ธนาคารเกียรตินาคิน มอบทุนเรียนฟรี

ธนาคารเกียรตินาคิน มอบทุนเรียนฟรี
วันที่ 15 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุน
การศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเภทต่อเนื่องจนจบการศึกษา
โครงการตั้งแต่พ.ศ.2551-2553 รวมทั้งสิ้น 468 ทุน
มูลค่ากว่า 18 ล้านบาทโดยปี 2551 คัดมอบรวม 39 ทุน
ปี2552 คัดมอบ 78 ทุนและปี2553 คัดมอบ 117 ทุนสำหรับผู้ที่มี
ผลการเรียนและความประพฤติดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม

ทุนการศึกษาต่อเนื่องธนาคารเกียรตินาคิน จะแตกต่างจาก
ทุนการศึกษาอื่นๆ โดยจะเน้นคัดเลือก นิสิต นักศึกษา ที่เป็นผู้ที่
ทำกิจกรรมให้กับสังคม และบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวม เป็นหลัก
และเป็นทุนที่ไม่มีเงื่อนไข ว่าต้องชดใช้ทุน หลังจบการศึกษาแต่อย่างใด
นอกจากนี้นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับทุน ยังมีสิทธิที่จะได้รับพิจารณา
ให้ร่วมงานกับธนาคารฯอีกด้วย

สถาบัน/คณะที่ให้ทุน
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ BBA (ภาษาอังกฤษ) รวม 17 ทุน
-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
เศรษฐศาสตร์ BBA (ภาษาอังกฤษ) รวม 12 ทุน
-ทุนสำหรับพนักงาน 5 ทุนต่อปี
-ทุนสำหรับบุตรธิดาของข้าราชการตำรวจนครบาล 5 ทุนต่อปี

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.ใบรายงายผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ผ่านมา
3.สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต/ผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6.เรียงความเรื่อง”ปณิธานในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของข้าพเจ้า”

สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก
เว็บไซต์: //www.kiatnakin.co.th
หรือขอจากคณะที่ศึกษาอยู่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิธนาคารเกียรตินาคิน โทร: 02-680-3993


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 15 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:35:31 น.
Counter : 370 Pageviews.  

ทุนป.เอก คณะวิศวกรรม ที่นอร์เวย์

ทุนป.เอก คณะวิศวกรรม ที่นอร์เวย์
วันที่ 14 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

คณะวิศวกรรมการคำนวณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งนอร์เวย์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
ระยะเวลา 3 ปี โดยจะเริ่มศึกษาช่วงใบไม้ร่วงปี 2008
ทุนดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยมอบให้กับผู้มีความสามารถ
เพื่อที่จะได้มีโอกาสศึกษาความล้ำสมัยทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
โดยเฉพาะในเรื่องของการคำนวณที่สะท้อนภาพออกมาให้เหมือน
จริงมากที่สุด รวมไปถึงเป้าหมายของงานวิจัยทางด้านการวิเคราะห์
และควบคุมการออกแบบ

ผู้รับทุนนี้จะได้มีโอกาสศึกษา วิธีการคำนวณด้วยวิธีที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุด
เพื่อที่จะศึกษาในรายละเอียดปลีกย่อยของสารประกอบให้มีความถูกต้อง
มากที่สุด ในเรื่องของการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ผู้รับทุนจะได้ทำการศึกษา
าวิจัยที่ The Department of Engineering Cinematic in cooperation
with NTNU NanoLab

คุณสมบัติ
-เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมอย่างสูง
-ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมควบคุม
หรือวิศวกรรมระบบออกแบบ
-หากมีความสามารถทางด้านวิศวกรรมการเคลื่อนไหว จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ ในขณะที่ความชำนาญด้านอื่น ๆ
จะได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
-มีประสบการณ์ทางด้านนาโนเทคโนโลยี
-ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครที่ดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์: //www.ime.ntnu.no/english/research/phd ให้สมบูรณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Professor Jan Tommy Gravdahl
Email: Tommy.Gravdahi@itk.ntnu.noหรือ
Professor Kristin Pettersen
Email: Kristin.pettersen@itk.ntnu.no

เงื่อนไขของผู้รับทุน
-ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัย
ได้ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด
-ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาตามระยะเวลาที่ทุนกำหนดไว้
โดยจะมีการเซ็นสัญญาซึ่งกันและกัน

สถานที่จัดส่งใบสมัคร
Norwegian University of Science and Technology (NYNU)
Faculty of Information Technology,
Mathematics and Electrical Engineering NO-7491
Trondheim, NORWAY

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 15 มิถุนายน 2008


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 14 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:35:40 น.
Counter : 555 Pageviews.  

ทุนป.เอก กาญจนาภิเษก ม.มหิดล (ทุนให้เปล่า)

ทุนป.เอก กาญจนาภิเษก ม.มหิดล (ทุนให้เปล่า)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 10
หลักสูตรนานาชาติ Ph.D. (Trop Med)
ต้องการนักศึกษามารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(คปก.) รุ่น 10 โดยเรียนในหลักสูตรนานาชาติ Ph.D. (Trop Med)
ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นทุนให้เปล่า
ไม่ต้องใช้คืน มูลค่าทุนประมาณ 1.5 ล้านบาท
มีเงินเดือนประมาณ 10,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน กาญจนาภิเษก
1. ผลการเรียนระดับปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ อันดับ 2
และ อยู่ใน 10% แรก ของชั้น หรือ เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป
2. ผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก หรือ เกรดเฉลี่ย 3.5
ขึ้นไปหรือ จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ (Publication) หรือ
เสนอในที่ประชุมวิชาการ (Conference)
3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ที่มีประสบการณ์วิจัยและผลงานวิจัยตีพิมพ์
อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีสัญชาติไทย และสามารถทำงานวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่รับทุน
5. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยอื่นๆที่มีวัตถุเฉพาะ
สำหรับทุนนั้นๆแล้วเช่น ทุน พสวท. ม สควค. เป็นต้น
จะไม่ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับทุนกาญจนาภิเษกอีก
6. นักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
7. สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนปริญญาเอกเกิน 2 ปี แล้ว
จะให้ความสำคัญในการพิจารณาเป็นลำดับท้ายๆ

ช่วงนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทันที

หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
น.สพ. ดร. พงศ์ราม รามสูต
โทร: 081-552-7589, 02-354-9100-13 ต่อ 1562-5
E-mail: pongrama@yahoo.com, tmprt@mahidol.ac.th

ดูรายละเอียดทุนได้ที่เว็บไซต์: //rgj.trf.or.th/

ดูรายละเอียดอาจารย์ได้ที่เว็บไซต์: //www.tm.mahidol.ac.th/cv/tmse/tmse_pongrama.htm======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 13 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:35:52 น.
Counter : 847 Pageviews.  

กระทรวงวิทย์ฯ คัดมอบทุนปริญญาโท

กระทรวงวิทย์ฯ คัดมอบทุนปริญญาโท
วันที่ 11 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช.
ให้ทุนเรียนโทในรูปแบบทักษะวิศวกรรม จำนวน 150 ทุน
ทุน ละ 5 แสนบาท/คน/2 ปี เพื่อผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโท
ที่มีความรู้ความสามารถ ในการวิจัยและพัฒนา และแก้ปัญหา
ของภาคเอกชนได้ ตลอดจนเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา กับภาคเอกชน และสนับสนุน
ให้ภาคเอกชนเพิ่มจำนวนนักวิจัยและผลงานวิจัย

เป้าหมายของโครงการฯ กำหนดให้ทุนการศึกษาปริญญาโท
จำนวน 150 ทุนๆ ละ 500,000 บาท/2ปี โดยผู้มีสิทธิขอรับทุน
ต้องเป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการฯ จะพิจารณาให้ทุน
นักศึกษาผ่านสถาบันการศึกษา โดยนักศึกษาต้องมีผลการเรียนดี
(มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75) สถาบันการศึกษา
ต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน
ทักษะวิศวกรรม และสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินงาน
(standard operating procedure : SOP)
ของโครงการสร้างขีดความสามารถฯ

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการจากสถาบันการศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551
และประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 พฤษภาคม 2551

สถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถ Download
ข้อเสนอโครงการ ได้ที่เว็บไซต์: //www.nstda.or.th/sal

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย
โทรศัพท์: 04-422-3050, 085-072-1550 Email: guntima@sut.ac.th
หรือ คุณจันทร์ธิรา มงคลวัย
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1429 Email: chantira@nstda.or.th
และ คุณอุไร เต่าอ่อน
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1458 Email: urai@nstda.or.th======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 11 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:36:02 น.
Counter : 385 Pageviews.  

ทุนปริญญาเอก(ทุนให้เปล่า) ที่ SIIT

ทุนปริญญาเอก(ทุนให้เปล่า) ที่ SIIT
วันที่ 10 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

ทุนปริญญาเอกสาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology)
เรียนกับ รศ.ดร. ซันย่า บาเบล (Asso.Prof. Sandhya Babel)
ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องใช้คืน มูลค่าทุนประมาณ 1.5 ล้านบาท
มีเงินเดือนประมาณ 12,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน กาญจนาภิเษก
1. ผลการเรียนระดับปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ
อันดับ 2 และ อยู่ใน 10% แรก ของชั้น หรือ เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป
2. ผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก หรือ
เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปหรือ จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ (Publication)
หรือ เสนอในที่ประชุมวิชาการ (Conference)
3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มีประสบการณ์
วิจัยและผลงานวิจัยตีพิมพ์ อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีสัญชาติไทย และสามารถทำงานวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่รับทุน
5. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยอื่นๆที่มีวัตถุเฉพาะสำหรับ
ทุนนั้นๆแล้วเช่น ทุน พสวท. ม สควค. เป็นต้น จะไม่ได้รับการสนับสนุน
ให้ได้รับทุนกาญจนาภิเษกอีก
6. นักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
7. สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนปริญญาเอกเกิน 2 ปี แล้ว
จะให้ความสำคัญในการพิจารณาเป็นลำดับท้ายๆ

เปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2551
ผู้ที่สนใจสามารถรีบสมัครได้ทันที
หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณ เจนจิรา 089-899-2033 เวลา 8.30น.-17.00น.======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 10 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:36:13 น.
Counter : 530 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.