รัฐบาลสโลวัค มอบทุน ป.ตรี-โท-เอก

รัฐบาลสโลวัค มอบทุน ป.ตรี-โท-เอก
วันที่ 22 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
รัฐบาลสาธารณรัฐสโลวัค มอบทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2551-2552
ในหลักสูตรที่เป็นภาษาสโลวัค แก่นักเรียนไทย จำนวน 1 ทุน
โดยมีคณะวิชาให้เลือกดังนี้
สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
วิทยาศาสตรธรรมชาติ
นิเวศน์วิทยาและสิ่งแวดล้อม
สถาปัตยกรรม
วิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เกษตรศาสตร์
วนอุทยาน
แพทย์ศาสตร์
สัตวแพทย์ศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุระหว่าง 18-26 ปี และมีความรู้
ทางด้านภาษาสโลวัค โดยทุนการศึกษาดังกล่าว
จะคลอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าที่พักและอาหาร
รวมทั้งค่าเล่าเรียน ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบ
ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศเอง
สามารถดูรายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: //www.minedu.sk
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครไปที่
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com


 

Create Date : 22 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:44:11 น.
Counter : 322 Pageviews.  

ทุนปูนซิเมนต์ไทยคัดมอบนักศึกษา ป.ตรี-โท

ทุนปูนซิเมนต์ไทยคัดมอบนักศึกษา ป.ตรี-โท
วันที่ 21 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
มูลนิธิซิเมนต์ไทย (Siam Cement Foundation) เปิดรับสมัคร
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาในประเทศกลุ่มอาเซียน
ที่มีผลการเรียนดี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ในประเทศไทย พร้อมเปิดโอกาสให้ร่วมฝึกงานกับธุรกิจ
ของเครือซิเมนต์ไทย (SCG)

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ
วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ รวมทั้งทุนการศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (MAIDS) สำหรับข้าราชการ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของไทย
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
พร้อมกันนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านี้ฝึกงานระหว่างเรียน
ทุนการศึกษาดังกล่าว ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
ประกันสุขภาพ

คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับทุนระดับปริญญาตรี
1.กำลังศึกษา ระดับเกรด 12 หรือ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
และมีผลการเรียนดี
2.มีความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สำหรับผู้ที่จะขอรับทุนระดับปริญญาโท จะต้องมีคุณสมบัติคือ
1.เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และมีผลการเรียนเฉลี่ย
อย่างน้อย 3.00 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา
และมีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความสนใจศึกษาต่อ ในสาขาเทคโนโลยีทางการกระดาษ
ระบบการผลิต การบริหารจัดการข้อมูล
หรือ วิศวกรรมศาสตร์สาขาเคมี

สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่
//www.scg.co.th และ //www.scgfoundation.org
โดยกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551
สำหรับข้าราชการในประเทศกลุ่มอาเซียนสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับโครงการปริญญาโท
สาขาการการพัฒนาระหว่างประเทศ (MAIDS)
ได้ที่ //www.scgfoundation.org
และ //www.ids.polsci.chula.ac.th
ทั้งนี้เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจาก ผู้ที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสาขาสังคมศาสตร์ และมีประสบการณ์
การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
โดยสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com


 

Create Date : 21 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:44:23 น.
Counter : 736 Pageviews.  

กรมการศึกษามณฑลยูนาน มอบทุนการศึกษา ป.ตรี-โท-เอก

กรมการศึกษามณฑลยูนาน มอบทุนการศึกษา ป.ตรี-โท-เอก
วันที่ 20 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
ด้วย กรมการศึกษามณฑลยูนาน (Yunnan Provincial
Department of Education ) ได้เปิดรับสมัครนักเรียน
และนักศึกษา จากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ไทย กัมพูชา
ลาว พม่า และเวียดนาม ที่สนใจขอรับทุนการศึกษา
รัฐบาลมณฑลยูนาน ประจําปี 2551 – 2552 เพื่อศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือหลักสูตรฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย
ในมณฑลยูนาน ที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 13 แห่ง
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551

ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สมัคร ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมใบสมัครขอรับทุน
(เอกสารแนบ) ไปยังมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย
ในมณฑลยูนานที่เข้าร่วมโครงการ ไม่เกิน 2 แห่งโดยตรง
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551
2. มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยจะแจ้งผลให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ทางโทรศัพท์ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 และ จะจัดส่ง
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาโดยตรงภายในวันที่
31 กรกฎาคม 2551

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ :
//www.mfa.go.th/web/ 2178.php?id= 3887
======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com


 

Create Date : 20 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:44:33 น.
Counter : 397 Pageviews.  

ทุนป.โท-เอก ทุนไปเยอรมัน วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร

ทุนป.โท-เอก ทุนไปเยอรมัน วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร
วันที่ 19 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษา 7 สาขา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

1. วิศวกรรมเครื่องกลเน้นการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
2. วิศวกรรมยานยนต์
3. วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
4. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
5. วิศวกรรมโทรคมนาคม
6. วิศวกรรมการผลิต
7. วิศวกรรมระบบซอฟแวร์

ทุกหลักสูตร สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย และศาสตราจารย์
จากมหาวิทยาลัยอาเค่น ประเทศเยอรมนี
และมีโอกาสได้รับทุน ไปฝึกงานและทำวิทยานิพนธ์ ณ ประเทศเยอรมัน
หรือประเทศอื่นๆ

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-5867805, 02-9135805, 02-9132500 ต่อ 2902, 2907
tggs@kmutnb.ac.th
หรือที่เว็บไซต์: //www.tggs.rwth-aachen.de======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 19 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:44:43 น.
Counter : 592 Pageviews.  

ทุน ป.โท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.ธรรมศาสตร์

ทุน ป.โท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.ธรรมศาสตร์
วันที่ 18 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ประกาศรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเคมี โครงการปกติประจำปีการศึกษา 2551
ผู้ได้รับทุนมีโอกาสได้ทุนสูงสุดเฉลี่ยเดือนละ 8,000 บาทตลอด 2 ปี
โดยได้รับทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนตลอด 2 ปีด้วย
(หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2551)

รายละเอียดของการให้ทุน
1. นักศึกษาปริญญาโทรหัส 2551 ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุน
TA ในขณะที่ศึกษาอยู่ปีที่ 1 (ในจำนวนนี้ บางคนจะได้รับทุนช่วย
เหลือค่าเล่าเรียนตลอด 2 ปีด้วย) และมีสิทธิ์ได้รับทุน RA
ในขณะที่ศึกษาอยู่ปีที่ 2 (ต้องเรียน course work จบแล้ว)
2. ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจะใช้คะแนนสอบเข้า ผลการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี และคุณสมบัติประกอบอื่นๆ เป็นข้อมูล
ในการพิจารณาตัดสินว่านักศึกษาผู้ใดเป็นผู้ที่จะได้รับทุน TA
และทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน และจะประกาศผลการคัดเลือก
ทางเว็บไซด์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมีก่อนวันขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา และผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
3. เมื่อขึ้นศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะได้รับทุน RA ถ้าเลือก
ทำวิจัยกับอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดสรรทุน RA ให้

รายละเอียดของแต่ละทุน
- ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียน (จำนวนไม่เกิน 2 ทุนต่อรุ่น)
เป็นทุนให้เปล่าสำหรับช่วยเหลือค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษา
ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 ภาคการศึกษา ๆ ละไม่เกิน
30,000 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา
ในแต่ละภาคการศึกษา (จ่ายตามที่จ่ายจริง)

- ทุน TA (จำนวนไม่เกิน 7 ทุนต่อรุ่น)
เป็นทุนผู้ช่วยสอน ผู้ได้รับทุนต้องทำหน้าที่ช่วยเหลืออาจารย์
ในการสอนในด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจการบ้าน การให้คำปรึกษา
กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีปัญหาเรื่องการเรียน
การช่วยคุมวิชาปฏิบัติการ การช่วยคุมสอบย่อย เป็นต้น
จะได้รับเงินเดือน ๆ ละ 12,000 บาท ภาคการศึกษาละ 4 เดือน
(เฉลี่ย 8,000 บาท/เดือน เมื่อคิดตลอดทั้งปี)

- ทุน RA (จำนวนไม่เกิน 7 ทุนต่อรุ่น)
เป็นทุนผู้ช่วยวิจัย เป็นทุนให้เปล่าจำนวน 8,000 บาท/เดือน
ตลอด 1 ปี สำหรับนักศึกษาที่ได้รับเลือกให้ทำวิทยานิพนธ์
กับอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดสรรทุน RA ให้

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่
ผศ. ดร. พงศ์ธร ธูปะเตมีย์
(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
pongtorn@engr.tu.ac.th
โทรศัพท์ 02-564-3002ถึง9 ต่อ 3128 หรือ 3120
หรือ 3040 หรือ 087-500-4700
หรือ 085-042-0529======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com


 

Create Date : 18 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:44:55 น.
Counter : 481 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.