ทุนรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ ป.โท ปี 2011-2012

signup-red-thai-jpg
ทุนรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ ป.โท ปี 2011-2012

วันที่ 16 กรกฎคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355
www.EnglishThailand.com
ทุนรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ในแต่ละปี สวิสเซอร์แลนด์
ได้มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาของไทย
เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ในสาขาที่กำหนดไว้ ณ มหาวิทยาลัยสวิสเซอร์แลนด์คุณสมบัติ

1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุต่ำกว่า 35 ปี (เกิดหลัง 1975)

2. มีความรู้ในภาษาใดภาษาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลี่ยน
ในระดับดีเอกสารในการสมัคร

1.ใบสมัครขอรับทุนรัฐบาล

2. หนังสือรับรองทางการแพทย์โปรดจัดส่งเอกสารไปที่สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ ภายในวันที่ 20
พฤศจิกายน
2553สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

35 NorthWireless Road, (Thanon Witthayu)

Bangkok 10330

G.P.O. Box 821, Bangkok 10501

Phone: 0 2-253-0156-60, Fax: 0 2-255-4481

ban.vertretung@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/bangkok
--------------------------------------------------------------------------


เรียนภาษาอังกฤษ,
สอบ TOEFL, ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้!!!


www.EnglishThailand.com


--------------------------------------------------------------------------
Free TextEditor
 

Create Date : 16 กรกฎาคม 2553    
Last Update : 16 กรกฎาคม 2553 17:23:09 น.
Counter : 414 Pageviews.  

ทุน Hitachi โท-เอก ที่ญี่ปุ่น

signup-red-thai-jpgทุน Hitachi โท-เอก ที่ญี่ปุ่น

วันที่ 9 กรกฎคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355
www.EnglishThailand.com
ด้วยมูลนิธิ The Hitachi Scholarship
Foundation ประเทศญี่ปุ่น

ได้ส่งประกาศรับสมัครผู้รับ ทุนสำหรับบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา

และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จำนวน 5 แห่ง คือ


- Chulalongkorn University

- Chiang Mai University

- Khon Kaen University

- King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

- King Mongkut’s University of Technology Thonburi


เพื่อไปศึกษา/วิจัย ณ ประเทศ ญี่ปุ่น 3 ทุน
ดังนี้

1. Hitachi Scholarship Program 2011- ทุนศึกษาระดับปริญญาโท

หรือปริญญาเอกด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. Hitachi Research Fellowship Program 2011- ทุนวิจัย

(post-doctoral research)ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. The Komai Fellowship Program 2011- 
ทุนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น

เช่น ด้าน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
//www.hitachi-zaidan.com/global/scholarship/index.html


สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนของ
HSF นั้น นอกจากจะพิจารณา

จากคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดแล้ว HSF จะให้ความสำคัญอย่างมาก

กับเหตุผลสนับสนุนของผู้ รับรองจากมหาวิทยาลัย
ต้นสังกัดและอาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น
ในการส่ง/รับผู้สมัครเข้าศึกษาหรือทำวิจัย ผู้สนใจสมัครรับทุน

ดังกล่าว ขอให้ส่งใบสมัครมา ยังสำนักบัณฑิตศึกษาฯ

ภายในต้นเดือนพฤศจิกายน 2553
--------------------------------------------------------------------------


เรียนภาษาอังกฤษ,
สอบ TOEFL, ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้!!!


www.EnglishThailand.com


--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 09 กรกฎาคม 2553    
Last Update : 9 กรกฎาคม 2553 14:05:29 น.
Counter : 396 Pageviews.  

ทุนกระทรวงพลังงาน เรียนต่อต่างประเทศ
signup-red-thai-jpg
สำนัก
งานนโยบายและแผนพลังงาน สนพ.
กระทรวงพลังงานมีความประสงค์จะให้ทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน เพื่อดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
สาธิต หรือริเริ่มการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน สนพ.
จึงประกาศให้มีการสมัครรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปี 2553 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2553


คุณสมบัติของหน่วยงานทำวิจัย

1.เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา
หรือองค์กรเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงาน และมิได้มีวัตถุในการมุ่งค้าหากำไร
ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

2.บุคลากรหลักที่รับผิดชอบโครงการ
มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่ขอรับทุน
และสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

3.กรณีงาน/โครงการที่ยื่นขอรับทุน
ได้รับจากแหล่งทุนอื่นหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากแหล่งทุนอื่นด้วย
โปรดระบุแหล่งทุนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวันที่ 30 มิถุนายน 2553


เอกสารการสมัคร
1.บท
สรุปผู้บริหาร ประกอบด้วย
ชื่อโครงการ


ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณทั้งโครงการ


ระยะ
เวลาดำเนินงาน และระเบียบวิธีวิจัย


จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน้า
และไม่เกิน 2 หน้า

2.รายละเอียดข้อเสนอโครงการ

-แบบขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

-ชื่อโครงการโดยอ้างอิงตามหมวดที่กำหนดไว้ในประกาศ

-รายชื่อคณะผู้ดำเนินการวิจัยและตำแหน่งในโครงการ (ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด)

-วัตถุประสงค์ของโครงการ

-ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature review) และเอกสารอ้างอิง

-ระเบียบวิธีวิจัย ให้แสดงการวางแผนการวิจัย และลำดับขั้นตอนการวิจัย

-ขอบเขตของการวิจัย

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

-ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

-งบประมาณ
และตารางแสดงภาระงานของบุคลากรตามกิจกรรมในโครงการ

3.ประวัติของนักวิจัยโดยให้ใส่ข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จของ
โครงการ

พร้อมลงลายมือชื่อรับรองทุกท่าน

4.ให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ
ประกอบด้วย เอกสารต้นฉบับ 1 ชุด


สำเนา จำนวน 5 ชุด
และไฟล์เอกสารในรูปของ PDF จำนวน 1 สำเนา


โดยส่งมาที่
กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงาน


และพลังงานทดแทน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน


121/1-2  ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400
สำหรับทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ  มีวงเงิน 44 ล้านบาท


และ
ทุนวิจัยอีก 10 ล้านบาท ทุนการศึกษาต่างประเทศสมัคร


ได้ตั้งแต่
วันนี้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 และทุนในประเทศสมัคร


ได้ตั้งแต่
วันนี้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2553


รายละเอียดทุนอุดหนุนการ
วิจัยโครงการสนับสนุนการศึกษา


วิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและอนุรักษ์พลังงาน


ทุนการศึกษาในประเทศ
และทุนต่างประเทศดูได้จาก   //www.eppo.go.th/
--------------------------------------------------------------------------


เรียนภาษาอังกฤษ,
สอบ TOEFL, ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้!!!


www.EnglishThailand.com


--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 19 มิถุนายน 2553    
Last Update : 19 มิถุนายน 2553 11:44:05 น.
Counter : 522 Pageviews.  

ก.พ. มอบทุนรัฐบาล ป.โท รัสเซีย

signup-red-thai-jpg


ก.พ. มอบทุนรัฐบาล ป.โท รัสเซีย

วันที่ 8 มิถุนายน 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355

//www.EnglishThailand.com

สำนัก
งาน ก.พ. เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่
ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน 5 ทุน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่
11 มิถุนายน 2553
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก


1.เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย

2.เป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวง กรม หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ตามมาตรา 18 (ก) ในพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547) หรือบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย ที่ทำหน้าที่สอนหรือตำแหน่งอาจารย์ในสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐ โดยปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสุดท้าย

ของการรับสมัคร

3.มีคำรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดว่าเป็นผู้ที่
ปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบ หรือจะมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะไปศึกษา
หลักฐานการสมัคร


1.ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก

และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1×1.5 นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสุดท้าย

ของการรับสมัคร

2.สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร พร้อมสำเนาระเบียนแสดง

ผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ในระดับประกาศนียบัตร

ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

3.หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกฯ

จากหัวหน้าส่วน ราชการเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.54

หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดว่าเป็นผู้ที่ ปฏิบัติภารกิจ

ประจำที่รับผิดชอบ หรือจะมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะไปศึกษา 5.สำเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ

TOEFL
หรือ IELTS

6.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จำนวนอย่างละ 1 ชุด สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือก

เขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อ กำกับไว้ด้วย
ส่งเอกสารหลักฐานไปที่

กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร


สำนักงาน ก.พ. เลขที่
47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

โดยวงเล็บที่ มุมซองว่า
“ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสหพันธ์รัฐรัสเซีย”

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด
24 ชั่วโมง

ทางเว็บไซต์
: //scholarship.ocsc.go.th
--------------------------------------------------------------------------


เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL, ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้!!!


www.EnglishThailand.com


--------------------------------------------------------------------------


Free TextEditor
 

Create Date : 05 มิถุนายน 2553    
Last Update : 5 มิถุนายน 2553 11:13:58 น.
Counter : 348 Pageviews.  

CIMB Foundation มอบทุนระดับ ป.โท - เอก


signup-red-thai-jpg


CIMB Foundation มอบทุนระดับ ป.โท - เอก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2553

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-245-6355www.EnglishThailand.com


CIMB Foundation มอบทุนการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีในหลากหลายสาขาวิชารายละเอียดดังนี้


คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1. เป็นพลเมืองของประเทศในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้

2. ได้รับการตอบรับให้ศึกษาในหลักสูตร ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ในระหว่างที่มีการประกาศรับสมัคร

เข้าร่วมโครงการ CIMB Regional Scholarship ภายใต้สาขาวิชา ดังต่อไปนี้


- พลังงานหมุนเวียน

- สิ่งแวดล้อมศึกษา

- ดาราศาสตร์

- วิทยาศาสตร์การกีฬา

- โภชนาการ

- พันธุศาสตร์

- ชีววิทยาทางทะเล

- พาณิชย์นาวี

- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

- นฤมิตศิลป์

- วิจิตรศิลป์


1.ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีในหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

กับสาขาวิชาที่สมัครขอรับทุน โดยมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00 จาก 4.00

หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครขอรับทุนในระดับปริญญาโท)

หรือสำหรับระดับปริญญาโทที่มีรายงานรับรองผลการทดสอบในระดับดี

หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครขอรับทุนในระดับปริญญาเอก) ซึ่งเกี่ยวข้อง

ในสาขาวิชาที่สมัครขอรับทุน

1. ผู้สมัครจะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษา อื่น หรือรางวัล หรือเงินสนับสนุนอื่นๆ

ซึ่งทำให้มีภาระผูกพันระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน

2. ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.cimb.com/regionalscholarship เท่านั้น

หมายเหตุ หากผู้สมัครมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2553

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

เว็บไซต์: www.cimb.com/regionalscholarship


--------------------------------------------------------------------------เรียนภาษาอังกฤษ, สอบ TOEFL , ศึกษาต่อต่างประเทศ คลิกที่นี้ !!!
//www.EnglishThailand.com--------------------------------------------------------------------------Free TextEditor
 

Create Date : 06 พฤษภาคม 2553    
Last Update : 2 มิถุนายน 2553 17:10:20 น.
Counter : 422 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

ด.ญ.ถ้วยฟู
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ด.ญ.ถ้วยฟู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.