ทุนรัฐบาลโปรตุเกส 4 ประเภท

ทุนรัฐบาลโปรตุเกส 4 ประเภท
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

รัฐบาลโปรตุเกสมอบทุนศึกษาต่อที่ประเทศโปรตุเกส และเกาะมาเก๊า
โดยมีกำหนดรับสมัคร 2 ช่วง คือ ช่วงกลางปีและช่วงปลายปี
สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เอก และทุนวิจัย
ซึ่งประกอบด้วย

1. Short Term Scholarships
ซึ่งเป็นทุนระยะสั้นเพื่อโอกาสไปศึกษา
หรืออบรมในโปรตุเกส สำหรับเฉพาะผู้ศึกษาในสาขาวิชา
Fine Arts, History, History of Art, Cultural Heritage, Design,
Photography, Architecture, Museology, Conservation และ Restoration
โดยมีเงื่อนไขการให้ทุนว่า หน่วยงานจะออกทุนค่าโดยสารเครื่องบิน
ไป-กลับให้ผู้ได้รับทุน รวมถึงเงินเดือนในช่วงเวลาของทุนที่ได้อีกด้วย

2. Scholarships for Year-long Courses to Develop Knowledge of the Portuguese Language and Culture and Oriental Languages and Cultures
เป็นทุนสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของโปรตุเกส
ที่มหาวิทยาลัยในโปรตุเกส โดยเวลาการศึกษาจะเป็นช่วงภาคการศึกษา
ปรกติของโปรตุเกส โดยมีเงื่อนไขการให้ทุน คือ รัฐบาลจะให้ทุนค่า
ลงทะเบียนเรียนประจำปีตามมาตรฐานของสถาบันของรัฐ
ที่สอนด้านภาษาและวัฒนธรรมโปรตุเกส และให้ทุนค่าโดยสาร
เครื่องบินไปกลับ

3. Scholarships for Artistic Development
เป็นทุนสำหรับผู้ต้องการศึกษาด้านงานฝีมือ และศิลปะในประเทศ
โปรตุเกส ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบทางด้านนี้โดยเฉพาะ
โดยมีเวลาศึกษาประมาณ 12 เดือน ทั้งนี้อาจมีข้อยกเว้นในบางกรณี
ที่ต้องใช้เวลาเพิ่มโดยต้องไม่เกิน 24 เดือน
โดยมีเงื่อนไขการให้ทุนเหมือนกับทุนประเภทที่ 2

4. Scholarships for Doctorates and Master's Degrees
เป็นทุนสำหรับอาจารย์ หรือผู้ทำวิจัย ที่ต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทและเอกตามสาขาการเรียนของผู้ขอรับทุน นอกจากนี้
รัฐบาลยังให้ทุนสำหรับการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาโทและเอกด้วย โดยมีเงื่อนไขการให้ทุนนั้น คือ รัฐบาล
จะให้ทุนในรูปเงินสนับสนุนรายเดือน โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม
และให้ทุนค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานทูตโปรตุเกส
เลขที่ 26 ตรอกกัปตันบุช กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-234-7435
เว็บไซต์: //www.foriente.pt/En/destaques.asp
(เลือกที่เมนู ‘Scholarships’)


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 05 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:58:21 น.
Counter : 669 Pageviews.  

สำนักงาน ก.พ. มอบทุนข้าราชการ ป.โท - เอก

สำนักงาน ก.พ. มอบทุนข้าราชการ ป.โท - เอก
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน
(ทุนพัฒนาข้าราชการ) และทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)
ประจำปีงบประมาณ 2550 รอบที่ 2
จำนวนทุนที่รับสมัคร รวม 83 ทุน
(ซึ่งจะประกอบไปด้วยทุนระดับปริญญาโท และทุนปริญญาเอก)

สำหรับทุนพัฒนาข้าราชการ ให้ส่วนราชการ
ที่ได้รับการจัดสรรทุนเป็นผู้แจ้งรายชื่อ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551
สำหรับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2551
ที่เว็บไซต์: //scholarship.ocsc.go.th
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่
1.ทุนพัฒนาข้าราชการประจำปี 2550 รอบที่ 2
2.ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ( ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) รอบที่ 2


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 03 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:58:31 น.
Counter : 429 Pageviews.  

ธนาคารกรุงไทย ให้ทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2551

ธนาคารกรุงไทย ให้ทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2551
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

ธนาคารกรุงไทย ให้ทุนศึกษาต่อปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2551
จำนวน 12 ทุน ดังนี้

สาขาวิชา Finance จำนวน 3 ทุน
สาขาวิชา Financial Engineering จำนวน 2 ทุน
สาขาวิชา Accounting จำนวน 2 ทุน
สาขาวิชา Marketing จำนวน 2 ทุน
สาขาวิชา Operational Research จำนวน 1 ทุน
สาขาวิชา Business Law จำนวน 1 ทุน
สาขาวิชา Human Resource Management จำนวน 1 ทุน


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
เว็บไซต์: //www.ktb.co.th
หรือ Tel.02-216-2970-8 ต่อ 515

======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 02 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:58:41 น.
Counter : 352 Pageviews.  

เรียนฟรี ป.ตรี-โท ที่ประเทศสาธารณรัฐเชค

เรียนฟรี ป.ตรี-โท ที่ประเทศสาธารณรัฐเชค
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และต้อง
การเรียนต่อในระดับปริญญาโท โดยทางมหาวิทยาลัย Tecnical
University of Liberec ประเทศสาธารณรัฐเชค เปิดโอกาสให้
นักศึกษาไทยสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
เป็นภาษาเชค ได้ (โดยไม่เสียค่าเทอม) ปัจจุบันมีนักศึกษาไทย
เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทั้งหมด 4 คน

แนะนำคณะต่างๆ
ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดสอนใน 6 คณะ ซึ่งได้แก่
คณะวิศวกรรมเครื่องกล (Faculty of Mechanical Engineering)
คณะวิศวกรรมสิ่งทอ (Faculty of Textile Engineering)
คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education)
คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)
คณะแมคคาร์ทอนิค (Faculty of Mechatronics and
Interdisciplinary Engineering Studies)


หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่ง Email ติดต่อ
1. Prof.Dr. Oldrich Jirsak (Vice-rector) รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย
Email: Oldrich.jirsak@tul.cz
2. พี่รัตนพล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาTextile Technology
Email: pholm123@hotmail.com
3. พี่มนัส เป็นนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
Email: manat_swu@yahoo.com
4. พีภูริ์วิสิษฎ์ เป็นนักศึกษา ปริญญาโท สาขา Clothing Technology
Email: puvisit@hotmail.com
5. พี่วีระชัย เป็นนักศึกษาเตรียมภาษาเชค เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
Email: vr_cpk@hotmail.com

เว็บไซต์: //www.tul.cz

ข้อมูลเพิ่มเติม pdf file
001 ประชาสัมพันธ์ ศึกษาต่อ Technical University of Liberec ประเทศสาธารณรัฐเชค.pdf

======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 01 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:58:51 น.
Counter : 543 Pageviews.  

ทุนศึกษาต่อด้านการเกษตรของ SEARCA

ทุนศึกษาต่อด้านการเกษตรของ SEARCA
วันที่ 31 มกราคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
SEARCA หรือ Southeast Asian Regional Center
for Graduates Study and Research in Agriculture
มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหรือโท
ซึ่งต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอก
ทีมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ โดย SEARCA
จะมอบทุนการศึกษา ค่าหนังสือ ทุนวิจัย ค่าประกันภัย
และค่าเครื่องบินเดินทางไป-กลับให้ทั้งหมด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: //web.searca.org/page.asp?id=3&subcat=5&pageid=7
และ //web.searca.org/


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 31 มกราคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:59:01 น.
Counter : 605 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.