รัฐบาลอินโดนีเซีย มอบทุน ปริญญาโท

รัฐบาลอินโดนีเซีย มอบทุน ปริญญาโท
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
Scholarship for Master Degree Programs of the Government
of the Republic of Indonesia 2008
รัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย มอบทุนปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย เป็นเวลา 3 ปี (สำหรับ 1 ปีแรก
จะศึกษาทางด้านภาษาอินโดนีเซีย และการเตรียมตัวเข้าเรียน
ในหลักสูตรปริญญาโท )

สาขาวิชาที่ได้รับทุน
มานุษยวิทยา
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สังคมวิทยา
วิทยาศาสตร์การเกษตร

หลักสูตรการศึกษา
1. ศึกษาภาษาอินโดนีเซีย ระยะเวลา 8 เดือน
2. การเตรียมตัวเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา 4 เดือน
ในระหว่างศึกษาภาษาอินโดนีเซียและการเตรียมตัว เข้าเรียนใน
หลักสูตรปริญญาโท จะได้รับเงินค่าใช้จ่าย จำนวน 1,000,000 รูเปียห์
3. หลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 4 ภาคการศึกษา
ในระหว่างศึกษาในระดับปริญญาโท จะได้รับเงิน
1. เงินค่าใช้จ่ายจำนวน 1,000,000 รูเปียห์
2. เงินค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย จำนวน 300,000 รูเปียห์
3. เงินค่าตำราเรียน จำนวน 200,000 รูเปียห์

เอกสารหลักฐานทั้งหมด จะต้องส่งให้สถานทูตฯ ประจำประเทศไทย
หรือสถานกงสุล ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2551

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
//www.kbri-bangkok.com/about_embassy
/education_ 02.html======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 22 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:56:18 น.
Counter : 422 Pageviews.  

ม.กรุงเทพ มอบทุน ป.โท ตลอดหลักสูตร

ม.กรุงเทพ มอบทุน ป.โท ตลอดหลักสูตร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนากำลังคนเสมอมา
จึงได้จัดโครงการให้ทุนการศึกษาขั้นปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
แก่บุคคลทั่วไป ควบคู่กับโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
(Faculty Development Program) โครงการนี้มุ่งหมายที่จะสรรหาตัวบุคคล
ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ คุณภาพ
และกลับมาเป็นอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย
โดยมีรายละเอียดของการให้ทุนดังนี้

1. ประเภททุน
1.1 หลักสูตรนานาชาติ
สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จำนวน 2 ทุน
1.2 หลักสูตรภาษาไทย
สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) ( เฉพาะภาคปกติ) จำนวน 2 ทุน
สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA - SMEs) จำนวน 1 ทุน
สาขานิติศาสตร์ (LL.M.) จำนวน 1 ทุน
สาขาการจัดการออกแบบภายใน (M.F.A) จำนวน 1 ทุน

วิธีการขอรับทุน
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุน พร้อมแนบหลักฐาน
ณ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 10
ระหว่างวันอังคารที่ 18 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551
เวลา 9.00 – 16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์)
ดุรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์:
//www.bu.ac.th/th/news/26_01_51_education/index2.php

ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนจะได้รับ
1. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาจนจบหลักสูตร
(เฉพาะวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ได้รับทุน) ค่าเล่าเรียนวิชาเสริม
พื้นฐานตามที่จ่ายจริง
2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ตามคุณวุฒิปริญญาตรีของผู้รับทุนหรือตาม
อัตราที่ได้รับอยู่ก่อนได้รับทุนกรณีผู้รับทุนเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย)
3. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ปีละ 8,000 บาท
4. ค่าทำวิทยานิพนธ์ 8,000 บาท (เฉพาะผู้รับทุนที่ทำวิทยานิพนธ์)
5. ค่าปกเสื้อครุย (Hood) และค่าเสื้อครุย (Gown)
6. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน US$ 1,500)
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา
ตามที่กำหนดในหลักสูตร ตามที่จ่ายจริง


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 21 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:56:30 น.
Counter : 522 Pageviews.  

ทุนการศึกษา ป.ตรี ที่ม.เกษตรศาสตร์

ทุนการศึกษา ป.ตรี ที่ม.เกษตรศาสตร์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการ
“นำร่องประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ด้วยการสอบชิงทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะจบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และ
มีความสนใจในการศึกษาด้านการเกษตร โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 หรือมีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
(วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และวิชาคณิตศาสตร์)
มากกว่าหรือเท่ากับ 2.75 ซึ่งจะมีการสอบชิงทุนการศึกษา
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 ตึกคณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 09.30 – 12.00 น.
วันที่ 8 มีนาคม 2551 โดยการสอบมี 5 รายวิชา คือ
คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และ
ความถนัดทางด้านการเกษตร

น้องๆ ที่สนใจสามารถรับเอกสารใบสมัครได้ด้วยตนเอง
ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร
โทร. 02-579-0588, 02-579-6130-1 ต่อ 114
หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์: //www.agr.ku.ac.th
และจะต้องส่งใบสมัครพร้อมลงทะเบียน เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย
ส่งถึง งานบริการการศึกษาคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในจดหมาย ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551

โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ที่คณะเกษตร
หรือผ่านทางเว็บไซต์: //www.agr.ku.ac.th
ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป
สำหรับผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
การได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท เมื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 20 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:56:41 น.
Counter : 427 Pageviews.  

กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกมอบทุนการศึกษาต่างประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกมอบทุนการศึกษาต่างประเทศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงาน ก.พ. และศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) จะให้ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา
ไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา
ในระดับท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างสรรค์
สังคมแห่งการเรียนรู้ จึงประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทและจำนวนทุน
1.1 ทุนการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน
เพื่อศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร์ 5 ทุน และมาเลเซีย 5 ทุน
ในสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว โภชนาการ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
ช่างยนต์ ช่างโยธา ช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง
และการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.2 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน
เพื่อศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย 3 ทุน อินเดีย 3 ทุน และอียิปต์ 4 ทุน
ในสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science) วิศวกรรมศาสตร์ Petroleum Engineering เศรษฐศาสตร์มหภาค
Islamic Finance คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ อาหรับและอิสลาม
(อัลกุรอ่านและชุนนะห์/ ดะวะห์และพัฒนาสังคม/ กฎหมายอิสลาม
เศรษฐศาสตร์อิสลาม)
1.3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน
เพื่อศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย หรืออินเดีย ในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
(Basic Science) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) เกษตรศาสตร์
อาหรับและอิสลามศึกษา ( อัลกุรอ่านและชุนนะห์/เศรษฐศาสตร์อิสลาม)
1.4 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน
เพื่อศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ หรืออียิปต์
ในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science) วิทยาศาสตร์ประยุกต์
(Applied Science) อาหรับและอิสลามศึกษา

วิธีการสมัคร
3.1 ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หรือสำเนา
ใบสมัครได้จากเว็บไซด์: //www.bic.moe.go.th
3.2 ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
และถูกต้อง ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และส่งใบสมัครได้ที่
ศูนย์อำนวยการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ถนนสุขยางค์ อ. เมือง จ. ยะลา
รหัสไปรษณีย์ 95000

หรือสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 319
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10300
โทรศัพท์ 02-628-5646 ต่อ 113

กำหนดสิ้นสุดวันรับสมัครวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 19 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:56:52 น.
Counter : 518 Pageviews.  

ทุนก.พ.คัดมอบ 20 ทุนผู้บริหารระดับสูง

ทุนก.พ.คัดมอบ 20 ทุนผู้บริหารระดับสูง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
สำนักงาน ก.พ.จัดสรรทุนฝึกอบรมสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง
ประจำปีงบประมาณ 2551 จำนวน 20 ทุน ในหลักสูตรด้านการบริหาร
และการพัฒนาผู้บริหารของสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะทางการบริหารของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ระดับ 9 ขึ้นไป ให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2551

1.จำนวนทุนที่จัดสรร
ทุนฝึกอบรมสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง จำนวน 20 ทุน

2.การรับสมัครคัดเลือก
2.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2551
2.2 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ต้องสมัครไปยังสถาบัน
ที่จัดอบรมตามหลักสูตรที่ ก.พ. กำหนดในต่างประเทศ
2.3 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนต้องได้รับการตอบรับจากสถาบัน
ให้เข้าอบรมตามหลัก สูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงจะยื่นเอกสาร
และหลักฐานการสมัคร
2.4 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุน Download ใบสมัคร
และแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. ที่ //www.ocsc.go.th
2.5 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนต้องยื่นใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน
การสมัครทางE-mail ไปที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
สำนักงาน ก.พ. ที่ y-exec_scholarship@ocsc.go.th โดยระบุใน
Subject ว่า
“สมัครทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง” ดังนี้
(1) หนังสือตอบรับให้เข้าอบรมในสถาบันในต่างประเทศตามหลักสูตร
ที่ ก.พ.กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
(2) แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนสำหรับการ
เตรียมผู้บริหารระดับสูง
(3) หนังสืออนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด
(ยกเว้นกรณีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ได้รับทุน)

การรับสมัครจะถือวันที่ที่ส่ง E-mail ต้นทางเป็นสำคัญ E-mail
ที่ส่งหลังวันที่ 18กรกฎาคม 2551 จะไม่รับสมัคร สำนักงาน ก.พ.
จะตอบรับการสมัครทาง E-mail ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันสมัคร
กรณีที่ไม่ได้รับการตอบรับภายในกำหนด
ขอให้ติดต่อโดยตรงทางโทรศัพท์ 02-547-1116
หรือ 02-547-1908
2.6 ผู้สมัครต้องส่งต้นฉบับเอกสารการสมัครไปที่ กลุ่มงานสรรหา
และเลือกสรรผู้รับทุนและผู้มีศักยภาพ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ภายใน 10 วัน หลังจากส่งเอกสารการสมัครทาง E-mail======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 12 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:57:03 น.
Counter : 357 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.