éé ûIV-Believe In Yourself-IXû
à¢صآ¹¤س¹سثأ×ح... §èزآ¹ش´à´صآا

ثإزآو¤¹¤§¨ذà¤آ»أذت؛»ر­ثزم¹،زأà¢صآ¹¤س¹س¢ح§أزآ§ز¹ «ضèص§àأزحطµتزثىإس؛ز،إس؛¹ µرé§ busy م¹àحءناé لإéان»ثزà¹×éحثزأزآ§ز¹م¹حش¹àµحأىà¹çµ àء×èح¾؛لإéا،ç Copy لإéا paste إ§ word »أر؛؟ح¹µى »أر؛ثرا¢éح µأا¨´ظ¼èز¹ و حص،أح؛ àتأç¨ àخéح à،×ح؛µزآل¹èذ مھèءرéآ ¾أط觹صéتè§لإéاث¹ش

·ص¹صé ·سن§µèحإèذ àثإ×حلµèأظ»àإèءمھè»èزا ·س»،ث¹éز،èح¹àإآ (´صونءè´ص µéح§·س¼ر،ھصمثéث¹éز،ش¹¹ز¹،اèزحزثزأحص،¹ذ¹صè) ¤أزا¹صéءز¶ض§àأ×èح§آز،إèذتش à¢صآ¹¤س¹سآر§ن§´صثاز إح،à¤éزءز،çنءèن´éلإéا… ¼ءءصل¹ا·ز§´صو تسثأر؛،زأà¢صآ¹¤س¹س·صè¼ءمھé لإéا،çà¢صآ¹¤س¹سن´éحآèز§أا´àأçا لµè¨ذâحà¤ءرéآ ¹رé¹،çحص،àأ×èح§¹ض§ à¾أزذàاإزتè§أزآ§ز¹ن» ،ç؛êزآ؛زآ ثزآن»àإآ·صà´صآا

آèحث¹éزلأ،àإآ µéح§؛ح،اèز ·سنءàأز¶ض§µéح§ءز·سأزآ§ز¹àإèء¹صé àأز،çاèزن»àإآ أزآ§ز¹©؛ر؛¹صé à»ç¹تèا¹ث¹ض觢ح§اشھز¹صéووو ءص¨ط´ءطè§ثءزآحذنأ ،çاèزن» ¶éزآر§´ظ¹éحآحآظè ،çمتè «ضè§àأزن´éن»بض،ةز¤é¹¤اéزءز¨ز،نث¹،çاèزن»

ءزآèحث¹éز·صèتح§ àأز،çà¢صآ¹¶ض§à¹×éحثزہزآم¹أزآ§ز¹àھè¹ أزآ§ز¹©؛ر؛¹صé »أذ،ح؛´éاآàأ×èح§¢ح§حذنأ،çاèزن»·صèàأزن´éإح،à¤éزءز نءèµéح§àحزءزثء´·ط،àأ×èح§ àحزءزل¤èàأ×èح§à´è¹،ç¾ح لإéاحز¨¨ذآ،µراحآèز§à¹×éحثز ل؛؛ ثرام¨¢ح§àأ×èح§ ثأ×ح¨ط´·صèتءءطµشاèزàأزà»ç¹¤¹حèز¹ لإéا¹èز¨ذثآش؛أزآ§ز¹àإèء¹صéءزحèز¹´ظ¹èذ

¨ط´تس¤ر­حص،¨ط´م¹،زأà¢صآ¹¤س¹س¤×ح أذ´ر؛ہزةز·صèمھéم¹أزآ§ز¹¹رé¹ و ¶éزà»ç¹أزآ§ز¹àأ×èح§·صèà¹×éحثزنءèاشھز،زأءز،¹ر، ہزةز·صèمھéà¢صآ¹¤س¹س،çحز¨¨ذمثé´ظà»ç¹،ر¹àح§،ر؛¼ظéحèز¹ث¹èحآ à¾أزذ¤س¹س ،ç¤×ح تش觷صè؛ح،ہز¾أاء¢ح§أزآ§ز¹ اèزأزآ§ز¹¹صé¹ذ ءصحذنأ·صè¤اأ¤èزمث餹ح×è¹ن´éءزحèز¹؛éز§ ،ç·س¹ح§¹صéحèذ

¨ط´·صè؛ح،ہز¾أاء¢ح§àأ×èح§ ¨ذà»ç¹م¨¤ازءثإر،¢ح§¤س¹س «ضè§،ç¤اأ¨ذà»ç¹تèا¹·صèءصà¹×éح¢ح§¤س¹سءز،·صèتط´ ،ç¤إéزآ و àأصآ§¤ازء¹رè¹لثإذ

à¢صآ¹ن»à¢صآ¹ءز ¨ذ»ش´¤س¹سآر§ن§إèذ ·ص¹صé

آèحث¹éزتط´·éزآ àأز،çà¢صآ¹¢ح؛¤ط³ »أذءز³اèز ¢éز¾à¨éز¢ح¢ح؛¤ط³ م¤أ،çاèزن» ·صè·سمثéأزآ§ز¹©؛ر؛¹صéتسàأ稴éاآ´ص µèحن»،çحاآ¾أ… ¢éز¾à¨éز(¤³ذ¼ظé¨ر´·س)ثار§à»ç¹حآèز§آشè§اèز أزآ§ز¹©؛ر؛¹صé ¨ذà»ç¹»أذâآھ¹ىµèحم¤أ،çاèزن» àھè¹ µèح¢éز¾à¨éز µèح¼ظéµèح،زأ·صè¨ذبض،ةز¢éحءظإم¹أزآ§ز¹¹صé à»ç¹µé¹

لإéا¨ط´تس¤ر­م¹µèح·éزآ،ç¤×ح نءèµéح§؛ح،اèز ثز،أزآ§ز¹©؛ر؛¹صéءص¢éح¼ش´¾إز´»أذ،زأم´ µéح§¢ححہرآءز ³ ·صè¹صé´éاآ µأ§¹صéنءèµéح§متèàإآ à¾أزذح.¨ذنءè¤èحآھح؛ ؛ح،اèزءر¹àھآ «ض觼ء،çنءèà¢éزم¨àثء×ح¹،ر¹ لµè،çحآèز§اèزإèذ¹ذ ¨ذ 4 3 2 1 0 أ ءت ·ط،حآèز§حآظèم¹،سء×حح.ثء´ ^^”

·ص¹صé،çءز¶ض§µح¹تط´·éزآ ،زأإ§ھ×èحلإذار¹·صè ¶éزثز،اèزà»ç¹¤¹à´صآا،çمتèھ×èحàأزإ§ن»àإآ نءèµéح§ءصص¤س¹سث¹éزھ×èح لإéا،çار¹·صè à¢صآ¹ار¹·صè ھ×èحà´×ح¹ نءèµéح§ءص¤ساèزà´×ح¹ لإéا»ص نءèµéح§متè¾.ب.ثأ×ح¤.ب. ثأ×حخشإàأزذثى ¨طإبر،أزھحذنأ،çنءèµéح§متè àحزلµèµراàإ¢¾ح حر،ةأ ہزةز·صèمھé،çمثéàثءزذ،ر؛أزآ§ز¹ نءèمھèأزآ§ز¹حر§،ؤةمتè 2551 ءز

µراحآèز§…

تءز¹©ر¹·ى ،ر¹¹ذ
23 ¸ر¹از¤ء 2551

à»ç¹µé¹

ل¤è¹صé¤س¹س¢ح§أزآ§ز¹àأز،çàتأç¨àأصآ؛أéحآ متèتر¹ متè»،متمثéتاآ§زء ت觅

»إ. ·رé§ثء´¹صé¤ش´ءزàح§ ءصحذنأà¾شèءàµشء،çل¹ذ¹س´éاآ¹ذ¤أر؛
¢éز¾à¨éزثار§à»ç¹حآèز§آشè§اèز؛إçح،¹صé ¨ذà»ç¹»أذâآھ¹ىµèح¼ظé·سأزآ§ز¹حآظè ·ط،·èز¹¹ذ¤أر؛ ^^

Create Date : 05 ء،أز¤ء 2551
Last Update : 20 ¾ؤب¨ش،زآ¹ 2551 8:58:03 ¹. 32 comments
Counter : 1784 Pageviews.

 
¢ح؛¤ط³تسثأر؛ل¹ا·ز§·صèل¹ذ¹سءز à¾أزذء×´ل»´´éز¹ءزثإزآار¹لإéا ¢ح؛¤ط³¨أش§و


â´آ: ¾ر²¹ى¹أص IP: 124.120.70.90 ار¹·صè: 18 ء،أز¤ء 2551 àاإز:11:39:42 ¹.  

 
¢ح؛¤ط³ءز،و¤أر؛à¾أزذ¼ءµéح§،زأ·س¤س¹س¾ح´ص


â´آ: ¾صأاشھ­ى IP: 222.123.69.107 ار¹·صè: 23 ء،أز¤ء 2551 àاإز:13:09:51 ¹.  

 
¢ح؛¤ط³àھè¹،ر¹¤èذ


â´آ: à´àà IP: 203.113.17.162 ار¹·صè: 29 ء،أز¤ء 2551 àاإز:2:12:09 ¹.  

 
لµé§¤ى


â´آ: ¹ط蹤èذ IP: 61.7.136.237 ار¹·صè: 9 ،طءہز¾ر¹¸ى 2551 àاإز:4:31:36 ¹.  

 
¢ح؛¤ط³ءز،¤ذ·صèھèاآàثإ×ح à¾أزذ·صè¾شء¾ىءزµأ§م¨ثء´àإآ¤ذ â´¹¹¹¹¹¹¹¹¹....¨زآآآآآآآآآآ


â´آ: ¹طê،¹شê، IP: 125.25.132.63 ار¹·صè: 9 ،طءہز¾ر¹¸ى 2551 àاإز:14:33:54 ¹.  

 
¢ح؛¤ط³ءز،¹ذ¤ذ à¾أزذ؛صµéح§à¢صآ¹¤س¹سلإéاتè§مثéà¾×èح¹¾أط觹صé¤èذ
¢ح؛¤ط³ءز،ءزآ¹ذ¤ذ


â´آ: ؛ص IP: 58.136.52.63 ار¹·صè: 21 ،طءہز¾ر¹¸ى 2551 àاإز:18:20:44 ¹.  

 
¢ح؛¤ط³ءز،ءز،¹ذ¤ذ


â´آ: MooMoo IP: 58.10.170.237 ار¹·صè: 22 ،طءہز¾ر¹¸ى 2551 àاإز:16:44:55 ¹.  

 
تط´آح´àإآ¤أر؛ à»ç¹ثإر،،زأ·صè´صءز،و àإآ ^^


â´آ: Benz IP: 125.26.87.111 ار¹·صè: 23 ،طءہز¾ر¹¸ى 2551 àاإز:17:57:52 ¹.  

 
àآصèآءءز،àإآ ،ذإر§ ¤ش´ءز،حآظè ¾ح´ص ~~~~اéزاو


â´آ: top_pisit@hotmail.com IP: 118.174.77.121 ار¹·صè: 25 ،طءہز¾ر¹¸ى 2551 àاإز:20:07:35 ¹.  

 
م¤à¢صآ¹ءزà،觨ر§تح¹¼ءمثéà¢صآ¹أزآ§ز¹ن´éà،è§ءز،àإآ


â´آ: ن؛·أى IP: 118.173.159.227 ار¹·صè: 6 ءص¹ز¤ء 2551 àاإز:21:39:37 ¹.  

 
¢ح؛¤ط³¨أش§و¤èذ


â´آ: ¹éح§آطéآ IP: 202.28.79.226 ار¹·صè: 13 ءص¹ز¤ء 2551 àاإز:11:47:02 ¹.  

 
¢ح؛¤ط³ءز،ءزآ¨ش§و ¨éز


â´آ: ھء¾ظè IP: 118.172.29.91 ار¹·صè: 22 àءةزآ¹ 2551 àاإز:17:01:15 ¹.  

 
ح×ء....،ç´ص ¢ح؛¤ط³¹ذ

¾ح´صأر؛»ز،à¾×èح¹اèز¨ذ·س¤س¹س·صè¶ظ،µéح§µزءثإر،ہزةزن·آمثéحèذ لµèà¼ش­´ر¹ ثزث¹ر§ت×حہزةزن·آن´éà¨ح ،çàإآµéح§à´×ح´أéح¹ ¤é¹ثز·ز§ حش¹àµحأىà¹çµàحز 5555555!!!!~

¢ح؛¤ط³حص،¤أر駹ذ¤ذ


â´آ: ¹èزأر، IP: 119.42.70.183 ار¹·صè: 30 àءةزآ¹ 2551 àاإز:1:18:53 ¹.  

 
/*-*/...................حקèزآ´ص


â´آ: 0*-*0 IP: 117.47.43.234 ار¹·صè: 28 ¾ؤةہز¤ء 2551 àاإز:16:58:00 ¹.  

 
آشè§حèز¹آش觧§§âاêآ
â´آ: ¹èزأر، IP: 222.123.114.18 ار¹·صè: 6 ¸ر¹از¤ء 2551 àاإز:11:19:59 ¹.  

 
¢ح¢ح؛¤ط³ءز،وو¤èذ·صèàتءح¤س¹سءزمثéà¾أزذ¨ذن´éمھèار¹¾أط觹صé¤èذ


â´آ: ¹éح§fay·صè¹èزأر، IP: 58.8.190.111 ار¹·صè: 9 ¸ر¹از¤ء 2551 àاإز:22:39:02 ¹.  

 
¢ح¢ح؛¤ط³ءز،وو¤èذ·صèàتءح¤س¹سءزمثéà¾أزذ¨ذن´éمھèار¹¾أط觹صé¤èذ


â´آ: ¹éح§fay·صè¹èزأر، IP: 58.8.190.111 ار¹·صè: 9 ¸ر¹از¤ء 2551 àاإز:22:39:26 ¹.  

 
ARIKATOKOSIMAS (¢ح؛¤ط³...)


â´آ: MAKA ءز،ذ IP: 124.121.226.70 ار¹·صè: 15 ¸ر¹از¤ء 2551 àاإز:17:38:52 ¹.  

 
¢ح؛¤ط³ءز،وàإآ¹ذ¤èذ،سإر§à¢صآ¹أزآ§ز¹¾ح´صàإآ


â´آ: ¹éح§µêذتط´تاآ IP: 203.172.139.138 ار¹·صè: 17 ¸ر¹از¤ء 2551 àاإز:10:16:29 ¹.  

 
¢ح؛¤ط³ءز،¤أر؛ار¹¹صéتè§أزآ§ز¹ن´é«ذ·ص


â´آ: pandaman IP: 118.173.210.24 ار¹·صè: 26 ¸ر¹از¤ء 2551 àاإز:5:54:05 ¹.  

 
¢ح؛¤ط³ءز،

·صèءص¤سل¹ذ¹س´صوءزمثé

ن´éà¢صآ¹¤س¹سà»ç¹تر،·ص

¢ح؛¤ط³¹ذ


â´آ: yee IP: 114.128.169.245 ار¹·صè: 4 ء،أز¤ء 2552 àاإز:13:18:00 ¹.  

 
VS


â´آ: EVE IP: 125.24.178.172 ار¹·صè: 10 ء،أز¤ء 2552 àاإز:16:08:41 ¹.  

 
¢ح؛¤ط³ءز، ووووو ¤èذ ·صèءص¤سل¹ذ¹س´صمثé¤èذ


â´آ: pueng IP: 58.11.3.143 ار¹·صè: 14 ء،أز¤ء 2552 àاإز:21:10:21 ¹.  

 

â´آ: ،ؤµشآزہأ³ى IP: 222.123.201.95 ار¹·صè: 24 ء،أز¤ء 2552 àاإز:8:28:34 ¹.  

 
¢ح؛¤ط³ءز، ووووووو


â´آ: لح¹ IP: 222.123.201.95 ار¹·صè: 24 ء،أز¤ء 2552 àاإز:8:30:48 ¹.  

 
ھèاآ´éزآءز،ءزآ

¢ح؛¨رآà¹éح


â´آ: ¹éح§â؛ IP: 167.247.219.10 ار¹·صè: 27 ء،أز¤ء 2552 àاإز:17:09:03 ¹.  

 
¢ح؛¤ط¹¤ر؛ à»ç¹»أذâآ´،ر؛¼ءز،ووووووو


â´آ: ¹ر°ھرآ IP: 125.24.14.162 ار¹·صè: 14 ،طءہز¾ر¹¸ى 2552 àاإز:17:43:30 ¹.  

 
à،è§ءز، à¢صآ¹´صءز،ءز، à¢صآ¹ن´éà¨é§ءزàإآ¾صè


â´آ: ਹ IP: 58.8.220.12 ار¹·صè: 18 ،طءہز¾ر¹¸ى 2552 àاإز:21:13:08 ¹.  

 
،ا¹µص¹ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت


â´آ: àا§ IP: 222.123.156.31 ار¹·صè: 6 àءةزآ¹ 2552 àاإز:14:51:48 ¹.  

 
،ا¹µص¹ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت


â´آ: àا§ IP: 222.123.156.31 ار¹·صè: 6 àءةزآ¹ 2552 àاإز:14:52:32 ¹.  

 
¢ح؛¤ط¹ءز،خذذذذذذذذذذذ à¨ë§ءز،


â´آ: Dawie IP: 112.143.1.40 ار¹·صè: 1 تش§ثز¤ء 2552 àاإز:22:45:00 ¹.  

 
â´¹¨رآ

أح´لأéا،أط


â´آ: NhingMuLLetron IP: 118.173.148.62 ار¹·صè: 8 ¾ؤب¨ش،زآ¹ 2552 àاإز:21:06:24 ¹.  

ھ×èح :
Comment :
  *مھé code html µ،لµè§¢éح¤ازءن´é੾زذتءزھش،
 
أثرتت觢éح¤ازء
،أط³زآ×¹آر¹أثرتت觢éح¤ازء

Valentine's Month


 
winos
Location :
ت§¢إز Thailand

[Profile ·رé§ثء´]

مثé·ش»à¨éز¢ح§ Blog [?]
½ز،¢éح¤ازءثإر§نء¤ى
Rss Feed
Smember
¼ظéµش´µزء؛إçح، : 1 ¤¹ [?]
؛إçح،¹صé ،çنءèن´éµ،لµè§حذنأءز، ثإر،و،çحآز،¨ذثزàأ×èح§ءزإ§ ثأ×حءزà¢صآ¹ناéمثé·ط،¤¹ن´éحèز¹،ر¹ àثء×ح¹،ر؛¾êح،à،çµ؛طê،àإèء¹ض§ ¹ض،àأ×èح§نأن´é،çà¢صآ¹ن»àأ×èحآو

¢ح؛¤ط³·ط،¤¹·صèلاذà¢éزءزàآصèآءم¹؛إêح،¹صé¤أر؛


ت¶شµشàاç؛ن«µى

Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add winos's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.