เคยทำบาป...อย่าท้อแท้ รู้ทางแก้...ก็พ้นทุกข์ได้
มีคาถาบทหนึ่งที่คณาจารย์และผู้รู้ใช้ทำน้ำมนต์ให้คนตั้งครรภ์อาบกิน
เพื่อทำให้คลอดบุตรง่าย เป็นคาถาสั้น ๆ ว่า

ยโตหัง ภคินี อริยายะ
ชาติยาชาโก นาภิชานามิ สะญะจจิจะ ปาณังชิวติ โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิเต
โหตุ โสตถิคัพถะสุสะ...
”>>

คาถา
บทนี้แปลว่า... ดูกร
น้องหญิง เราได้เกิดใหม่ในอริยชาติแล้ว เราไม่จงใจจะแกล้งฆ่าสัตว์
และมนุษย์อื่นใดอีกต่อไป
ด้วยอำนาจสัจวาจานี้
ขอความสวัสดีแก่ครรภ์ของเธอและตัวเธอเถิด
>>

คาถา
ข้างต้นเป็นคาถาขององคุลีมาล ที่มีนามเดิมว่า
อหิงสกะ
ที่แปลว่าผู้ไม่
เบียดเบียนใคร
ตามประวัติเล่าขานว่า
ท่านเกิดในฤกษ์ดาวโจรส่องแสงเรืองโรจน์ วันที่เด็กน้อยลืมตาดูโลก
เหล่าศาสตราวุธในบ้านพากันเต้นรัวขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์>>

ด้วย
สาเหตุสองประการดังกล่าวทำให้ผู้เป็นบิดาหวั่นใจอย่างยิ่ง
ถึงกับคิดฆ่าบุตรชายของตนตั้งแต่แบเบาะ หากท้ายสุดมิอาจตัดใจ
พยายามตั้งชื่อให้ลดทอนโชคชะตาโจรลงด้วยคำว่า อหิงสกะ
และพยายามอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมาโดยตลอด>>

อหิงสกะในวัยเยาว์เป็นเด็กฉลาด เรียนเก่ง
จนเจริญวัยเป็นหนุ่ม บิดาส่งไปเรียนที่ตักศิลาก็ไม่มีนักเรียนคนไหนสู้ได้
ทำให้เพื่อน ๆ เกิดความริษยายุยงอาจารย์ต่าง ๆ นานา จนอาจารย์หลงเชื่อ
จึงหาอุบายฆ่าอหิงสกะ>>

วันหนึ่งอาจารย์จึงเรียกอหิงสกะมาบอก
ในประดาศาสตร์ทั้งหมดนั้นอหิงสกะได้ร่ำเรียนจนเจนจบหมดแล้ว จะเหลือก็เพียงวิษณุมนต์แขนงเดียวเท่านั้น
พร้อมบรรยายสรรพคุณเสร็จสรรพ
>>เมื่อสำเร็จวิชานี้
จะสามารถล่องหนหายตัวได้
อีกทั้งยังสามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นได้อีกด้วย>>

อหิงสกะ
เป็นคนซื่อ บวกกับเป็นคนเมตตา เพราะคำว่า ‘ชุบชีวิตคนตายได้’
ทำให้มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะร่ำเรียน ทั้ง ๆ
ที่อาจารย์วางข้อแม้ไว้ว่าจะต้องฆ่าคนให้ครบหนึ่งพันคนเสียก่อนจึงจะสำเร็จ
>>

ด้วยเหตุนี้
อหิงสหะจึงท่องเที่ยวไปในป่า...พบใครฆ่าคนนั้น
เพราะอหิงสกะจะฆ่าแล้วตัดนิ้วมือร้อยเป็นมาลัยคล้องคอ (เข้าใจว่า
ร้อยเอาไว้นับจำนวนว่าจะครบจำนวนเมื่อใด) เมื่อข่าวกระจายออกไป
ผู้คนทั้งหลายจึงขนานนามใหม่ให้ว่า
โจรองคุลีมาล
ที่แปลว่า
โจรผู้สวมพวงมาลัยนิ้วมือ>>

องคุลี
มาลเที่ยวพร่าผลาญชีวิตมนุษย์อยู่นานวันจนเกือบครบ
เหลืออีกเพียงหนึ่งศพก็จะครบทันตามจำนวน
หากแต่ด้วยพระญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งสมเด็จพระบรมศาสดา
ทำให้องคุลีมาลรอดพ้นจากบาปกรรมอันสูงสุด คือการทำอนันตริยกรรม
เพราะการสังหารมารดาผู้ให้กำเนิด>>

พระพุทธองค์ทรงทราบ
องคุลีมาลจักต้องมาพบมารดาของตนแน่ ด้วยมารดาขององคุลีมาลรู้ข่าวว่า
กองทหารของพระเจ้าปเสนทิโกศลกำลังยกกองทัพออกมาปราบ
เธอจึงเที่ยวออกตามหาลูกชายด้วยความรักและความห่วง>>

ด้วยพระ
มหากรุณาธิคุณแห่งพระตถาคตเจ้า
พระองค์ทรงเสด็จราชดำเนินเป็นระยะทางหลายสิบโยชน์มาดักพบองคุลีมาลในราวป่า
>>

เมื่อองคุลีมาลเห็นพระพุทธเจ้าก็ตรงเข้าไล่ฟัน
แต่ด้วยอำนาจบารมีแห่งพระบรมศาสดา ทำให้องคุลีมาลมิอาจไล่ฟัน
หลังจากตามจนเหนื่อยอ่อนจึงหยุดยืนตะโกนว่า>>
“สมณะหยุดก่อน ๆ
...”>>


พระตถาคตเจ้าจึงตรัส
ว่า...>>

เราหยุดแล้ว ท่านต่างหากที่ยังไม่หยุด!” เมื่อได้ยินเช่นนั้น
องคุลีมาลจึงตะโกนด้วยเสียงเกรี้ยวกราดลั่นราวป่า>>
“สมณะท่านโกหก
เห็นอยู่ชัด ๆ ว่าท่านเดินหนีเราไปเรื่อย ๆ อย่างนั้น
ท่านจะบอกว่าท่านหยุดแล้วได้อย่างไร?”>>
พระบรมศาสดาได้ตรัสกับ
องคุลีมาลด้วยพระเมตตาว่า...>>

องคุลีมาล เราตถาคตได้หยุดการทำบาปใด ๆ
แล้วทั้งปวง...ท่านต่างหากที่ยังกำลังทำบาปอยู่อย่างร้ายกาจ
”>>

ด้วยพุทธดำรัสดังกล่าว
ทำให้โจรองคุลีมาลรู้สึก
พลันสำนึกตนว่าตนเองได้กระทำกรรมชั่วช้าสามานย์มานาน
สีหน้าสลดลงก่อนโยนดาบในมือทิ้ง
ก้าวไปก้มกราบที่พระบาทแห่งสมเด็จพระบรมศาสดา พร้อมวิงวอนขอโทษ
และขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา เพื่อล้างผลกรรมของตน>>

เมื่อบวชใหม่ พระอหิงสกะหรือพระองคุลีมาลได้รับกรรมหนัก
ด้วยการถูกด่าทอขว้างปาด้วยก้อนอิฐก้อนหินจนร่างกายบาดเจ็บสาหัสในทุกวัน
เวลาออกบิณฑบาต ก็ไม่มีใครใส่อาหารให้ นอกจากโดนรุมทุบตี
แม้เวลาปฏิบัติธรรมภาวนาก็ถูกภาพนิมิตร้ายของคนที่ถูกฆ่ามาปรากฏจนจิตมิอาจ
สงบระงับได้>>

สมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณอัน
ศักดิ์สิทธิ์ จึงเรียกพระองคุลีมาลมาอบรมด้วยการตรัสว่า>>

ความจริงเธอได้สร้างความดี
มาจากอดีตชาติมากมาย แต่ต้องมัวหมองด้วยความหลงผิด เพราะถูกหลอกลวงให้เชื่อ
เธอมิเคยมีเจตนาอาฆาตมาดร้ายใคร
ฉะนั้นจงพิจารณาแต่เหตุในปัจจุบันของเธอเท่านั้น

พระพุทธองค์ยังทรงตรัสสั่งสอนอีกว่า
>>

อย่านึกถึงสิ่งที่ล่วงมา
แล้ว อย่านึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง
พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างเดียวด้วยความเพียรอย่างยิ่ง
เจริญอิทธิบาทสี่ให้มาก เธอจักประสบผลสำเร็จในมรรคผลโดยไม่นานนัก
”>>
พระองคุลีมาลเป็นผู้มีนิสัยในความ
มุ่งมั่นพากเพียรปฏิบัติตามโอวาทของพระตถาคตเจ้าอย่างจริงจัง

...ไม่
นานนัก ก็สามารถสำเร็จสู่อรหัตผลภูมิ!>>

เรื่องราวที่ผู้เขียน
ยกมาบอกเล่าก็เพราะมีเหตุน่าสนใจให้พิจารณาอยู่สอง
ประการ
>>
...หนึ่ง
คือ
บุญกุศลที่ประกอบมาจากอดีตชาติ
บุญที่ทำแล้วสามารถเกื้อหนุนองคุลีมาลให้มาพบพระพุทธเจ้า
ขณะที่หลง
ผิดทำบาปกรรมจนกำลังจะกลายเป็นอนันตริยกรรม ‘ฆ่า’
ผู้ให้กำเนิดจนต้องตกนรกอเวจี>>

...สองคือ
โอวาทแห่งพระตถาคตที่ให้กับองคุลีมาลก็คือ การดำรง
สติ...กำหนดจิตให้อยู่กับปัจจุบัน ละวางอดีต และอนาคตซึ่งถือเป็น
แก่น
ของการปฏิบัติสมาธิภาวนา อย่างที่หลวงปู่แหวน สุจิณโณ กล่าวไว้...
อดีตคือ
ธรรมเมา อนาคตคือธรรมเมา...ปัจจุบันคือธรรมะ
’>>

ครับ
บทสรุปในวันนี้คือ...อย่าละเลยในงานบุญการกุศล ควรทำ
ควรประกอบเอาไว้ให้มากสำหรับอนาคตข้างหน้า
บุญกับ
กุศล
จะช่วยประคองจิตวิญญาณในยามหลงผิด
แม้นยังว่ายวนในวัฏสงสาร ท้ายสุดคือ...การละวาง
บาป
ที่เคยทำมาแล้วในอดีตด้วยการมุ่งมั่นอยู่กับปัจจุบันที่เป็นความดี
นั่นคือการแก้ทุกข์ที่ดีที่สุด
>>

...เรียกง่าย ๆ ว่า ...ให้ลืมอดีตและอยู่กับปัจจุบัน!


ขอบคุณบทความจาก ธรรมะห้านาที


Free TextEditor


Dresses Suitable For Beach Weddings
Plus Size Maxi Dress
Cheap Flower Girl Dresses
Brides Maid Dresses
Dress Stores
Second Wedding Dresses
Wholesale Bridesmaid Dresses
Little Girls Party Dresses
Celtic Wedding Dresses
Pink Wedding Dresses
Unique Bridal Dresses
Girls Pageant Dresses
Affordable Bridesmaid Dresses
Dress Shops
Mother Of Bride Dress
Pink Prom Dresses
Short Summer Dresses
Ball Room Dresses
Fashion Dresses
See Through Dresses
Prom Dresses At Clearance Prices
Semi Formal Dresses For Juniors
White Sun Dress
Bridesmaid Dress Designers
Color Non Traditional Wedding Dresses
Corset Wedding Dress
Easter Dresses For Girls
Girls Fancy Dress
Toddler Elegant Dresses
Infant Girl Dresses
Medieval Celtic Wedding Dresses
Wedding Dress For Big Woman
Easter Party Dress Childrens
Halter Dress
Modest Bridesmaid Dresses
Red Evening Dress
Western Wedding Dresses
Cheap Plus Size Prom Dresses
Long Cool Woman In A Black Dress
Pink Dresses
Women'S Easter Dresses
Maid In Manhattan Pink Dress
Prom Dresses For Black People
Wrap Dresses
Plus Size Easter Dresses
Vogue Dress Patterns
Elegant Dresses
Formal Spring Dress
Little Black Dresses
Inch Micro Mini Dress

 

Create Date : 05 เมษายน 2553    
Last Update : 5 เมษายน 2553 14:24:45 น.
Counter : 162 Pageviews.  

คุณรู้จัก สิทธิสตรี แค่ไหน??
เผยยังพบมีการละเมิดสิทธิสตรีกันอยู่
เหตุเพราะความเคยชิน และไม่ทราบถึงสิทธิที่ตนพึงมี

หากพูดถึง
“สิทธิสตรี” หลายคนคงนึกถึงคำว่า “ความเสมอภาคเท่าเทียม” กันแต่
ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนั้นจะเข้าใจความหมายของมันอย่างถ่องแท้ ว่าสิทธิสตรีคืออะไร เป็นอย่างไร
ได้แต่คาดเดาทำความเข้าใจกันขึ้นมาเองด้วยกันแทบทั้งสิ้น

จนทำให้ทุกวันนี้สังคมไทยยังมีการละเมิดสิทธิสตรีกันอยู่มาก
อาจเป็นเพราะสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่
หล่อหลอมให้คนส่วนใหญ่เกิดความเคยชินกับสิ่งที่พบเห็นตั้งแต่เล็กจนโต
จนเป็นเรื่องปกติ และอีกเหตุผลสำคัญที่ คือ
ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิอะไรบ้าง???

ดังนั้น
การที่จะยกระดับสตรีไทยให้เท่าเทียมกับผู้ชายในปัจจุบันนั้น
จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้หญิงต้องรู้จัก “สิทธิสตรีไทย” ว่าจริง ๆ
แล้วหมายถึงอะไร? อันที่จริงแล้ว!! สตรีก็มีสิทธิ
ความเป็นมนุษย์ไม่แตกต่างจากบุรุษ
มีสิทธิที่ติดตัวมาแต่กำเนิด
เริ่มตั้งแต่สิทธิในการดำรงชีวิตอยู่
โดยที่ไม่มีใครจะมีอำนาจเหนือมาทำลายชีวิตเราได้ สิทธิบนเนื้อตัวเราเอง สิทธิในการพูด สิทธิในการเดินทาง
สิทธิในการรับบริการจากรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การรักษาพยาบาล และอื่นๆ

โดยต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตว่าจะไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ซึ่งนั่นจึงเรียกว่า “สิทธิสตรี”
อย่างแท้จริง

โดยที่ผ่านมาสตรีไทยหลายคนออกมาเรียกร้องขอสิทธิของ
ตนเองกันมากมาย หากย้อนกลับไปเมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2543
สิทธิแรกที่มีการเรียกร้อง คือ
การขอสิทธิ์ให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมผู้ชาย และก็เป็นผลสำเร็จ
จนทำให้ประเทศไทยต้องลงนามเป็นอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ อาทิ เช่น ผู้หญิงสามารถมีส่วนร่วม
ทางการเมือง สามารถร่วมวางนโยบายของรัฐ รับตำแหน่งราชการ

และปฏิบัติหน้าที่ราชการ อีกทั้งยังเป็นผู้แทนรัฐบาลในระดับระหว่างประเทศ
และเข้าร่วมในงานขององค์กรระหว่างประเทศได้
สามารถทำสัญญาและจัดการทรัพย์สินในกระบวนการศาลได้ และ
สามารถเลือกคู่สมรส หย่า การเป็นบิดา มารดา การตัดสินใจมีบุตร ดูแลบุตร
รวมถึงการเลือกใช้นามสกุลได้
โดยมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่
22 ธ.ค. 53
ซึ่งปัจจุบันผู้หญิงไทยก็ได้รับการยอมรับด้านความเท่าเทียมด้านความสามารถ
ทางสังคมมากขึ้น นั่นคือสิทธิหนึ่งที่ผู้หญิงควรรู้ไว้...

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้
ยังมีอีกหนึ่งสิทธิที่ผู้หญิงต้องรู้!! นั่นคือ สิทธิคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว
ปัจจุบันจากค่านิยมผิดๆ ที่มองว่าผู้หญิงคือเพศที่อ่อนแอ
ภรรยาเป็นสมบัติของสามี ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่ ผู้ชายเป็นใหญ่
เรื่องในครอบครัวกฎหมายทำอะไรไม่ได้ ทั้งหมดนี้
ส่งผลให้ผู้หญิงส่วนมากมักถูกทำร้าย ถูกกระทำความรุนแรง

และที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง คือผู้ที่กระทำนั่นมักกลายเป็นคนใกล้ชิด
อย่างพ่อ แม่ หรือสามี ด้วยเหตุนี้จึงมีการเรียกร้องสิทธิ
ปกป้องผู้หญิงจากความรุนแรง ด้วยการให้มี
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
คลอดออกมาเพื่อคุ้มครองคนในครอบครัว
ซึ่งระบุไว้ว่าผู้ใดกระทำการอันเป็นความรุนแรง โดย
มุ่งให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพ แก่บุคคลในครอบครัว

ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 6000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
ก็ได้แต่หวังไว้ว่าการผลักดันให้เกิดกฎหมายตัวนี้จะส่งผลให้ความรุนแรงใน
ครอบครัวลดลงได้บ้างไม่มากก็น้อย

และสิทธิสุดท้ายที่ผู้หญิงควรรู้
เพื่อประโยชน์ของตนเอง คือ
สิทธิการเลือกให้คำนำหน้านาม

ซึ่งเพิ่งจะมีผลบังคับใช้ไปเมื่อ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551 นี่เอง
โดยให้หญิงที่ “แต่งงาน” แล้วหรือ
“หย่าร้าง”
นั้น สามารถเลือกให้คำนำหน้านามว่า นาง หรือ
นางสาว ก็ได้ โดยสามารถทำได้ง่ายเพียง
ไปยื่นคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้ที่สำนักงานเขต ณ
ภูมิลำเนาเดิมของผู้ร้อง พร้อมทั้งนำหลักฐาน ทะเบียนสมรส
สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน และหากมีหลักฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ก็ให้นำไปด้วย เพียงเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าได้แล้ว

เมื่อ
ทราบถึงสิทธิของตนเองแล้ว!!
ผู้หญิงไทยทุกระดับก็ควรจะรักษาสิทธิของตนเองเอาไว้
เพราะการได้มาในแต่ละสิทธินั้น ผู้หญิงต้องต่อสู้
มิใช่เป็นเรื่องที่ใครจะหยิบยื่นให้ใครได้จงร่วมกันไขว่คว้าให้ได้มา
ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันในสังคมต่อไปที่มา

thaihealth.or.th

และ

ผู้หญิง
นะคะ
Free TextEditor


Wrap Dress
Celebrity Designer Dress
Plus Size Evening Dresses
Maternity Dress
Duct Tape Prom Dress
Informal Wedding Dress
Long Dresses Elegant
8th Grade Graduation Dresses
Hot Dress
Beautiful Toddler Easter Dresses
Easter Dresses For Little Girls
Plus Size Wedding Dress
Girls Fancy Party Dresses
Medieval Dress Patterns
Prom Dress Patterns
Wedding Dress Design
Womens Plus Size Dresses
Men'S Dress Shirts
Celebrity Imitation Dresses
Designer Knockoff Dresses
Elegant Mother Of Bride Dresses
Evening Dresses Uk
Vintage Wedding Dress
Casual Junior Dresses
Rose Mcgowan Dress
Sheer Micro Mini Dresses
Wedding Dresses Burton- On-trent
Red Prom Dresses
Ghetto Fabulous Prom Dresses
Affordable Prom Dresses
Formal Girl Dresses
Informal White Wedding Dresses Short And Long
Short Formal Dresses
Women'S Special Occasion Dresses
Opposite Dress Day
Renaissance Prom Dresses
Womens Dress Shoes
Custom Made Prom Dresses
Hot Sheer Dresses
Inexpensive Wedding Dresses
Yellow Easter Dress
Green Prom Dresses
Pink Dress
Discount Girls Dresses
Quincenera Dresses
Red Dresses
Yellow Prom Dresses
Bridal Dress
Plus Size Cocktail Dress
Dresses Formal Dresses

 

Create Date : 05 เมษายน 2553    
Last Update : 5 เมษายน 2553 14:21:53 น.
Counter : 242 Pageviews.  

นอนท่าไหน? ปลอดภัยหลับสนิท

"หลับอย่างไร สบายที่สุด"


การนอนหลับถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด
แต่จะทราบกันหรือไม่ว่า ท่านอนแบบไหนที่จะทำให้ร่างกายได้นอนพักผ่อน
และหลับสนิทตลอดคืนมากที่สุด


คำตอบคือ นอนตะแคงขวา

จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม
แต่นี่ไม่ใช่คำตอบที่สุ่มสี่สุ่มห้าตอบเอง คอลัมน์ สุขกาย
ของจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ของ สสส.
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บอกรายละเอียดของท่านอนหลับสบายไว้ว่า

ท่านอนตะแคงขวาเป็นท่าที่ถูกหลักอนามัยที่สุด

เนื่อง
จากร่างกายจะไม่กดทับหัวใจ ช่วยให้ หัวใจเต้นสะดวก ไม่ทำงานหนักจนเกินไป
อาหารจากกระเพาะถูกบีบลงลำไส้เล็กได้ดี ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ด้วย

 แต่ว่าคนกลับนิยมท่า นอนหงาย
กันมากที่สุด


อาจเป็นเพราะสะดวกดี และเหมาะกับร่างกาย
ถ้าเลือกนอนท่านี้ควรใช้หมอนต่ำเพื่อให้ต้นคออยู่แนวระนาบเดียวกับลำตัว
จะได้ไม่ปวดคอ อย่างไรก็ตาม ท่านี้ไม่ เหมาะกับผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจ
เพราะกล้ามเนื้อกะบังลมจะกดทับปอด ทำให้หายใจไม่สะดวก คนปวดหลังก็ไม่เหมาะ
เพราะจะทำให้อาการรุนแรงขึ้น

สำหรับท่า
ตะแคงซ้าย ช่วยลดอาการปวดหลังได้
แต่ควรกอดหมอนข้างและพาดขาไว้
เพื่อป้องกันอาการชา ส่วนอีกท่าหนึ่งคือ นอนคว่ำ
เป็นท่าที่ทำให้หายใจติดขัด ปวดต้นคอ เพราะต้องเงยหน้า มาทางด้านหลัง
หรือบิดหมุนไปข้างใดข้างหนึ่งเป็นเวลานาน ดังนั้น
ถ้าจำเป็นต้องนอนท่านี้ควรใช้หมอนรองใต้ทรวงอก
เพื่อป้องกันอาการปวดเมื่อยต้นคอ

สรุป
ว่าได้รู้ข้อดีข้อด้อยของท่านอนแต่ละท่าแล้ว
ก่อนนอนคืนนี้ลองนึกดูก่อนว่าจะเลือกท่านอนแบบไหนดี จึงจะหลับสนิทปลอดภัย
จะได้ ตื่นเช้าไปทำงานด้วยความสดชื่น.

Free TextEditor


Plus Size Bridesmaid Dresses
Toddlers Party Dresses
White Dress
Plus Size Cocktail Dresses
Modest Prom Dresses
Plus Size Spring Dresses
Short Tight Dresses
Plus Size Sun Dresses
Designer Wedding Dresses
Casual Wedding Dresses
Cheap Priced Prom Dresses
Unique Sun Dresses
Junior Easter Dresses
Tiffany Design Prom Dresses
Short Wedding Dresses
Vintage Prom Dresses
White Sun Dresses
Girl Special Occasion Dresses
Where Can I Go To Find Nice Easter Dresses
Flower Girl Dress
Modest Dresses
Corset Dress
Medieval Wedding Dress
Long Summer Dresses Cotton
Brides Dresses
Children Special Occasion Dresses
Discount Bridesmaid Dress Catalog
Gothic Prom Dresses
Dress Shirts
Ladies Dresses
Indian Wedding Dresses
Mori Lee Prom Dresses
Celebrity Dresses For Prom
Cheap Dresses
Tea Length Formal Dresses
Black Dresses
Formal Dress
Junior Summer Dresses
Mother Of Bride Dresses
Long Dresses
Discount Bridesmaid Dresses Online
Red Dress Campaign
Little Girl S Easter Dresses
Easter Dresses For Toddlers
Informal Beach Wedding Dress
Junior Girls Dresses
Ball Dresses
Urban Prom Dresses
Hawaiian Wedding Dresses
Little Black Cocktail Dress

 

Create Date : 05 เมษายน 2553    
Last Update : 5 เมษายน 2553 14:17:03 น.
Counter : 207 Pageviews.  

รักให้เป็น รักยังไง.
ต้องเตือนใจเราเองอยู่เสมอว่า "เราจะรักอย่างมีสติ".... พร้อมด้วยปัญญา


"ความรัก"
ต้องวางอยู่บนรากฐานแห่งความมีสติ
รักอย่างมีปัญญา
เพราะจะทำให้ผู้รักมีความสุข เป็นอิสระ
ไม่มีจิตใจที่คับแคบ
ที่จะผูกมัดรัด "เขา"
เอาไว้เป็นของ "เรา"

คง
ต้องหันกลับมามองความรักกันใหม่...
เริ่มจาก " ใจ" ของเราก่อน
ลองหันกลับมามองตัวเองอย่างจริงใจ
และมีเมตตา ว่าเรา "รัก" ตัวเราเองเป็นหรือเปล่า...

ลอง
มองดูซิว่าเราดูแลกาย จิตและวิญญาณ ของเราดีอยู่หรือไม่...
เราเบียด
เบียนตัวเราเองจนเกิดทุกข์บ้างไหม...

เราต้องเริ่ม "รัก" ตัวเองให้เป็นเสียก่อน...
ถ้า
เรา "รัก" ตัวเรา
เราจะมีเมตาต่อตัวเอง...

เราจะไม่เบียดเบียนหรือทำร้ายใจ
ของเราให้ขุ่นมัว...

แล้วเราจะรักตัวเองอย่างไม่เห็นแก่ตัว
แต่ระมัดระวังใจเราอย่างดี..
ใจอย่างนี้จะเข้มแข็งและมีพลังแห่งความรัก
กว้างขวางยิ่งใหญ่...

ต้องเตือนใจเราเองอยู่เสมอว่า "เราจะรักอย่างมีสติ"....
พร้อมด้วย
ปัญญา จะต้องไม่ติดอยู่ในความหลงไหลไร้สติ...
ที่มุ่งคิดแต่จะให้เขา
กลับมาตอบสนองเรา เราจึงจะมีความสุข...
เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น
เรานั่นเองแหละที่จะเจ็บปวดและเกิดทุกข์...

จงเป็นสุขที่ได้รักเถิด
รักอย่างไม่มีเงื่อนไข...
รักอย่างไม่คิดยึดครองไว้เป็นของตน..
และ
รักอย่างไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน
...

ถ้าทำได้...จะ
เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่...
ไม่คับแคบหากแต่ งดงามอย่างกว้างขวาง ....
ไม่
มีที่สุด...ไม่มีประมาณ.....

"รัก
ใด ยิ่งรัก ยิ่งทุกข์ ตายอยู่บนกองทุกข์ อย่าบุกต่อ
รักใด ยิ่งรัก
ยิ่งหมดทุกข์ เยือกเย็น อยู่เหนือทุกข์ ขอให้รุก ให้ดี..."
บทความจาก
หนังสือ เพื่อนทุกข์ ๒ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
Free TextEditor


Jessica Mcclintock Prom Dresses
Wedding Dress Patterns
Girls Spring Dresses
Spring Party Dresses
Graduation Dresses
Wedding Dresses For Men
Bridesmaids Dresses Cheap
Cheap Medieval Wedding Dresses
Free Dress Patterns
Ladies Night Dress
Discount Prom Dresses
Bridesmaid Dress Online
Cheap Bridesmaid Dresses
Elegant Dresses For Infants
Short Dress
Summer Dress
Inexpensive Prom Dresses
Little Girls Dresses
Party Dress
Juniors Easter Dresses
Revealing Prom Dresses
Bridesmaid Dress
Infant Easter Dresses
Sun Dress
Ladies Sun Dresses
Designer Dresses
Create Your Own Prom Dress
White Dresses
Special Occasion Dress For Plus Size Woman
White Summer Dress
Celebrity Dresses For Sale
Club Dresses
Easter Dresses For Children
Plus Size Maxi Dresses
Modest Wedding Dresses
Evening Dress
Easter Dresses For Women
Victorian Wedding Dresses
Cocktail Dress Designers
Holiday Cocktail Dresses
Designer Dresses Knockoffs
Easter Dresses For Kids
Simple Wedding Dresses
Dress Up Girls
Free Childrens Easter Dress Patterns
Infant Special Occasion Dresses
Informal Wedding Dresses
Plus Size Special Occasion Dresses
Junior Bridesmaid Dresses
Infant Girl Easter Dresses

 

Create Date : 05 เมษายน 2553    
Last Update : 5 เมษายน 2553 13:30:35 น.
Counter : 143 Pageviews.  

เคล็ดลับ ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์หวาย
เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นพวกหวาย
ทำความสะอาดด้วยการใช้แปรงแข็งๆ
 จุ่มน้ำอุ่นผมเกลือขัดถูให้ทั่ว
จะช่วยไม่ให้เหลืองและเก่าไว
ถ้าเป็นพวกพลาสติกให้ล้างด้วยน้ำกับผงซัก
ฟอกธรรมดา
ส่วนที่เป็นโลหะใช้ผ้าชุบน้ำ บิดพอหมาด เช็ดให้ทั่ว

Free TextEditor


Sexy Dress
Spring Dresses For Juniors
Vera Wang Wedding Dresses
Dress For Success
Pageant Dresses
Dress Shoes
Summer Casual Dress
Design Your Own Wedding Dress
Girls Dresses
Golden Globe Look Alike Dresses
All Halle Berry Dresses
Halle Berry Replica Dress
Discount Girls Easter Dresses
Transparent Dresses
Micro Mini Dress
Maxi Dresses
Mother Of The Bride Dress
Beach Casual Wedding Dress
Inexpensive Bridesmaid Dresses
Dress Patterns
Cocktail Dress
Short Dresses
Celebrity Inspired Dresses
Unusual Wedding Dresses
Beach Wedding Dress
Plus Size Formal Dresses
Womens Dresses
Summer Wedding Dresses
Hot Dresses
Black Dress
Bridal Dresses
Dress For A Summer Wedding
Modern Wedding Dresses
Jessica Mcclintock Dresses
Gothic Wedding Dresses
Red Carpet Dresses
Petite Dresses
White Beach Dresses
Mini Dress
Girls Holiday Dresses
Red Dress
Homecoming Dresses
Semi Formal Dresses
Cocktail Dress For Juniors
Plus Size Prom Dresses
Girls Party Dresses
Red Dress Pin
Maternity Dresses
Cheap Formal Dresses
Casual Dresses

 

Create Date : 05 เมษายน 2553    
Last Update : 5 เมษายน 2553 13:00:44 น.
Counter : 212 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  

Valentine's Month


 
tongsehow
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add tongsehow's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.