Welcome to twojay's weblog...
Group Blog
 
All Blogs
 
ตอนที่ ๘ ตอนสุดท้าย

ประวัติเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
ภาคที่ ๒
ตอนที่ ๘ ตอนสุดท้าย
ในขณะที่ท่านเจ้าพระยายมราชป่วยหนักอยู่นั้น พระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์และข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนตลอดจนชาวต่างประเทศได้เสด็จและมาเยี่ยมฟังอาการป่วยเป็นอันมากโดยฉะเพาะคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และรัฐมนตรีบางท่านได้ทรงพระเมตตาและกรุณาเสด็จและมาเยี่ยมฟังอาการ แม้ว่าเป็นเวลาค่ำคืนดึกดื่น และในเวลาท่านเจ้าพระยายมราชถึงอสัญญกรรมด้วยอาการสงบนั้น นอกจากจะแวดล้อมอยู่ด้วยบุตรธิดาและญาติสนิทโดยครบถ้วนแล้ว คณะผู้สำเร็จราชการและนายกรัฐมนตรีทั้งเก่าและปัจจุบัน กับรัฐมนตรีแทบทุกท่าน ได้เสด็จและมาเยี่ยมอยู่อย่างพร้อมเพรียง รุ่งขึ้นจากวันที่ท่านเจ้าพระยายมราชได้ถึงอสัญญกรรม ทางราชการได้ประกาศให้ข้าราชการไว้ทุกข์ทั่วพระราชอาณาจักรมีกำหนด ๑๕ วัน และให้สถานที่ราชการลดธงกึ่งเสา ๓ วัน และบรรดาสถานทูตและสถานกงสุลต่างๆ ได้ให้เกียรติยศลดธงลงกึ่งเสา ๓ วันเช่นกัน และพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์ ข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน กับคณะทูตานุทูตกงสุล ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ตลอดจนบรรดาพ่อค้าคฤหบดีเป็นอันมาก ได้ทรงพระเมตตาเอื้อเฟื้อเสด็จและมาเยี่ยมศพด้วยตนเองบ้าง มีลายลักษณ์อักษรมาแสดงความเสียใจและอาลัยบ้าง เมื่อวันบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร ซึ่งตามหมายกำหนดการให้แต่งกายเต็มยศสรวมสายสะพายไว้ทุกข์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระพี่นาง สมเด็จพระอนุชา และสมเด็จพระราชชนนี กับคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ชั้นผู้ใหญ่และผู้น้อย ตลอดจนคณะทูตานุทูต กงสุล ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ และพ่อค้าคฤหบดีได้เสด็จพระราชดำเนิน, เสด็จและมาในการพระราชกุศลเป็นจำนวนมาก เมื่อถึงงานบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้เสด็จและไปเป็นประธานในการพระราชกุศลนั้น


อนึ่ง เนื่องจากท่านเจ้าพระยายมราชได้รับพระราชทานยศเป็นนายนาวาอากาศเอก แห่งกองทัพอากาศ จึ่งเป็นการสมควรที่จะกล่าวไว้ด้วยว่า ในวันรับพระราชทานน้ำอาบศพ วันพระราชกุศลสัตตมวาร และปัญญาสมวาร กองทัพอากาศได้จัดนายทหารอากาศมาเป็นเกียรติยศในขณะทำพิธีด้วยกันทุกคราว ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติยศอันสูงยิ่ง


ในระหว่างที่ยังไม่ถึงกำหนดวันพระราชทานเพลิงนั้น นอกจากบรรดาบุตรธิดาและญาติสนิทจะได้บำเพ็ญกุศลตามประเพณีนิยมแล้ว ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์ รัฐมนตรีบางท่าน ท่านที่เคารพนับถือในท่านเจ้าพระยายมราชบ้าง ข้าราชการในกรมกองต่างๆ บ้าง และคณะสงฆ์บ้าง ได้บำเพ็ญกุศลโดยมีพระธรรมเทศนาหน้าศพบ้าง มีสวดพิธีธรรมบ้าง ทุกๆ คืนตลอดจนถึงวันพระราชทานเพลิงศพ


แม้ว่าบุตรธิดาในตระกูตสุขุมจะมีความเศร้าสลดอย่างสุดซึ้ง แต่ก็รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ จึ่งขอกราบถวายบังคมแทนฝ่าละอองธุลีพระบาทและขอขอบคุณแด่บรรดาท่านที่แสดงอัธยาศัยไมตรีและเอื้อเฟื้อโดยทั่วกัน


บุตรและธิดาของท่านเจ้าพระยายมราชที่อยู่ ณ บัดนี้ คือ


๑. พระยาสุขุมนัยวินิต (สวาสดิ์ สุขุม)
๒. หลวงพิสิฐสุขุมการ (ประพาศ สุขุม)
๓. หม่อมประยูร โสณกุล ณ อยุธยา
๔. พระพิศาลสุขุมวิท (ประสบ สุขุม)
๕. ประยงค์ สุขุม
๖. นายประสาท สุขุม
๗. หลวงสุขุมนัยประดิษฐ (ประดิษฐ สุขุม)
๘. ประนอม ณ นคร
๙. นายประวัติ สุขุม
๑๐. คุณหญิงรามราฆพ (ประจวบ พึ่งบุญ ณอยุธยา)
๑๑. นายเรือเอกนิตย์ สุขุม
๑๒. ปอง สุขุม
๑๓. ประณีต สุขุมเจ้าพระยายมราชได้รับพระราชทานยศบรรดาศักดิ์ แลเครื่องราชอิสสริยาภรณ์เหรียญและเข็มเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดินและราชการส่วนพระองค์ และได้รับตราต่างประเทศ โดยลำดับดังนี้คือ :-

บรรดาศักดิ์

๒๔๒๙ ขุนวิจิตรวรสาสน์ (ตำแหน่งอาลักษณ เพราะเป็นครู โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์)
๒๔๓๔ หลวงวิจิตรวรสาสน์
๒๔๓๖ พระวิจิตรวรสาสน์
๒๔๓๙ พระยาสุขุมนัยวินิต (ตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาล)
๒๔๕๑ เจ้าพระยายมราช (หิรัญบัฎ) (ตำแหน่งเสนาบดีนครบาล)
๒๔๖๗ เจ้าพระยายมราช (สุพรรณบัฎ)

ยศ


๒๔๕๓ สวกโท กรมราชเลขาธิการ (ยศพิเศษ เทียบตามตำแหน่งครั้งยังสังกัดอาลักษณ์)
๒๔๕๓ มหาอำมาตย์เอก กระทรวงนครบาล
๒๔๕๕ นายหมู่ใหญ่เสือป่า นายกองตรีเสือป่า นายกองโทเสือป่า
๒๔๕๖ นายกองเอกเสือป่า
๒๔๕๗ มหาเสวกเอก กรมราชเลขาธิการ
๒๔๕๘ นายพลเสือป่า
๒๔๖๑ มหาอำมาตย์นายก
๒๔๗๘ นายพันเอก นายทหารพิเศษประจำกรมทหารอากาศ
๒๔๗๙ นายนาวาอากาศเอก นายทหารพิเศษประจำกรมทหารอากาศ

เครื่องราชอิสสริยาภรณ์

๒๔๓๑ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
๒๔๓๕ จัตุรถากรณ์มงกุฎสยาม
๒๔๓๙ ตริยากรณ์ช้างเผือก
๒๔๔๐ ทุติยจุลจอมเกล้า
๒๔๔๑ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
๒๔๔๒ ทวีติยากรณ์มงกุฎสยาม
๒๔๔๗ ประถมภรณ์มงกุฎสยาม

๒๔๔๙ ประถามาภรณ์ช้างเผือก
๒๔๕๑ ปฐมจุลจอมเกล้า
๒๔๕๔ วชิรมาลา
๒๔๕๕ รัตนวราภรณ์
๒๔๕๖ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
๒๔๖๐ มหาโยธินรามาธิบดี
๒๔๖๒ วัลภาภรณ์
๒๔๖๓ มหาวชิรมงกุฎ
๒๔๖๗ นพรัตนราชวราภรณ์

เหรียญและเข็ม

๒๔๔๐ เหรียญประพาสยุโรป เหรียญราชินี
๒๔๔๖ เหรียญทวีธาภิเษกทอง
๒๔๔๙ เหรียญรัตนาภรณ์ จ.ป.ร. ชั้นที่ ๒
๒๔๕๐ เหรียญรัชมงคลทองเข็มประพาสยุโรป
๒๔๕๓ เหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร. ชั้นที่ ๒ เข็มสมุหมนตรี
๒๔๕๔ เหรียญบรมราชาภิเษกรัชชกาลที่ ๖ ทองเข็มพระบรมนามาภิธัยย่อ ว.ป.ร. ฝังเพ็ชรชั้นที่ ๑ เข็มข้าหลวงเดิม
๒๔๕๕ เข็มไอยราพรต
๒๔๕๖ เหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร. ชั้นที่ ๑
๒๔๕๗ เหรียญจักรพรรดิมาลา
๒๔๖๐ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน
๒๔๖๘ เหรียญบรมราชาภิเษกรัชชกาลที่ ๗ ทอง
๒๔๗๕ เหรียญฉลองพระนคร ทอง
๒๔๘๑ เหรียญรัตนาภรณ์ อ.ป.ร. ชั้นที่ ๑

เครื่องราชอิสสริยากรณ์แลตราต่างประเทศ

๒๔๓๔ มงกุฎชั้นที่ ๓ ปรัสเซีย
โอสมานีชั้นที่ ๔ ตุรกี
เซนต์สตานิสเลาสชั้นที่ ๔ รัสเซีย
เซนต์ซาเวียร์ชั้นที่ ๔ กรีซ
มงกุฎชั้นที่ ๔ อิตาลี
ดันเนะบรอกชั้นที่ ๔ เดนมาร์ก
๒๔๖๓ บริติชเอมไปร์ชั้นที่ ๒ อังกฤษ
๒๔๖๔ เลยองดอนเนอร์ชั้นที่ ๒ ฝรั่งเศส


Create Date : 25 มิถุนายน 2550
Last Update : 25 มิถุนายน 2550 3:16:54 น. 9 comments
Counter : 478 Pageviews.

 
เรื่องในบล็อกนี้ อาจปะปนกับในบล็อก ประวัติของมหาอำมาตย์นายกเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) : คำนำ คำไว้อาลัย
บ้าง

คงไม่ว่ากันนะ เพราะบางทีไม่รู้จะเอาไปใส่ไว้ตรงไหนให้เป็นระเบียบดี

สาส์นสมเด็จ กรมพระยาดำรงเขียน ลว.๓ มีนาคม ๒๔๘๐
(ล.๑๒, ๒๕๐๔, น.๒๒๔) ในช่วงบั้นปลายชีวิตของเจ้าพระยายมราชตอนหนึ่งว่า
.... ที่เจ้าพระยายมราชป่วยเป็นปะนูมาเนียนั้น หญิงจงก็ได้มีจดหมายบอกหม่อมฉันมาในคราวเมล์เดียวกันกับลายพระหัตถ์ หม่อมฉันตกใจมีโทรเลขไปถึงพระยาสุขุมนัยวิจลูกชายทันที ได้รับโทรเลขตอบมาในวันหลังว่าอาการค่อยคลายแล้ว ก็คอยคลายใจ
ที่เกิดโรคปะนูมาเนียชุมในกรุงเทพฯ เห็นจะเป็นด้วยอากาศเปลี่ยนร้อนหนาวมากนักทุกๆ วันดังทรงปรารภ และประกอบกับความประมาทของผู้ป่วยด้วย คิดดูฤดูกาลเข้าถึงเดือนมีนาคม เป็นเวลาอันควรแปรสถานจากกรุงเทพฯ ไปเปลี่ยนอากาศที่ชายทะเล....


โดย: NickyNick วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:9:02:36 น.  

 
สมเด็จกรมพระนริศเขียนไว้ ลว. ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๑ (ล.๑๔, ๒๕๒๖ น.๑๘๘) ว่า
... เขาว่าพระยายมราชเจ็บมากเมื่อร่างหนังสือนี้ (วันที่ ๓๐) เสร็จลงก็ได้รับดอกไม้ธูปเทียน เขาบอกว่าถึงอสัญกรรมแล้ว เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา จะได้พระราชทานสิ่งใดเป็นพิเศษบ้างยังไม่ทราบ จะกราบทูลให้ทรงทราบได้ต่อในหนังสือเวรฉบับหน้า


โดย: NickyNick วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:9:13:42 น.  

 
มจ.พูนพิศมัย ดิศกุล นิพนธ์ไว้ใน สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น เล่ม ๑, ๒๕๔๓ น. ๑๗๗ เกี่ยวกับช่วงเสียชีวิตว่า

.... ในตอนที่เจ็บจนตายนี้ก็เพราะเจ็บแล้วไม่ยอมอยู่กับที่ในเวลาในหลวงอานันท์ฯ เสด็จกลับมาเยี่ยมพระนคร. เจ้าพระยายมราชให้ลูกจูงไปรับเสด็จและไปนั่งเฝ้าตากน้ำค้างอยู่ที่สวนจิตรฯ ที่ประทับ จนเลยปอดบวมถึงแก่ความตายในที่สุดเมื่อท่านมีอายุได้ ๗๘ ปี.

พี่สาวใหญ่ข้าพเจ้าไปเยี่ยมเมื่อก่อนท่านตายได้ ๒-๓ วัน, นอนอยู่เตียงอย่างรอเวลาตายอยู่เท่านั้นแล้วยังลืมตาขึ้นถามถึงเสด็จพ่อได้ว่า - "สมเด็จทรงเป็นอย่างไร?"

ข้าพเจ้าเองก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้พบท่านอีกเมื่อก่อนตาย. อย่างไรก็ตาม ชะตาดวงนี้มีบุญเป็นพิเศษอย่างไม่เคยเห็น.


โดย: NickyNick วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:9:19:38 น.  

 
สาส์นสมเด็จ กรมดำรง ล.๑๔ น.๑๙๔
... เจ้าพระยายมราชถึงอสัญกรรมนั้น หม่อมฉันมีความอาลัยมากอยู่เพราะเป็นสหชาติและเคยรับราชการร่วมกันมาช้านาน ว่าโดยฐานที่เป็นมิตรเขาก็เป็นมิตรซื่อตรงมาเสมอไม่ด่างพร้อย หม่อมฉันไว้ทุกข์ให้ทางนี้ด้วย


โดย: NickyNick วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:9:22:10 น.  

 
สาส์นสมเด็จ กรมนริศ ล.๑๔ น.๑๙๘
... ทีนี้จะกราบทูลถวายถึงเรื่องศพเจ้าพระยายมราช ต่อที่ได้กราบทูลมาแล้วนั้นต่อไป
วันที่ ๓๑ ธันวาคม มีหมายสำนักพระราชวังออกมาว่า เจ้าพระยายมราชถึงอสัญกรรมเมื่อวันที่ ๓๐ เวลา ๑๕ นาฬิกา ด้วยโรคชรา กำหนดพระราชทานน้ำอาบศพวันนั้นเวลา ๑๗ นาฬิกา คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จะไปประกอบพระราชกิจแทนพระองค์ แล้วจัดตั้งศพประดับด้วยเครื่องประกอบเกียรติยศไว้ (ไม่มีระบุว่าอะไรบ้าง)
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทอดผ้าไตร ของพระราชทาน ๒๐ แต่งเต็มยศ และไว้ทุกข์ในราชสำนัก ๑๕ วัน
พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำศพ (ไม่บอกว่ากี่วัน)

ในวันที่ ๓๑ นั้น เผอิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสให้หาให้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่พระตำหนักสวนจิตรลดาพร้อมด้วยแม่โตในเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา จึงต้องไปรดน้ำศพเสียแต่เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ไม่เกี่ยวกับทางราชการ ไปเห็นหญิงจงอยู่ประจำที่ศพ ดูเขาจัดที่ตั้งศพ เห็นเขาตั้งแว่นฟ้าสองชั้นไว้ มีลองกุดั่นน้อยวางไว้ข้างฝา เครื่องสูงไม่มีเขาจะยังไม่เอาไปหรืออย่างไรไม่ทราบ เวลายังวันอยู่มาก

ครั้นเวลา ๑๖ นาฬิกา จึงพร้อมด้วยแม่โตพากันไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ...

ครั้น ณ วันที่ ๓ มกราคม มีหมายสำนักพระราชวังออกมาบอกการทำบุญ ๗ วัน ที่ศพเจ้าพระยายมราชเป็นงานหลวง กำหนด ณ วันที่ ๔ ที่ ๕ มีรายละเอียดแจ้งอยู่ในหมายกำหนดการ ซึ่งได้ถวายมาให้ทราบฝ่าพระบาทนี้แล้ว กำหนดเร็วไปวันหนึ่ง ทราบว่าเพราะวันที่ ๖ กำหนดจะเสด็จไปลพบุรี เปิดโรงพยาบาล "อานันทมหิดล" อันได้สร้างขึ้นที่นั้นโดยพระบรมราชานุเคราะห์ เห็นหนังสือพิมพ์ลงว่า ในงานทำบุญ ๗ วัน ที่ศพเจ้าพระยายมราชนั้นก็เสด็จพระราชดำเนิน แต่เพียงทรงวางพวงมาลา หาได้ทรงประกอบพระราชกิจอย่างอื่นไม่ ....

มีแนบหมายกำหนดการพระราชกุศล ๗ วัน ณ บ้านศาลาแดง ๔-๕ มกราคม ๒๔๘๑ มาด้วย


โดย: NickyNick วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:9:30:58 น.  

 
สาส์นสมเด็จ กรมนริศ ลว.๘ เมษายน ๒๔๘๒ (ล.๑๕, ๒๕๐๕, น.๕๙)
... ข่าวในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๔ มีหมายออกมาจากสำนักพระราชวัง ๒ ฉบับ บอกกำหนดการพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยายมราช เป็นใบพิมพ์ตะกั่วฉบับ ๑ ซึ่งได้ถวายมาให้ทราบฝ่าพระบาทคราวนี้แล้ว กับบอกการฉลองอัฐิบรรจุอังคารอีกฉบับ ๑ เป็นพิมพ์โรนิโอซึ่งไม่มีสำเนาจะส่งมาถวาย จึงจะกราบทูลแต่รายการให้ทราบฝ่าพระบาท มีว่า วันที่ ๑๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา มีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดมนต์และทรงธรรมที่บ้านศาลาแดง วันที่ ๑๒ เวลาเพล เลี้ยงพระที่บ้านศาลาแดง แล้วมีบังสุกุล ๗๗ รูป เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา บรรจุอังคารที่วัดหงส์ ทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตรในพระอุโบสถ แล้วทรงบรรจุอังคาร (ที่ไหนก็ไม่ทราบ เข้าใจว่ามีอนุสาวรีย์) หมายเป็นงานเสด็จพระราชดำเนินทั้ง ๓ เวลา แต่งเครื่องยศปกติ ...

บรรจุอังคารที่วัดหงส์ แล้วท่านก็กลับสู่ที่เดิม
ไม่ทราบว่าตอนนี้ ยังรักษาอนุสาวรีย์บรรจุกระดูก-อังคาร ของท่านที่นั่นดีหรือเปล่า


โดย: NickyNick วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:05:38 น.  

 
สาส์นสมเด็จ กรมนริศ ล.๑๕ น.๖๑-๖๙
มีหมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๙-๑๐-๑๑ เมษายน ๒๔๘๒ อีกยาว

- ทั้งหมายกำหนดการที่บ้านศาลาแดง ที่วัดเทพศิรินทรฯ
- การแต่งกายแต่ละวัน
- ริ้วขบวนแห่ ขบวนทหาร ขบวนกองประจำอิสริยยศ
- ตำแหน่งเฝ้า ที่พลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทรฯ
- ระเบียบการขึ้นเมรุ


โดย: NickyNick วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:10:46 น.  

 
เพิ่งผ่านเข้ามาอ่าน ปี ๒๕๕๓ ขอแสดงความคิดเห็นภาพรวมๆ ดังนี้

๑. อัฐิ ที่บรรจุในพระอุโบสถวัดหงส์ยังคงปรกติดี ทุกปีสายสุขุมก็มาบำเพ็ญกุศลกัน

๒. มีไถ เขียนว่า ไถเจ้าพระยายมราช คงเขียนขึ้นใหม่ แต่ก็มี่ตัวตน เก็บรักษาที่วัดโพธิ์นางเทรา อำเภอเมืองสุพรรณ เขาว่าญาติแถวท่าระหัดนำมาถวายให้ที่วัด

๓. ที่วัดวรจันทร์ โพธิ์พระยา น่าสนใจ เพราะมีสิ่งที่เกียวกับเจ้าพระยาฯ ดังนี้
๓.๑ เรือประทุน ที่ถวายให้พระครูธรรมสารรักษา หรือหลวงพ่อพริ้ง ออกบิณฑบาตและไปนั่งอุปัชฌาย์
๓.๒ หงส์มอญคู่หนึ่ง ว่าท่านได้มาจากพม่า แล้วถวายหลวงพ่อพริ้งไว้
๓.๓ ฝาบาตรและเชิงบาตร ที่ระลึกทำบุญอายุ ๖๐ ปี มีตราคนปั้นหม้อน้ำเป็นสัญลักษณ์ และอักษรเขียนไว้ชัดเจน มีคนเล่าว่า เดิมมีตะลุมพุกขาแดงอีกชิ้นหนึ่งด้วย แต่ยังหาไม่พบ
๓.๔ เขาว่าในเจดีย์วัดวรจันทร์ ตรงช่วงกลางมีเจดีย์เล็กตั้งอยู่ภายใน เจ้าพระยาฯ สร้างถวายไว้ และสันนิษฐานว่า คงบรรจุพระบรมสารีกธาตุส่วนที่ท่านได้มาจากอินเดีย เมื่อปี ๒๔๔๑ แต่เจดีย์หลวงพ่อพริ้งสร้างเสร็จปี ๒๔๗๙ เดิมว่าถวายหลวงพ่อพริ้งและเก็บรักษาไว้ในอุโบสถก่อน แล้วย้ายมาบรรจุเก็บไว้ในเจดีย์ใหญ่
๓.๕ มีหนังสือคำปรารภสร้างโรงเรียน...สุนทร.... วัดวรจันทร์ มีใจความว่า เจ้าพระยายมราชและพระยามณฑา วันหนึ่งไปเฝ้าสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ และพูดว่า คนสุพรรณยังโง่อีกมาก เธอฟังแล้วก็อย่าโกรธ ท่านจึงมุมานะสร้างโรงเรียนขึ้นมา
๓.๖ พิมพ์ดีดยี่ห้อ Smith Premier สภาพยังดี เจ้าพระยาฯ ถวายให้หลวงพ่อพริ้งไว้

แวะมาทักทายว่า มีแฟนอ่านอยู่ จึงร่วมแสดงความคิดเห็นหน่อย


โดย: สะพายเขียว IP: 202.28.52.221 วันที่: 18 มีนาคม 2553 เวลา:16:08:50 น.  

 
ขอแก้ข้อ ๓.๔ เจดีย์จุฬามณีนั้น หลวงพ่อพริ้งสร้าง แต่วันที่บรรจุพระธาตุ เจ้าพระยายมราชเป็นประธานฝ่ายฆราวาส สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แบ่งพระธาตุวัดสระเกศมาบรรจุไว้ด้วย
อนึ่ง ได้พบถาดสานสำหรับอาหารคาว หวาน ๗ - ๘ ชุด ถวายวัดวรจันทร์ เขียนข้อความทำนองว่า "เจ้าพระยายมราช พ.ศ.๒๔๖๕ ทำบุญอายุ ๖๐ ปี"


โดย: สะพายเขียว IP: 114.128.24.239 วันที่: 20 มีนาคม 2553 เวลา:17:38:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

twojay
Location :
Clermont, FL United States

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
***Enjoy your visit!!***

New Comments
Friends' blogs
[Add twojay's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.