มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ มอบทุน ป.โท - เอก

signup-red-thai-jpg
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ มอบทุน ป.โท - เอก

วันที่ 19 สิงหาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณี
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทุนในโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต
นักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
สัญชาติไทยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย
เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในศาสตร์แขนงต่าง
ๆ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2552ผู้มีสิทธิขอรับทุน
เป็นนิสิต นักศึกษาสัญชาติไทย และลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตร

ขั้นบัณฑิตศึกษาปริญญาโท-เอก ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

หัวข้อที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- กรณีศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

- วิชาการภาพถ่ายและการภาพยนตร์

- ภาษาในสังคมไทย

- ศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศไทย

- ศาสนา และ/หรือ จริยธรรมกับสังคมไทย

- วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

- วิทยาศาสตร์ประยุกต์

- วิศวกรรมศาสตร์

- การเมืองภาคประชาชน และ/หรือการปกครองท้องถิ่น

- การสื่อสารมวลชน

- การศึกษากับการพัฒนาชุมชนถิ่น

- เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ

- สิทธิมนุษยชนและความมั่งคงของมนุษย์

- เด็กและเยาวชนไทยในกระบวนการโลกาภิวัฒน์

- ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างไทยกับต่างประเทศขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 6

เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทร: 02-357-3155

Fax: 02-357-3193

หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

//202.122.40.26/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20090807172922.pdfสมัครทางไปรษณีย์ส่งที่

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์

เลขที่ 2 ถนนอู่ทองใน ดุสิต

กรุงเทพฯ 10300--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 20 สิงหาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:27:03 น.
Counter : 354 Pageviews.  

ทุนไอเฟล ประจำปีการศึกษา 2009

signup-red-thai-jpg

ทุนไอเฟล ประจำปีการศึกษา 2009

วันที่ 7 สิงหาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


รัฐบาลฝรั่งเศสมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษาต่างชาติ

ประจำปีการศึกษา 2009 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 กันยายน 2009 นี้ ทั้งหมด 350-400 ทุนทั่วโลก และไม่มีการกำหนดจำนวนทุน

ที่จะให้ในแต่ละประเทศ
สาขาที่เปิดให้ทุนมีดังนี้
- วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Engineering and Applied Sciences)

- การจัดการและเศรษฐศาสตร์ (Management and Economics)

- กฎหมายและรัฐศาสตร์ (Law and Political Sciences)

ทุนไอเฟลเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส

สามารถยื่นเอกสารสมัคร ทุนเป็นภาษาอังกฤษได้ในทุกสาขาวิชา

โดยผู้ได้รับทุนจะได้ทุนเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นเวลา 1 ปี

ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาโท
ขั้นตอนในการสมัคร
ผู้สมัครในสาขากฎหมาย รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

1.จดหมายแสดงเจตจำนงสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ 1 ฉบับ

(Motivation Letter or Statement of purpose)

กำหนด 1-2 หน้า A4 เท่านั้น

2.ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยย่อ 1 ฉบับ

(Resume or Curriculum vitae)

3.ผลการเรียนและหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ (Transcript)

4.รูปถ่าย 2 รูป (Photos)

5.ผลทดสอบภาษาอังกฤษ และ GMAT เฉพาะผู้สมัครทุน

ด้านบริหารธุรกิจโปรแกรมภาษาอังกฤษ
วันหมดเขตรับสมัคร
กรุณายื่นเอกสารดังกล่าวที่หน่วยงาน EDUFRANCE

ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2009
ผู้สมัครในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สำหรับผู้สมัครในสาขาดังกล่าว จะต้องเข้าไปกรอกใบสมัคร

ผ่านเว็บไซต์ www.nplusi.com ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2008 เป็นต้นไป

และนำเอกสารมายื่นที่หน่วยงาน EDUFRANCE

ก่อนสิ้นเดือนตุลาคม 2009 ซึ่งรายละเอียดของเอกสารที่ต้องการ

และระเบียบการสมัครจะระบุไว้ในเว็บไซต์แล้ว
เงื่อนไขในการสมัคร
- ต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4

หรือจบปริญญาตรีตามสาขาที่กำหนด และมีเกรดเฉลี่ยสะสม

ไม่ต่ำกว่า 3.00 (สำหรับผู้ที่จบปริญญาโทแล้ว

สามารถยื่นเสนอโครงการวิจัย หรือ Proposal project แนบมาด้วย)

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- ผู้สมัครที่ต้องการเป็นอาจารย์หรือนักวิจัย จะไม่ได้รับการพิจารณา

ทางคณะกรรมการทุนจะไม่พิจารณาเอกสารของผู้สมัครทุน

ที่เคยถูกปฏิเสธทุนในปี ก่อนหน้านั้น รวมถึงผู้ที่เคยได้รับทุน

รัฐบาลฝรั่งเศสประเภทอื่นมาแล้ว
ประกาศผล
ประกาศผลพร้อมกันผ่านทาง www.egide.asso.fr/eiffel

ในช่วงกลางถึงปลายเดือนมีนาคม 2009 ซึ่งถือเป็นการตัดสิน

อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยคณะกรรมการไอเฟลขอสงวน

ไม่แจ้งเหตุผลของการปฏิเสธทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนไอเฟล
กรุณาค้นหาได้ที่ www.egide.asso.fr/eiffel
หรือยื่นเอกสารที่

EduFrance Desk-French Embassy-29

Thanon Sathorn Tai

Bangkok 10120

E-mail: edufrance@anet.net.th

โทร: 02-627-2113-4
--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 07 สิงหาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:27:32 น.
Counter : 825 Pageviews.  

โทรคมนาคมแห่งชาติ คัดมอบทุน ป.โท - เอก

signup-red-thai-jpgโทรคมนาคมแห่งชาติ คัดมอบทุน ป.โท - เอก

วันที่ 6 สิงหาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
โดยสนับสนุนให้ส่งบุคลากรของสำนักงาน กทช.
หรือบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อศึกษาต่อในสถาบัน Graduate School
of Asia-Pacific Studies (GSAPS) แห่งมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
โดยประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทและเอก
1. ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Master of Arts Program in International Relations)

โดยเน้นการศึกษาด้าน International Cooperation/Global

Information and Telecommunication จำนวนไม่เกิน 2 ทุน

โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่
3 - 28 สิงหาคม 2552

สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนเมษายน 2553)2. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาการศึกษาด้านกิจการระหว่างประเทศ (Doctor of Philosophy Program in International Studies)

โดยเน้นการศึกษาในด้าน International

Cooperation/Global Information and Telecommunication

จำนวนไม่เกิน 2 ทุน โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่

23 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2552

สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนเมษายน 2553)คุณสมบัติเบื้องต้น

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม

วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติศาสตร์ รัฐศาสตร์

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจหรือการจัดการ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย

ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือได้รับเกียรตินิยม สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือ 3.00 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

2. ผู้ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

3. ผู้ขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี

นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

4. จะต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน

(TOEFL)ไม่ต่ำกว่า
600 คะแนน (Paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน

(Computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน (Internet-based)


เว้นแต่จะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจาก

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

5. เป็นผู้ที่มีผลคะแนนทดสอบ GRE เฉพาะผู้สมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

6. ไม่อยู่ในระหว่างสมัครขอรับทุนจากแหล่งอื่น (เว้นแต่จะสละสิทธิ์)

หรืออยู่ระหว่างการรับทุนจากแหล่งอื่น หรืออยู่ระหว่างการชดใช้ทุนจากแหล่งอื่นผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศและต้องยื่นเอกสารการสมัครให้

ครบถ้วนภายในวันที่รับสมัคร  สำนักงาน กทช.

จะตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการสมัคร  โดยจะประกาศรายชื่อ

ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กำหนดภายใน 2 สัปดาห์

หลังจากการปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กทช.

(//www.ntc.or.th ) และจะรวบรวมเอกสารของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ

คุณสมบัติแล้วจัดส่งไปยัง มหาวิทยาลัยวาเซดะในนามผู้สมัคร

ของสำนักงาน กทช.  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยวาเซดะจะเป็นผู้คัดเลือก

ผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าศึกษาและ รับทุนดังกล่าว


ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องกลับมา ปฏิบัติงานที่สำนักงาน กทช.

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประกาศการให้ทุนการศึกษาสามารถดูได้ที่

เว็บไซต์ของสำนักงาน กทช
. //www.ntc.or.th
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ที่

คุณนฤมล โทรศัพท์
: 02-271-0151 ต่อ 225 หรือ 566

วันจันทร์
– วันศุกร์ เวลา 09.30 – 18.00 น.--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 06 สิงหาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:28:02 น.
Counter : 387 Pageviews.  

ทุนวิศวกรรมอวกาศ เรียนฟรีที่ฝรั่งเศส


signup-red-thai-jpg
ทุนวิศวกรรมอวกาศ เรียนฟรีที่ฝรั่งเศส

วันที่ 29 กรกฎาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


สำนักงานพัฒนางานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาดาวเทียม THEOS
มอบทุนระดับปริญญาโทและเอก วิศวกรรมอวกาศ สาขา Signal Processing,
Telecommunication Engineering, Soft Engineering ประจำปีการศึกษา 2553
ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส
คุณสมบัติของผู้รับทุน ระดับปริญญาโท
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงาน

ในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือสำเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอากาศยาน

วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.5

และระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25

3.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
คุณสมบัติของผู้รับทุน ระดับปริญญาเอก
1.จบการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมอากาศยาน

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

3.คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.25
หลักฐานในการสมัคร

- แบบฟอร์มสมัครขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gistda.or.th
- สำเนาใบปริญญาบัตร พร้อมรับรองสำเนาสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ฉบับ (ผู้รับรองจำนวน 3 คน)

หมายเหตุ ผู้สมัครขอรับทุน ต้องชำระค่าทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการคนละ 300 บาท

โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทยสาขาพหลโยธิน 39 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

หมายเลขบัญชี 039-1-71412-6
การยื่นใบสมัคร มีดัวยกัน
2 วิธี คือ
1.ยื่นด้วยตนเอง ติดต่อฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

2.ยื่นในสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร

และหลักฐานการโอนเงิน ไปที่ ฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารเสนเทศ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 120 อาคาร B ชั้น 7 (ฝั่งตะวันตก)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร: 02-413-0556
กำหนดการเปิดรับสมัคร วันที่ 1-30 ตุลาคม 2552


--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------

Free TextEditor
 

Create Date : 29 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:28:32 น.
Counter : 513 Pageviews.  

ทุนก.พ.ศึกษาต่อป.โท-เอกรัสเซียsignup-red-thai-jpgทุนก.พ.ศึกษาต่อป.โท-เอกรัสเซีย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


สำนักงาน ก.พ.
จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสหพันธรัฐรัสเซีย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)

จำนวน 3 ทุนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2552
หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้งที่เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์

หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่


สถาบันที่กำหนดให้ไปศึกษา

1. Moscow State University

2. Saint-Petersburg State University


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทางฟิสิกส์ ทางเคมี

ทางคณิตศาสตร์ ทางสถิติ ทางธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวัสดุศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ได้คะแนนเฉลี่ย สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ

2. ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทางฟิสิกส์ ทางเคมี

ทางคณิตศาสตร์ ทางสถิติ ทางธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางวัสดุศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ได้คะแนนเฉลี่ย สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50

3. เป็นผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หน่วยที่ 2 ไปศึกษาสาขาวิชา Russian Studies ระดับปริญญาโท

หรือปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน


สถาบันที่กำหนดให้ไปศึกษา

1. Moscow State University

2. Saint-Petersburg State University
หน่วยที่ 3 ไปศึกษาสาขาวิชา Music ระดับปริญญาโท

หรือปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน


สถาบันที่กำหนดให้ไปศึกษา

1. Moscow State Conservatory

2. Saint-Petersburg State Conservatory


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. ปริญญาตรีสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางดุริยางคศิลป์ (สากล)

ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ

2. ปริญญาโทสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางดุริยางคศิลป์ (สากล)

ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 และ

3. เป็นผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงวัฒนธรรม และ/หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานการสมัครดูเพิ่มเติมได้จาก

//scholarship.ocsc.go.th/Doc/Fund52/02_20090709_01.pdf
--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


 

Create Date : 28 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:28:54 น.
Counter : 428 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.