เมื่อเราจะไปขอวีซ่านิวซีแลนด์รอบสอง
กลับมาอีกครั้ง หลังจากไปทำงานมาครบสองปีที่นิวซีแลนด์ ตอนนี้ผมกลับมาอยู่บ้านได้เกือบ 5 เดือนแล้วครับ และตกลงปลงใจว่าจะกลับไปทำงานที่นิวซีแลนด์อีกรอบ แต่เป็นงานใหม่ ร้านใหม่ครับ ต้องเริ่มกระบวนการขอวีซ่าใหม่อีกแล้วครับท่าน หากใครสนใจอยากทำงานที่นิวซีแลนด์แบบมีใบwork ถูกต้องตามกฎหมายของเค้า ตามมาครับท่าน ผมจะเล่าให้ฟัง
อันดับแรก ดูเงื่อนไขนี่ก่อนเลยครับ
หลักฐานการสมัครวีซ่าทำงาน
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการยื่นขอวีซ่าทำงาน การพิจารณาให้วีซ่าขึ้นอยู่กับข้อมูล และเอกสารที่ท่านยื่นในขณะขอวีซ่า เอกสารทั้งหมดในการยื่นขอวีซ่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือ แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้ว โดยท่านสามารถมารับแบบฟอร์มต่างๆได้ด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดจาก //www.immigration.govt.nz

เอกสารประกอบการขอวีซ่าทำงานมีดังต่อไปนี้
 ใบสมัครวีซ่าทำงาน (INZ 1015) ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุด้วย
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงานทั่วไป 5,300 บาท หรือค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงานประเภท Partnership 7,200 บาท
ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วย บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์ ตั๋วแลกเงิน
แคทเชียร์เช็ค หรือ เช็คที่ออกโดยธนาคาร สั่งจ่าย “สถานทูตนิวซีแลนด์ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)”
จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่าผลการพิจารณาจะได้รับการอนุมัติหรือไม่
 หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 หนังสือสัญญาว่าจ้างตัวจริง หรือแฟกซ์จากนายจ้าง ที่ระบุตำแหน่ง ลักษณะงาน หน้าที่รับผิดชอบ เงินเดือน
เงื่อนไขการว่าจ้างต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์
การทำงานของพนักงานที่ต้องการ รวมถึงระยะเวลาทำงาน ระยะเวลาของตำแหน่งงานที่เปิดรออยู่
 หลักฐานของผู้สมัครที่แสดงให้เห็นว่า ผู้สมัครได้รับการอบรม หรือมีคุณสมบัติ หรือมีประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับตำแหน่งที่นายจ้างต้องการ เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบรับรอง ใบผ่านงานจากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
 หลักฐานการจดทะเบียนของหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้านของนายจ้าง (ถ้าเป็นประโยชน์)
 หลักฐานที่แสดงว่านายจ้างที่นิวซีแลนด์ได้รับอนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมืองให้ว่าจ้างชาวต่างชาติ
ทำงานในตำแหน่งนั้นๆ
 สำหรับผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ที่ต้องการทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป จะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 กรณีผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์นานกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจวัณโรค (INZ1096) หากต้องการเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์เกินกว่า 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ (INZ1007) จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตเท่านั้น ซึ่งได้แก่
กรุงเทพ : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สมิติเวช (สุขุมวิท38) บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด็อกเตอร์
เชียงใหม่ : วัฒนา-นิรมล คลีนิค, คลีนิคหมอวรรณจันทร์-จรัส, สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอนแก่น : โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่นราม
ใบตรวจร่างกายจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน


สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ สาขากรุงเทพฯ ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการยื่นขอวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 โดยเอกสารใดที่ต้นฉบับไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ หลังจากวันนี้ เอกสารที่ส่งมากับใบสมัครที่ไม่ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องส่งคืนเพื่อทำการแปลก่อนเริ่มต้นการพิจารณาใบสมัคร
กรณีนักบวชจะไปจำวัดที่ประเทศนิวซีแลนด์
 สำเนาใบสุทธิ
 โปรดยื่นหนังสือรับรองจากองค์กรทางศาสนาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์
 หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศจากเจ้าคณะภาค หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรณีหัวหน้าทัวร์
 โปรดยื่นหนังสือรับรองจากบริษัททัวร์ที่ระบุว่า ผู้สมัครเป็นพนักงานประจำ หรือชั่วคราว และมีรายละเอียด
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน รวมถึงอายุการทำงาน บริษัททัวร์จะรับผิดชอบอะไรบ้างระหว่างที่หัวหน้าทัวร์
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์
 หลักฐานการเงินของบริษัททัวร์ บัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน
 หนังสืออนุญาตนำเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรณีที่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือการฝึกอบรมที่ได้รับค่าตอบแทน หรือรายได้
 โปรดยื่นหนังสือที่ออกโดยองค์กร/บริษัท เพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และหากการเดินทางเกี่ยวเนื่องกับองค์กร/บริษัทที่ประเทศนิวซีแลนด์ กรุณายื่นจดหมายเชิญ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
โปรดทราบ : หากท่านให้เอกสารปลอม หรือ ทำการปลอมแปลงเอกสาร เราจำเป็นต้องปฏิเสธใบสมัครของท่าน
หมายเหตุ
1. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัคร
2. ในกรณีที่เอกสารเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้องยื่นเอกสารแปลที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการแปลเอกชน หรือหน่วยงานราชการที่เป็นที่ยอมรับ
3. สำเนาเอกสารต้องประทับ หรือมีลายเซ็นจากจากบุคคลผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ลงนาม หรือทำการยืนยันได้
การยื่นใบสมัคร
ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
แผนกวีซ่า สถานทูตนิวซีแลนด์
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (66) 2 654 3444 แฟกซ์ (66) 2 654 3445
อีเมลล์ nzisbangkok@dol.govt.nz
เวลาทำการ 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) ยกเว้นวันพุธ ปิดเวลา 14.00
ระยะเวลาการพิจารณา
เจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรือขอสัมภาษณ์ ซึ่งระยะเวลาพิจารณาประมาณ 30 วัน
ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือเดินทาง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นใบสมัครหากต้องการให้เจ้าหน้าที่ส่งผลทางไปรษณีย์
 ลงทะเบียนภายในประเทศ 50 บาทCreate Date : 16 มีนาคม 2554
Last Update : 16 มีนาคม 2554 13:20:46 น.
Counter : 3033 Pageviews.

7 comments
  
แสดงว่าชอบประเทศนี้ใช่มั้ยเอ่ย

ยินดีต้อนรับค่า อิ อิ
โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 18 มีนาคม 2554 เวลา:8:44:14 น.
  
แล้วจะหางานยังไงคะ สมัครแบบใหน พอมีงานแนะนำบ้างใหม
โดย: ปุ้ย IP: 118.172.221.140 วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:17:14:03 น.
  
ตอนนี้แฟนกำลังรอวีซ่าทำงานค่ะรอบที่สองแล้วรอบแรกนายจ้างไม่ผ่าน หานายจ้างใหม่ ได้นายจ้างใหม่ก็เข้าไปยื่นใหม่อีกรอบ รอเกือบสามอาทิตย์แล้วค่ะ ทรมานมากค่ะ เคยโทรถามเค้าบอกว่าส่งผลตรวจไปเวลลิงตันอยู่ จะติดต่อกลับไม่เห็นโทรมาเลยค่ะ ไม่ทราบว่าคุณรอนานไหมค่ะ ตอนนี้รอด้วยความกระวนกระวายใจค่ะ อ้อ!!ตอนนี้ค่าธรรมเนียมขึ้นเป็นหกพันแล้วค่ะ
โดย: eve IP: 49.49.191.140 วันที่: 31 พฤษภาคม 2555 เวลา:9:56:18 น.
  
อยากรู้ผลวีซ่าทำงานระยะเวลานานไหมคะเห็นของแฟนโทรสัมภาษณ์สองรอบเพิ่มเอกสารอีกจะผ่านไหมเนื่ยรอจะเกือบเดือนแล้ว
โดย: สิงโต IP: 192.99.14.34 วันที่: 7 มีนาคม 2557 เวลา:8:20:22 น.
  
ตรวจร่างกายที่ไหนในกทม. ที่สะดวกรวดเร็วคนไม่เยอะบ้างค่ะ
โดย: Joli IP: 182.52.36.136 วันที่: 25 พฤษภาคม 2557 เวลา:17:37:09 น.
  
ขอโทษน่ะค่ะ ถ้าเกิดว่าเราเรียนจบจากโรงเรียนครัววันดี แล้วสอบผ่านมาตรฐานวัดฝีมือแล้ว แต่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่ทราบว่าจะยื่นวีซ่าผ่านมั้ยค่ะ ( มีนายจ้างที่นิวซีแลนด์เรียบร้อยแล้วค่ะ )
โดย: โรส IP: 49.230.210.206 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:19:29:16 น.
  
อยากทราบว่า : ตอนนี้อยู่นิวซีแลน กลับไทยเดือนหน้า ถ้าถึงไทยเราสามารถ ยื่นเอกสารมานิวซีแลนได้เลย ไหมหรือต้องรออีกกี่วันถึงจะยื่นได้ ค่ะ
โดย: Pinky IP: 192.99.14.36 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา:9:41:57 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

ulwind
Location :
tauranga  New Zealand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]เข้าห้องสินธร จนลืมBlog อ่านๆๆๆ จนเปิดพอรต์สำเร็จ ปรากฏว่า ซื้อวันแรก โดนซะ แดงๆๆๆๆๆ เฮ้อ เม่าน้อย เล่นไฟ กรรมกรคิดเล่นหุ้น....


ผมจะเป็นเจ้าสัวครับ....
BORN TO BE WINSmiley

Free TextEditor