ม.หอการค้าไทย มอบทุน ป.โท-เอก ต่างประเทศ

signup-red-thai-jpg
ม.หอการค้าไทย มอบทุน ป.โท-เอก ต่างประเทศ

วันที่ 7  เมษายน 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำและบุคคลภายนอกได้เพิ่มพูนความรู้
ระดับ ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 2) ทั้งในระดับปริญญาโทควบเอกและปริญญาเอก
จำนวน 16 ทุน ดังนี้คณะที่เปิดรับ

บริหารธุรกิจ


- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

- การตลาด

มนุษยศาสตร์


- ภาษาอังกฤษธุรกิจ

- การศึกษาทั่วไป (สาขาจิตวิทยา)

วิทยาศาสตร์


- วิศวกรรมการเงิน

- คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

นิเทศศาสตร์


- วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- วารสารศาสตร์

- การโฆษณา

- การประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

-  มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 9 เมษายน 2553)

-  ถ้าเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-  มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79 (Internet-Based) / 213 (Computer–Based) / 550 (Paper-Based) หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ คะแนน GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัครสอบ)

- ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทควบเอกต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตร

การศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า

- ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือ

ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตร

การศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า

- ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด หรือหาก

เคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดไปศึกษา ณ ต่างประเทศมาแล้ว

ต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้

กับสถาบันหรือองค์กรนั้น ๆ แล้ว

-   เป็นผู้ที่ไม่เคยและไม่อยู่ในระหว่างการถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญาการรับสมัคร

- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 9 เมษายน 2553

ดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่

เว็บไซต์: www.utcc.ac.th/scholarship

- การยื่นใบสมัครผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือ

จะให้ผู้อื่นมายื่น แทนก็ได้ที่ฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

(อาคาร 10 ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.

(หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)รายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ: คุณสุกัญญา บุญแล

โทร.
02-697-6897

Email:
academic@utcc.ac.th

เว็บไซต์
: www.utcc.ac.th/scholarship--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


edit @ 7 Apr 2010 16:50:58 by ToeflThailand


Free TextEditor
 

Create Date : 07 เมษายน 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:11:06 น.
Counter : 439 Pageviews.  

ทุน UNESCO/People’s Republic of China

signup-red-thai-jpg


ทุน UNESCO/People’s Republic of China

วันที่ 23 มีนาคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ
UNESCO/People’s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored
Fellowships Programme ประจำปี 2010/2011 จำนวน 27 ทุน
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนานาชาติ ด้านการศึกษา วัฒนธรรม การสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเป็นทุนประเภท non-degree
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป
ยกเว้นในสาขาเกษตรกรรมรับสมัครผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับทุนดังกล่าวจะได้ไปศึกษาและวิจัยในสาขาที่ตนเลือกในมหาวิทยาลัย
ของประเทศจีน เป็นเวลาประมาณ 1 ปี


คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ยกเว้นผู้สมัครสาขาเกษตรกรรม

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ในกรณีผู้ที่เลือกสาขา/

มหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาจีน อาจจะต้องเรียนภาษาจีนก่อน

เข้ารับการศึกษาหรือปฏิบัติงานวิจัย)

- อายุไม่เกิน 45 ปี

- มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ


เอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัคร China/UNESCO/The Great Wall Co-Sponsored Fellowships

(ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของยูเนสโกด้านล่าง)

- สำเนาใบรับรองผลคะแนนการเรียน/ปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร

- สำเนาหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัย (ในกรณีที่ได้ติดต่อไว้แล้ว)

- หนังสือรับรองจากอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ของผู้สมัครจำนวน 2 ท่าน

- เค้าโครงงานวิจัยที่ผู้สมัครจะทำการวิจัย (ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 400 คำ)

- ผู้สมัครต้องระบุสาขาที่ต้องการเรียน 1 สาขา โดยเลือกมหาวิทยาลัยได้ 3
แห่ง (รายชื่อสาขาวิชาเรียนและมหาวิทยาลัยตามเว็บไซต์ของยูเนสโกด้านล่าง)

- ใบตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก)

- ใบรับรองความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นผู้ประเมินให้)

เว็บไซต์ของยูเนสโก  //portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=44172&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


การรับสมัคร
ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆทางไปรษณีย์มาที่

กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

10300

โทร: 02-628-5646 ต่อ 119
วันหมดเขตรับสมัคร

ภายในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553


--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------
Free TextEditor
 

Create Date : 23 มีนาคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:11:56 น.
Counter : 389 Pageviews.  

ทุนมจพ. โท-เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์

signup-red-thai-jpgทุนมจพ. โท-เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 9 มีนาคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน TGGS
เปิดรับสมัครนักศึกษาพร้อมทุนระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรม(นานาชาติ)ปีการศึกษา 1/2553 หมดเขตรับสมัครวันที่ 31
มีนาคม 2553


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวัสดุ
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

2. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

3. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

4. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ

5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล การจำลองและการออกแบบ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

2. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์

3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและพลังงาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมยานยนต์, วิศวกรรมการผลิต,

วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมวัสดุและโลหะการหรือเทียบเท่า

3.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4.มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีและต้องผ่านการทดสอบ

ภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 550 หรือ IELTS

ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือได้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัย

หรือองค์กรที่ได้รับการรับรองในระดับสากลในระดับคะแนนที่เทียบเท่า

5. สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปฝึกงานและทำวิทยานิพนธ์ ณ

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะต้องเรียนภาษาเยอรมันระดับเบื้องต้น

และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 550

หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ก่อนการเดินทาง
จุดเด่นของหลักสูตร
- เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัย RWTH อาเค่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

- นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาค
อุตสาหกรรม ในระดับนานาชาติ
เนื่องจากมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและด้านภาษาอังกฤษ
ผ่านประสบการณ์ในภาคปฏิบัติการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและงานวิจัยเพื่อ
อุตสาหกรรม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเรื่องรายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่

ฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 อาคาร TGGS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถ.พิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร:  02-913-2500- 24 ต่อ 2902 , 2925

Fax: 02-913-5805

Email: tggs@kmutnb.ac.th

เว็บไซต์: www.tggs.kmutnb.ac.th


--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------

 

Create Date : 09 มีนาคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:12:20 น.
Counter : 469 Pageviews.  

ธ.กรุงไทย มอบทุนศึกษาต่อใน-ต่างประเทศ ปี 2553

signup-red-thai-jpgธ.กรุงไทย มอบทุนศึกษาต่อใน-ต่างประเทศ ปี 2553

วันที่ 4 มีนาคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


ด้วย บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก
เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ 
และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2553 ดังนี้


1. ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ทุน

MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master in Finance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Human Resources Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

LL.M. Business Law จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MBA International Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)


2. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 9 ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน

MBA ด้าน Finance

MBA ด้าน Marketing

MBA ด้าน Financial Engineering

MBA ด้าน Information Technology


ระยะเวลาในการรับสมัคร

1. สำหรับผู้สมัครรับทุนปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่

บัดนี้
– 26 มีนาคม 2553


2. สำหรับผู้สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ตั้งแต่

บัดนี้
– 26 มีนาคม 2553


วิธีการคัดเลือก

ธนาคารจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อสัมภาษณ์จะพิจารณาจาก

ผลการศึกษา  ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS และผลคะแนน GMAT


ดาวน์โหลดใบสมัครที่

//www.ktb.co.th/upload/career/app53.doc


โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่

งานวางแผนพัฒนาอาชีพ ฝ่ายการพนักงาน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

อาคารสุขุมวิท ชั้น 23 เลขที่10 ถ.สุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

โทร:  02-208-7713, 7736, 7796, and 7797


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์:

//www.ktb.co.th/th/career/scholarships_master.jsp


-------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 04 มีนาคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:12:48 น.
Counter : 479 Pageviews.  

มูลนิธิฟอร์ด ให้ทุนการศึกษา ปี 2553

signup-red-thai-jpg
มูลนิธิฟอร์ด ให้ทุนการศึกษา ปี 2553

วันที่ 2 มีนาคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


ทุน Ford Foundation International Fellowships Program (IFP)
โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิฟอร์ด ประกาศทุน IFP ประจำปี 2553
ซึ่งเป็นปีสุดท้ายในการมอบทุนให้แก่บุคคลทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ขาดโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทุน IFP
เน้นการสรรหาผู้รับทุนที่มีภาวะผู้นำและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง
และเป็นผู้ที่มุ่งมั่นที่จะนำความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อ
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม เศรษฐกิจ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศสาขาวิชาที่เปิดให้ทุน

ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฟอร์ด ดังนี้

- ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts & Culture)

- พัฒนาชุมชน (Community Development)

- ประชาสังคม (Civil Society)

- การเงินเพื่อการพัฒนาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Development Finance &

Economic Security)

- การศึกษาและทุน (Education & Scholarship)

- สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Environment & Development)

- การปกครอง (Governance)

- สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

- สื่อ (Media)

- สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Sciences & Humanities)

- เพศศึกษา และการเจริญพันธุ์ (Sexuality & Reproductive Health)

- การพัฒนากำลังคน (Workforce Development)หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2553

ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

มูลนิธิทุนการศึกษาเอเชียในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี 29 อาคารวานิสสา ชั้น 4 ถนนเพลินจิต

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 02-655-1615-7

Fax: 02-655-7977

E-mail: info@asianscholarship.org

Website: www.asianscholarship.org

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการทุน IFP ทั่วโลก

กรุณาคลิก www.fordifp.org--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 02 มีนาคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:13:07 น.
Counter : 454 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.