กองทุนพัชรกิติยาภา มอบทุนป.โท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล

signup-red-thai-jpg
กองทุนพัชรกิติยาภา มอบทุนป.โท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล

วันที่ 3 ธันวาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


คณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
เห็นควรให้มีการสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ( Cornell Law
School) จำนวน 1 ทุนคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1. มีสัญชาติไทย

2. ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายโดยได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3

หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

3. เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา

4. สอบได้คะแนน TOEFL ดังนี้

ก.ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนการฟัง

ไม่น้อยกว่า 59 คะแนน (เปเปอร์ เบส) หรือ 25 (คอมพิวเตอร์ เบส)

และคะแนนการพูดไม่น้อยกว่า 25 (อินเตอร์เน็ต เบส) หรือ

ข.
ได้ 600 คะแนน หรือเทียบเท่าขึ้นไป

5. คะแนน TOEFL ตามข้อ 1.4 ต้องได้มาแล้วไม่เกิน 2 ปี

นับถึงวันเปิดรับสมัครหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3/4 นิ้ว

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 2 ปี จำนวน 2 ปี

2. ใบรับรองผลการเรียน (Transcrip)

3. ใบรับรองผลสอบ TOEFL

4. ใบรับรองการเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา

5. สำเนาบัตรประชาชน

6. สำเนาทะเบียนบ้าน

7. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ฯลฯการรับสมัครสอบ

1 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์

เนติบัณฑิตยสภา ทาง Internet พร้อมทั้งสั่งพิมพ์

แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ //www.thethaibar.org

หัวข้อทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย (ด้านล่างของเว็บ)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2552


2. ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่

แผนกเลขาธิการ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา

เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 03 ธันวาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:18:53 น.
Counter : 704 Pageviews.  

ICE WaRM ให้ทุน ป.โท การจัดการทรัพยากรน้ำ

signup-red-thai-jpg
ICE WaRM ให้ทุน ป.โท การจัดการทรัพยากรน้ำ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


โครงการ
ICE WaRM ประเทศออสเตรเลีย เปิดรับสมัครนักศึกษา
ต่างชาติขอรับทุนศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
หลักสูตรเต็มเวลา ระยะเวลา 18 เดือน ยังสถาบันในเครือข่ายทั้ง 5 แห่ง
ทุนการศึกษานี้เปิดรับสมัครเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคม
ซึ่งผู้สมัครสามารถเจาะจงปีการศึกษาและภาคการศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อด้วย
ตัวเอง
สาขาวิชาที่เปิดให้ทุน
1. Land and Marine Resources, Animal Husbandry

2. Engineering, Surveying

3. Health, Community Services

4. Science

5. Life Sciences

6. Physical Sciences


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หรือมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีผลสอบ IELTS 6.5 โดยต้องมีผลสอบแต่ละกลุ่มย่อยตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป

3. มีพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ระดับสูง
ทุนการศึกษาเปิดรับสมัครถึง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 สำหรับเทอมการศึกษาที่ 1

และ 27 สิงหาคม 2553 สำหรับเทอมการศึกษาที่ 2
ติต่อสอบถามเพิ่มเติม

ICE WaRM Education Services Coordinator

เว็บไซต์: //www.icewarm.com.au/page.php?pId=183

Email: scholarships@icewarm.com.au

GPO Box 860

Adelaide SA 5000


Phone: +61 8 8236 5200

Fax: +61 8 8236 5236
--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 26 พฤศจิกายน 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:20:26 น.
Counter : 446 Pageviews.  

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมอบ ทุนป.โท

signup-red-thai-jpg
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมอบ ทุนป.โท

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


กรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาธรณีวิทยา ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา
ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ ให้กับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
จำนวน 1 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2553การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สำเนาใบสมัครโดยพิมพ์ใบสมัคร

ได้ทาง Internet ใน Website ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ที่เว็บไซต์: //www.dmf.go.th


วิธีการสมัคร

- สมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชั้น 25 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

- ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์

โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญข้อผูกพันในการรับทุน
1. ผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับคำตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขจากสถาบัน

การศึกษาใน ต่างประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ. ยอมรับ ให้เข้าเรียน

ในหลักสูตรปริญญาโทสาขาธรณีวิทยา โดยให้นำหนังสือตอบรับ

จากสถาบันการศึกษาฯ มาแสดงต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ภายในระยะเวลาที่จะกำหนด

2. ก่อนการเดินทางไปศึกษา ผู้ได้รับทุนต้องทำสัญญา

เพื่อฝากนักเรียนทุนให้อยู่ในความดูแลของ สำนักงาน ก.พ.

และปฏิบัติตนตามข้อกำหนดสำหรับนักเรียนทุนทุกประการ

3. เมื่อจบการศึกษา ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติงานในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

หรือหน่วยงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เห็นชอบ เป็นระยะเวลา 2 เท่า

ของระยะเวลาที่ได้รับทุน

4. กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา

ที่ได้ทำไว้กับกรม เชื้อเพลิงธรรมชาติ นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุน

ที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของ

จำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์:

//www.dmf.go.th/--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 25 พฤศจิกายน 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:20:42 น.
Counter : 428 Pageviews.  

รัฐบาลเกาหลีให้ทุน ปริญญาตรี-โท

signup-red-thai-jpg
รัฐบาลเกาหลีให้ทุน ปริญญาตรี-โท

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยซองจู

ในกำกับของรัฐบาลเกาหลี ประเทศเกาหลี รัฐบาลเกาหลีใต้ให้ทุน

สำหรับผู้ศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปี 2553

ภายใต้ โครงการ Global Korea Scholarship (GKS)

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุนการศึกษาดังกล่าว ได้ครอบคลุมในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ค่าลงทะเบียนสำหรับหลักสูตรปริญญา

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรอบรมภาษาเกาหลี ค่าสนับสนุนการทำวิจัย

และค่ารักษาพยาบาล ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ //www.cju.ac.kr/cju_eng/index.html

E-mail: hyunsik@cju.ac.krทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ สามารถยื่นเอกสารการสมัครไปที่

Cheongju University

Daeseong - ro 586, Sandang - gu

Cheongju-si, Chungbuk, Korea

Tel (043) 229 -8814, 8815

Fax (043) 229 8944

E-mail: intl@cju.ac.krหมดเขตรับสมัครและส่งเอกสารในวันที่

20 พฤศจิกายน 2552 สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาตรี

และวันที่ 20 มีนาคม 2553 สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาโทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โทรศัพท์: 02-610-5394ที่มา

//www.ia.kmutnb.ac.th/Eng/scholarship/2552/753.pdf
--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 10 พฤศจิกายน 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:20:58 น.
Counter : 567 Pageviews.  

ทุน SEARCA โท – เอก ปี 2554

signup-red-thai-jpg
ทุน SEARCA โท – เอก ปี 2554

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


ศูนย์
ระดับภูมิภาคว่าด้วยบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านการเกษตรศาสตร์ของซีมีโอ
(SEARCA) ประเทศฟิลิปปินส์
ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่ประเทศไทย ประำจำปีการศึกษา 2554-2555
ซึ่งให้ความสำคัญกับการแข่งขันทางด้านเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ โดยขอให้ทางมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับทุน
พร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์ SEARCA ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
ดังนี้


1. ใบสมัครขอทุน จำนวน 2 ฉบับ

2. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย

3. Transcrip ตัวจริงประทับตรามหาวิทยาลัยและลายชื่อ

ของนายทะเบียนหรืออธิการบดี โดยผู้สมัครระดับปริญญาโท

ต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรี ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องส่ง

Transcript ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

4. หนังสือรับรองการจ้างงาน

5. ความคิดเห็นของผู้สมัครต่อเรื่องการแข่งขันทางด้านเกษตรกรรมหรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

6. แผนการศึกษาของผู้สมัึครว่าประสงค์จะศึกษาวิชาเอก/โท สาขาใด และจะศึกษาวิชาใดบ้าง 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ)

7. เึค้าโครงการวิจัยโดยย่อที่ผู้สมัครจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ)

8. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป

9. ใบรับรองแพทย์

10. คะแนน TOEFL 550 คะแนน หรือ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า 1 ชุดผู้สมัครที่ไม่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สมัคร

ถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาโดยปริยาย

โดยดาวน์โหลดใบสมัึครที่

เว็บไซต์: //www.searca.org
--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com-------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 04 พฤศจิกายน 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:21:16 น.
Counter : 388 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.