จุฬาฯ มอบ 15 ทุนปริญญาโทมีเงินเดือน

signup-red-thai-jpg



จุฬาฯ มอบ 15 ทุนปริญญาโทมีเงินเดือน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณารับทุน โครงการ "ศิษย์ก้นกุฏิ" (ปริญญาโท)
ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 จำนวน 15 ทุน ยื่นใบสมัครวันนี้จนถึง 1 มีนาคม 2553


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับ

ปริญญาตรี และยังไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือกำลังศึกษา

อยู่ในเทอมสุดท้ายของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ทันการเริ่มเรียนปริญญาโทในภาคการศึกษาต้น

ปีการศึกษา 2553 ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น

3.มีอาจารย์ในภาควิชาที่จะทำวิจัยด้วยรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาโท


เอกสารการสมัคร

1.สำเนา Transcript ถึงภาคการศึกษาสุดท้าย

2.จดหมายการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับปริญญามหาบัณฑิต

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

3.สำเนาผลงาน/บทความ/รางวัลทางวิชาการ (ถ้ามี)

4.จุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Statement of purpose)


สิทธิที่ได้รับ

-ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน เป็นเวลา 4 ภาคการศึกษา

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2553 ถึง 2/2554

-ได้รับเงินเดือน 4,000 บาทตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553

จนกระทั่งจบการศึกษา แต่ไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2555

-นิสิตที่ได้รับทุนจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนของภาควิชา

หรืองานที่ภาควิชาฯมอบหมาย โดยมีภาระงานประมาณ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์


การระงับทุน

-มีระยะเวลาการศึกษาเกิน 2 ปี

-มีเกรดเฉลี่ย (GPAX) ในระดับปริญญาโทต่ำกว่า 3.00

-ไม่ผ่านการประเมินการทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา

-ไม่ผ่านการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 3 ของการศึกษา

-พ้นสภาพการเป็นนิสิต


สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

//www.ee.eng.chula.ac.th


หรือขอได้ที่ธุรการภาควิชาฯ ชั้น 2 ตึกภาควิขาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------






Free TextEditor




 

Create Date : 27 กุมภาพันธ์ 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:13:27 น.
Counter : 538 Pageviews.  

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2010 Japanese Government

signup-red-thai-jpg



ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2010 Japanese Government

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนการศึกษาประจำปี 2010 Japanese Government
(Monbukagakusho) Scholarship ไปศึกษาต่อที่ Kanazawa
Universityระดับปริญญาโท – เอก ณ.ประเทศญี่ปุ่น




คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย

2. เกิดหลังวันที่ 2 เมษายน 2518

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ผู้สมัครที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ภายในเดือนกันยายน 2553 มีสิทธิสมัครขอทุน) และมีความสามารถ

ด้านวิชาการเทียบเท่ากับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของญี่ปุ่น

4. ผู้สมัครต้องศึกษาในสาขาเดียวกับที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังอยู่

ระหว่างการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงที่เอื้อต่อการศึกษาต่อ

6. ผู้สมัครที่มีข้อจำกัดด้านภาษาญี่ปุ่น แต่ประสงค์จะศึกษาต่อ

ในสาขาที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถด้านภาษา เช่น ภาษาศาสตร์

วรรณคดี ประวัติศาสตร์ หรือกฎหมาย จะไม่ได้รับการพิจารณา

ยกเว้นในกรณีพิเศษ

7. ผู้สมัครต้องเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2553



สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

E-mail: pattamawan.tec@kmutt.ac.th

คุณปฐมวรรณ เตชะเรืองรอง ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี



เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553



ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

เว็บไซต์: www2.kmutt.ac.th



--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------






Free TextEditor




 

Create Date : 04 กุมภาพันธ์ 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:13:42 น.
Counter : 514 Pageviews.  

ทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี 2011

signup-red-thai-jpg




ทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี 2011

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


พานาโซนิคมีความภาคภูมิใจที่ได้มอบโอกาสแก่นักศึกษาไทยใน
การไปศึกษาต่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ
รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่21โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคจะไม่มีข้อผูกพันในการ
คืนทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา
เว้นแต่ผิดเงื่อนไขในสัญญาของการให้ทุนการศึกษาที่กำหนดไว้






คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษาพานาโซนิค

- มีสัญชาติไทย

- ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่เกิน 4 ปี

- สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นวิทยาศาสตร์การแพทย์

เภสัชศาสาตร์, ทันตแพทยศาสตร์)

- ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA)

ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องศึกษาภาษาญี่ปุ่นจนกระทั่งมีความรู้

และสามารถพูด อ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมาตรฐานเดียวกัน

โดยจะต้องสอบผ่านระดับ 3 ของ Japanese Language Proficiency Test

ของระบบการสอบในปัจจุบัน หรือระดับ N4 ของระบบการสอบแบบใหม่

ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2553



แบบฟอร์มการสมัคร (สั่งพิมพ์ได้ที่นี่ //www.panasonic.co.th/web/ccatId/MainCat/299 )

1. ใบสมัคร: (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 1)

2. หนังสือรับรองจากคณบดีหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จ

การศึกษา: (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 2)

3. แผนการศึกษา และวิจัยในญี่ปุ่น: (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 3)




เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

1. แบบฟอร์มการสมัคร (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 1 และหมายเลข 3)

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุด

3. สำเนาใบปริญญาบัตร

4. รูปถ่ายสี ขนาด 4×3 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก

และแว่นตาโดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป : 1 รูป ติดลงบนใบสมัคร

(เอกสารกำหนดหมายเลข 1) และอีก 2 รูป เขียนชื่อ นามสกุล

ไว้ด้านหลังส่งมาพร้อมกับใบสมัคร

5. ผลการสอบ TOEFL/ TOEIC (ถ้ามี)




ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่:

สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศ

บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อ: ดาว ศรีวนาสณฑ์ / ศิริกานต์ ทองหลิ้ม

26/1-4 อาคารอรกานต์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลม)

โทร: 02-655-5852-3 Fax: 02-655-5732

E-mail: scholarship@th.panasonic.com

เว็บไซต์: //www.panasonic.co.th/web/ccatId/MainCat/299

Japan homepage: //panasonic.net/scholarship/



หมดเขตการรับสมัคร 7 เมษายน 2553



--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------








Free TextEditor




 

Create Date : 02 กุมภาพันธ์ 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:14:03 น.
Counter : 358 Pageviews.  

กสิกรไทย มอบทุนต่อ ป.โท ในและต่างประเทศ

signup-red-thai-jpg


กสิกรไทย มอบทุนต่อ ป.โท ในและต่างประเทศ

วันที่ 21 มกราคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


ธนาคารกสิกรไทย มีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต
นักศึกษา ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยในปี
2553 นี้ได้ดำเนินการมอบทุนทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้



ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ

ประจำปี
2553 หลักสูตรที่ให้ทุน

1.
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมภาษาอังกฤษ (MBA English Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาคภาษาอังกฤษ
(Master of Science in Finance Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Master of Science Program in Information Technology

in Business) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Master of Business Administration Program - International Program: IMBA)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) หลักสูตรนานาชาติ (Master of Science in Finance Program - International Program: MIF)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (Master of Science in Marketing - English Program: MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Master of Science Program in Management Information

Systems: MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

(Asian Institute of Technology)



รายละเอียดทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี
2553

ทุนที่
1 ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

(ด้านการเงินเน้นการบริหารความเสี่ยง / ตลาดทุน Financial Engineering)

จำนวน 2 ทุน

ทุนที่
2 ศึกษา ณ สหราชอาณาจักร

(ด้านการเงินเน้นการบริหารความเสี่ยง / ตลาดทุน Financial Engineering)จำนวน 1 ทุน

ทุนที่
3 ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น (ด้านการเงิน/การตลาด) จำนวน 1 ทุน

ทุนที่
4 ศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

(ด้านการจัดการ/การตลาด) จำนวน 4 ทุน



การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2553

และส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร มาที่

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา)

ชั้น 12 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140



ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553



ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โทร: 02-470-3125 หรือ

เว็บไซต์: //www.kasikornbank.com/TH/Careers/Pages/Detail_%20Capital.aspx




ดาวน์โหลดใบสมัครทุนภายในประเทศ

//www.kasikornbank.com/TH/Careers/Documents/FormCapitaldomestic2553.pdf




ดาวน์โหลดใบสมัครทุนต่างประเทศ //www.kasikornbank.com/TH/Careers/Documents/FormCapitalforeign2553.pdf



--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------








Free TextEditor




 

Create Date : 21 มกราคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:14:22 น.
Counter : 562 Pageviews.  

ทุนระดับ ป.โท - เอก  สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

signup-red-thai-jpg



ทุนระดับ ป.โท - เอก  สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 มกราคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


ทุนการศึกษาต่อระดับ ป.โท & ป.เอก หลักสูตรนานาชาติ
สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
และทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อแก้ปัญญาวิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อนโดยบัณฑิต
วิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 5 สถาบันอุดมศึกษาไทย คือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์




รับสมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ คือ

Master of Science (MSc), Master of Engineering (MEng)

Master of Philosophy (MPhil), Doctor of Philosophy (PhD)

- สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

- สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

- สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม




คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ โท ตามประเภทของทุน

สาขาวิทยาศาสตร์/ วิศวกรรมศาสตร์/เศรษฐศาสตร์

- มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

- มีทักษะด้านงานวิจัย

จำนวนทุน: ไม่จำกัด




ประเภททุน

ทุนการศึกษามี 2 ประเภท (ขึ้นอยู่กับผลการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

ผลการเรียน และคะแนนภาษาอังกฤษ) คือ
ประเภทที่ 1 ให้ ทุนค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมด
ค่าหน่วยกิตหน่วยกิตละ 3,000 บาท ค่าบำรุงการศึกษา 30,000 บาท
และมีค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท
ประเภทที่ 2 ให้ทุนเฉพาะค่าเล่าเรียนทั้งหมด ค่าหน่วยกิตหน่วยกิตละ 3,000 บาท ค่าบำรุงการศึกษา 30,000 บาท ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน

เงินสนับสนุนการวิจัย

1. MEng T&M 7,500 บาท

2. M.Sc. 135,000 บาท

3. M.Phil 175,000 บาท

4. Ph.D. 290,000 บาท




การเรียนการสอน

ภาคการศึกษาแรก เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

และภาคการศึกษาต่อไปสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์ได้

ที่มหาวิทยาลัยแห่งความร่วม มือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยทั้ง 5 แห่ง





ปิดรับสมัคร: 15 กุมภาพันธ์ 2553


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายการศึกษา JGSEE

โทร: 02-470-8338-9 ในเวลาราชการ

หรือเว็บไซต์: www.jgsee.kmutt.ac.th

E-mail: academic@jgsee.kmutt.ac.th




--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------






 

Create Date : 20 มกราคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:14:39 น.
Counter : 1297 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]




Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.