ม.ศรีปทุมมอบ 35 ทุนเด็กเก่ง

ม.ศรีปทุมมอบ 35 ทุนเด็กเก่ง
วันที่ 5 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุนส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ ระดับม.6 และปวช. ประจำปีการศึกษา 2551
ระดับปริญญาตรี จำนวน 35 ทุน แบ่งเป็นทุนเพชรศรีปทุม
ระดับปริญญาตรี 25 ทุน และทุนผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านสิ่งประดิษฐ์ ระดับปริญญาตรี 10 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนเพชรศรีปทุม
ต้องสำเร็จการศึกษาระดับม.6 ผลการเรียนสะสม 3.00 ขึ้นไป
สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนความสามารถพิเศษ
ด้านสิ่งประดิษฐ์ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6
หรือ ปวช. ผลการเรียนสะสม 2.75 ขึ้นไป
มีผลงานด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยศึกษาในระดับ
อุดมศึกษามาก่อน ผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนจะได้รับการยกเว้น
ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
หากมีผลการเรียนดีและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
จะได้รับพิจารณาเพื่อได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกต่อไป

กำหนดรับสมัครจนถึงวันที่ 13 มี.ค. และสอบข้อเขียน 16 มี.ค.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานทุนการศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร.02-561-2222 ต่อ 2229-30
เว็บไซต์: //www.spu.ac.th

======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 05 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:54:31 น.
Counter : 352 Pageviews.  

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์คัดมอบ ระดับป.ตรี-โท 60 ทุน

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์คัดมอบ ระดับป.ตรี-โท 60 ทุน
วันที่ 4 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท พร้อมคัดมอบทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2551 รวม 60 ทุน มูลค่าทุนละ 40,000-50,000 บาท
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551

คุณสมบัติทั่วไป
-จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ สายศิลป์
เกรดเฉลี่ย 3.50 ยกเว้นการสอบข้อเขียน
คุณสมบัติเฉพาะคณะศิลปศาสตร์
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ สายศิลป์
หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 3.00 ยกเว้นการสอบข้อเขียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา เปิดสอน
-วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก
-วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา
-วิชาเอกจิตวิทยาองค์กร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปิดสอน
-วิชาเอกภาษาอังกฤษ

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
-สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รับผู้จบการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
-สาขาวิชาการพยาบาลขั้นสูง/การพยาบาลเฉพาะทาง
รับผู้จบการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
-กลุ่มวิชาจิตวิทยาสุขภาพและชุมชน
-กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2675-5304-12
หรือที่เว็บไซต์: //www.slc.ac.th

======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 04 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:54:40 น.
Counter : 391 Pageviews.  

สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย มอบทุนวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย มอบทุนวิจัย
วันที่ 2 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) หน่วยงานให้ทุนวิจัยของรัฐ
เปิดรับโจทย์ปัญหาเทคนิคอุตสาหกรรมจากภาคเอกชนเพื่อประสาน
และให้ทุนวิจัยกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ แก้โจทย์ของท่าน
โดยที่ท่าน ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ประการใดเพียงแค่ท่านส่งโจทย์มายังเราที่ //www.irpus.org/ipus1

บริหารโครงการโดยสำนักงานโครงการ IRPUS ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 6 ปี
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 660 ราย และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา
กว่า 800 ท่าน มีทุนอุดหนุนวิจัย 100,000 บาท/โครงงาน
ซึ่งมีผู้ได้รับทุนกว่า 1,000 ทุน ในปีนี้ สำนักงานโครงการ IRPUS
ได้เปิดรับข้อเสนอโครงงานรอบแรก เพื่อขอรับทุนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2551 และรอบสอง
ในวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2551 นี้

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานโครงการ IRPUS
โทร.02-409-6040 โทรสาร 02-872-8300
E-mail: irpus@irpus.org หรือที่เว็บไซต์: //www.irpus.org


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 02 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:54:50 น.
Counter : 411 Pageviews.  

ทุนการศึกษา องค์การยูเนสโก

ทุนการศึกษา องค์การยูเนสโก
วันที่ 1 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

องค์การยูเนสโก ประกาศให้ทุนภายใต้โครงการ
UNESCO Fellowships Programme in support
of Programme Priorities ประจำปี 2008-2009 (2551-2552)
โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีขึ้นไป
เข้ารับการอบรม ทำวิจัย เพิ่มทักษะ หรือทบทวน
หลักสูตร Graduate สาขาที่สมัครเรียน

ผู้สมัครต้องเลือกสาขาวิชาเรียนให้สอดคล้องกับโครงการ
และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยมีลำดับความสำคัญ
ในทั้ง 5 โครงการของยูเนสโก ดังนี้
1. การศึกษา
2. วิทยาศาสตร์
3. สังคมศาสตร์
4. วัฒนธรรม
5. สื่อสารมวลชนและสารสนเทศ

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมายัง
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยยูเนสโก

ภายในวันที่ 11 เมษายน 2551
หมายเลขโทรศัพท์
02-628-5646
02-628-5648
02-281-6370 ต่อ 116 และ 118
หรือเว็บไซต์ :
//www.moe.go.th/new_site/node/ 20/238/news_sec_detail/ 6305


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 01 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:55:00 น.
Counter : 374 Pageviews.  

วิศวะฯธรรมศาสตร์ มอบทุนเรียนดี

วิศวะฯธรรมศาสตร์ มอบทุนเรียนดี
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) มอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุน
การเรียนของเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ที่สนใจเรียนต่อด้านวิศวกรรม
โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 6 มีนาคม 2551 ผู้ที่เคยเป็นตัวแทน
ของโรงเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ของมูลนิธิ สอวน.ค่าย 2
มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียน

โครงการจะพิจารณามอบทุนให้กับผู้ที่สอบข้อเขียนได้คะแนนไม่น้อย
กว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้และสำหรับผู้ที่เคยเป็นตัวแทนของโรงเรียน
ในการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติหรือ
เคยผ่านค่ายของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ค่าย 2
จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการสอบข้อเขียน ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณา
ให้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ตลอดการเรียนชั้นปีที่ 1 อีกทั้งถ้ามีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่น้อยกว่า 3.00 ก็มีโอกาสจะได้รับทุนต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาด้วย

สำหรับนักเรียนผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครภายในวันที่ 6 มีนาคม 2551
และสอบข้อเขียนในวันที่ 22มีนาคม พ.ศ. 2551
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โครงการ TEP และ TEPE
โทรศัพท์ 02-564-3001- 9 ต่อ 3027- 8, 3196

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
ทีมประชาสัมพันธ์โครงการฯ
คุณณัฐกานต์ ศรีสุทัศน์ คุณสุภิลักษณ์ อิสระนรารักษ์
Professional Media Business Co., Ltd.
Tel: 02-934 6718 # 16 Fax: 02-934 6720
Mobile: 085-812-9393, 081-836 1807


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 29 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:55:11 น.
Counter : 348 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.