ความตายคืออะไร?


ความตายคืออะไร? (ดังตฤณ)


สำหรับ
คนทั่วไป ถ้าเชื่อเสียอย่างเดียวว่าสมองคือเครื่องผลิต
ความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณ
ก็ไม่ต้องพูดต่อความยาวสาวความ

ยืดให้มากไปกว่านั้น ความตายคือการยุติการทำงานของ
ร่างกาย

และจิตใจ ประสบการณ์และการกระทำทั้งมวลล้วนสาบสูญลง
ณ จุดเวลาแห่งมรณกรรมนั้นเอง

แต่สำหรับพุทธศาสนิกชน
หรือจำเพาะลงไปกว่านั้นคือพุทธ

ศาสนิกชนผู้มีสมาธิจิตผ่องแผ้ว
มีศักยภาพในการน้อมจิตไปรู้เห็น

ขณะจุติและอุบัติของวิญญาณหลังกายหมดสภาพ ก็ย่อมเห็นเป็นอีก
อย่างว่า ความตายของคนเราคือการรวบรวมกรรมทั้งหมดใน
ชีวิตมาชั่งน้ำหนัก
แล้วตัดสินว่าเอียงไปข้างใดระหว่างสูงขึ้น

หรือต่ำลงกว่าความเป็นมนุษย์เมื่อคิดอย่างคนไม่แน่ใจ
คิดอย่างคนไม่เคยมีประสบการณ์

ล้มหายตายจาก รวมทั้งรู้สึกว่าจะไม่มีทางได้รู้ล่วงหน้า
ก็อาจยิ้มๆ

ปลอบ
กันว่าความตายจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิด วันนี้ยังมีชีวิตก็พอ

หรือไม่ก็อาจสรุปรวบรัดว่าทำวันนี้
ให้ดีที่สุด แล้วพรุ่งนี้ถ้าต้องตายก็ให้

มันเป็นไปตามที่มันจะเป็น

นั่นคือคำสุดท้ายสำหรับคนทั่วไปจริงๆ
‘ทำดีที่สุด!’
ผู้มีความรู้เห็นกรรมวิบากและภพภูมิ
ดุจตาเห็นรูป ย่อมทราบ

ว่าจะทำได้ดีที่สุดนั้น
ไม่อาจใช้สามัญสำนึกหรือความรู้สึกแบบคน

ธรรมดาเป็นไม้บรรทัดวัด แต่ต้องอาศัย ‘ความรู้’ ที่ได้จากความเห็น
แจ้งประจักษ์อันเป็นสิ่งเหนือโลก
และในบรรดาญาณของผู้หยั่งรู้ด้วย

กันทั้งหมด พระพุทธเจ้ารู้ดีกว่าใคร
ไม่มีใครรู้ได้เสมอพระองค์


เนื่องจากพระองค์บรรลุถึงซึ่งธรรมชาติบางประการที่เรียกกัน
ว่า
‘พระ
สัพพัญญุตญาณ’ อันหมายถึงปรีชาญาณหยั่งรู้สรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็น
อดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต
ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กเท่าอะตอมหรือใหญ่

ขนาดเอกภพ
ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกล ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของ

หยาบหรือของประณีต และไม่ว่า
สิ่งนั้นจะเป็นภพภูมิที่เกิดแต่

กรรมแบบไหน
ผู้สำเร็จถึงซึ่งพระสัพพัญญุตญาณย่อมรู้แจ้งทั่ว

ตลอดไม่มีผิดพลาดเลย

พระพุทธเจ้าตรัสจำแนกเกี่ยวกับภพภูมิ
รวมทั้งความคาบ

เกี่ยวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเปลี่ยนภพภูมิไว้มาก
โดยสรุปรวบ

ยอด
ที่พระองค์ท่านตรัสเกี่ยวกับภาวะความตายได้แก่นิยามแห่งมรณะ

ก็มรณะเป็นไฉน? มรณะคือความเคลื่อน ภาวะของ
ความเคลื่อน ความแตกทำลาย ความหายไป
มฤตยู ความตาย

ความทำกาละ ความทำลายแห่งรูปนาม ความทอดทิ้งซากศพไว้
ความขาดแห่งชีวิตจากหมู่สัตว์หนึ่งๆ

สรุปคือตามความรู้แจ้งเห็นจริงของผู้
มีญาณหยั่งรู้ตลอดสาย

ความตายไม่ใช่การยุติ ทว่าเป็นการเคลื่อนจากความเป็นอย่าง
หนึ่งไปสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่ง
เมื่อถึงจุดแห่งความสิ้นสภาพ

การเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งๆ โดยทอดทิ้งซากเดิมไว้ในโลกนี้

ทิ้งซากศพไว้
แล้วผละไปเป็นสัตว์ในภพภูมิอื่นตามกรรม

แห่งตน...

คำว่า ‘สัตว์’
ในความหมายเชิงพุทธมิได้หมายถึงหมู หมา กา

ไก่
แต่ได้เหมารวมเอาสิ่งมีชีวิตทุกภพทุกภูมิทั้งหมดไว้ว่าเป็น
‘สังสาร
สัตว์
คือสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้อีโหน่อีเหน่นี้

จะเป็นอินทร์ พรหม ยม ยักษ์ มนุษย์
หรือเปรตต่างๆ ก็ล้วน

เป็นสังสารสัตว์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น สำหรับหมู หมา กา ไก่
จะถือ

เป็น
เหล่าสัตว์ในอบายภูมิ เรียกโดยเฉพาะว่าเป็น
‘เดรัจฉาน’
รูปแบบของความเป็นสัตว์ในภพภูมิหนึ่ง
จะสิ้นสุดลงด้วย


ความตาย แล้วย้ายไปสู่ความเป็นสัตว์อีกภพภูมิหนึ่ง
พิจารณาจาก

ความ
จริงข้อนี้ แปลว่าระหว่างมีชีวิตเรามีเวลาประมาณหนึ่งเป็น

โอกาสให้ ‘สร้างภาพใหม่’ ก่อนจะเกิดการ
‘ล้างภาพเดิม’ ร่างกายของ

ทุกคนคือนาฬิกาชีวิตที่ส่งสัญญาณบอกเป็นระยะๆ
ว่ามาถึงไหนแล้ว

ความตายคือจังหวะที่นาฬิกาชีวิตเดินไปจนสุดลาน แต่ละ
คนถูกไขลานไว้ต่างกันโดยกรรม

กล่าวคือบางรายต่อให้บำรุงดีขนาดไหน
ใช้การแพทย์เข้า

ช่วยเพียงใด อย่างไรก็ต้องไปในวัยเยาว์
ส่วนบางคนไม่ค่อยระวังเนื้อ

ระวังตัว มัวเมากับสิ่งเสพย์ติดค่อนข้างมากด้วยซ้ำ
กลับอยู่ได้ถึง ๘๐
ก็
มาก


การส่งเสียงเตือนในช่วงเวลาสุดท้ายของนาฬิกาชีวิตก็
ไม่เหมือนกัน
บางคนถูกเตือนอย่างหนักหน่วง รุนแรง และถี่บ่อย

กระทั่งเจ้าตัวรู้สึกออกมาจากข้างใน
ได้ว่าไม่น่าจะเกินเมื่อนั่นเมื่อนี่

แต่บางคนก็ไม่มีเค้าไม่มีเงา
ไม่มีการเตือนแรงๆ แต่อย่างใด จู่ๆ ปุบปับ

ก็ส่งเสียงกริ๊งสุดท้ายขึ้นมาเฉยๆ
โดยไม่ทันสั่งเสียกับครอบครัว

อันนี้
ก็สุดแท้แต่กรรมเก่ากรรมใหม่มาบวกกันแล้วต้องมีอันเป็นไป

ตามนั้น…………………

ที่
มา คัดลอกมาจากหนังสือ ณ มรณา ของดังตฤณ>Free TextEditor


Plus Size Mother Of The Bride Dresses
Cheap Quinceanera Dresses
Formal Short Summer Dresses
Cheap Satin Dresses
Junior Casual Dresses
Junior Plus Size Cocktail Dresses
Discount Plus Size Wedding Dresses
Junior Plus Dresses
Cheap Used Prom Dresses
Womens Short Evening Dresses
Cheap Used Wedding Dresses
Plus Size Party Dresses
Summer Beach Bridesmaid Dresses
Discount Wedding Dresses
Long Plus Size Dresses
Summer Long Halter Dresses
Cheap Summer Dresses
Mother of the bride Plus Size Dresses
Non Traditional Wedding Dresses
Plus Size Cheap Wedding Dresses
Teen Cocktail Dresses
Junir Plus Summer Dresses
Quinceaneras Dresses
Summer Teen Dresses
Summer Wedding Party Dresses
Evening Sale Dresses
Hot Ghetto Prom Dresses
Summer Beach Dresses
Babydoll Summer Dresses
Cheap Plus Size Wedding Dresses
Discount Summer Dresses
Ghetto Wedding Dresses
Junior Formal Dresses
Plus Size Summer Dresses
Special Ocasion Dresses
Halle Berry'S Oscar Dress
Design Your Own Prom Dress
Dress
Oscar Dress Replica
Prom Dress
Wedding Dress
See Through Dress
Children'S Easter Dresses
Little Black Dress
Halle Berry Oscar Awards Dress
Dancing With The Stars Dresses
Oscar Fashion Last Night Dress
Special Occasion Dresses For Girls
Monster In Law Wedding Dress
Maxi Dress

 

Create Date : 04 เมษายน 2553    
Last Update : 4 เมษายน 2553 13:18:40 น.
Counter : 203 Pageviews.  

หลังอกหัก ทำไมผู้หญิงเผลอมีเซ็กซ์ ได้ง่ายๆ


ปกติแล้วผู้หญิงจะมีเซ็กส์กับใครนั้นยากนะคะ
ถ้าไม่รักจริงๆ ก็ทำใจลำบากแต่ทำไมในบางรั้งที่สาวๆ อกหักทำไมหลายๆ
คนถึงได้เผลอมีเซ็กส์กันง่ายๆ ล่ะ ..?? 
เกิด
อะไรกับสมองผู้หญิงเรากันหนอ

..
ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่า เวลาเราอกหักเจ็บช้ำ
สมองส่วนที่แสดงความเจ็บปวดที่เหมือนเป็นโซ่เส้นใหญ่ในสมองของเรา
จะทำให้เรารู้สึกบางอย่างกับร่างกาย เช่น
เราจะรู้สึกปลอดภัยน้อยลง การปกป้องตัวเองของเราหายไป
เราจะรู้สึกว่าทรมานมาก
พอรู้สึกแบบนี้ปุ๊บ
เราก็จะพยายามมองหาทางออกด้วยการคบใครสักคนอย่างรวดเร็ว
เพื่อระบายความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น เราจะรู้สึกอยากมีใครมากอดมารัก เราอย่างแรง
และสุดท้ายก็อาจจบลงด้วยการมีเซ็กส์ง่ายๆ กับผู้ชายที่เพิ่งรู้จักกันไม่นาน
นี่แหละคือเรื่องจริงของสมองเรา ที่ M.D.Louann Brizendine
นักเขียนหนังสือเรื่อง The Female Brain ทำให้เราเข้าใจ

รู้แล้วดูแลสมองช่วงอกหักกันหน่อย

... อย่าปล่อยให้ตัวเองไร้สติ
แล้วต้องมาเสียใจภายหลังนะจ๊ะ
ข้อมูล
จาก Cleo เดือนมีนาคม 2553
Free TextEditor


Dresses
Prom Dresses
Wedding Dresses
Oscar Dresses
Mother Of The Bride Dresses
Ghetto Prom Dresses
Easter Dresses
Summer Dresses
Tiffany Prom Dresses
Cocktail Dresses
Cheap Prom Dresses
Bridesmaid Dresses
Cheap Wedding Dresses
Oscar Night Dresses
Beach Wedding Dresses
Bridesmaids Dresses
Abs Oscar Dresses
Formal Dresses
Unique Wedding Dresses
Spring Dresses
Celebrity Dresses
Flower Girl Dresses
Fairweather Dresses
Evening Dresses
Special Occasion Dresses
Copied Oscar Dresses
Plus Size Dresses
Designer Prom Dresses
Girls Easter Dresses
Party Dresses
Quinceanera Dresses
Summer Sun Dresses
Sexy Dresses
Baby Easter Dresses
Childrens Easter Dresses
Plus Size Wedding Dresses
Toddler Easter Dresses
Junior Dresses
Nontraditional Unique Wedding Dresses
Long Summer Dresses
Mother Of The Groom Dresses
Exotic Prom Dresses
Designer Womens Evening Dresses
Short Prom Dresses
Vintage Dresses
Cheap Cocktail Dresses
Vintage Wedding Dresses
Used Wedding Dresses
Discount Bridesmaid Dresses
Sun Dresses

 

Create Date : 04 เมษายน 2553    
Last Update : 4 เมษายน 2553 13:15:56 น.
Counter : 226 Pageviews.  

บทความดีๆบทความดีๆ
size=2>บางที่นี่อาจจะเป็นสิ่งสุดท

class=word_break>
้ายที่มอบ
ให้เพื่อเป็นที่ระลึก
ถึงเรื่องราวและ

ช่วงเวลาดีๆที่เคยมีให้แก่กัน


เรื่องราวของการเดินทางที่ย

class=word_break>
าวนานของหัวใจ
ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง

กับผู้หญิงที่อ่อนโยน
ฉันผู้ค้นหา
ฉันผู้ค้นหา
ฉันผู้ค้นหา

และเธอ..ผู้รอคอย
และเธอ..ผู้รอคอย
และเธอ..ผู้รอคอย

สองคนที่เจอกันบนเส้นขนาน

เมื่อความในใจจำต้องเปิดเผย..


ความอ่อนหวานที่มีให้กัน
ความอุ่นใจยามใกล้ชิด
และเป็นไปตามทางของมัน

บางอย่างก็งอกงามขึ้นในหัวใ


แล้วโลกของเราก็เริ่มขึ้น
เมื่อฉันอ่อนล้า เขามีตักให้พิง

แม้จะตัดใจให้ไกลห่าง แต่บางอย่างก็เหนี่ยวรั้ง

จนทำให้เราเหมือนต้องทำร้าย

class=word_break>
กันและกันเสมอ

ทั้งที่อยู่ใกล้แต่บางครั้ง

class=word_break>
เราก็มองกันไม่เห็น

แต่ความเป็นจริงทำให้ฉันต้อ

class=word_break>
งยอมรับ
และเขาก็ไม่อาจปฏิเสธ
เราทั้งคู่ต่างยอมรับ

และต่างต้องทำใจ..

หากเขาต้องปวดร้าว..
ให้รู้ว่าฉันก็เจ็บ
ช้ำ…


เมื่อความเงียบสงัดของหัวใจ

class=word_break>

คล้ายดังบทเพลงแห่งการจากลา

class=word_break>

รักไม่ได้มีไว้ครอบครองเพีย

class=word_break>
งคนเดียว

จึงทำได้เพียงวาดไว้ในผืนผ้

class=word_break>
าใบในใจเรา

เพื่อตัวเขา
และตัวของฉันเอง


จึงขอหยุดรักไว้ ณ ช่วงเวลาที่มันยังคงแจ่มชัด

class=word_break>
ในหัวใจ

แล้วปล่อยให้มันล่องลอยไปเป

class=word_break>
็นอิสระอีกครั้ง

และนี่คือบทความบทสุดท้ายที

class=word_break>
จะเห็นแก่ตัว
แม้ต้องอำลา
แต่เราต่างก็รู้แก่ใจว่า

“ใครสักคน”
เราต่างหาพบแล้ว แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว
สำหรับความอิ่ม
เอมใจ

ข้อความนี้ จึงขอชี้ทางแสงสว่าง
เพื่อนำเธอ

กลับไปสู่บ้านที่อบอุ่น
Free TextEditor

Toddler Pageant Dresses
Victorian Style Prom Dresses
Vintage Dress Form
Vintage Shaheen Dress
Wedding Dresses Consignment
Baby Dress Patterns
Black And Scarlet Dress
Blue Lace Wedding Dress
Camwithher Gisele Pink Dress
Cheap Homecoming Dresses
Custom Dress Suits
Dress Suits Online
Dresses For A Tropical Wedding
Dresses Girls Size 7/8
Dresses Informal Wedding
Full Figure Brides Maid Dresses
Girl'S Easter Dresses
Hot Pink Prom Dress
Knee Length Bridesmaid Dresses
Lace Wedding Dress
List Of Wedding Dress Designers
Little Girl'S Pageant Dresses
Little Girls Sunday Dresses Winter
Misses Summer Dresses
Mother Of The Bride Dress Suits
Pageant Dresses Infant
Pastel Colored Silk Cocktail Dresses
Plus Size Black Dress
Plus Size Navy And White Dresses
Plus Size White Dresses
Plus Size Womens Dress
Pretty Prom Dresses
Short Wedding Dresses Designers
Stylish Spring Juniors Dresses
Titanic Rose Dress Patterns
Toga Party Dress
Unique Simple Wedding Dresses
Vera Wang Evening Dresses
Vera Wang Prom Dresses
Vera Wang White Wedding Dresses
Vintage Sun Dress
Wine Chiffon Tea Length Bridesmaid Dress
Winter Wedding Gown Dress
Womens Cocktail Dresses And Suits
Women'S Dress Clothing
Womens Dresses Plus Size
Women'S Petite Dresses
Womens Special Occasion Dresses
Wrap Around Dress
50'S Rockabilly Red Summer Sun Dress

 

Create Date : 03 เมษายน 2553    
Last Update : 3 เมษายน 2553 23:31:22 น.
Counter : 202 Pageviews.  

ทำไมนักวิ่งมาราธอนต้องกินพาสต้าก่อน การแข่งขัน ?
คาร์โบไฮเดรตเป็นหนึ่งในสารอาหาร
ที่ให้พลังงาน ซึ่งร่างกายคนเราจะสะสมสารอาหารตัวนี้ในปริมาณน้อย

      การ
กินพาสต้าและอาหารประเภทแป้งช่วยสะสมคาร์โบไฮเดรตไว้ในกล้ามเนื้อ

      ข้อมูล
เกี่ยวกับนักวิ่งมาราธอนที่ “ซองคำถาม” ค้นมาได้ บอกว่า ก่อนการแข่งขัน ๘
วัน นักวิ่งมาราธอนจะเริ่มแผนปฏิบัติการสะสมคาร์โบไฮเดรต
โดยขั้นแรกเริ่มด้วยการกินอาหารโปรตีนสูง ไขมันสูง
แต่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ำมาก
ขณะเดียวกับที่รักษาตารางเวลาฝึกวิ่งตามปรกติ
อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำนี้ส่งผลให้กล้ามเนื้อในร่างกายของนักวิ่งใช้คาร์โบ
ไฮเดรตไปจนหมด

ขั้นต่อมา ๓ วันก่อนการแข่งขัน
นักวิ่งมาราธอนจะเปลี่ยนมากินอาหารคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเป็นหลัก
ขณะเดียวกันก็ลดตารางการฝึกวิ่งลง โปรแกรมอาหารเช่นนี้หลอก”
ให้กล้ามเนื้อเร่งสะสมคาร์โบไฮเดรตในรูปของไกลโคเจน

(สสารคล้ายแป้ง ละลายได้บางส่วน
ร่างกายจะสะสมไกลโคเจนไว้ในตับและกล้ามเนื้อ)
เพิ่มขึ้นเป็นสองถึงสามเท่าของปริมาณสะสมปรกติ
คาร์โบไฮเดรตส่วนเกินนี้เองเป็นแหล่งพลังงานสะสมที่นักวิ่งได้นำออกมาใช้ใน
ระหว่างการวิ่งแข่งขันระยะไกล 

      คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีอยู่ใน
ข้าว ขนมปัง อาหารประเภทเส้นแป้งต่าง ๆ หัวเผือก มัน ให้พลังงาน
ความแข็งแรง และความอดทน ส่วนคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวมีอยู่ในผลไม้ น้ำหวาน
น้ำอัดลม เป็นสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวหลังการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน
Free TextEditor


Smocked Dress
Dress White
Best Dressed
Dress Shorts
Sweater Dress
Toddler Dress
Figure Skating Dress
Dresses Summer
Ice Skating Dress
Native American Dress
Ivory Dress
Yellow Prom Dress
Dress Evening
Occasion Dress
Dress Girl
Jovani Prom Dress
Jovani Dress
Dress Baby
Tinkerbell Dress Up
Bcbg Dress
Black And White Prom Dresses
Black Satin Dress
Black Tube Dress
Cheap Evening Dresses
Cheap Plus Size Wedding Dress
Custom Wedding Dresses
Discount Prom Dresses Online
Dress Patterns Online
Dresses Formal For Prom
Evening And Formal Dresses
Formal Dress Patterns
Girls Easter Dress
Infant Easter Dress
Jones Of New York Plus Size Dresses
Junior Size Dresses
Ladies Evening Dresses
Ladies Leather Dresses
Little Girls Pageant Dress
Little White Dress
Long Black Dress
Masquerade Prom Dresses
Modest Wedding Dress With Corset
Mother Of The Bride Dresses Plus Size
New 2002 Prom Dresses
Perfect Prom Dress
Plus Size Semi Formal Dresses
Prom Dresses For Less
Sears Prom Dresses
Studio 17 Prom Dresses
Toddler Boy Pinstripe Dress Suit

 

Create Date : 03 เมษายน 2553    
Last Update : 3 เมษายน 2553 23:25:28 น.
Counter : 284 Pageviews.  

หวีผมให้ศพแล้ว ทำไม ต้องหักหวีทิ้งเรื่อง
นี้หาคำตอบได้จากหนังสือ การตาย  งานนิพนธ์ชุดประเพณีไทยของ
เสฐียรโกเศศขอคัดมาให้อ่านดังนี้

เมื่ออาบน้ำศพ
แล้วต้องหวีผมศพ เป็นอย่างเดียวกับเมื่อเราอาบน้ำดำหัวแล้ว ก็ต้องหวีผม
เรื่อง
หวีผมก็ต้องมีวิธีหวี ว่าต้องหวีสามหนเท่านั้น

บ้างก็ว่าต้องหวีผมกลับไปข้างหน้า
ซีกหนึ่ง  หวีไปข้างหลังซีก
หนึ่ง  อธิบายว่าที่หวีสับกันคนละครึ่ง
แสดงว่าหวีผมสำหรับคนตายครึ่งหนึ่ง และหวีสำหรับคนเกิดครึ่งหนึ่ง
หวีแล้วต้องหักหวีออกเป็นสองท่อนข้วางทิ้งเสีย

ลางทีก็โยนหวีที่หักลงในโลง เห็นจะรังเกียจ
ถือว่าหวีคนตายเป็นเสนียดมนทินใช้สำหรับคนเป็นไม่ได้ ถ้าไม่หักทิ้งเสีย
คนเป็นอาจหลงใช้ร่วมกับคนตายได้ ลางร้าย

เวลาหักหวีให้หักออกเป็นสาม
ท่อน ต้องกล่าวว่า อนิจจ ทุกข อนนตา  วิธี
นี้เห็นจะอนูโลมให้เข้าทางปริศนาธรรม  ซึ่งว่าหวีดี ๆ หักออกไปเป็น
สามท่อนได้ฉันใด ชีวิตมนุษย์ก็ฉันนั้นต้องแตกดับไปเป็นธรรมดา  ประเพณีอีสาน
หวีผมศพให้หวีลงอย่างเดียว
ห้ามหวีขึ้นเมื่อหวีแล้วต้องหักหวีเป็นสองท่อนแล้วทิ้งเสีย

เรื่อง
หวีผมกลับก็คือทำให้กลับจากคนเป็น
ส่วนเรื่องหักหวีพอจะเทียบได้กับคติของชาวโตกาสในทวีปแอฟริกา
ซึ่งเมื่อฝังศพ จะเอาเครื่องใช้ไม่สอบของผู้ตายฝังไว้ด้วย
แต่ต้องทำเครื่องใช้เหล่านี้ให้แตกหักเสียบ้าง เพราะของดีคนใช้ ผีใช้ไม่ได้
นี่ก็ตรงกับประเพณีของภาคอีสานกลางแห่งที่นำเอาของใช้ให้ผู้ตาย
จะได้เอาไปประกอบอาชีพในโลกผี

Free TextEditor

 

Create Date : 03 เมษายน 2553    
Last Update : 3 เมษายน 2553 23:23:20 น.
Counter : 886 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  

tongsehow
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add tongsehow's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.