มหิดล มอบทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี

signup-red-thai-jpg
มหิดล มอบทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี

วันที่ 8 มกราคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


มหาวิทยาลัย
มหิดล กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับทุน
“ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ”
ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน
สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้เข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 60 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2553
การสมัครขอรับทุน
-นักศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชย์สมบัติ และยื่นใบสมัครผ่านคณะกรรมการ

หลักสูตรที่สังกัด เพื่อให้นำส่งที่งานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) หรือที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยทุกสาขา

ภายในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 และหากในกรณีที่ยังมีจำนวน

ทุนเหลือบัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาประกาศรับสมัคร

เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาในรอบที่ 2 ต่อไป
เอกสารประกอบการสมัครเพื่อขอสมัครรับทุน
นักศึกษาที่ประสงค์สมัครขอรับทุน ใช้แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดและแนบเอกสารดังนี้

- สำเนา Transcript

- ผลสอบ คะแนน TOEFL (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก)

- เอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (เช่น ผลงานตีพิมพ์ ฯลฯ)

*** หากนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนแนบเอกสารไม่สมบูรณ์

บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี


นักศึกษาผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา)

โทรศัพท์: 02-441-4125 ต่อ 211-213

Fax: 02-441-9511

--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 08 มกราคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:16:42 น.
Counter : 464 Pageviews.  

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบทุนป.โท สาขาธรณีวิทยา

signup-red-thai-jpgกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบทุนป.โท สาขาธรณีวิทยา

วันที่
6
มกราคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ
, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel:
02-245-6355
www.EnglishThailand.com


ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท

สาขาธรณีวิทยา ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
(ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์
) ให้กับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
จำนวน
1 ทุน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาธรณีวิทยา หรือ เทคโนโลยีธรณี และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม


รวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา ในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า
2.75

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา หรือ เทคโนโลยีธรณี

ในปีการศึกษา
2551 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า
2.75ข้อผูกพันในการรับทุน
- ผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับคำตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษา

ในต่างประเทศ ที่สำนักงาน ก.พ. ยอมรับ ให้เข้าเรียนในหลักสูตร


ปริญญาโทสาขาธรณีวิทยา โดยให้นำหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาฯ


มาแสดงต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายในระยะเวลาที่กำหนด


- ก่อนการเดินทางไปศึกษา ผู้ได้รับทุนต้องทำสัญญาเพื่อฝากนักเรียนทุน

ให้อยู่ในความดูแลของ สำนักงาน ก.พ. และปฏิบัติตนตามข้อกำหนด


สำหรับนักเรียนทุนทุกประการ


- เมื่อจบการศึกษา ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติงานในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

หรือหน่วยงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เห็นชอบ เป็นระยะเวลา
2 เท่า

ของระยะเวลาที่ได้รับทุน


- กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้

กับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว


ทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก
2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วยใบสมัคร
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
www.dmf.go.thรับสมัครสอบ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่
2 พฤศจิกายน 2552–15 มกราคม 2553วิธีการสมัคร
-
สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล


กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชั้น
25 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ


- ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์รายละเอียดเพิ่มเติม //www.dmf.go.th/resources/employment/th/employment32_th.pdf

--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------Free TextEditor
 

Create Date : 06 มกราคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:17:43 น.
Counter : 601 Pageviews.  

Erasmus Mundus ให้ทุนระดับป.โท

signup-red-thai-jpg
Erasmus Mundus ให้ทุนระดับป.โท

วันที่ 5 มกราคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


หน่วยงาน CampusFrance Thailand ประกาศทุน Erasmus Mundus ปี 2553 
Centre Universitaire Condorcet ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเสปน
และ สก็อตแลนด์ เปิดรับสมัครทุน Erasmus Mundus สาขา Computer vision and
robotics สำหรับปีการศึกษา 2010/2011 ระยะเวลา 2 ปี เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนเป็นจำนวน 21,000 Euros ต่อปีคุณสมบัติผู้สมัคร

- เรียนจบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปี 4 สาขาด้าน

Electrical engineering, electronics, computer science

Mathematics, robotics, physics, และ industrial engineering

- มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.0

- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี มีผลสอบภาษาอังกฤษ

TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550
หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5

- มีความสนใจภาษาฝรั่งเศสและพร้อมที่จะเรียนรู้หมดเขตรับสมัครทุนวันที่ 30 เมษายน 2553

สนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: //www.vibot.org หรือ

หน่วยงาน CampusFrance/France Embassy of Thailand

29 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ 02-6272113-4

E-mail : Bangkok@campusfrance.org--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 05 มกราคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:18:04 น.
Counter : 528 Pageviews.  

Kyoto Institute of Technology ให้ทุนป.โท - เอก

signup-red-thai-jpg
Kyoto Institute of Technology ให้ทุนป.โท - เอก

วันที่ 16 ธันวาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


ด้วย
สำนักงานวิรัชกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับแจ้งจาก Kyoto Institute of
Technology (KIT) ว่า Graduate School of Science and Technology
มีความประสงค์จะรับสมัครนิสิตต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท – เอก
ในโครงการ International Graduate Program for Interdisciplinary Study in
Science andTechnologyคุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. อายุไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2553

3. สำเร็จหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือปริญญาโทภายในเดือนกันยายน 2553

4. มีสุขภาพกายและจิตดี

5. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 230 (CBT) / 570 (PBT) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

6. สามารถเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นในปลายเดือนกันยายน 2553สิ่งที่จะได้รับ

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน 157,000-158,000 เยน (ประมาณ 53,000 บาท)

2. การยกเว้นค่าสมัคร ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

3. ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด

4. ระยะเวลาการให้ทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – เดือนกันยายน 2557
ผู้สนใจสามารถศึกษาติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวิรัชกิจ

(เอกสารมีจำนวนจำกัด) และ ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

ได้ที่สำนักงานวิรัชกิจ อาคารจามจุรี 4 ชั้น 4

ภายในวันที่
8 มกราคม 2553ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ :

//www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/KIT/2010.html
--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com-------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 17 ธันวาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:18:21 น.
Counter : 479 Pageviews.  

มศว. และ สสวท. มอบทุนสาขาวิชาชีพครู

signup-red-thai-jpgมศว. และ สสวท. มอบทุนสาขาวิชาชีพครู

วันที่ 8 ธันวาคม 2552

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)
กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2552
จำนวน 40 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
เป็นผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู และเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี หรือจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2552 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา

ภาษาอังกฤษ และสุขศึกษาและพลานามัย จากสถาบันที่สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับรองโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไม่น้อยกว่า 2.75 และคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 2.75 โดยต้องแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษา

ภายในวันที่ 28  มีนาคม 2553ทุนการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

จะจัดสรรทุนสควค.(โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู )

ให้สำหรับนิสิตหลักสูตรในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

และคอมพิวเตอร์ โดยต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสสวท.และ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากสสวท.เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. Transcript ในระดับปริญญาตรี ถ้าเป็นผู้กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย

จะต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี จนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

2.หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยจำนวน 1 ฉบับการสมัคร
- สมัครทางเว็บไซต์ที่ //admission.swu.ac.th

- สมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต อาคาร 9 ชั้น 1

มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23(ประสานมิตร)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

- สมัครทางไปรษณีย์ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยตัวบรรจง

ลงชื่อ ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูปต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง

ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ส่งพร้อม

เอกสารหลักค่าสมัครเป็นธนาณัติจำนวน 500 บาทไปที่

ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต อาคาร 9 ชั้น 1

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สาขาวิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

โทร: 02-649-5000 ต่อ 5109, 5564--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 08 ธันวาคม 2552    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:18:39 น.
Counter : 380 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.