^_^ vechagran dot com by tingnoy
Group Blog
 
All blogs
 

แนวการสอบอำนวยความเป็นธรรม

1. นายอำเภอใช้อำนาจตุลาการทางแพ่งได้เมื่อคู่กรณียินยอม และ……
ตอบ เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 20,000 บาท และมูลคดีเกิดขึ้นในอำเภอ/กิ่งอำเภอนั้น หรือผู้ถูกร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ/กิ่งอำเภอนั้น
การเปรียบเทียบความแพ่งในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ หมายความว่า นายอำเภอใช้อำนาจตุลาการในทางความแพ่ง หรืออำนาจในทางปกครอง ทำการไกล่เกลี่ยและเปรียบเทียบความแพ่งที่เกิดขึ้นแล้ว แก่คู่กรณี เพื่อให้มีการประนีประนอมยอมความ หรือระงับข้อพิพาทระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและระงับข้อพิพาทเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้แก่ประชาชน จะได้ไม่เสียเวลาเดินทางหรือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการไปดำเนินการคดีแพ่งที่ศาลโดยไม่จำเป็น
ตามนัยมาตรา 108 แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2527 ประกอบกับข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบความแพ่งในหน้าที่ของนายอำเภอ พ.ศ. 2528 บัญญัติให้นายอำเภอมีอำนาจเปรียบเทียบความแพ่ง ดังนี้
1)กรณีโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง
2)มีความประสงค์ให้นายอำเภอเปรียบเทียบและยื่นคำร้องต่อนายอำเภอ
3)เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 20,000 บาท
4)มูลคดีเกิดขึ้นในอำเภอ/กิ่งอำเภอนั้น หรือผู้ถูกร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ/กิ่งอำเภอนั้น
5)เป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือทุนทรัพย์เกินกว่า 20,000 บาท นายอำเภอสามารถไกล่เกลี่ยได้ ถ้าคู่กรณียินยอม
6)ในการเปรียบเทียบให้สอบถามข้อเท็จจริงจากคู่กรณี และพยานสองฝ่ายหรือพยานหลักฐานทั้งปวง โดยสามารถออกหมายเรียกได้ จากนั้นตั้งรูปคดี และประเด็นพิพาท การพิจารณาต้องกระทำต่อหน้าคู่กรณีโดยเปิดเผย เว้นแต่นายอำเภอเห็นว่าไม่สมควร จึงพิจารณาโดยลับได้
7)คดีที่นายอำเภอเปรียบเทียบและคู่กรณียอมกันแล้ว ให้บันทึกลงในสารบบความแพ่ง พร้อมทำใบยอมมอบแก่คู่กรณี โดยคู่กรณีจะเอาเรื่องดังกล่าวไปฟ้องร้องอีกไม่ได้ (ศาลจะพิพากษาตามที่ได้ประนีประนอมแล้วนั้น)
8)หากเปรียบเทียบแล้วคู่กรณีไม่ยอมตกลงกัน ให้ยกเลิกคดีนั้น และบันทึกลงในสารบบความแพ่ง แล้วแจ้งให้ไปยื่นฟ้องศาลเอง
9)หากยอมความกันแล้ว แต่ฝ่ายรับผิดไม่ปฏิบัติตามใบยอม ฝ่ายชนะคดีต้องฟ้องต่อศาลบังคับคดีตามใบยอมนั้น

2. คชก.อำเภอ หมายถึง
ตอบ คณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีแต่ระดับตำบล และระดับจังหวัด ไม่มี คชก. อ. มีแต่ คชก.ต. และ คชก.จ. ในระดับ อ.มี กชก.อ. (คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรระดับอำเภอ)

3.นายอำเภอมีอำนาจเปรียบเทียบความแพ่งทุนทรัพย์เท่าไร
ตอบ ไม่เกิน 20,000 บาท


4.การประนีประนอมมีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ 1)กรณีโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง
2)มีความประสงค์ให้นายอำเภอเปรียบเทียบและยื่นคำร้องต่อนายอำเภอ
3)เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 20,000 บาท
4)มูลคดีเกิดขึ้นในอำเภอ/กิ่งอำเภอนั้น หรือผู้ถูกร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ/กิ่งอำเภอนั้น
5)เป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือทุนทรัพย์เกินกว่า 20,000 บาท นายอำเภอสามารถไกล่เกลี่ยได้ ถ้าคู่กรณียินยอม

5.คดีมโนสาเร่วงเงินเท่าไร ศาลมีอำนาจเปรียบเทียบให้ยอมความได้
ตอบ 40,000 บาท

6.กรณีทุนทรัพย์เกิน 20,000 บาท นายอำเภอเปรียบเทียบได้ในฐานะอะไร
ตอบ อนุโญตุลาการ

7.การประนีประนอมข้อพิพาทของกรรมการหมู่บ้าน มีอำนาจประนีประนอมได้แค่ไหน มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ คดีแพ่งทุกประเภท คดีอาญาประเภทยอมความได้

8.คดีปล้นทรัพย์ ให้ กม.ประนีประนอมข้อพิพาทได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้

9.นายอำเภอและกรรมการหมู่บ้าน ใครมีอำนาจมากกว่ากันในการประนอมข้อพิพาท
ตอบ กรรมการหมู่บ้าน

10.การจับมีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ แจ้งว่าเขาต้องถูกจับ

11.มีกฎหมายใดให้อำนาจปลัดอำเภอในการจับ
ตอบ ป.วิอาญา

12.กรณีใดที่จับได้ กรณีใดจับไม่ได้
ตอบ ความผิดซึ่งหน้า จับตามหมายจับ ส่วนกรณีน่าเชื่อว่ากระทำผิดยังจับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้

13.การค้นมีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ แสดงหมายค้นของศาล ให้ผู้เป็นเจ้าของเคหสถานยินยอม แสดงความบริสุทธิ์ก่อนค้น

14.เคหะสถาน คืออะไร
ตอบ เคหสถาน หมายถึง ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยและรวมถึงบริเวณที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วยจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม

15.สาธารณะสถาน คืออะไร
ตอบ สาธารณสถาน หมายถึง สถานที่ใด ๆ ที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้

16.ผู้ออกหมายค้นคือใคร
ตอบ ศาล

17.หมายจับใน กทม. ใครเป็นผู้ออก
ตอบ ปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

18.หมายจับใน จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใครเป็นผู้ออก
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

19.คดีที่เกิดในอำเภอใครเป็นผู้ออกหมายจับ
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

20.การสืบสวนคืออะไร ปลัดอำเภอมีอำนาจสืบสวนตามกฎหมายใด
ตอบ การสืบสวนหมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครอง (เฉพาะในเขตอำนาจ) หรือตำรวจ (มีอำนาจทั่วราชอาณาจักร) ได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด

21.การสอบสวน คืออะไร
ตอบ การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการทั้งหลายตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ ซึ่งในทางคดีอาญาข้าราชการฝ่ายปกครองเข้าไปเกี่ยวข้องในการสอบสวน โดยเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนฝ่ายเดียว หรือสอบสวนร่วมกับตำรวจ

22.ข้อบังคับ มท ที่ 1/09 มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ กรณีข้าราชการต้องหาคดีอาญา (ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2509 ข้อ 13) เมื่อข้าราช การส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น เทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ต้องหาคดีอาญา เพราะได้กระทำตามหน้าที่ หรืออ้างว่าได้กระทำตามหน้าที่ พนักงานสอบสวนต้องรีบรายงาน ผวจ. หรือ นอภ. ทราบเป็นการด่วน เพื่อสั่งให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองร่วมกับพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจดำเนินคดี ถ้าเป็นเรื่องที่เสนอมายังส่วนกลางหรือส่วนกลางดำเนินการเอง ให้กรมการปกครอง และกรมตำรวจจัดพนักงานสอบสวนของแต่ละฝ่ายร่วมกันสอบสวนดำเนินคดี

23.กรณีนายอำเภอเข้าควบคุม ผู้ที่จะเห็นแย้งนายอำเภอ เป็นตำรวจในอำเภอนั้นได้หรือไม่ ต้องเป็นใครแย้งได้
ตอบ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

24.ถ้า ผวจ.เข้าควบคุมผู้แย้งคำสั่ง ผวจ. ได้คือใคร
ตอบ อตร.
25.คดีอาญา 10 ประเภท มีอะไรบ้าง
ตอบ ทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สัตว์พาหนะ
ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน สาธารณสุข
ประถมศึกษา น้ำมันเชื้อเพลิง

26.กรณีใดบ้างเกี่ยวกับคดีป่าไม้ที่ นายอำเภอ ผวจ. ปมท. สามารถใช้ดุลพินิจว่าจะเข้าควบคุมการสอบสวนหรือไม่
ตอบ เป็นคดีใหญ่

27.กรณีใดบ้างที่เกี่ยวกับคดีป่าไม้ ที่ นายอำเภอ ผวจ. ปมท. ต้องเข้าควบคุมทุกคดี
ตอบ นายอำเภอ ผวจ จับกุมเอง หรือเป็นคดีใหญ่

28.ตาม ว 529 ลว. 25 พ.ค.2533 ในระดับจังหวัดและอำเภอ ใครทำหน้าที่ด้านการป้องกัน และใครทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนคดีการสอบสวน
ตอบ ป้องกันจังหวัด ทำหน้าที่ป้องกัน และจ่าจังหวัดทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนคดีการสอบสวน

29.บทบาทของปลัดอำเภอในการชันสูตรพลิกศพ ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายใด มาตราใด มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ มาตรา 150 วรรค 3 ของ ป.วิอาญา บังคับใช้ 27 มิถุนายน 2543

30.ความตายผิดธรรมชาติหมายถึงอะไรบ้าง
ตอบ ตายโดยอุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย สัตว์ทำให้ตาย

31.ความตายประเภทใดที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ
ตอบ ตายเหตุผิดธรรมชาติ วิสามัญฆาตกรรม อยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน

32.กรณีใดบ้างที่ปลัดอำเภอ ต้องไปร่วมชันสูตรพลิกศพ
ตอบ ตายเนื่องจากอ้างว่าเกิดการปฏิบัติหน้าที่ หรืออยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน

33.คณะกรรมการชันสูตรพลิกศพ กรณีวิสามัญฆาตกรรม หรือตายระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยใครบ้าง
ตอบ พนักงานสอบสวน อัยการ แพทย์นิติเวชศาสตร์ และปลัดอำเภอ

34.ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพไว้ศพละเท่าไร
ตอบ 800 บาท

35.ผวจ.มีอำนาจตั้งจ่า จว. ป้องกัน จว. ฯลฯ ไปชันสูตรพลิกศพได้หรือไม่ กรณีใด
ตอบ ได้ กรณีของอำเภอมีปลัดอำเภอชันสูตรศพไม่พอ

 

Create Date : 21 กรกฎาคม 2551    
Last Update : 21 กรกฎาคม 2551 0:38:19 น.
Counter : 1948 Pageviews.  

1  2  3  4  5  

tingnoy
Location :
มหาสารคาม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]
สวัสดีคะผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อคแห่งสาระดีๆ และความรู้หลากหลายแห่งนี้คะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม และผู้ที่เตรียมตัวในการสอบที่มีเวลาน้อยสามารถนำแนวข้อสอบเหล่านี้ไปใช้ประกอบในการสอบได้นะคะ รวมทั้งเจ้าของบล็อคเอง ก็กำลังพยายามสู้ๆ กับการสอบคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสอบได้กันทุกคนคะ*-*
ปล.จะพยายามอัพข้อมูลลงเรื่อยๆนะคะ ติดตามเข้ามาชมได้ตลอดคะ..........
สำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบล็อคกันแล้วขอแค่คำขอบคุณนะคะผู้ทำจะได้มีกำลังใจหาเนื้อหามาลงให้ค่ะ
Wellcome to my blog
Friends' blogs
[Add tingnoy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.