Group Blog
 
All Blogs
 

- การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน

การทำงานของคนเรานั้น ไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจส่วนตัว หรือทำงานในองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าขนาดใหญ่ หรือเล็กเพียงใด คงไม่มีใครที่จะทำงานโดยลำพังแต่ผู้เดียวโดยไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ นั่นคือคนต้อง ทำงานร่วมกับคนอื่น ทั้งที่อาวุโสกว่าตน อ่อนอาวุโสกว่าตน และเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน หรือที่มัก เรียกกันว่า..
"เพื่อนฝูง" หรือ "เพือ่นร่วมงาน" หรือ "เพื่อน" มีท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า คนเราจะมีความเจริญ ก้าวหน้านั้น นอกจากจะมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในระดับสูง ดึงเราขึ้นไปข้างบน คนที่เป็นลูกน้อง ช่วยสนับสนุน ดัน ให้เราขึ้นไป ยังไม่พอ เพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกัน หรือ เพื่อนฝูง ต้องคอยช่วยเหลือ ประคับประคอง เมื่อเราเสียหลักหรือหกล้ม นั่นคือเราต้องมีเพื่อนที่ดีด้วย ดังคำกลอนที่เราเคยได้ยินกันจนคุ้นหูว่า

" มีเพื่อนดีแม้เพียงหนึ่งถึงจะน้อย
ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา
เหมือนน้ำจืดบ่อน้อยด้อยราคา
ยังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเล "

การใช้ชีวิตอยู่ในสังคม เราต้องหาเพื่อนที่ดี และต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับผู้อื่นด้วยคนจึงอยากจะคบหา สมาคมอยากอยู่ใกล้ เพราะรู้สึกอบอุ่น เป็นมิตร ปลอดภัย เป็นที่พึ่ง เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ ดังนั้น เราจึงควรรู้จัก วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน อันได้แก่

1. เปิดฉากทักทายติดต่อก่อน ลดทิฐิลงเสียบ้าง หัดเป็นคนรู้จักทักทายคนอื่นก่อนเสียบ้าง

2. มีความจริงใจต่อเพื่อน

3. ไม่นินทาเพื่อนแม้ว่าจะเป็นที่ถูกใจของคู่สนทนา

4. ไม่ซัดทอดความผิดให้เพื่อน

5. ยกย่องชมเชยเพื่อนในโอกาสอันควร(ชมมากกว่าติ)

6. ให้ความช่วยเหลือกิจการงานของเพื่อนด้วยความเต็มใจ

7. ให้เพื่อนรับทราบเรื่องที่เขารับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง

8. หลีกเลี่ยงการทำตัวเหนือเพื่อน

9. ทำตนให้เสมอต้นเสมอปลาย

10. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนฝูง

11. ออกไปพบปะสังสรรค์บ้างตามโอกาสอันควร

12. ช่วยเหลือเพื่อน เป็นที่พึ่งแก่เพื่อนยามทุกข์ร้อน

13. ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน

14. เก็บความลับของเพื่อน รักษาสัจจะ

15. แนะนำเพื่อนไปในทางที่ดี ไม่พาไปสู่ทางเสื่อม

ในทางพุทธศาสนาได้กล่าวถึงเพื่อนแท้ว่ามี 4 จำพวก คือ จำพวกที่ 1 เพื่อนมีอุปการะ มีลักษณะ 4 อย่าง คือ

1. ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
2. ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
3. เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งได้
4. เมื่อมีธุระ ช่วยออกทรัพย์ ออกแรง มากกว่าออกปาก

จำพวกที่ 2 เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ 4 อย่าง คือ

1. ขยายความลับของตนแก่เพื่อน
2. ปิดความลับของเพื่อน
3. ไม่ละทิ้งเพื่อนยามวิบัติ
4. แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้

จำพวกที่ 3 เพื่อนแนะนำประโยชน์ มีลักษณะ 4 อย่าง คือ

1. ห้ามไม่ให้ทำชั่ว
2. แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี
3. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
4. บอกทางสวรรค์ให้

จำพวกที่ 4 เพื่อนมีความรักใคร่ มีลักษณะ 4 อย่าง คือ

1. เมื่อมีทุกข์ก็ทุกข์ด้วย
2. เมื่อมีสุขก็สุขด้วย
3. โต้เถียงคนที่ติเตียนเพื่อน
4. รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อน


หน้าที่ของคนที่ควรปฏิบัติต่อเพื่อน ตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 5 ประการ ได้แก่

1. การให้ปัน
2. การกล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก
3. ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อน
4. ความเป็นผู้มีตนเสมอ
5. ไม่แกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความจริง

สิ่งต่าง ๆ ที่ได้เขียนไปแล้วนั้น เป็นเพียงหัวข้อย่อ ๆ มิได้ขยายความอะไรให้เยิ่นเย้อ คิดว่าท่านผู้อ่าน จะขยายความได้และเข้าใจ ทำให้ไม่เสียเวลาในการอ่าน และประหยัดพื้นที่ด้วย จะเห็นว่าสิ่งที่กล่าวไปทั้งหมด คงหนีไม่พ้นหลักธรรมทางพุทธศาสนา ที่เป็นธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่น หรือธรรมเพื่อให้คน เป็นที่รักของคนทั่วไป คือ สังคหวัตถุ 4 (Base of sympathy) นั่นเอง ซึ่งได้แก่

1. ทาน (giving offering) คือการให้ เสียสละ แบ่งปันแก่ผู้อื่น

2.ปิยวาจา (Kindly speech) คือ พูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพ นุ่มนวล เหมาะแก่บุคคล เวลา สถานที่ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ พูดในทางสร้างสรรค์ และเกิดกำลังใจ

3. อัตถจริยา (useful conduct) ทำตนให้เป็นประโยชน์ ตามกำลังสติปัญญา ความรู้ความสามารถ กำลังทรัพย์ และเวลา

4. สมานัตตตา (even and equal treatment) คือทำตนให้เสมอต้นเสมอปลาย วางตนเหมาะสมกับ ฐานะ ตำแหน่งหน้าที่การงาน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ร่วมทุกข์ร่วมสุขสม่ำเสมอ

หลักธรรมที่กล่าวมานี้ หากผู้ใดยึดถือปฏิบัติ เชื่อแน่ว่าจะเป็นที่รักใคร่เคารพนับถือของเพื่อนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป คนไทยเรานั้น มักชอบจดจำถ้อยคำที่คล้องจองกัน จึงใคร่ขอเสนอคำที่จะทำให้จำได้ง่าย และเป็นคาถาสำหรับทำให้ตนเองเป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป คือ เราควรจะเป็นคนที่

โอบอ้อมอารี (ทาน)
วจีไพเราะ (ปิยวาจา)
สงเคราะห์ปวงชน (อัตถจริยา)
วางตนเหมาะสม (สมานัตตตา)
 

Create Date : 08 กุมภาพันธ์ 2550    
Last Update : 8 กุมภาพันธ์ 2550 10:35:58 น.
Counter : 1245 Pageviews.  

- ทาง ม้า ลาย..

เดิม ที แถบ สี สัญ ลักษณ์ ของ ทาง คน ข้าม ..
เป็น สีน้ำเงิน และสีเหลือง..
ใช้ อย่าง เป็น ทาง การ ครั้ง แรก (หลัง ทด ลองใช้ แล้ว) ตาม ท้อง ถนน ของ อัง กฤษ ราว 1,000 จุด..

เมื่อ ปี 1949 เพื่อ บอก ให้ ผู้ ใช้ รถ..
ใช้ ถนน ทราบ ว่า..
บริ เวณ ดัง กล่าว เป็น ทาง ที่ อนุ ญาต..
ให้ คน ข้าม ถนน ได้..


จาก ทด ลอง สีขาว-แดง และสีขาว-ดำ ทา เป็น สัญ ลักษณ์..

ใน ปี 1951 สัญ ลักษณ์ ของ ทาง ข้าม..
ที่ เป็น แถบสีขาว-ดำ ก็ ถูก นำ มา ใช้ คู่ กับ โคม ไฟสัญ ญาณ บี ลิส ชา พร้อม กับ เรียก ว่า ..
'ทางม้าลาย' เนื่อง จาก มี ลัก ษ ณะ เหมือนลาย ของ ม้า ลาย ..

อัง กฤษ ได้ นำ ไอเ ดีย ไป ใช้ กับ ประ เทศ อา ณา นิ คม ของ ตัว เอง ทาง ม้า ลาย จึง กลาย เป็น ที่ แพร่หลาย ไป ทั่ว โลก..


 

Create Date : 16 ตุลาคม 2549    
Last Update : 16 ตุลาคม 2549 11:16:29 น.
Counter : 201 Pageviews.  

- ป็อป คอร์น..

ชนพื้นเมืองของอเมริกา(อิน เดียน แดง )..
ผู้ ที่ เอา เมล็ด ข้าว โพด มา ทำ เป็น ข้าวโพดคั่วเป็น ราย แรก ทำ กัน มา นาน หลาย 1000 ปี


ปี 1948 มี การ พบ ฝัก ข้าว โพด ..
ใน ถ้ำ ค้าง คาว ใน มล รัฐ นิวเม็กซิโก ..
โดย มี อา ยุ ย้อน ไป ประ มาณ 5,600 ปี..

นาย คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ..
คน ที่ เจอ ทวีป อ เม ริ กา นำ ข้าว โพด คั่ว..
ไป เผย แพร่ ใน ทวีป ยุโรป..

ใน เมล็ด ข้าว โพด มี ความ ชื้น ..
เมื่อ ได้ รับ ความ ร้อน..
น้ำ ที่ อยู่ ภาย ใน ก็ จะ ขยาย ตัว ทำ ให้ เกิด แรง ดัน..
ภาย ใน ทำ ให้ เปลือก แข็ง ระ เบิด เสียง ดัง ..
น้ำ ภาย ใน เมล็ด ก็ จะ ระเหย ออก มา..
 

Create Date : 16 ตุลาคม 2549    
Last Update : 16 ตุลาคม 2549 11:01:12 น.
Counter : 224 Pageviews.  

- คำขวัญวันแม่ 12 สิงหาคม 2549

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2549 แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจะนำไปเผยแพร่เทิดพระคุณแม่ทั่วประเทศ ความว่า

- "รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง
รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์
ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน
รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย"
 

Create Date : 11 สิงหาคม 2549    
Last Update : 11 สิงหาคม 2549 18:29:04 น.
Counter : 318 Pageviews.  

- เกี่ยวกับตัวแผ่น DVD.

แผ่นแท้ หมายถึง แผ่นที่ผู้ผลิตได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แผ่นผี,แผ่นก๊อป หมายถึง แผ่นที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์แผ่นแท้
แผ่นโคลน หมายถึง แผ่นที่ก็อปปี้แผ่นแท้มาอย่างสัมบูรณ์ ด้วยไม่มีการเพิ่มเติมหรือตัด ส่วนใดๆ
แผ่นวีเกอร์ (vigor disc) หมายถึง แผ่นผีที่การเพิ่มเติมบางอย่าง (โดยไม่ตัดส่วนหนึ่งของแผ่นแท้ออก) ทำให้มี Function บางอย่างมากกว่าแผ่นแท้ เช่น มีเสียงไทย, มีเสียง DTS, มีตัวอย่างหนังเพิ่มขึ้น, แผ่นต้นฉบับโซน1 เพิ่มซับโซน3 เป็นต้น
(vigor เป็นคำศัพท์ในแวดวง การปรับปรุงพันธุ์ หมายถึง ตัวลูกที่สามารถแสดงลักษณะเด่น ได้ดีกว่า พ่อแม่ ไม่ใช้คำว่า Modify เพราะ Modify อาจจะไม่ดีกว่าแผ่นแท้ เช่นตัดฟีเจอร์ออก แต่ใส่เสียงไทยเข้าไป : ศัพท์บัญญัติ)
แผ่นGMO , แผ่น MO , แผ่นตัดต่อพันธุกรรม หมายถึง แผ่นผีที่การเพิ่มเติมบางอย่าง (โดยอาจจะตัดบางส่วน หรือไม่ตัดส่วนหนึ่งของแผ่นแท้ออก) ทำให้มี Function บางอย่างมากกว่าหรือน้อยกว่าแผ่นแท้ก็ได้ เช่น มีเสียงไทย, มีเสียง DTS, มีตัวอย่างหนังเพิ่มขึ้น, แผ่นต้นฉบับโซน1 เพิ่มซับโซน3 หรือ เพิ่มเสียงไทยแต่ตัดซับไทยออก เป็นต้น
แผ่นแม่สาย(อาหารเหนือ) หมายถึง แผ่นที่มีที่มาจาก จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า มีหีบห่อที่สวยงาม มักมีภาษาจีนอยู่บนปก ช่วงหลังๆ ภาษาจีนน้อยลง
แผ่นมาเลย์ หมายถึง แผ่นที่มาจากประเทศมาเลย์เซีย มักจะมีซับไทยที่ไม่ได้เรื่อง มักจะมีหนังที่แปลกๆที่บ้านเราไม่มีขาย
แผ่นกรรมการ หมายถึง แผ่นที่เจ้าของหนังทำขึ้นมาเพื่อให้กรรมการพิจารณา แล้วโดนจับมาใส่ซับไทย และหรือ ซับอังกฤษ และหรือ เสียงไทยเข้าไป
แผ่น5 หมายถึง DVD 5 (มีความสามารถจุข้อมูลได้ 4.7 GB ส่วนจะมีข้อมูลอยู่เท่าไรนั้นก็แล้วแต่ผู้ผลิต)
แผ่น9 หมายถึง DVD 9 (มีความสามารถจุข้อมูลได้ 8.7 GB ส่วนจะมีข้อมูลอยู่เท่าไรนั้นก็แล้วแต่ผู้ผลิต)
แผ่น10, DVD10 หมายถึง ดีวีดีห้าแบบสองหน้า เล่นจบหน้าแล้วพลิกกลับไปเล่นอีกหน้า (มีความสามารถจุข้อมูลได้ 2 เท่าของ DVD 5 ส่วนจะมีข้อมูลอยู่เท่าไรนั้นก็แล้วแต่ผู้ผลิต) เช่น showgirl หรือแผ่นแท้โซนสามที่มีสองหน้า (ขอขอบคุณ คุณพยัคฆ์ร้ายชอบสะสม ครับ)
แผ่น 18 ,DVD 18 หมายถึง ดีวีดีเก้าแบบสองหน้า เล่นจบหน้าแล้วพลิกกลับไปเล่นอีกหน้า (มีความสามารถจุข้อมูลได้ 2 เท่าของ DVD 9 ส่วนจะมีข้อมูลอยู่เท่าไรนั้นก็แล้วแต่ผู้ผลิต)
แผ่น 14 ,DVD 14 หมายถึง ดีวีดีเก้า+ดีวีดีห้า เล่นจบหน้าแล้วพลิกกลับไปเล่นอีกหน้า (มีความสามารถจุข้อมูลได้เท่ากับ DVD 9+DVD 5 ส่วนจะมีข้อมูลอยู่เท่าไรนั้นก็แล้วแต่ผู้ผลิต) อ่านอย่างละเอียดได้ที่นี่ครับ
แผ่นประหยัด หมายถึง แผ่น DVD 5 ที่ทำมาจากต้นฉบับที่เป็น DVD 9 เช่นการตัดบางส่วนออก, ลดบิทเรท เป็นต้น
แผ่นกระเบื้อง หมายถีง แผ่นไม่ดี (อาจจะกระตุก ซับนรก นางแบบไม่ได้เรื่อง) ซื้อมาแล้วไม่ชอบ นำไปเปลี่ยนไม่ได้ จำใจเก็บไว้
แผ่นGM-18 หมายถึง หนังที่บรรจุในแผ่นเป็นหนังโป๊ ทั้งฝรั่ง ญี่ปุ่น จีน ไทย และหนังเกย์
Boxset หมายถึง หนังที่ทำออกมาจำหน่ายเป็นชุด อาจมีกล่อง หรือไม่มีกล่องก็ได้ อาจจะเป็นเรื่องเดียวแต่ทำออกมาจำหน่ายพร้อมกับแผ่นที่บรรจุฟีเจอร์พิเศษ เช่น LOTR ภาค1 (Boxset), BOB อาจเป็นหลายเรื่องแล้วขายเป็นชุดก็ได้ เช่น เจอร์รี่ บัคเค็นเมน Boxset, ฮิต ค็อก (Boxset)

เกี่ยวกับซับไตเติ้ล...................................................
ซับมาเลย์ หมายถึง แผ่นผีที่มีบรรยายไทยแบบห่วยๆ มักจะแปลด้วยเครื่อง มักจะมากับแผ่นมาเลย์ (อาจรวมเรียกเป็นซับนรกได้)
ซับนรก หมายถึง แผ่นผีที่มีบรรยายไทยแบบห่วยๆถึงทุเรศ (คุณcgdesignเริ่มนำมาใช้คนแรกๆครับ ขอขอบคุณมา ณ.ที่นี่ด้วยครับ ทุกวันนี้ยังใช้กันอยู่ครับ)
ซับโซน3 หมายถึง แผ่นผีที่มีบรรยายไทยแบบเดียวกับแผ่นแท้
ซับหาย หมายถึง ตัวหนังสือที่บรรยายไทย(หรือภาษาอื่นๆมักจะเกิดขึ้นกับอักษรไทย) ไม่ปรากฎขึ้นมาในขณะที่ตัวละครพูดหรือเล่าเรื่อง หรือบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ
ซับตกขอบ หมายถึง ตัวหนังสือที่บรรยายไทย (หรือภาษาอื่นๆมักจะเกิดขึ้นกับอักษรไทย) ไม่สามารถแสดงผลได้ครบถ้วน ด้วยเกินออกไปนอกจอ ทั้งด้านข้าง และด้านบนล่าง
ซับdelay, ซับมาช้า หมายถึง ตัวหนังสือที่บรรยายไทย (หรือภาษาอื่นๆมักจะเกิดขึ้นกับอักษรไทย) ปรากฎขึ้นมาช้ากว่าเสียงในขณะที่ตัวละครพูดหรือเล่าเรื่อง หรือบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ
ซับมาเร็ว หมายถึง ตัวหนังสือที่บรรยายไทย(หรือภาษาอื่นๆมักจะเกิดขึ้นกับอักษรไทย) ปรากฎขึ้นมาเร็วกว่าเสียงในขณะที่ตัวละครพูดหรือเล่าเรื่อง หรือบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ
ซับกระพริบ อันนี้ตรงตัวเลยครับ หมายถึง ตัวหนังสือที่บรรยายไทย (หรือภาษาอื่นๆมักจะเกิดขึ้นกับอักษรไทย) ปรากฎขึ้นมาในขณะที่ตัวละครพูดหรือเล่าเรื่อง หรือบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ แต่กระพริบ

เกี่ยวกับเสียง...................................................
เสียงไทย หมายถึง มีพากย์ไทยด้วยในแผ่น
เสียงโรง หมายถึง มีพากย์ไทยแบบเดียวกับการพากย์ไทยในโรงภาพยนต์ด้วยในแผ่น
เสียงCVD หมายถึง มีพากย์ไทยแบบเดียวกับการพากย์ไทยในVCD ของบริษัท CVD ด้วยในแผ่น
เสียงDTSปลอม หมายถึง การที่แผ่นมีเสียงระบบ DTS (อาจจะเป็นได้ทั้ง เสียงไทย หรือเสียงอังกฤษ ) โดยที่แผ่นแท้ (ไม่ว่าโซนไหน) ไม่ได้มีเสียงระบบ DTS (สำหรับ เสียง DTS แท้ สามารถตรวจสอบได้จาก //homepage.ntlworld.com/bwescombe/dts_dvd.htm )

เกี่ยวกับตัวหนัง...................................................
หนังซูม หมายถึง หนังที่ใช้กล้องไปถ่ายมาจากโรงภาพยนต์ ซึ่งก็ไม่เคยมีเรื่องไหนดีเลย หนังซูมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหนังชนโรง
หนังชนโรง หมายถึง หนังที่มีวางขายพร้อมๆกับหนังที่กำลังเข้าโรงฉายอยู่ตามโรงภาพยนต์ทั่วไป อาจจะเป็นพวก หนังซูม, หนังกรรมการ หรือ เกิดจากหนังเรื่องนั้นเข้ามาฉายช้า จนมีแผ่นโซนอื่นๆทำออกมาขายแล้ว
หนังแซงโรง หมายถึง หนังที่มีวางขายก่อนหน้าที่หนังเรื่องนั้นที่กำลังจะเข้าโรงฉายอยู่ตามโรงภาพยนต์ทั่วไป อาจจะเป็นพวก หนังซูมจากต่างประเทศ, หนังกรรมการ หรือ เกิดจากหนังเรื่องนั้นเข้ามาฉายช้า จนมีแผ่นโซนอื่นๆทำออกมาขายแล้ว


เกี่ยวกับรหัส............................................
D9+D5 หมายความว่า ในกล่องDVDชุดนี้ ประกอบไปด้วย DVD9 จำนวน 1 แผ่น และ DVD5 จำนวน 1 แผ่น ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งมีจำนวน 1 แผ่น จะไม่เขียนเลข 1 นำหน้าตัวดีครับ ลักษณะรหัสแบบนี้มักปรากฎตรงสันกล่อง หรือ มุมล่างๆ ของ DVD ที่มาจากแม่สาย ตัวอย่างลักษณะรหัสแบบนี้ เช่น 7D9=DVD9 จำนวน 7 แผ่น, 5D9+D5=DVD9 จำนวน 5 แผ่น และ DVD5 จำนวน 1 แผ่น หรือ 2D9+CD=DVD9 จำนวน 2 แผ่น และมี CD AUDIO (อาจจะเป็น OST หรือไม่ก็ได้)


อื่นๆเกี่ยวกับแวดวงDVD...................................................
พี่ตั้ม หมายถึง ตำรวจ
เท้าสั่น หมายถึง พันทิพย์ พล่าซ่า
อทม. หมายถึง ไอทีมอลล์ (ไม่ทราบว่าใครใช้คำนี้ก่อน เลยไม่รู้จะให้เครดิตใครครับ)
ถม หมายถึง คอลงถม รวมถึงแถวคลองถมเซ็นเตอร์ (ขอบคุณคุณaodz)
พ่อครัว หมายถึง คนขายแผ่นในบอร์ด (นอกบอร์ด เรียก พ่อค้า) ที่มาน่าจะมาจากคุณ romeo มารายงานแผ่นแม่สายจากซอยสายลม แล้วแกจะเรียกเป็นเมนู คราวนี้พอเป็นเมนู มีอาหาร ก็เลยมีพ่อครัว


นึกไม่ออกแล้วครับใครมีอะไรเพิ่มเติมช่วยกันเขียนนะครับจะได้แก้ไข
ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันเติมบางความหมายครับ เนื่องจากกระทู้เก่าไม่สามรถเข้าไปดูหน้าต่อไปได้ เลยไม่ได้ระบุชื่อท่านที่ช่วยเติมได้ครับ

****************************************
*** ทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัว ***
****************************************
กระทู้ได้รับการปรับปรุงโดย pacman เมื่อ Nov 29 2004, 06:29 AM

เอา มา จาก...//www.thaidvd.net/forum/upload/index.php?s=5052eff2bd758622389830a6936993da&act=ST&f=27&t=21142 ขอบ คุณ ครับ...
 

Create Date : 02 มิถุนายน 2549    
Last Update : 2 มิถุนายน 2549 11:07:59 น.
Counter : 287 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

vr1428
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add vr1428's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.