Welcome to twojay's weblog...
Group Blog
 
All Blogs
 

ตอนที่ ๗ สมัยรัชชกาลที่ ๘

ประวัติเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
ภาคที่ ๒ พระเจ้าวรวงศเธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ทรงแต่ง
ตอนที่ ๗ สมัยรัชชกาลที่ ๘
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
พระราชทานเครื่องอิสสริยศถาดชาทองคำ
อสัญญกัมม์

รูปภาพในสมัยรัชชกาลที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๘๑)

(กรุณาคลิกโหลดภาพ แล้วคลิก expand ที่มุมล่างขวา เพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ขึ้นครับ /twojay)

เมื่อปลาย พ.ศ. ๒๔๗๗ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ตามระบอบการปกครองประชาธิปไตย เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเยาว์อยู่ จะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ จึ่งสภาผู้แทนราษฎร อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ได้ลงมติเมื่อ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๔๗๗ ตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้นคณะหนึ่ง อันมีท่านเจ้าพระยายมราช เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยผู้หนึ่งอันตำแหน่งหน้าที่นี้นับว่าเป็นเกียรติยศสูงและสำคัญมาก ท่านเจ้าพระยายมราชได้ตั้งใจพยายามบริหารราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์แก่ราชการทั้งในส่วนพระองค์ พระมหากษัตริย์และราชการแผ่นดินเป็นอันมาก


ครั้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยที่ได้มีการอภิปรายกันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร อันเกี่ยวถึงเรื่องการซื้อขายที่ดินของพระคลังข้างที่ คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จึ่งปรึกษาพร้อมกันเห็นว่า ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าการที่ปฏิบัติไปเป็นที่ข้องใจของประชาชนก็ใคร่ขอลาออกจากคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ครั้นถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๘๐ สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้นใหม่ ซึ่งประกอบด้วยท่านเจ้าพระยายมราชในคณะนั้นด้วย ท่านเจ้าพระยายมราชได้บริหารราชการสืบต่อมาจนถึงวาระสุดท้ายที่ท่านได้ ถึงอสัญญกัมม์ในเวลาที่ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์


ท่านเจ้าพระยายมราช ได้รับพระราชทานยศทางฝ่ายทหารในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ คือ :-


เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๗๘ ได้รับพระราชทานยศเป็นนายพันเอก นายทหารพิเศษประจำกรมทหารอากาศและ
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๗๙ ได้รับพระราชทานยศเป็นนายนาวาอากาศเอก แห่งกองทัพทหารอากาศ


ในโอกาศที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล เสด็จพระราชดำเนินจากต่างประเทศกลับเข้ามาเยี่ยมราชอาณาจักร์สยามเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ ท่านเจ้าพระยายมราชได้มีโอกาสฉลองพระเดชพระคุณทั้งในทางส่วนพระองค์และทางราชการแผ่นดินเป็นที่พอพระราชหฤทัยเป็นอันมาก จึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ ๑ ในวันที่เสด็จพระราชดำเนินมาถึงกรุงเทพพระมหานคร และในวันพระราชพิธีสมโภชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๑ โดยที่ท่านเจ้าพระยายมราชได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดมาแล้วโดยมาก จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องอิสสริยศถาดชาทองคำ เป็นเกียรติยศ อันเคยมีตัวอย่างมาแล้วเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแด่สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุรยวงศ์ นับว่าเป็นเกียรติยศอันสูงศักดิ์


ท่านเจ้าพระยายมราชได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณมาด้วยความอุสสาหะพิริยะอันแรงกล้า แม้จะมีอาการป่วยไข้พอที่จะทำกิจการงานใดได้ ก็ได้พยายามมารับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่ด้วยความอดทนมานะ จนกระทั่งมาล้มเจ็บหนักพักใหญ่ครั้งสุดท้ายนี้ ในระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังประทับอยู่ในพระมหานคร


วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๘๑ เวลา ๑๕ นาฬิกา ท่านเจ้าพระยายมราช ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ถึงอสัญญกัมม์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบด้วยความเศร้าสลดพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง และได้โปรดเกล้าฯ ให้ประธานคณะผู้สำเร็จราชการฯ เสด็จไปแทนพระองค์ในการพระราชทานน้ำอาบศพ ณ ที่บ้านศาลาแดง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลองกุดั่นน้อยประกอบ พร้อมทั้งเครื่องเกียรติยศศพ เทียบผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระองค์ก่อนที่สิ้นพระชนม์ และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่ศพเมื่อวันครบกำหนด ๗ วัน


อนึ่งโดยที่ท่านเจ้าพระยายมราชได้ถึงอสัญญกัมม์ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ว่า ท่านเจ้าพระยายมราชเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ และได้ปฏิบัติราชการกอร์ปด้วยคุณงามความดีเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอันมาก สมควรจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการศพโดยตลอดในส่วนที่เกี่ยวกับเกณฑ์ของหลวง ตั้งแต่วันพระราชทานน้ำอาบศพตลอดจนถึงวันพระราชทานเพลิงศพ จึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ทางราชการดำเนินการโดยอนุโลมอย่างเมื่อครั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์สิ้นพระชนม์นั้น ทั้งนี้นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ในตระกูลสุขุมเป็นล้มเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
 

Create Date : 25 มิถุนายน 2550    
Last Update : 25 มิถุนายน 2550 3:16:27 น.
Counter : 1123 Pageviews.  

ตอนที่ ๘ ตอนสุดท้าย

ประวัติเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
ภาคที่ ๒
ตอนที่ ๘ ตอนสุดท้าย
ในขณะที่ท่านเจ้าพระยายมราชป่วยหนักอยู่นั้น พระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์และข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนตลอดจนชาวต่างประเทศได้เสด็จและมาเยี่ยมฟังอาการป่วยเป็นอันมากโดยฉะเพาะคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และรัฐมนตรีบางท่านได้ทรงพระเมตตาและกรุณาเสด็จและมาเยี่ยมฟังอาการ แม้ว่าเป็นเวลาค่ำคืนดึกดื่น และในเวลาท่านเจ้าพระยายมราชถึงอสัญญกรรมด้วยอาการสงบนั้น นอกจากจะแวดล้อมอยู่ด้วยบุตรธิดาและญาติสนิทโดยครบถ้วนแล้ว คณะผู้สำเร็จราชการและนายกรัฐมนตรีทั้งเก่าและปัจจุบัน กับรัฐมนตรีแทบทุกท่าน ได้เสด็จและมาเยี่ยมอยู่อย่างพร้อมเพรียง รุ่งขึ้นจากวันที่ท่านเจ้าพระยายมราชได้ถึงอสัญญกรรม ทางราชการได้ประกาศให้ข้าราชการไว้ทุกข์ทั่วพระราชอาณาจักรมีกำหนด ๑๕ วัน และให้สถานที่ราชการลดธงกึ่งเสา ๓ วัน และบรรดาสถานทูตและสถานกงสุลต่างๆ ได้ให้เกียรติยศลดธงลงกึ่งเสา ๓ วันเช่นกัน และพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์ ข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน กับคณะทูตานุทูตกงสุล ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ตลอดจนบรรดาพ่อค้าคฤหบดีเป็นอันมาก ได้ทรงพระเมตตาเอื้อเฟื้อเสด็จและมาเยี่ยมศพด้วยตนเองบ้าง มีลายลักษณ์อักษรมาแสดงความเสียใจและอาลัยบ้าง เมื่อวันบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร ซึ่งตามหมายกำหนดการให้แต่งกายเต็มยศสรวมสายสะพายไว้ทุกข์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระพี่นาง สมเด็จพระอนุชา และสมเด็จพระราชชนนี กับคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ชั้นผู้ใหญ่และผู้น้อย ตลอดจนคณะทูตานุทูต กงสุล ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ และพ่อค้าคฤหบดีได้เสด็จพระราชดำเนิน, เสด็จและมาในการพระราชกุศลเป็นจำนวนมาก เมื่อถึงงานบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้เสด็จและไปเป็นประธานในการพระราชกุศลนั้น


อนึ่ง เนื่องจากท่านเจ้าพระยายมราชได้รับพระราชทานยศเป็นนายนาวาอากาศเอก แห่งกองทัพอากาศ จึ่งเป็นการสมควรที่จะกล่าวไว้ด้วยว่า ในวันรับพระราชทานน้ำอาบศพ วันพระราชกุศลสัตตมวาร และปัญญาสมวาร กองทัพอากาศได้จัดนายทหารอากาศมาเป็นเกียรติยศในขณะทำพิธีด้วยกันทุกคราว ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติยศอันสูงยิ่ง


ในระหว่างที่ยังไม่ถึงกำหนดวันพระราชทานเพลิงนั้น นอกจากบรรดาบุตรธิดาและญาติสนิทจะได้บำเพ็ญกุศลตามประเพณีนิยมแล้ว ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์ รัฐมนตรีบางท่าน ท่านที่เคารพนับถือในท่านเจ้าพระยายมราชบ้าง ข้าราชการในกรมกองต่างๆ บ้าง และคณะสงฆ์บ้าง ได้บำเพ็ญกุศลโดยมีพระธรรมเทศนาหน้าศพบ้าง มีสวดพิธีธรรมบ้าง ทุกๆ คืนตลอดจนถึงวันพระราชทานเพลิงศพ


แม้ว่าบุตรธิดาในตระกูตสุขุมจะมีความเศร้าสลดอย่างสุดซึ้ง แต่ก็รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ จึ่งขอกราบถวายบังคมแทนฝ่าละอองธุลีพระบาทและขอขอบคุณแด่บรรดาท่านที่แสดงอัธยาศัยไมตรีและเอื้อเฟื้อโดยทั่วกัน


บุตรและธิดาของท่านเจ้าพระยายมราชที่อยู่ ณ บัดนี้ คือ


๑. พระยาสุขุมนัยวินิต (สวาสดิ์ สุขุม)
๒. หลวงพิสิฐสุขุมการ (ประพาศ สุขุม)
๓. หม่อมประยูร โสณกุล ณ อยุธยา
๔. พระพิศาลสุขุมวิท (ประสบ สุขุม)
๕. ประยงค์ สุขุม
๖. นายประสาท สุขุม
๗. หลวงสุขุมนัยประดิษฐ (ประดิษฐ สุขุม)
๘. ประนอม ณ นคร
๙. นายประวัติ สุขุม
๑๐. คุณหญิงรามราฆพ (ประจวบ พึ่งบุญ ณอยุธยา)
๑๑. นายเรือเอกนิตย์ สุขุม
๑๒. ปอง สุขุม
๑๓. ประณีต สุขุมเจ้าพระยายมราชได้รับพระราชทานยศบรรดาศักดิ์ แลเครื่องราชอิสสริยาภรณ์เหรียญและเข็มเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดินและราชการส่วนพระองค์ และได้รับตราต่างประเทศ โดยลำดับดังนี้คือ :-

บรรดาศักดิ์

๒๔๒๙ ขุนวิจิตรวรสาสน์ (ตำแหน่งอาลักษณ เพราะเป็นครู โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์)
๒๔๓๔ หลวงวิจิตรวรสาสน์
๒๔๓๖ พระวิจิตรวรสาสน์
๒๔๓๙ พระยาสุขุมนัยวินิต (ตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาล)
๒๔๕๑ เจ้าพระยายมราช (หิรัญบัฎ) (ตำแหน่งเสนาบดีนครบาล)
๒๔๖๗ เจ้าพระยายมราช (สุพรรณบัฎ)

ยศ


๒๔๕๓ สวกโท กรมราชเลขาธิการ (ยศพิเศษ เทียบตามตำแหน่งครั้งยังสังกัดอาลักษณ์)
๒๔๕๓ มหาอำมาตย์เอก กระทรวงนครบาล
๒๔๕๕ นายหมู่ใหญ่เสือป่า นายกองตรีเสือป่า นายกองโทเสือป่า
๒๔๕๖ นายกองเอกเสือป่า
๒๔๕๗ มหาเสวกเอก กรมราชเลขาธิการ
๒๔๕๘ นายพลเสือป่า
๒๔๖๑ มหาอำมาตย์นายก
๒๔๗๘ นายพันเอก นายทหารพิเศษประจำกรมทหารอากาศ
๒๔๗๙ นายนาวาอากาศเอก นายทหารพิเศษประจำกรมทหารอากาศ

เครื่องราชอิสสริยาภรณ์

๒๔๓๑ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
๒๔๓๕ จัตุรถากรณ์มงกุฎสยาม
๒๔๓๙ ตริยากรณ์ช้างเผือก
๒๔๔๐ ทุติยจุลจอมเกล้า
๒๔๔๑ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
๒๔๔๒ ทวีติยากรณ์มงกุฎสยาม
๒๔๔๗ ประถมภรณ์มงกุฎสยาม

๒๔๔๙ ประถามาภรณ์ช้างเผือก
๒๔๕๑ ปฐมจุลจอมเกล้า
๒๔๕๔ วชิรมาลา
๒๔๕๕ รัตนวราภรณ์
๒๔๕๖ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
๒๔๖๐ มหาโยธินรามาธิบดี
๒๔๖๒ วัลภาภรณ์
๒๔๖๓ มหาวชิรมงกุฎ
๒๔๖๗ นพรัตนราชวราภรณ์

เหรียญและเข็ม

๒๔๔๐ เหรียญประพาสยุโรป เหรียญราชินี
๒๔๔๖ เหรียญทวีธาภิเษกทอง
๒๔๔๙ เหรียญรัตนาภรณ์ จ.ป.ร. ชั้นที่ ๒
๒๔๕๐ เหรียญรัชมงคลทองเข็มประพาสยุโรป
๒๔๕๓ เหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร. ชั้นที่ ๒ เข็มสมุหมนตรี
๒๔๕๔ เหรียญบรมราชาภิเษกรัชชกาลที่ ๖ ทองเข็มพระบรมนามาภิธัยย่อ ว.ป.ร. ฝังเพ็ชรชั้นที่ ๑ เข็มข้าหลวงเดิม
๒๔๕๕ เข็มไอยราพรต
๒๔๕๖ เหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร. ชั้นที่ ๑
๒๔๕๗ เหรียญจักรพรรดิมาลา
๒๔๖๐ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน
๒๔๖๘ เหรียญบรมราชาภิเษกรัชชกาลที่ ๗ ทอง
๒๔๗๕ เหรียญฉลองพระนคร ทอง
๒๔๘๑ เหรียญรัตนาภรณ์ อ.ป.ร. ชั้นที่ ๑

เครื่องราชอิสสริยากรณ์แลตราต่างประเทศ

๒๔๓๔ มงกุฎชั้นที่ ๓ ปรัสเซีย
โอสมานีชั้นที่ ๔ ตุรกี
เซนต์สตานิสเลาสชั้นที่ ๔ รัสเซีย
เซนต์ซาเวียร์ชั้นที่ ๔ กรีซ
มงกุฎชั้นที่ ๔ อิตาลี
ดันเนะบรอกชั้นที่ ๔ เดนมาร์ก
๒๔๖๓ บริติชเอมไปร์ชั้นที่ ๒ อังกฤษ
๒๔๖๔ เลยองดอนเนอร์ชั้นที่ ๒ ฝรั่งเศส
 

Create Date : 25 มิถุนายน 2550    
Last Update : 25 มิถุนายน 2550 3:16:54 น.
Counter : 478 Pageviews.  

1  2  3  

twojay
Location :
Clermont, FL United States

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
***Enjoy your visit!!***

New Comments
Friends' blogs
[Add twojay's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.