Group Blog
 
All blogs
 

侁奡謀抉彶禮..刲ъ

鉧證凊方太я牷竊ш方太鉥梒
嶀銵竊Я骳佬識﹎疰恁靾駖蹙 苂湆×嫣錘銧暽珗
鈱珛骳坐飽諘鷓靾駖狳潸珗
a畛潸珗隞鉬蝜允識 煤擏煬餑涳

邳棹挬膍苂骳完淶 蹊嫘芾佸谹銣煬魬兒賡瓟揤
塹韏捚鉊矷挹戾 鈱珝荈晼頖

碳孚淀證迗巡樿弄贅 侁奡謀抉彶禮刲ъ
煬魨琿煬魬巡樿均疰 苂牷ˍ捚菔俔韶芾凳桄
佸谹菟竻÷辭呯識﹛揤庍◎ 謀抉彶禮膍

鉧梒孝桄扼兕瓚謀扼呯椎
碳孚梠狳轅庍﹞虓涷膍睿 睿﹊骳蒶橨恁隞
識﹛揤慞橶迗迄湴錘鈮骳頖鏡
廘韐捸я珝涷論嫣① 論嫣錘識﹛揤

邳棹挬膍苂骳完淶 蹊嫘芾佸谹銣煬魬兒賡瓟揤
塹韏捚鉊矷挹戾 鈱珝荈晼頖

碳孚淀證迗巡樿弄贅 侁奡謀抉彶禮刲ъ
煬魨琿煬魬巡樿均疰 苂牷ˍ捚菔俔韶芾凳桄
佸谹菟竻÷辭呯識﹛揤庍◎ 謀抉彶禮膍

碳孚淀證迗巡樿弄贅 侁奡謀抉彶禮刲ъ
煬魨琿煬魬巡樿均疰 苂牷ˍ捚菔俔韶芾凳桄
佸谹菟竻÷辭呯識﹛揤庍◎ 謀抉彶禮膍
碳孚淀證迗巡樿弄贅


 

Create Date : 12 轅境切 2553    
Last Update : 12 轅境切 2553 23:52:06 .
Counter : 131 Pageviews.  

照銧歖擅禮....

境飽я狳郱赶
﹊骳佬鈱梒嘔湇蹊嗶鎔狶鞀
識﹜竻鉊矷挹戾嘗揤靾閫骳
鉡郯虰揤鉲籤煬銴苂庍閫庋嫘呯鈱砫a砳
蹊僱挬彸嫘呯菟竻籤

戾馱找錘漞伢涷鉊俔
鉧證陎骳遉橏膍腋芫轄

佹毯Э砡體ч裊之菟竻隞
廘駔婰孚涷鉖纔俁嫘阬悝苂湆
尤秅й薑埭勣孚涷鉊芧桄嫣錘贊
撼港錘銧 照銧歖擅禮嶀銴埭勣抉裊

蟬趨蹙銵挹匹畛並唭
廘閮凈錘煜擏鈱郯竻證Й涷椎
戾麂釓淀裊鞁殫嘈捚膍
苂湆×箋Э珝涷蹊嗽悝佹媢蒶憿橏З駖隞
徶曀樿抉邟疺恁鈮骳鞀

戾馱找錘漞伢涷鉊俔
鉧證陎骳遉橏膍腋芫轄

佹毯Э砡體ч裊之菟竻隞
廘駔婰孚涷鉖纔俁嫘阬悝苂湆
尤秅й薑埭勣孚涷鉊芧桄嫣錘贊
撼港錘銧 照銧歖擅禮嶀銴埭勣抉裊

戾馱找錘漞伢涷鉊俔
鉧證陎骳遉橏膍腋芫
慞陔悝遉橏膍腋芫轄

佹毯Э砡體ч裊之菟竻隞
廘駔婰孚涷鉖纔俁嫘阬悝苂湆
尤秅й薑埭勣孚涷鉊芧桄嫣錘贊
撼港錘銧 照銧歖擅禮嶀銴埭勣抉裊

廘駔婰孚涷鉖纔俁嫘阬悝苂湆
尤秅й薑埭勣孚涷鉊芧桄嫣錘贊
撼港錘銧 照銧歖擅禮嶀銴埭勣抉裊 

Create Date : 12 轅境切 2553    
Last Update : 12 轅境切 2553 23:46:10 .
Counter : 109 Pageviews.  

鈱狳倰蹙魬劂譜鈶瑚佴椎實

匹畛識★桄 蹊飽諘佹谹飽挹 " 槳鉌郪 "
謹閫尺傑婰抉a皊畛揤鈮骳頖鏡 蹊飽蝔倓骳坐堻迋∩韶瑁珗桄
廘頞橏尺頂髓苂蹊嫣 蹊麂冓a畛皊狺堻閟扭侜駗
.. 園狺堻靾銴珒侞悝×瑭揤轄


匹畛識﹋畛疰須赶呯尺麥掑й購堞 廘餑恁佬照蒶擗堻鄖蝥鉸
廘銴й謄恁佬鉬蝜彸閫煬颲婄 園狺堻銧殫呯蹊飽挹膉蟾恁允煬銴湆匹
苂骳譏疑樿 方苂 鉣谹 鉣谹﹞僑梫涷忐
豆來鞁橶骳 "刳 ̄恁慞橶豆贊擉恁煬閮陏


弝佸挹 膉繩涷..... " 靾魬勻魤妠 "
鄐橏睿﹊骳... 匹畛識∩錘銂 ÷蹴餌馱僑桴鏑芩 岏稱籀 卄扼勻
廘餖恁尤矷疰刳膉蟾恁允煬隤駍邃呯尺喪餌馱僑梫涷忐毯瑁珝涷尺陷湴湧弝佸挹 膉繩涷鉬蝜....... " 允鄖橏舍 "
苂骳撼握蚡骳 " 識 " 鉣 園狺堻靾鳼湧蒘魬芋挹匹畛佹畟塾暽
苂骳撼普盓匹畛贊樨痋 園畟悝靾鳼湧贊樨痋苂骳完桄
苂骳隞贅閫遄涷藉×漯梀埽鄐橏鉣 園狺堻佬照蒶歖日砫彶邃
苂骳隞趨巫痋勣妥ロ菸 園珝堙太撼揣竻尺傅橶嫖﹌◎桄抉
彸閫煬魤侅鏑畟煬駔奡煬頛湇肫瞻嘈墅閫擁孚赸湧
尤芛赶呯樑橚候弄襲識﹥體ы錘蒘魬具織
蓍煉均竊滿挹樑橚候宋狶允∠獍棺橏邈湧鉖避芧×......


弝佸挹 膉繩涷...... " 矷刲 "
÷襖﹌恁 蹊嗽袡觴З證箋瑁珝涷尺陬樿均疰蒶橧揤苂湆×漱堻
慞郕珒匹畛贊樨痋尺喃湧鄖蝥纖﹤瑁珝涷尺麻芩蒶暻珒煬駔茪悜∠尤虰骳
蹊嫣錘膋閮郋暽例﹋檠з矷刲‾悝銣
廘餑揤苂湆煬駍骳....鈱砫譏繒贊擉牷蹊 銧殧方頖 菔狶刳 ......


弝佸挹 膉 煬.... " 鞀歖椎禮弅蓍識 "
佬識∩湧苂骳找 : 識﹥菔苂骳臢餑侜 之鉌暽之й廘鳼錘棚樿識暽
廕閫銑 慞 靾魰迗鉬譏繙壇畟畛遉橏膍×嫗瓚× 轄﹛я珝涷佬鈱梒 ̄樿
刳△樿抉函 ∠鄖蝥 廘駖鎔砫迗匹畛鄖蝥塾暽 菠斯捚鉌趨隞


弝佸挹 膉繩涷...... " 轅允侜岔恁苂湆 "
鄐橏睿﹊骳...
蹊嫩函獄Ж煬魰呦馱僩涷鈱疰恁 轅匹畛忐╮挹允邰頩
廘餑揤佬鄖蝥鉸朝婰均я
園狺僩涷鈱疰恁 靾餑掑й購堞鉡郯迋蹙銵挹鈱


弝佸挹 膉繩涷..... " ˍ捚菔矷疰弅藝瓴識 "
匹畛識℅揤鄖蝥鉸 園狺堻菟竻隞睿﹤籥﹛挹膉蟾恁允
廘餑揤佬鄖蝥謹閫﹊骳 園畛掑嘗珘矷鉣唌×漱堻
廘餑揤佬鄖蝥煬駔奡 刳﹞僩涷尺傢恁 靾魰刈銧橨湇鉣藉骳 尺傢恁鄐橏


弝佸挹 膉 煬餔悝......." 內 ×嗶蹙 "
鄐橏睿﹊骳..
彸閫煬頩骳鉎鏑砳鼓梀埽∠尤 ÷繩涷鈱瓴 慞 識∼勻庍﹞ 邦忐晰橏
噥я畛揤靾魬芾.....
慞苳堻鉌梒鉲籤隞鉬蝜閣 蒶憿挹允煬銴僩涷靾銴湆匹
園砫日狺凳桄飾竻尺 靾魬芾允煬魬芾鉣瞽竻尺陬芧塹 慞橶髓苤
佬轄鉌梒鉲籤 鉬蝜閣 ×箋日珝赸 酷駖邈韶勤.....
 

Create Date : 12 轅境切 2553    
Last Update : 12 轅境切 2553 23:31:09 .
Counter : 147 Pageviews.  


twinstarsugarbunnie
Location :


[Profile 煤擏佹弼

蒶曋堇鄖橏卄 Blog [?]
課﹜樿匹畛侜悝靾木
Rss Feed

樑曀埭菸褽驗矷 : 1 允 [?]
Friends' blogs
[Add twinstarsugarbunnie's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.