Group Blog
 
All blogs
 

สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

          เมื่อคืนดูรายการตอบโจทย์ เรื่องการจับกุมคนเก็บขยะที่นำแผ่น CD เก่ามาขาย แล้วทำให้อยากรู้กฏหมายเรื่องสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ได้ฟังตัวแทนทนายความชี้แจ้งให้ฟัง (ได้ความรู้เพิ่มขึ้น) มากเลยละค่ะ เลยอยากจะหามาฝากเพื่อนๆ ที่สนใจหรือผ่านมา (เอามาแค่บางส่วนนะค่ะ)


สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ


        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๔๐ ถือว่าหัวใจสำคัญของการเมืองคือ ประชาชนจึงได้ปรับการเมืองให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศมากขึ้น ด้วยการเพิ่มสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งทำให้สิทธิและเสรีภาพนั้นมีผลเป็นจริงในทางปฏิบัติ


คำว่า “สิทธิ” พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ให้คำจำกัดความไว้ว่า หมายถึง อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย ส่วนคำว่า “เสรีภาพ” หมายความว่าการที่บุคคลสามารถจะเลือกคิด ทำ พูด อย่างไรก็ตามความพอใจของตน


และคำว่า “หน้าที่” หมายความว่า กิจที่ควรทำ กิจที่ต้องทำ ซึ่งแตกต่างกันไปตามบทบาทของแต่ละคน เช่น พ่อแม่มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูลูก ส่วนลูกมีหน้าที่แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ นักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือเหล่านี้เป็นต้น


ฉะนั้นการคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของคนเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรตระหนักรู้ และจะต้องไม่ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งถือเป็นปกติของสังคมที่จะกำหนดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคลว่าจะใช้ทำอะไรก็ได้ ตราบเท่าที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ให้การรับรองสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ตลอดจนหน้าที่ของประชาชนคนไทยไว้ดังนี้


๓. สิทธิในชีวิตและร่างกาย ประชาชนจะได้รับความคุ้มครองในชีวิตและร่างกายตามกฎหมาย โดยห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษด้วยวิธีการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ประกอบด้วย


มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย


การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย หรือไร้มนุษยธรรม จะกระทำมิได้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย หรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้


การจับ คุมขัง ตรวจค้นบุคคล หรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย


มาตรา ๒๓๗ ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งศาลหรือหมายศาล หรือผู้นั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดยไม่มีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติโดยผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับ โดยไม่ชักช้า กับจะต้องได้


รับโอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก และผู้ถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู่ ต้องถูกนำตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาลพิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังผู้ถูกจับไว้ตามกฎหมายหรือไม่ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ


หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกได้ต่อเมื่อ


สิทธิเสรีภาพในครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัว ประชาชนจะได้รับความคุ้มครองในความเป็นอยู่ส่วนตัวมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน มีสิทธิที่จะเลือกเดินทางหรือเลือกอยู่อาศัยที่ใดก็ได้ในประเทศไทย ตลอดจนสิทธิของบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย


มาตรา ๓๔ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง


การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน


มาตรา ๓๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน


บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุขการเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานจะกระทำ มิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย


ใครที่สนใจก็ยังมีให้อ่านอีกมากมายค่ะ

๒) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้นั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นด้วย ๑) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำความผิดอาญาร้ายแรงที่มีอัตราโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ

ที่มา :
//www.thethailaw.com
Free TextEditor
 

Create Date : 20 สิงหาคม 2553    
Last Update : 20 สิงหาคม 2553 13:24:33 น.
Counter : 880 Pageviews.  

7 วิธีคิดอย่างคนเก่ง7 วิธีคิดอย่างคนเก่ง


1.คิดในทางบวก Smiley


               มองโลกในแง่ดี และทำทุกสิ่งอย่างเต็มกำลัง ด้วยรอยยิ้มและความเบิกบาน ทำตัวให้สดชื่น มีชีวิตชีวาและกระตือรือร้นอยู่เสมอ พร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์จะช่วยให้คุณสามารถที่จะจัดการกับทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาได้อย่างอยู่มือ


2.มีศรัทธาในตัวเอง Smiley


อยากให้ใครๆ เขาชื่นชอบและทึ่งในตัวคุณ คุณก็ต้องมั่นใจตัวเองก่อน


3.ขอท้าคว้าฝัน Smiley


ไม่มีอะไรที่จะทรงพลังมากเท่ากับความตั้งใจจริง และทุ่มสุดตัว ความกระหายอันแรงกล้า ที่จะพาตัวเองไปสู่จุดหมาย เป็นแรงผลักดันที่จะทำให้คุณสานฝันสู่ความจริงได้


4.ค้นหาบุคคลต้นแบบSmiley


ใครก็ได้ที่คุณชื่นชม เพื่อเป็นมาตรฐานที่ดีในการดำเนินรอยตามแนวคิด วิธีการทำงาน จุดเด่นในตัวเขา มาปรับใช้ให้ชีวิตก้าวโลดสู่ความสำเร็จ


5.เริ่มต้นงานใหม่ทุกวันด้วยรอยยิ้มสดใส Smiley


คนที่มีรอยยิ้ม ระบายไว้บนใบหน้า เสมือนประตูที่เปิดกว้างให้ใครๆ อยากเข้ามาคบหาด้วยการเจรจาติดต่องาน ก็มักจะลงเอยด้วยความสำเร็จ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ สร้างความเบิกบาน และคลายทุกข์ เป็นยาอายุวัฒนะ


6.เรียนรู้จากความผิดพลาด Smiley


สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง จะเป็นอะไรเชียวถ้าเราจะทำอะไร แล้วจะยังไม่สำเร็จอย่างที่หวังไว้เพียงแต่ขอให้ทำเต็มที่ และเปิดใจให้กว้าง ยอมรับความจริง แล้วหันมาทบทวน ดูว่ามีขั้นตอนไหนที่ผิดพลาดไป...เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิม


7.ทะนุถนอมมิตรสัมพันธ์เก่า ๆ  Smiley


ควรจะมีเวลาให้กับเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานาน ....บ้าง


ที่มา : www.sanook.com
 

Create Date : 19 สิงหาคม 2553    
Last Update : 19 สิงหาคม 2553 15:59:51 น.
Counter : 286 Pageviews.  

โรคของคนทำงาน

สวัสดีบ่ายวันพฤหัสบดีค่ะ วันนี้ภาพยนต์เรื่องตุ๊กกี๊เจ้าหญิงขายกบก็เข้าฉายเป็นวันแรกอะค่ะ (เป็นแฟนคลับพี่เค้าค่ะ) ฮ่าๆๆ ใจจริงอยากไปดูซะวันนี้พรุ่งนี้ (แต่คิดว่าคนน่าจะเยอะอยู่ค่ะ) หุหุ

หลายคนคงสงสัยแหม่เกริ่นเรื่องซะ แต่ขึ้นหัวเอ่ยแต่ชื่อหนัง(ตลก) ฮ่าๆๆ แก่โรคไงค่ะ จะได้ไม่เป็นโรคนี้กันนักนะ (พอดีไปอ่านเจอในคอลัมน์หนึ่งอะค่ะ จำชื่อไม่ได้แล้วด้วย) ^__^ ความจำฉันสั้นแต่รักฉันยาวนะ อิอิ ชิมิๆ คริคริ

อะแฮ่มๆๆ มาเข้าเรื่องเข้าหลัก เข้ารอยกันดีก่าเนาะ ก็เริ่มจากการอ่านๆๆ (ไม่ชอบอ่านเท่าไหร่) โฮ๊ะๆๆ แต่พอเห็นเขาจอหัวละก็โอ้ อยากอยากอ่านขึ้นมาทันที และพออ่านแล้วก็ 90% แม่นแปะๆๆ (ไม่ได้ดูดวงนะ) ฮ่าๆๆ หลายคนทำหน้าสงสัยใคร่รู้กันเต็มประดาแล้วละซิ ชิมิๆๆ ฮ่าๆๆ (ติดมาจากไตเติ้ลภาพยนต์เรื่องนึ่ง)

เขาบอกว่านักวิจัยชาวอะไร ก็จำไม่ได้เขาวิจัยออกมาว่าคนที่ทำงานส่วนใหญ่ที่เกิดอาการโรคภัยรุ่มเร้า ปะเดปะดังเข้ามาหาตัวต่างๆ นาๆ สาเหตุใหญ่เกิดจากหัวหน้างานของเราเองนั้นแหละ แต่เอ๋มันจะจริงเหรอ....(อันนี้ตอบแทนกันไม่ได้ คุณเท่านั้นที่รู้) แต่สำหรับตัวเองแล้วคิดว่ามีความเป็นไปได้ถึงร้อยละ 90 เชียว (ตัวเองค่ะ )

ก็ไม่รู้อะไรทำให้เราไม่อยากไปทำงาน ก็ยังคนฝันละเม้อเพ้อว่าเราป่วย เอิ๊กๆๆ หลายๆ คนคงคิดว่านั้นเป็นข้ออ้างข้อแก้ตัวชัดๆ ก็อาจเป็นไปได้ส่วนหนึ่งค่ะ

แต่ปัญหาที่เราปวดหัว เครียดแล้วพาลกลายเป็นโรคภัยรุ้มเร้าก็คงจะเกิดจากบรรดาเจ้านายเอาแต่ใจหลายๆ คนที่อยากได้อย่านั้น อยากได้อย่างนี้ อยากได้อย่างโน้น จนเราที่เป็นลูกน้องต้องงั๊ดเอาศักยภาพต่างๆ นาๆ มาทำให้จนสำเร็จ แต่ก็ไม่วายโดนตำหนิ ทำให้มันแปรเปลี่ยนเป็นความเคียด แล่งผลต่อร่างกาย

แรกๆ เราก็คงจะไม่รู้ตัว เพราะร่างกายเรายังอยู่ในช่วงทนทาน แต่มันจะค่อยๆ สะสมจนกลายเป็นโรคร้าย (เห็นมากะตา)

ฉะนั้นเราควรทำใจให้สบาย วิธีแก้ในหนังสือเขาบอกว่าเราควรเลิกงานให้ไว จากที่เคยทำงานอย่างเคร่งเครียด (OT) ก็ให้เลิกงานเหมือนคนปกติ อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง แล้วไปผ่อนคลาย ยืดเส้นยืดสาย เช่นดูหนัง ฟังเพลง ทำกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย แล้วคุณจะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงปึ๊งปั๊งขึ้นมาทันที

ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดีกันทุกๆ คนนะค่ะ ^0^
 

Create Date : 22 กรกฎาคม 2553    
Last Update : 22 กรกฎาคม 2553 14:04:42 น.
Counter : 261 Pageviews.  

ชื่อย่อ วุฒิการศึกษา TH En

อันนี้ก็คงเป็นเรื่องชวนหัวเสีย (หรือเปล่า) หรือชวนหัวเราะ (อิอิ) สำหรับคนที่จบใหม่ หรือจบมานานแล้ว อ๊าวเป็นงั๊นได้ไงน๊า ก็เป็นไปแล้วกับตัวเองซึ่งจบมานาน แต่โดนคำถามว่าชื่อย่อวุฒิคุณภาษา Eng คืออะไร หว๊า!!! จำได้แต่ภาษาไทยอะค่ะ (ภาษา Eng ไม่แข็งแรง T^T) จะกลับบ้านไปเปิดวุฒิดูว่ามานเขียนว่าอะไรก็กระไรอยู่ เลยลองนั่งค้นๆ หาๆ เลยพบเจอ และเก็บมาฝากเผื่อใครต้องการ ^o^ เย้!!! ฉันนี้ก็เก่งเหมือนกันนะ อิอิ เข้าข้างตัวเองแบบข้างๆ คูๆ (เพื่อนมานว่าอะค่ะ พร้อมกับส่งสายตาพิฆาตมาอีก 1 ดอก)

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ตลอดจนวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ในประเทศ ทั้งของรัฐ และเอกชน ที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหลักสูตรการศึกษาแล้ว รวมทั้งหลักสูตรการศึกษา จากมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยต่างประเทศ ที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้เทียบความรู้ให้แล้ว ใช้ชื่อย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามชื่อปริญญานั้น

ชื่อวุฒิการศึกษา ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. B.Ed.
การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ออ.บ. B.I.D.
เกษตรศาสตรบัณฑิต กษ.บ. B.Ag.
ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. B.Ed.
ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา) ค.บ. (พยาบาลศึกษา) B.E.
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ. B.I.Ed.
คหกรรมศาสตรบัณฑิต คศ.บ. B.H.Econ.
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ท.บ. D.D.S.
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต ทษ.บ. B.Ag.Tech.
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) ทล.บ. B.Tech.
นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. LL.B.
นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. B.A.(Communication Arts)
บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. B.B.A.
บัญชีบัณฑิต บช.บ. B.Acc.
ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ป.พ.ส. Dip in Nursing Science
ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์ ป.พย. Dip in N.EQU BN.
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคขั้นสูง ปท.ส. Dip in H.T.T. HIGHER DIP TECH
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. B.N.S.
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. M.D.
พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. B.A.
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภ.สถ.บ. B.L.A.
เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. B.Sc.in Pham.
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. B.P.A.
รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ. B.A. (Political Science)
วารสารศาสตรบัณฑิต ว.บ. B.A.
วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. B.Sc.
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) B.S.(Nursing & Midwifery)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) B.Se.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. B.Eng.
ศาสนศาสตรบัณฑิต ศน.บ. B.A.
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ. B.F.A.
ศิลปบัณฑิต ศ.บ. B.F.A.
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. B.A.
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ศศ.บ.(พยาลบาล) B.A.(Nursing)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) B.A.(Political Science)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. B.Ed.
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. B.Econ.
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต ส.ส.บ. B.Ag.Ext.Coop.
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ. B.Arch.
สถิติศาสตรบัณฑิต สต.บ. B.S.(Statistics)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สม.บ. B.A.
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สส.บ. B.S.W.
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สพ.บ. D.V.M.
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. B.P.H.
อักษรศาสตรบัณฑิต อ.บ. B.A.
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ. B.Ind.Tech.

ที่มา : //www.stou.ac.th/Thai/Grad_Stdy/Apply/Ed.asp
 

Create Date : 23 มิถุนายน 2553    
Last Update : 23 มิถุนายน 2553 11:48:50 น.
Counter : 20661 Pageviews.  


youkito_waw
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ยิ้มวันละนิดชีวิตยืนยาวค่ะ
Friends' blogs
[Add youkito_waw's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.