ชะตาชีวิตลิขิตให้ขีดเส้น 100 วัน 1000 ล้านเส้น บ่(สุด)หน่ายแหน่
 
อาคารพักอาศัยรวม (หอพัก,อพาร์ทเม้นต์)

1.อาคารพักอาศัยรวม หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นทีอยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละ ครอบครัว

2.อาคารขนาดใหญ่ หมายถึง อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15.00 ม.ขึ้นไปและมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2000 ตารางเมตร

.... สรุป 1.เกิน 2000 ตร.ม. ไม่ว่าจะสูง กี่ชั้น
2. สูงเกิน 15.00 ม. และพื้นที่เกิน 1000 ตร.ม.

3. พื้นที่อาคาร หมายความว่า (กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ข้อ 1) พื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตด้านนอกของคานหรือภายในพื้นที่นั้น หรือภายในขอบเขตด้านนอกของผนังอาคาร และหมายความรวมถึงเฉลียงหรือระเบียงด้วย แต่ไม่รวมพื้นดาดฟ้าและบันไดนอกหลังคา

... สรุป คิดจากกรอบอาคารเข้ามา
การใช้ ศูนย์กลางเสาในการคิด ถือว่า ผิด ตามเจตนาของ กม.

4.ดาดฟ้า หมายความว่า พื้นบนสุดของอาคารที่ไม่มีหลังคาคลุม และบุคคลสามราถขึ้นไปใช้สอยได้

5.พื้น หมายความว่า (กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ข้อ 1) พื้นที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมถึงเฉลียงหรือระเบียงด้วย

6.ถ้าเป็นอาคารสูง ไม่คิดพื้นที่ดาดฟ้าเป็นพื้นที่รวมอาคาร แต่หากเป็นอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูงไม่เกิน 15.00 ม. คิดรวมพื้นดาดฟ้าบ้าง-ไม่คิดบ้าง
... ในอาคารสูงไม่เกิน 15.00 อย่าสร้างบันไดขึ้นไป
แก้ไขโดยมีห้องลิฟท์และ MANHOLE บันไดทางดิ่ง ขึ้นไป SERVICE

7.การวัดความสูงอาคารให้วัดจากพื้นดินจนถึงดาดฟ้า ในกรณีมีหลังคาคลุมให้นับจากพื้นถึงยอดจั่ว
(ไม่นับหลังคาห้องลิฟท์-บันได)
- สูงเกิน 15.00 ม.แต่ไม่เกิน 23.0 ม.มีพื้นที่เกิน 1000 ตร.ม.เป็นอาคารขนาดใหญ่
-สูงเกิน 23.00 ม.เป็นอาคารสูง

8.อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้มีความสูงตั้งแต่ 23.00 ม.ขึ้นไป

9.อาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น และแต่ละชั้นใดชั้นหนึ่งสูงไม่เกิน 5.00 ม.วิศวกรผู้ออกแบบ เป็น ภย.ได้ เกินจากนั้นต้องใช้ สย.

10.อาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น ภย.เซ็นตฺ์คุมงานได้ แต่ออกแบบไม่ได้

11.ไม่เป็นอาคารขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีที่จอดรถ

12.เป็นอาคารขนาดใหญ่ต้องมีที่จอดรถ
-ใน กทม. พื้นที่อาคาร 120 ตร.ม./ 1 คัน เศษคิดรวมเป็น 1 คัน
- ในเขตเทศบาล ท่้องถิ่น 240 ตร.ม./ 1 คัน เศษคิดรวมเป็น 1 คัน

13.ทางเข้าที่จอดรถหากเป็น 2 เลน ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 ม.
เลนเดียวกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 ม.

14.ขนาดของของที่จอดรถต้องกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 ม.
- ความยาว หากจอดขนานกับทางเข้า ต้องยาวไม่น้อยกว่า 6.00 ม.
- หากจอดเป็นมุมองศา 30-90 เป็นทาง 2 เลนยาว 5.00 เป็นทางเลนเดียวยาว 5.50 ม.

15.ด้านหน้า ถ้าไม่ติดทางสาธารณะต้องเว้น 6.00 ม.
หากติดทางสาธารณะที่กว้างน้อยกว่า 10.0 ม.ต้องเว้นระยะจากศูนย์กลาง
ถนนไม่ต่ำกว่า 6.00 ม
หากถนนสาธารณะกว้าง 10.00-20.00 ม.ต้องเว้น 1/10 ความกว้างถนน
หากถนนสาธารณะกว้าง 20.00 ม.ขึ้นไปต้องเว้น 2.00 จากแนวที่ดิน
(แต่ต้องคำนึงถึงระยะ SET BACK (2L=H) ด้วย)

16.ระยะ SET BACK (กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ข้อ 44) ความสูงอาคารไม่ว่าจากจุดใดจุดหนึ่ง ต้องไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะทีอยู่ใกล้อาคารนั้นมากที่สุด
(หากติดถนน 2 เส้น/ให้ใช้เส้นกว้างกว่า)
.

17.ระยะ SET BACK กับระยะร่นตามข้อ 15 อันไหนมากกว่า ให้ยึดอันนั้น

18.ช่องเปิด หมายถึง ประตู หน้าต่าง ระเบียง บล็อคแก้ว กันสาดหรือส่วนยื่นทางสถาปัตยกรรม ที่ยื่นเกิน 0.50 ม.

19.ระยะร่นด้านที่ไม่ติดถนนสาธาณะ
- มีช่องเปิดสูงไม่เกิน 9.00 ม.เว้น 2.00 ม. สูงเกิน 9.00-23.00 ม.เว้น 3.00 ม.
- ผนังทึบ /สูงไม่เกิน 15.0 ม.เว้น 1.00 ม./สูงเกิน 15.00 แต่ไม่ถึง 23.00 ม. เว้น 2.00 ม.

20.บันไดอาคารพักอาศัยรวมต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ลูกตั้งสูงไม่เกิน 18 ซม. ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม.

21.ทางเดินกลางต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.50

22.ขนาดห้อง(รวมระเบียง)ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20.00 ตร.ม.

23.อาคารที
- สูง 4 ชั้น
- สูง 3 ชั้น แต่มีพื้นที่ดาดฟ้าเกิน 16.00 ตร.ม.
ต้องมีบันไดหนีไฟ

24.บันไดหนีไฟ
- หากเป็นผนังทึบสูงไม่เกิน 15.00 กันระยะร่น 0.50 หากสูงเกิน 15.00 ม. กันแนว 1.00 ม.
- ต้องก่อล้อมด้วยวัสดุทนไฟ แต่มีพื้นที่ระบายอากาศ(ช่องเปิด) รวมแล้วไม่น้อยกว่า 1.40 ตร.ม.
- ชันได้ไม่เกิน 60 องศา มีชานพักทุกชั้น
- ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 80 ซม.
- ประตูบันไดหนีไฟ ต้องเป็นประตูทนไฟ มีโช๊คอัพติด เปิดผลักเข้าสู่บันไดหนีไฟในชั้น 2 ขึ้นไป ชั้นล่างเปิดออกสู่ที่โล่ง
- หน้าบันไดหนีไฟต้องมีพื้นว่างยาวไม่น้อยกว่า 1.50 ม.
- มีป้ายบอกชั้น ป้ายบอกบันไดหนีไฟเรืองแสง มีไฟฉุกเฉิน

25.อาคารสูงไม่เกิน 2300 ม. ไม่ได้กำหนดว่าต้องมีลิฟท์หรือลิฟท์ดับเพลิง (แต่ในทางปฎิบัติมักใช้แค่ 5 ชั้นกรณีไม่มีลิฟท์/ 6 ชั้นขึ้นไปควรมีลิฟท์)

26.ติดตั้งระบบเตือนอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิงแสดงในแบบขออนุญาติCreate Date : 02 กันยายน 2553
Last Update : 12 ตุลาคม 2558 11:04:32 น. 0 comments
Counter : 31262 Pageviews.  
 
Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

tzu149
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 10 คน [?]
[Add tzu149's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com