ก.พ. มอบทุน ป.เอก ประเทศอังกฤษ

ก.พ. มอบทุน ป.เอก ประเทศอังกฤษ
วันที่ 16 เมษายน 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

Imperial College London ประเทศอังกฤษ ร่วมกับรัฐบาลไทย
ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อไปศึกษาสาขาวิชา
Biomedical Engineering ณ Imperial College London
ประจำปี 2551 จำนวน 5 ทุน รับสมัครทาง e-mail
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2551

สมบัติของผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
นับถึงวันปิดรับสมัคร เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีและโท
ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาโท
ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ได้คะแนนภาษาอังกฤษ
TOEFL ไม่น้อยกว่า 79 (internet-based)
หรือ 213 (computer-based) หรือ 550 (Paper-based)
หรือ ได้คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครคัดเลือกทาง e-mail
ไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. //www.ocsc.go.th/
โดยระบุใน Subject ว่า “ สมัครทุน Imperial College London”
โดยผู้สมัครจะต้อง attach file ใบสมัครและผลสอบภาษาอังกฤษที่
scan มาด้วย พร้อมทั้งจัดส่งใบสมัครต้นฉบับ ซึ่งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาทางไปรษณีย์
ส่งถึง สำนักงาน ก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
กลุ่มงานพัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรผู้รับทุน
47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
ที่เว็บไซต์: //www.ocsc.go.th
หัวข้อการสอบเพื่อรับทุน หรือสอบถาม
สายด่วนสำนักงาน ก.พ. 1786

======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 16 เมษายน 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:39:42 น.
Counter : 386 Pageviews.  

ทุนด้านนาโนเทคโนโลยี ป.โท-เอก ศึกษาต่อต่างประเทศ

ทุนด้านนาโนเทคโนโลยี ป.โท-เอก ศึกษาต่อต่างประเทศ
วันที่ 15 เมษายน 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

สาขา นาโนเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ
ระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก จำนวน 1 ทุน
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ หรือประเทศในทวีปยุโรป

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
- กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี (ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก)
ปริญญาโท (ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) ทางเคมี วิศวกรรมเคมี
ปิโตรเคมี เคมีอุตสาหกรรม พอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์ หรือมีวุฒิการศึกษาอื่น
ที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด
- กำลังศึกษาชั้นปี สุดท้ายระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรีต้อง
ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 2.75
- ปริญญาโทต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.50

ข้อผูกพันในการรับทุน
- ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการ หรือปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนด
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
- กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าว
ให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เว็บไซต์: //stscholar.nstda.or.th


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 15 เมษายน 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:39:54 น.
Counter : 658 Pageviews.  

รัฐบาลอิยิปต์มอบทุนรัฐบาลไทย

รัฐบาลอิยิปต์มอบทุนรัฐบาลไทย
วันที่ 6 เมษายน 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
www.EnglishThailand.com
รัฐบาลสาธารณรัฐอียิปต์ เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้า
ที่เข้ารับการฝึกอบรมในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม–15 ธันวาคม 2551
จำนวน 3 หลักสูตร ณ ประเทศอียิปต์ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.หลักสูตร Land and Water Management
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยทุนจะมอบให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา
จุดประสงค์ของหลักสูตร คือ ให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกงานกับสถานที่จริง
พร้อมกับนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปพัฒนาประเทศของตน

2.หลักสูตร Fish Culture Development
เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเรื่องของการประมง
และการพัฒนาในธุรกิจการประมงมากขึ้น รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
ชีวิตความเป็นอยู่ของปลา
จุดประสงค์ของหลักสูตร คือเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงบทบาททางชีวภาพ
กายภาพ ที่มีผลต่อปลาสายพันธุ์ต่าง ๆ รวมไปถึงประเภทของน้ำ
ที่แตกต่างกันด้วย รวมไปถึงชี้ให้เห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ทางสิ่งประดิษฐ์
สังเคราะห์ที่มีผลต่อโภชนาการของปลา และแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและระหว่างนักศึกษาอียิปต์กับนักศึกษาประเทศอื่น ๆ
ที่เข้าร่วมฝึกอบรม
ช่วงของการฝึกอบรมจะมีการเรียนรู้หลายรูปแบบ อาทิ การจดบันทึก
จากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การฝึกทำจริง ๆ ซึ่งอาจจะรวมถึงการพบกับปัญหา
และต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3.หลักสูตร Animal Production & Health
จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้ คือ การเพิ่มทักษะความชำนาญ
ให้กับผู้อบรมที่มาจากสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถที่จะเตรียมนำเสนอเรื่องราว การทำงานของตัวเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ไปทำรายการได้

ระยะเวลาของการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม–15 ธันวาคม 2551

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
1.ฟรีค่าอบรม พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพร้อมสรรพ
ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
2.ตั๋วเดินทางชั้นประหยัด
3.ผู้อบรมอาจจะได้รับทุนต่อเนื่องได้จากองค์กร หรือหน่วยงาน
ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอียิปต์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.วุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรฝึกอบรม
2.ผู้สมัครอายุไม่เกิน 45 ปี
3.มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฝึกอบรมอย่างน้อย 3 ปี
4.มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ตามกำหนด
5.ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจะต้องจัดเตรียมรายงาน (ภาษาอังกฤษ) ใน หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำเสนอในการฝึกอบรม

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 17 เมษายน 2551

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ //www.vec.go.th
และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปที่สำนักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 06 เมษายน 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:40:07 น.
Counter : 314 Pageviews.  

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี งบประมาณ 2551

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี งบประมาณ 2551
วันที่ 5 เมษายน 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ
ประจำปีงบประมาณ 2551 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
ระหว่างวันที่ 4 – 21 เมษายน 2551 ทาง Internet
ที่เว็บไซต์: //scholar.ocsc.go.th
โดยมีทุน 5 ประเภท ดังนี้

1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง
กรมฝ่ายพลเรือน จำนวน 56 ทุน
2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 184 ทุน
3. ทุนสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
จำนวน 5 ทุน
4. ทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
จำนวน 9 ทุน
5. ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จำนวน 6 ทุน


ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครสอบได้ที่
ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร
สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
ศูนย์แนะแนวการศึกษา สยามสแควร์ ซอย 7
ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ ซอย 4 อ.เมือง จ. นนทบุรี
สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และทาง Internet ใน Website ของสำนักงาน ก.พ. ที่
//www.ocsc.go.th, //scholar.ocsc.go.th
และ Website
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เว็บไซต์: //stscholar.nstda.or.th


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 05 เมษายน 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:40:16 น.
Counter : 336 Pageviews.  

ทุน ป.เอก สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ทุน ป.เอก สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
วันที่ 4 เมษายน 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

Institute of Mathematics and Computing Science
University of Groningen มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ
โดยทุนนี้จะเปิดรับสมัครจนกว่าจะได้รับบุคคลที่เหมาะสม

หัวข้อของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการโครงการนี้ก็คือ เพื่อที่จะพัฒนาองค์ความรู้
รวมไปถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งที่เห็นจากเปลือกภายนอก
ลักษณะของการทำงานจะเป็นแบบการนำเสนอควบคู่
ไปกับการเรียนในห้องเรียน

ประเภทและระดับของสาขาที่เรียน
สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดขึ้นชั่วคราวในระดับปริญญาเอก
ในระยะเวลามากสุดคือ 4 ปี โดยผู้ได้รับทุนจะได้สิทธิ์ในการละเว้น
ค่าเล่าเรียน และเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ระหว่างการศึกษา
ผู้รับทุนจะได้มีโอกาสทำผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก

โดยกลุ่มสาขาที่ให้ทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิจัยที่เรียกว่า
Intelligent System ซึ่งจุดเด่นของกลุ่มนี้ก็คือ ผลงานวิจัย
ระดับปริญญาเอกจะมีผลต่อวงการสื่อสารมวลชนอย่างมาก
ทำให้ผู้ที่จบไปจากคอร์สนี้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถแข่งขัน
ในตลาดการศึกษาได้ มหาวิทยาลัยโกรนิงเกง ในเนเธอร์แลนด์
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านการค้นคว้าวิจัยของยุโรป

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
ในสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ข้อมูลเชิงประยุกต์ เส้นประสาทวิทยา วิศวกรรมไฟฟ้า
ชีวฟิสิกส์ และฟิสิกส์
-มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในขั้นดี
-มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื่องจากผลงานการวิจัย
ของผู้สมัครจะถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสาร วิทยาศาสตร์ด้วย

ขั้นตอนการสมัคร
-จดหมายสมัครขอรับทุน
-ใบทะเบียนแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และโท
-ใบแสดงเกียรติคุณต่าง ๆ (หากมี)
-เอกสารผลงานที่เกี่ยวกับหัวข้อการวิจัย
-คำบรรยายถึงความคิดเกี่ยวกับงานวิจัยที่คุณถนัด
-ชื่อ-อีเมล์ ของอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์
ที่ผู้สมัครเคยศึกษาด้วย จำนวน 3 ท่าน

หมายเหตุ
ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับมอบหมายให้ทำงานชิ้นหนึ่ง
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้สมัครในเรื่อง
ของการค้นคว้า วิจัย โดยทุนดังกล่าวจะเปิดรับสมัครจนกว่า
จะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจริง ๆ

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ //www.rug.nl/informatica/index


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 04 เมษายน 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:40:27 น.
Counter : 361 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.