
Acceleration เปลี่ยนเป็นแก๊สตอนเร่ง
Deceleration Threshold ค่าหน่วงเวลาจังหวะการเปลี่ยนเป็นแก๊สตอนถอนคันเร่ง
Switch Allowed Anyway At อุณหภูมิเครื่องที่ตั้งไว้สำหรับการเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สมีค่าระหว่าง 35?C – 70?C ค่าปกติ 50?C
3) Menu TUNE
Auto Tuning คือการทำจูนอัตโนมัติ ทำตามคำอธิบาย STEP1-5 ตั้งแต่เดินเบา เร่ง 3,000 รอบต่อนาที รอจน Program คำนวณเสร็จ Click OK ก็จบขึ้นตอนนี้
Adjust Tuning คือการทำจูน manual แบบกว้างๆ วิธีปรับเวลาการฉีดแก๊ส (ms G) จะต้องปรับทั้ง Sector (มีด้วยกัน 3 sector)โดยกดปุ๋ม + หรือ –
Map Adjust คือการทำจูน manual แบบละเอียด วิธีปรับเวลาการฉีดแก๊ส (ms G) สามารถปรับได้ทีละจุด หรือ สามารถ High light เลือกเฉพาะจุดหรือบริเวณที่ต้องการจะปรับได้เอง โดยกดปุ๋ม + หรือ – ด้านล่างซ้ายของตาราง หรือ สามารถปรับทั้งตารางโดยการกดปุ๋ม TOT + หรือ TOT – ด้านล่างซ้ายของตาราง
4) Menu MISC
Tab Load, save and restore หน้าที่หลักๆก็ไม่มีอะไรมาก เอาไว้ Load และ Save และน้ำข้อมูลที่เก็บไว้มาใช้งาน วิธีการจูนหัวฉีดแก๊ส
1) Auto Tune จะไม่เนียนเพราะ load จะน้อยกว่าตอนขับใช้งานจริงครับ จึงต้องมีการทำ manual tune เพื่อให้ได้ จุดที่ auto tune ไม่ได้ set ไว้
2) Manual Tune Close Loop
ก่อนจะจูน รถต้องเข้าเกียร์ว่างจอดเดินเบาอยู่กับที่ การปรับ Mapจะมี 2 แบบคือ ตามรอบ กับ ตาม load
2.1) INCREASE RPM IN STEADY LOAD (ปรับ Map ตามรอบที่เพิ่มแต่ โหลดคงที่)
วิธีปรับ Map ไปตาม รอบเครื่องยนต์ แต่ปิดโหลด(ภาระที่มีผลต่อเครื่องยนต์)เร่งจากรอบต่ำๆ 1,000 คาไว้ให้นิ่งสุดๆ อ่าน ms G และ ms P (กดเปลี่ยนจากปุ่ม switch gas/petrol) จำค่า ms G และ ms P ไว้ ถ้า ms G < ms P กด – (Map Adjust) และ ถ้า ms G > ms P กด + (Map Adjust) ทำซ้ำไปมาประมาณ 4-6 ครั้ง จนแน่ใจว่าที่รอบนั้น ค่า ms G = ms P แป๊ะ หรือ ms G น้อยกว่า ms P ไม่เกิน 0.1-0.2 ms ตามรอบต่อไปนี้
เลี้ยงคันเร่งให้ได้รอบประมาณ 1,000 รอบต่อนาที คาคันเร่งไว้นิ่งๆ -> (RPM แกน X ประมาณ 100)
เลี้ยงคันเร่งให้ได้รอบประมาณ 1,200 รอบต่อนาที คาคันเร่งไว้นิ่งๆ -> (RPM แกน X ประมาณ 120)
เลี้ยงคันเร่งให้ได้รอบประมาณ 1,400 รอบต่อนาที คาคันเร่งไว้นิ่งๆ -> (RPM แกน X ประมาณ 140)
เลี้ยงคันเร่งให้ได้รอบประมาณ 1,600 รอบต่อนาที คาคันเร่งไว้นิ่งๆ -> (RPM แกน X ประมาณ 160)
เลี้ยงคันเร่งให้ได้รอบประมาณ 1,800 รอบต่อนาที คาคันเร่งไว้นิ่งๆ -> (RPM แกน X ประมาณ 180)
เลี้ยงคันเร่งให้ได้รอบประมาณ 1,000 รอบต่อนาที คาคันเร่งไว้นิ่งๆ -> (RPM แกน X ประมาณ 200)
เลี้ยงคันเร่งให้ได้รอบประมาณ 2,200 รอบต่อนาที คาคันเร่งไว้นิ่งๆ -> (RPM แกน X ประมาณ 220)
เลี้ยงคันเร่งให้ได้รอบประมาณ 2,400 รอบต่อนาที คาคันเร่งไว้นิ่งๆ -> (RPM แกน X ประมาณ 240)
เลี้ยงคันเร่งให้ได้รอบประมาณ 2,600 รอบต่อนาที คาคันเร่งไว้นิ่งๆ -> (RPM แกน X ประมาณ 260)
เลี้ยงคันเร่งให้ได้รอบประมาณ 2,800 รอบต่อนาที คาคันเร่งไว้นิ่งๆ -> (RPM แกน X ประมาณ 280)
เลี้ยงคันเร่งให้ได้รอบประมาณ 3,000 รอบต่อนาที คาคันเร่งไว้นิ่งๆ -> (RPM แกน X ประมาณ 300)
เลี้ยงคันเร่งให้ได้รอบประมาณ 3,500 รอบต่อนาที คาคันเร่งไว้นิ่งๆ -> (RPM แกน X ประมาณ 350)
เลี้ยงคันเร่งให้ได้รอบประมาณ 4,000 รอบต่อนาที คาคันเร่งไว้นิ่งๆ -> (RPM แกน X ประมาณ 400)
เลี้ยงคันเร่งให้ได้รอบประมาณ 4,500 รอบต่อนาที คาคันเร่งไว้นิ่งๆ -> (RPM แกน X ประมาณ 450)
เลี้ยงคันเร่งให้ได้รอบประมาณ 5,000 รอบต่อนาที คาคันเร่งไว้นิ่งๆ -> (RPM แกน X ประมาณ 500)

2.2) INCREASE LOAD IN STEADY IDLE (ปรับ Map ตามโหลดที่เพิ่มแต่ รอบเดินเบาคงที่)
วิธีปรับ Map ไปตาม โหลด เริ่มจาก
ไม่มี load -> ปิดทุกอย่าง (โหลดประมาณ 2.7 ms)
มี load เล็กน้อย -> เปิดแอร์ (โหลดประมาณ 3.0 ms)
มี load ปานกลาง -> เปิดแอร์ ไฟหน้า ไฟสูง ไฟในเก๋ง (โหลดประมาณ 3.5 ms)
มี load มาก -> เปิดแอร์ ไฟหน้า ไฟสูง ไฟในเก๋ง วิทยุ ไฟตัดหมอก ปัดน้ำฝน (โหลดประมาณ 4.0 ms)
มี load มากขึ้น -> เปิดแอร์ ไฟหน้า ไฟสูง ไฟในเก๋ง วิทยุ ไฟตัดหมอก ปัดน้ำฝน เข้าเกียร์ D หรือ R ดึงเบรกมือ (โหลดประมาณ 4.5 ms)
มี load มากสุด -> เปิดแอร์ ไฟหน้า ไฟสูง ไฟในเก๋ง วิทยุ ไฟตัดหมอก ปัดน้ำฝน เข้าเกียร์ D หรือ R ดึงเบรคมือ เหยียบเบรก (โหลดประมาณ 5.0 ms)
ก็จะไล่ ms ได้ประมาณ 6 ค่าครับ แนวตั้วแกน Y-Axis ประมาณ 2.7ms -> 5.0ms
มากกว่า 5 ms อยู่กับที่ไม่ได้แล้ว เพราะ load ไม่พอ ต้องใช้ load ขณะวิ่งด้วยครับ
ข้อควรระวัง : จังหวะพัดลมไฟฟ้าทำงาน ตัว Curser จะวิ่งลงมาข้างล่าง ให้เริ่มต้นทำใหม่ครับ และให้อ่านค่าตอนพัดลมไฟฟ้า ไม่ทำงาน
2.3) AIR AND FAN ON/OFF MODE (ปรับ Map ตามจังหวะแอร์และพัดลมไฟฟ้าตัดต่อ แต่รอบเดินเบาคงที่)
ปรับรอบแอร์ รอบพัดลมไฟฟ้าให้ นิ่ง ไม่สั่น
วิธีการปรับ ค่าชดเชยให้เนียน กดเปลี่ยนจากปุ่ม switch gas/petrol เองเลย กลับไปกลับมา จำค่า ms G และ ms P ไว้ ถ้า ms G < ms P กด – (Map Adjust) และ ถ้า ms G > ms P กด + (Map Adjust) ทำซ้ำไปมาประมาณ 4-6 ครั้ง จนแน่ใจว่าที่รอบนั้น ค่า ms G = ms P แป๊ะ หรือ ms G น้อยกว่า ms P ไม่เกิน 0.1-0.2 ms ครับ แต่ถ้าได้ค่าเท่ากันได้จะเนียนมากๆให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงที่สุด โดยเน้น cursur ต้องนิ่ง ไม่เคลื่อน ถาเคลื่อนให้ทำใหม่- มี load เล็กน้อย ตอนแอร์ไม่ทำงาน พัดลมไฟฟ้าไม่ทำงาน -> load ms ประมาณ 2.4 ms
- มี load ปานกลาง ตอนแอร์ทำงาน พัดลมไฟฟ้าไม่ทำงาน -> load ms ประมาณ 2.7 ms
- มี load มาก ตอนแอร์ไม่ทำงาน พัดลมไฟฟ้าทำงาน -> load ms ประมาณ 3.0 ms
- มี load มากขึ้น ตอนแอร์ทำงาน พัดลมไฟฟ้าทำงาน -> load ms ประมาณ 4.0 ms
มีเทคนิคนิดหน่อย ตอน curser ตก ในจังหวะแรกให้ จำตำแหน่งไว้แล้วบวกค่าชดเชยประมาณ 4-5 ค่า
จากตอนที่แอร์หรือพัดลมไฟฟ้ายังไม่ทำงานครับ ลองปิด-เปิดแอร์ดู จะมีค่าหนึ่งที่รอบแอร์ตกน้อยมากหรือไม่สั่นเลย

3) Manual Tune Open Loop (วิ่งจูนบนถนนจริง ทั้งเร่ง ทั้งผ่อน ทุกสภาวะ)
3.1) เร่งสุดจาก ความเร็วรอบ X -> Y รอบต่อนาที
ค่าที่อ่านได้ต้องเท่ากัน ถ้าไม่เท่ากัน เช่น ms G น้อยกว่า ms P ก็ให้ไป ปรับ ตัวเลขใน ช่วงนั้นๆ ลงมา แล้วเริ่มทำใหม่ ทำไปเรื่อยๆจนได้ค่า ms G ms P ทีเท่ากัน มีเงื่อนไขนิด ms G ควรเท่ากันกับ ms P หรือ ms G ควรน้อยกว่า ms P ประมาณ 0.1ms ดังนี้
X -> Y = 1,000 -> 2,000 รอบต่อนาที
X -> Y = 1,000 -> 3,000 รอบต่อนาที
X -> Y = 1,000 -> 4,000 รอบต่อนาที
X -> Y = 1,000 -> 5,000 รอบต่อนาที

X -> Y = 2,000 -> 3,000 รอบต่อนาที
X -> Y = 2,000 -> 4,000 รอบต่อนาที
X -> Y = 2,000 -> 5,000 รอบต่อนาที

X -> Y = 3,000 -> 4,000 รอบต่อนาที
X -> Y = 3,000 -> 5,000 รอบต่อนาที

X -> Y = 4,000 -> 5,000 รอบต่อนาที

3.2) ถอนคันเร่งทันทีหลังจากเร่งสุดจาก ความเร็วรอบ X -> Y รอบต่อนาที
ค่าที่อ่านได้ต้องเท่ากัน ถ้าไม่เท่ากัน เช่น ms G น้อยกว่า ms P ก็ให้ไป ปรับ ตัวเลขใน ช่วงนั้นๆ ลงมา แล้วเริ่มทำใหม่ ทำไปเรื่อยๆจนได้ค่า ms G ms P ทีเท่ากัน
เงื่อนไข : ms G ควรเท่ากันกับ ms P หรือ ms G ควรน้อยกว่า ms P ประมาณ 0.1ms พอครับ จะบอกว่า state การจูนตอนถอนคันเร่งนี้ จูนง่ายครับ ดังนี้
X -> Y = 2,000 -> 1,000 รอบต่อนาที
X -> Y = 3,000 -> 1,000 รอบต่อนาที
X -> Y = 4,000 -> 1,000 รอบต่อนาที
X -> Y = 5,000 -> 1,000 รอบต่อนาที

X -> Y = 3,000 -> 2,000 รอบต่อนาที
X -> Y = 4,000 -> 2,000 รอบต่อนาที
X -> Y = 5,000 -> 2,000 รอบต่อนาที

X -> Y = 4,000 -> 3,000 รอบต่อนาที
X -> Y = 5,000 -> 3,000 รอบต่อนาที

X -> Y = 5,000 -> 4,000 รอบต่อนาที

สภาวะ Open loop และ Close loop
Close loop ระบบควบคุมแบบปิด เป็นสภาวะที่ sensor สามารถตรวจจับได้ว่า ณ ตอนนั้น engine ต้องการจ่ายน้ำมัน เท่าไหร่ เมื่อเทียบกันปริมาณอากาศขณะนั้นๆเช่น จังหวะเร่งช้าๆ หรือ เร่งแบบปกติไม่เร็วมากไป Closed Loop ในบางครั้งก็เรียกว่า Control Loop คือ Loop ที่เราสนใจเป็นพิเศษหรือที่เราต้องการควบคุม (สภาวะอันนี้เหมาะแก่การ จูนละเอียด เพราะ ตำแหน่งที่ curser วิ่งจะไม่เร็วมากไป)
Open loop ระบบควบคุมแบบเปิด เป็นสภาวะที่ sensor ไม่สามารถตรวจจับได้ว่า ณ ตอนนั้น engine ต้องการจ่ายน้ำมัน เท่าไหร่ เมื่อเทียบกันปริมาณอากาศขณะนั้นๆ ปริมาณแก๊สหรือน้ำมันมีอัตราการไหลที่ไม่แน่นอนเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อย เรียกได้ว่าอัตราการ Flow ไม่นิ่ง เช่น ขณะเร่งเร็วๆ กะทันหันแบบ Kick Down จน Redline (ตำแหน่งที่ curser วิ่งเร็วมาก จูนละเอียดยาก)

Close loop ทำหน้าที่ปรับส่วนผสมให้ได้ตามค่าที่กำหนดตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละรุ่นกำหนดไว้ โดยส่วนใหญ่ Close loop จะทำงานอยู่ในช่วง 0-60% ของคันเร่ง จาก 0- 3200 Rpm และรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ Close loop ลึกมากถึง 80% ของการกดคันเร่ง จาก 0-4800 Rpm ถ้ากดคันเร่งเกินจาก %ของคันเร่งที่กำหนดไว้ หรือเกินจากรอบที่กำหนดไว้ กล่องจะสั่งการให้เปลี่ยนจาก Close loop เป็น OpenLoop ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายได้มากขึ้น โดยไม่มีการตรวจเช็คส่วนผสมจาก O2 Sensor และไม่มีการส่งค่า Feedback กลับมายังกล่อง Ecu ส่งผลให้ส่วนผสมจ่ายตามกล่อง Ecu ที่โปรแกรมเอาไว้ โดยไม่ถูก O2 Sensor ดึงค่ากลับ

โดยปกติแล้ว Close loop จะคอยตรวจเช็คส่วนผสมอยู่ที่ 14.7 หรือ Lamda=1 เมื่อ O2 Sensor ตรวจพบว่าส่วนผสมมีการเปลี่ยนแปลงใน Close loop ไม่ว่าจะหนากว่า 14.7 หรือบางกว่า 14.7 ก็ตาม O2 Sensor จะส่งค่า Feedback กลับมายังกล่อง Ecu เพื่อให้กล่อง Ecu ปรับค่าให้อยู่ที่ 14.7 ตลอด
ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมัน แต่กลับกลายเป็นปัญหาสำหรับวัยแรง เมื่อไม่สามารถปรับจูนส่วนผสมใน Close loop ได้ ทำให้พละกำลังในช่วงต้นไม่สามารถรีดเค้นออกมาได้หมด ซึ่งปัญหานี้จะเกินกับกล่อง Ecu ที่ต่อพ่วงแบบ PiggyBack ซึ่งไม่มี Function Disable Close loop
Create Date : 06 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 30 มิถุนายน 2552 17:31:57 น.
Counter : 930 Pageviews.

2 comment

Valentine's Monthweecyber
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]พยายามแล้วพลาด ดีกว่าพลาดที่จะพยายาม....
Custom Search
Sanook Upload