ICT ม.มหิดล สอบตรงพร้อมมอบทุนการศึกษา

ICT ม.มหิดล สอบตรงพร้อมมอบทุนการศึกษา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครสอบตรง (ครั้งที่ 2) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ICT
(นานาชาติ) โดย มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีจำนวนหลายทุน
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
ประมาณภาคการศึกษาละ 48,000 บาท

ซึ่งหลักสูตรมีสาขาวิชาเฉพาะให้เลือก 4 สาขา คือ
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
2. ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา
(Databases and Intelligent Systems)
3. ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E– Business Systems)
4. ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2551
(สมัครผ่านระบบออนไลน์ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2551)

พิเศษ สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ ICT Junior Camp
สอบถามเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ICT
โทร. 02-849-6399

สนใจติดต่อที่ :
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 อำเภอพุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร. 02-849-6399 โทรสาร 02-849-6099

หรือ
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2354-4333 โทรสาร 0-2354-7333
หรือเว็บไซต์: //www.sc.mahidol.ac.th/sccs
E-mail : sccs@mahidol.ac.th


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 28 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:55:20 น.
Counter : 354 Pageviews.  

สถาบันการศึกษานานาชาติและ อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์ มอบทุนการศึกษา

สถาบันการศึกษานานาชาติและ อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์ มอบทุนการศึกษา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) และ อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์
(EAST-WEST CENTER) เปิดรับใบสมัครทุนการศึกษาระยะสั้น
อบรมความเป็นผู้นำ ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในเดือนสิงหาคม 2009 กิจกรรมรวมไปถึง การเข้าห้องเรียน
การสัมมนา การทำงานกลุ่ม และ ทัศนศึกษา ร่วมกับผู้สมัครที่
ได้รับการคัดเลือกจากชาติอื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

คุณสมบัติ
1. คะแนนเฉลี่ยรวม GPA ระดับปริญญาตรี 4 ปี
(หรือคะแนนเฉลี่ยรวมในการศึกษาปีที่ 3 และ 4) ไม่ต่ำกว่า 3.0
2. ผลการสอบ TOEFL ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 213
หรือ TOEFL 550 ระบบสอบในกระดาษคำตอบ
หรือ 89-90 สำหรับระบบอินเตอร์เน็ต
หรือ IELTS 6

ระยะเวลาการให้ทุน
อีสต์เวสต์เซ็นเตอร์ (EAST-WEST CENTER)
มอบทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 5 เดือน หรือ 9 เดือน

สอบถามรายละเอียดและการสมัคร ได้ที่
คุณปนุท ชวาลกุล เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา
สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) ชั้น6 อาคารมณียา
518/3 ถ.เพลินจิต กทม. 10330
โทร: 02-652-0653 ต่อ 119 E-Mail: panut@bkk.iie.org
เว็บไซต์: //education.eastwestcenter.org/aplp

เปิดรับสมัครถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2551


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 27 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:55:33 น.
Counter : 397 Pageviews.  

ศาลยุติธรรมให้ทุนบุคคลทั่วไป

ศาลยุติธรรมให้ทุนบุคคลทั่วไป
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ ได้เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม
ไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2551(ทุนบุคคลทั่วไป)
จำนวน 2 ทุน โดยเป็นทุนศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่ง คือ กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือกฎหมายภาษีอากร
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551

ข้อผูกพันในการรับทุน
1.ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการที่สำนักงาน
ศาลยุติธรรมกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
2.กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้
กับสำนักงานศาลยุติธรรม นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น

คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัครสอบ
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราชการศาลยุติธรรมตามระเบียบ
คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม
2.เป็นผู้ได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
3.เป็นผู้สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทย
4.เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
5.ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจากแหล่งทุนอื่นใด
6.เป็นผู้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
-TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based)
หรืออย่างน้อย 550 คะแนน
(Paper-based) หรืออย่างน้อย 79 - 80 คะแนน (Internet-based)
หรือ -IELTS อย่างน้อย 6 คะแนน
โดยผลการทดสอบดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร

การสมัครและการประกาศผล
-ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครและเอกสารอันเป็นหลักฐานต่อกองการต่างประเทศ
สำนักงาน ศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2551
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551

======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 26 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:55:48 น.
Counter : 434 Pageviews.  

ม.สงขลา มอบทุนปริญญาเอก เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

ม.สงขลา มอบทุนปริญญาเอก เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.comคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลามอบทุนการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ต่างประเทศตามโครงการพัฒนาอาจารย์
สาขาบริหารธุรกิจและสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2551

สาขาวิชาที่รับสมัคร
สาขาบริหารธุรกิจและสาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติเฉพาะ
ทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต่างประเทศ ประเภททุน
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ต้องเป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศที่รับรองโดยสำนักงาน

สนับสนุนทุนเป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา โดยสนับสนุนแบบเหมาจ่าย
ทุนละ 2,000,000 บาท และสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างที่พัก
ของผู้รับทุน ไปยังเมืองที่ศึกษา ณ ต่างประเทศ รวมทั้งค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมวีซ่า จำนวน 1 เที่ยว

ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีผลคะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 550
หรือผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 หรือการทดสอบ
ภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล
ซึ่งสามารถนำผลคะแนนมาเทียบเคียงกับคะแนน TOEFL ได
การสมัครและสอบถามรายละเอียด

สมัครขอรับทุนได้ตลอด ปี 2551 โดยสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

นางโสภา อุไรรัตน์
ปณ.คอหงส์
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90112
โทร: 07-428-7827, 07-428-7823
โทรสาร: 07-421-2818

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ : //www.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=
view&id=1400&Itemid=26======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 24 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:55:58 น.
Counter : 387 Pageviews.  

ทุนสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2551

ทุนสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2551
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
คณะอนุกรรมการดำเนินการเรื่องการให้ทุนสำนักงานศาลยุติธรรม
เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้เปิดรับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาระดับปริญญาโท
ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2551 จำนวน 8 ทุน ตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551

เป็นทุนสำหรับข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม จำนวน 6 ทุน
โดยเป็นทุนศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
กฎหมายลักษณะละเมิดที่เกี่ยวกับ Product Liability
กฎหมายตลาดเงินและตลาดทุน
กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
กฎหมายวิธีพิจารณาความ
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา

เป็นทุนสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 2 ทุน
โดยเป็นทุนให้ศึกษาในวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
การวิจัยในกระบวนการยุติธรรม
การประชาสัมพันธ์
กฎหมายมหาชน

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ
1.เป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมตั้งแต่ตำแหน่งผู้พิพากษา
ศาลชั้นต้นขึ้นไป หรือข้าราชการศาลยุติธรรมที่ดำรงตำแหน่งใน
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป
2.รับราชการในตำแหน่งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีในวันปิดรับสมัคร
3.เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
4.ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจากแหล่งทุนอื่นใด
5.ไม่เคยได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากต่างประเทศไม่ว่าสาขาใด
6.หากเคยได้รับทุนไปฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ
จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีในวันปิดรับสมัคร
7.เป็นผู้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
-TOEFL อย่างน้อย 190 คะแนน (Computer-based) หรืออย่างน้อย 520 คะแนน (Paper-based) หรืออย่างน้อย 68 คะแนน (Internet-based) หรือ
-IELTS อย่างน้อย 5.5 คะแนน หรือ
-CU TEP อย่างน้อย 520 คะแนน หรือ
-TU GET อย่างน้อย 520 คะแนน

การสมัครและการสอบ
1.ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครและเอกสารอันเป็นหลักฐานต่อกองการต่างประเทศ
สำนักงานศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-30 พฤษภาคม 2551
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 7 กรกฎาคม 2551
3.สอบข้อเขียนในวันที่ 18 กรกฎาคม 2551
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 สิงหาคม 2551
5.สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 สิงหาคม 2551
6.ประกาศผลการสอบแข่งขันในวันที่ 26 สิงหาคม 2551
คำวินิจฉัยของอนุกรรมการฯ ตามประกาศนี้ให้ถือเป็นที่สุด


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 23 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:56:09 น.
Counter : 424 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.