มศว. ให้ทุนวิจัยภูมิปัญญาไทย

มศว. ให้ทุนวิจัยภูมิปัญญาไทย
วันที่ 21 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ในรอบ 60 ปี ในปี 2552 และมหาวิทยาลัยจะจัดทำพิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญาไทย ดังนั้นจึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนเงินทุนวิจัยเพื่อ
ดำเนินการศึกษาวิจัย ในชุดโครงการวิจัย “ภูมิปัญญาไทย”
จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ในวงเงิน 3,000,000 บาท

ทุนที่ให้หัวข้อการวิจัย ดังนี้
1.ภูมิปัญญาการศึกษาไทย
2.ภูมิปัญญาเกษตรกรรมไทย
3.ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่รวมสุขภาวะสุขภาพพลานามัย
4.ภูมิปัญญาศิลปกรรม
5.ภูมิปัญญาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.ภูมิปัญญาอาหารไทย
7.ภูมิปัญญากีฬาและการละเล่นไทย
8.ภูมิปัญญาภาษาไทย
9.ภูมิปัญญาช่างไทย

โดยให้มีระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัยไม่เกิน 7 เดือน
(นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551–มกราคม 2552)
วงเงินเสนอขอแต่ละโครงการไม่เกิน 300,000 บาท

หน่วยงาน นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนดังกล่าว
ซึ่งผู้สนใจขอให้ดำเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
จำนวน 16 ชุด (พร้อมแผ่นซีดี)
ไปยังฝ่ายวิจัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2551
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์: //www.swu.ac.th


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com
 

Create Date : 21 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:32:55 น.
Counter : 369 Pageviews.  

สถานทูตเยอรมัน มอบทุนป.โท-เอก ประจำปี 2552-2553

สถานทูตเยอรมัน มอบทุนป.โท-เอก ประจำปี 2552-2553
วันที่ 20 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

หน่วยงานการศึกษา German Academic Exchange Service (DAAD)
แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
ประกาศให้ทุนระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2552/2553
สำหรับผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนาเพื่อไปศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษาเยอรมันในหลายสาขา เช่น
เศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์
การศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์
การเกษตร
วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การแพทย์และสาธารณสุข
สัตวแพทย์ศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
1.ทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในประเทศกำลังพัฒนา
และมีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการโครงการและนโยบาย
การพัฒนาในสาขาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
4.มีอายุไม่เกิน 36 ปี หรือ 32 ปีในบางหลักสูตร
5.สำหรับหลักสูตรภาษาเยอรมัน ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันอย่างน้อย
ระดับ A2 และมีผลการทดสอบ DSH 2 หรือ TestDaF 4 ยกเว้น
ผู้สมัครหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Reutlingen ต้องสามารถ
ใช้ภาษาเยอรมันได้ในระดับดีมาก
6.สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL
550 Paper based, 213 computer based,80 internet based
หรือ IELTS (อย่างน้อยระดับ 6)

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:
//www.bangkok.diplo.de

กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม 2551======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 20 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:33:05 น.
Counter : 446 Pageviews.  

ฟุลไบรท์มอบทุนวิทย์และเทคโนโลยี

ฟุลไบรท์มอบทุนวิทย์และเทคโนโลยี
วันที่ 18 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

มูลนิธิฟุลไบรท์ได้ทำการร่วมกับสำนักงานทางด้านการศึกษา
และวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา กับสถาบันศึกษานานาชาติ (IIE)
มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาไทยเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ยังประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

University Staff Development Program

ทุนนี้จะมอบให้ผู้มีความสามารถ จำนวน 2 ทุน
มีให้เลือกหลายสาขาด้วยกัน นักศึกษาจะได้มีโอกาส
ศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน
ที่เพิ่งจะก่อสร้างสถาบันขึ้นมาในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
ทุนดังกล่าวจะครอบคลุมในเรื่องของค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ
อุปกรณ์การเรียน ค่าประกันชีวิต และอาจจะได้รับการสนับสนุน
จากสถาบันอื่น ๆ ร่วมด้วย ในเรื่องของค่าเดินทางจากประเทศไทย
ไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากผู้ได้รับทุนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ทางฝ่ายมหาวิทยาลัยต้นสังกัดในประเทศไทย จะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
1.เป็นคนสัญชาติไทย
2.ต้องได้เกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 3.00 ในระดับปริญญาตรี
(หากผู้สมัครจะสมัครระดับปริญญาเอก จะต้องจบการศึกษา
ระดับปริญญาโทก่อนถึงวันปิดรับสมัคร)
3.คะแนน TOEFL แบบคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยต้องได้ 213 คะแนน
หากเป็นผลสอบแบบกระดาษคำตอบ ต้องมีคะแนน 550 คะแนนขึ้นไป
โดยจะต้องเป็นผลสอบช่วงเดือนมีนาคม 2006 ถึงเดือนมีนาคม 2008
4.หากผู้สมัครจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (โท) จากต่างประเทศ
ผู้สมัครจะต้องกลับมาประเทศไทยอย่างน้อย 3 ปี
5.ใบสมัครจะต้องได้รับการเห็นชอบจากสถาบันและ
กระทรวงศึกษาธิการของไทยด้วย
6.สอบสัมภาษณ์ในประเทศไทย

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
1.ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
//www.fulbrightthai.org ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2.เอกสารการสมัครประกอบด้วย
2.1 ใบสมัครจำนวน 4 แผ่น รูปถ่าย 3 รูป
2.2 ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จำนวน 4 ชุด
2.3 ใบผลสอบ TOEFL จำนวน 4 ชุด
2.4 จดหมายแนะนำตัวที่ปิดผนึกอย่างเรียบร้อย จำนวน 2 ชุด

ใบสมัครที่สมบูรณ์และเอกสารประกอบการสมัคร
สามารถส่งได้ที่ มูลนิธิฟุลไบรท์ ตึกไทวา 1 ชั้น 3
21/5 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-285-0581-2
วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 19 พฤษภาคม 2008======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 18 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:33:16 น.
Counter : 277 Pageviews.  

ม.สงขลานครินทร์ มอบทุนระดับปริญญาโท

ม.สงขลานครินทร์ มอบทุนระดับปริญญาโท
วันที่ 17 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

โครงการสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครสอบคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาโทสาขาวิเคราะห์
และการจัดการความขัดแย้ง ประจำปี 2551
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2551
โดยกำหนดหลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. เป็นผู้มีอายุนับถึงวันเปิดรับสมัครไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
มีคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (G.P.A.) ไม่น้อยกว่า 2.75 หรือ
4. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า มีคะแนน
สะสมตลอดหลักสูตร (G.P.A.) ไม่น้อยกว่า 3.25
5. ผู้สมัครรับทุนจะต้องสามารถเรียนเต็มเวลาได้ ตามที่หลักสูตรกำหนด
6. ผู้สมัครรับทุนต้องได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดให้ลาราชการเพื่อศึกษาเต็มเวลา
7. ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีผลคะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
(ทดสอบด้วยกระดาษ) หรือ ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน
(ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์) หรือ การทดสอบภาษาอังกฤษจาก
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถ
นำผลคะแนนมาเทียบเคียงกับคะแนน TOEFL ได้
8. ผู้สมัครรับทุนต้องมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ Internet
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การสมัครและสอบถามรายละเอียด
1. ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการสถาบันสันติ
2. การยื่นใบสมัคร ให้ยื่นได้ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2551
3. ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานการอนุญาตให้มาสอบคัดเลือก
จากผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีตำแหน่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าคณบดี
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน ผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าวข้างต้น และให้นำมายื่นพร้อมใบสมัครด้วย

สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ //www.psu.ac.th/images/stories/news/2551/doc_24_4.pdf======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 17 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:35:12 น.
Counter : 357 Pageviews.  

ทุนเม็กซิโก ประจำปี 2009

ทุนเม็กซิโก ประจำปี 2009
วันที่ 16 พฤษภาคม 2551
เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์
Tel: 02-354-4730
www.EnglishThailand.com

รัฐบาลเม็กซิโก มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2009 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ถึงปริญญาเอก และทุนวิจัย เพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเม็กซิโกกับประเทศที่ได้รับทุน ผ่านการศึกษา

ทุนรัฐบาลเม็กซิโกเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลเม็กซิโก
และกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก (SRE) มอบให้กับผู้ที่จบปริญญาตรี
เพื่อต่อปริญญาโท และปริญญาเอก Ph.D. ตลอดจนการเขียนหลักสูตร
พิเศษต่าง ๆ การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ การพบผู้เชี่ยวชาญ
และคณาจารย์ทางวิชาการ


ความต้องการเบื้องต้น
-สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต้องตรงกับสาขาวิชาที่ทาง SRE
กำหนดไว้ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
-ต้องได้รับการยอมรับจากสถาบันของเม็กซิโกที่จะเข้าทำการศึกษา
-ต้องแสดงความจำนงที่ชัดเจน ที่ต้องการจะเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ซึ่งผู้มอบทุนต้องการให้ผู้สมัคร
ขอรับทุนในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกัน
-ได้เกรดเฉลี่ย GPA ประมาณ 8 จากเต็ม 10
-และเมื่อกลับไปประเทศของตัวเองแล้ว ต้องทำรายงานสรุป
การรับทุนในครั้งนี้ด้วย


วันปิดรับสมัคร
สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว
สามารถส่งใบสมัครไปได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
ที่สถานทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย
ชั้น 20 อาคารไทยวาห์ 1 20/60-62
ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
โทร: 02-285-0995, 02-285-0815-8


======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com

 

Create Date : 16 พฤษภาคม 2551    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:35:21 น.
Counter : 329 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.