ธ.อาคารสงเคราะห์ มอบทุน ป.โท สหรัฐอเมริกา – วันที่ 2

ธ.อาคารสงเคราะห์ มอบทุน ป.โท สหรัฐอเมริกา – วันที่ 2
วันที่ 3 เมษายน 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลภายนอกเพื่อรับทุนธนาคารฯไปศึกษาระดับปริญญาโท
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้กำหนดหลักสูตรและวิธีดำเนิน
การเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ทุนที่รับสมัคร จำนวน 2 ทุน เป็นทุนเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี
การตลาด การเงินการธนาคาร) ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย
ด้านการบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไม่ต่ำกว่า 3 ในระบบหน่วยกิต
เป็นผู้มีอายุนับถึงวันเปิดรับสมัคร ไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์
ในกรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนมีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
ตามเกณฑ์ Paper – Based (237 จาก 300 คะแนนตามเกณฑ์
Computer – Based) สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
จะต้องมีผลการสอบ GMAT ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
และผู้ที่ศึกษาใน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
จะต้องมีผลการสอบ GRE ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน
( ในหมวดภาษา และคณิตศาสตร์) ทั้งนี้ โดยนำผลการสอบมาแสดงด้วย
และ/หรือ มีหลักฐานตอบรับเข้าศึกษา หรือกำลังศึกษา ในมหาวิทยาลัย
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ในอันดับ Top 50 ตามสาขา
วิชาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัคร
ผู้สมัครต้องมากรอกใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
ส่วนบริหารการเรียนรู้ฝ่ายบริหารและ พัฒนาองค์กร
ชั้น 14 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
เลขที่ 63 ถนนพระรามที่ 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551
ระหว่างเวลา 09.00 น. - 15.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

การคัดเลือก
ธนาคารฯ จะติดประกาศ / แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน และพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรม
การการศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หลังจากที่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนแล้ว
ธนาคารจะติดประกาศแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเพื่อทราบ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ :
//www.ghb.co.th/th/news/News_detail.asp?l=th&NewsID=160

======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 03 เมษายน 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:40:41 น.
Counter : 273 Pageviews.  

ธ.อาคารสงเคราะห์ มอบทุน ป.โทในประเทศ – วันที่ 1

ธ.อาคารสงเคราะห์ มอบทุน ป.โทในประเทศ – วันที่ 1
วันที่ 2 เมษายน 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท
ภายในประเทศ โดยได้กำหนดหลักสูตรและวิธีดำเนินการ
เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ทุนที่รับสมัคร จำนวน 3 ทุน โดยแยกเป็นหลักสูตรภาษาไทย
จำนวน 1 ทุน และหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ทุน
เพื่อศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้
ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร
หรือ สาขาวิชาหลักของการบัญชี การตลาด และการเงินการธนาคาร
ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะสาขา MIS
(Management Information System)
ด้านกฎหมาย
ด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านตรวจสอบ
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สถาบันการศึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรับสมัคร
ผู้สมัครต้องมากรอกใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
ส่วนบริหารการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
ชั้น 14 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่
เลขที่ 63 ถนนพระรามที่ 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2551
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

การคัดเลือก
ธนาคารฯ จะติดประกาศ / แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน และพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรม
การการศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หลังจากที่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนแล้ว ธนาคารจะติดประกาศ
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเพื่อทราบ


รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ :
//www.ghb.co.th/th/news/News_detail.asp?l
=th&NewsID=161


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 02 เมษายน 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:40:51 น.
Counter : 432 Pageviews.  

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ มอบทุน ป.โท-เอก ปี 09

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ มอบทุน ป.โท-เอก ปี 09
วันที่ 1 เมษายน 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศรับสมัครผู้รับทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์
เพื่อศึกษา ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
โดยมีทั้งทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้การพิจารณาของ The Netherlands Organization for International
Cooperation หรือ Nuffic โดยทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ดังกล่าวมีชื่อว่า
Netherlands Fellowship Programmes หรือ NFP
สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ (สอท.เนเธอร์แลนด์) ประจำประเทศไทย
ขอให้สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.)
รับผิดชอบในการเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุนและส่งใบสมัครของผู้สมัคร
จากภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจให้ สอท.เนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
พิจารณา ส่วนผู้สมัครจากภาคเอกชน หน่วยงานเสนอชื่อและ
ส่งใบสมัครให้ สอท.เนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทยพิจารณาโดยตรง

ทุนระดับปริญญาโท
คุณสมบัติผู้สมัคร
-กรอกใบสมัครระดับปริญญาโทของ NFP ครบถ้วนสมบูรณ์
และส่งมอบเอกสารหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมดให้สถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลเนเธอร์แลนด์เรียบร้อย
-ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครขอทุน NFP ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ และส่ง
ใบสมัครพร้อมกับเอกสารหลักฐานที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
ต้องการก่อนถึงกำหนดเส้นตายการสมัคร สำหรับใบสมัครขอทุนดังกล่าว
สามารถขอรับได้จากสถานทูต หรือสถานกงสุล
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์: //www.nuffic.nl/nfp
-แสดงหลักฐานว่ามีทักษะทางการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
เป็นอย่างดี ผู้สมัครซึ่งมีความรู้ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษา
อังกฤษต้องส่งหลักฐานประกอบ เช่น IELTS (คะแนนอย่างต่ำ 6.0)
หรือ TOEFL (คะแนนอย่างต่ำ 550 สำหรับข้อสอบข้อเขียน)

การสมัครและกระบวนการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครขอทุน NFP ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ และส่ง
ใบสมัครพร้อมกับเอกสารหลักฐานที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
ต้องการก่อนถึงกำหนดเส้นตายการสมัคร สำหรับใบสมัครขอทุนดังกล่าว
สามารถขอรับได้จากสถานทูต หรือสถานกงสุล
หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์: //www.nuffic.nl/nfp

ทุนระดับปริญญาเอก

ขั้นตอนสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของเนเธอร์แลนด์
1) การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจะกระทำเป็นตัวบุคคล
คณะกรรมการอาวุโสของสถาบัน หรือคณะกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับ
ปริญญาเอกคือผู้ตัดสินว่าจะรับผู้สมัครเข้าศึกษายังสถาบันนั้น ๆ หรือไม่
2) หลังจากได้รับการยอมรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
ผู้สมัครขอทุนอาจส่งเรื่องขอทุนเรียนปริญญาเอกของ NFP
พร้อมกับหลักฐานที่จำเป็นผ่านทางสถานทูตเนเธอร์แลนด์
หรือสถานกงสุลเนเธอร์แลนด์ในประเทศของตน
3) สถานทูตหรือสถานกงสุลจะตรวจสอบใบสมัครและหลักฐาน
การสมัครตามเกณฑ์ที่กำหนด


ระยะเวลาสมัคร
ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2008

======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com


 

Create Date : 01 เมษายน 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:41:03 น.
Counter : 537 Pageviews.  

ฟูลไบรท์มอบทุนป.เอก สาขาวิทยาศาสตร์ – วันที่ 3

ฟูลไบรท์มอบทุนป.เอก สาขาวิทยาศาสตร์ – วันที่ 3
วันที่ 30 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
International Fulbright Science and Technology Award Program
เป็นทุนระดับปริญญาเอก เพื่อที่จะสนับสนุนให้นักศึกษา
ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถด้วยการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มีความล้ำสมัยในเรื่องของการค้นคว้า วิจัย วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และไม่เพียงแต่นักศึกษาจะได้เพิ่มเติมความรู้
ของตัวเองเท่านั้น พวกเขายังได้มีโอกาสจะก้าวเป็นผู้นำใน
สายวิชาชีพของพวกเขาด้วย

สำหรับในปีการศึกษา 2009 นี้ จะมอบทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุน
ให้กับผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของนวัตกรรม
ทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ วิทยาศาสตร์ศิลปะการบิน
วิศวกรรมดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ ชีววิทยา
วิศวกรรมเคมีไบโอ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พลังงาน วิทยาศาสตร์ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สารสนเทศ
(เน้นในเรื่องของวิศวกรรม) วิศวกรรม/วิทยาศาสตร์พัสดุ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระบบประสาทและสมอง
มหาสมุทรศาสตร์ สุขภาพชุมชน และฟิสิกส์

ในส่วนของนักศึกษาจากประเทศไทย ทางมูลนิธิจะทำการคัด
เลือกให้เหลือเพียง 2 คนสุดท้ายก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์
และคัดเลือกครั้งสุดท้าย โดยผู้ได้รับทุนจะได้มีโอกาส
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา อาทิ
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตต์
และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับทุนคือ ฟรีค่าเล่าเรียนทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เป็นเวลา 36 เดือน ค่าประกันสุขภาพ
และอุบัติเหตุ รวมไปถึงค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
ค่าสนับสนุนการเดินทาง รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1.สัญชาติไทย สุขภาพดี ยังไม่เคยได้รับทุนจากมูลนิธิฟุลไบรท์
2.จบปริญญาโทก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2009 เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย
3.50 ใบประกาศทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
3.คะแนน TOEFL แบบ iBT อย่างน้อย 92 คะแนน หรือแบบ
คอมพิวเตอร์ 237 คะแนน หรือแบบกระดาษคำตอบ 580 คะแนน
4.ต้องผ่านการทดสอบ GRE อย่างน้อย 700 คะแนน
(ผลสอบของ GRE ทาง IIE จะเป็นผู้ส่งให้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2008)
5.สอบสัมภาษณ์ในเมืองไทย
6.จะต้องเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2009

ขั้นตอนการรับสมัคร
1.ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ //www.fulbrightthai.org
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2008 เป็นต้นไป
2.เอกสารการสมัครประกอบด้วย
2.1 แบบฟอร์มใบสมัคร จำนวน 5 แผ่น พร้อมถ่ายเอกสารอีก 3 ชุด
2.2 ใบระเบียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
ชุดละ 4 ใบ (ถ่ายเอกสาร)
2.3 ใบแจ้งผลสอบ TOEFL และ GRE อย่างละ 4 แผ่น (ถ่ายเอกสาร)
2.4 จดหมายอนุญาตจากต้นสังกัด จำนวน 3 ชุด
3.การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อถูกส่งด้วยจดหมายตามที่อยู่ดังนี้
มูลนิธิ ฟุลไบรท์ ตึกไทวา 1 ชั้น 3 21/5
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
หรือจะส่งเอกสารด้วยตัวเองก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2008
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-285-0581-2 ต่อ 106-107

หมดเขตวันรับสมัคร
วันที่ 16 พฤษภาคม 2008======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 30 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:41:14 น.
Counter : 296 Pageviews.  

ฟูลไบรท์มอบทุนป.โท สาขาการแพทย์ – วันที่ 2

ฟูลไบรท์มอบทุนป.โท สาขาการแพทย์ – วันที่ 2
วันที่ 29 มีนาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com
Open Compettition Scholarship Program
เป็นทุนการศึกษาที่ทางมูลนิธิมอบให้ มีด้วยกันหลายสาขา
สาขาแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เป็นต้น โดยทุนการศึกษา
ประเภทนี้จะถูกคัดเลือกด้วยการมองไปในเรื่องของความสามารถ
ส่วนบุคคลเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะภายนอกหรือภายใน
เป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีมานานแล้ว และสามารถการันตีคุณภาพ
ของผู้รับทุนได้เป็นอย่างดีจากอดีตที่ผ่านมา ผู้ได้รับทุนการศึกษา
โปรแกรมนี้ จะมีโอกาสได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม ทางมูลนิธิมอบทุนโปรแกรมนี้
จำนวน 7 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2009 ในระดับปริญญาโท
ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ซึ่งหากว่าผู้รับทุนต้องศึกษา
มากกว่า 1 ปี ก็อาจจะต้องหาผู้สนับสนุนอื่นเข้ามาช่วย
ในเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วย แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น
ก็พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้รับ คือ ฟรีค่าเล่าเรียนทั้งหมด
ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน รวมไปถึงค่าประกัน
และค่าเดินทางระหว่างประเทศ คือ จากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1.สัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยในเมืองไทย
ในช่วงเวลาที่กำหนด
3.เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00
4.คะแนนสอบ TOEFL 213 สำหรับคอมพิวเตอร์ 550 หรือมากกว่า
สำหรับแบบทดสอบเป็นกระดาษสอบ โดยผลสอบจะต้อง
อยู่ระหว่างช่วงเดือนมีนาคม 2006-กุมภาพันธ์ 2008
5.สอบสัมภาษณ์ที่ประเทศไทย
6.ต้องได้การรับรองจากมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาแล้ว

ขั้นตอนการรับสมัคร
1.ผู้สนใจสามารถสมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
//www.fulbrightthai.org
2.เอกสารการสมัครต้องประกอบด้วย
2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
จำนวน 4 แผ่น รูปถ่าย 3 รูป
2.2 ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี
ทุกชั้นปี จำนวน 4ชุด
2.3 ใบผลสอบ TOEFL จำนวน 4 ชุด
2.4 จดหมายแนะนำตัวที่ปิดผนึกอย่างเรียบร้อย จำนวน 2 ชุด
3.ใบสมัครที่สมบูรณ์และเอกสารประกอบการสมัคร
หลังจากนั้นส่งเอกสารใบสมัครไปที่
มูลนิธิฟุลไบรท์ ตึกไทวา 1 ชั้น 3 21/5
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โดยทางมูลนิธิจะเปิดรับระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-285-0581-2

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 21 เมษายน 2008

======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 29 มีนาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:41:24 น.
Counter : 278 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.