^_^ vechagran dot com by tingnoy
Group Blog
 
All blogs
 

แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่

หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
1. การคิดแบบใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้
ก. การคิดแบบสังเคราะห์
ข. การคิดแบบสร้างสรรค์
ค. การคิดแบบบูรณาการ
ง. การคิดแบบกลยุทธ์
2. สิทธิตามกฎหมายซึ่งใช้ทรัพยากรสำหรับการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เรียกว่าอะไร
ก. อำนาจ
ข. อำนาจหน้าที่
ค. ความรับผิดชอบ
ง. ภารกิจ
3. ข้อใดเป็นประเด็นในการศึกษาพฤติกรรมผู้นำ
ก. ความยินยอม
ข. ความผูกพัน
ค. คาวมขัดแย้ง
ง. ความสามารถในการสื่อสาร
4. ข้อใดไม่ใช้งบประมาณแบบเน้นการจัดการ
ก. Functional budget
ข. Activity budget
ค. Performance budget
ง. Line item budget
5. ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอะไร
ก. กำไรสูง
ข. ต้นทุนต่ำ
ค. ผลการปฏิบัติของบุคคล
ง. ความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ
6. หลักการบริหารที่เน้นคนและขวัญกำลังใจในการทำงานคือทฤษฎีใด
ก. คลาสสิก
ข. นีโอคลาสสิก
ค. สมัยใหม่
ง. สังคมวิทยา
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวคิดการบริหารสมัยใหม่
ก. มุ่งกำไรสูงสุด
ข. เพิ่มผลผลิตโดยใช้เครื่องจักร
ค. มุ่งความสามารถในเรื่องทั่วไป
ง. จัดหน่วยงานอิสระคล่องตัว
8. การบริหารสมัยใหม่มุ่งเน้นเรื่องใด
ก. ประสิทภาพล
ข. ประสิทธิผล
ค. ความเป็นเลิศ
ง. ทรัพยากรมนุษย์
9. Empowerment เป็นแนวคิดในเรื่องใด
ก. การรวมอำนาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูง
ข. การกระจายอำนาจให้ผู้บริหารระดับรองลงมา
ค. การมอบอำนาจให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่
ง. การเปลี่ยนแปลงบทบาทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
10. ตามแนวคิดธรรมมาภิบาล "Accountability" หมายถึงอะไร
ก. จิตสำนึกรับผิดชอบต่องานหรือสิ่งที่ได้กระทำไป
ข. ความพร้อมให้มีการตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
ค. การรู้จักรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ง. การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
11. ข้อใดเป็นลักษณะของหลักการบริหารสมัยใหม่
ก. การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ข. การสร้างทีมงาน
ค. องค์การแห่งการเรียนรู้
ง. ถูกทุกข้อ
12. วิกฤตการณ์ขององค์การ เกิดจากปัจจัยใด
ก. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ข. บุคลากร
ค. ผู้บริหาร
ง. ถูกทุกข้อ
13. การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ขององค์การ ความมุ่งเน้นการบริหารแบบใด
ก. การบริหารตามหน้าที่
ข. การบริหารตามกระบวนการ
ค. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ง. การบริหารแบบมุ่งหลักกฎหมาย
14. ข้อใดคือการจัดการบุคคลในแนวใหม่
ก. มุ่งเน้นภารกิจตั้งแต่เข้าทำงานจนถึงออกจากงาน
ข. การกำหนดความต้องการ การตอบสนองความต้องการ การธำรงรักษาพัฒนาบุคลากร
ค. กระบวนการและกิจกรรมที่สอดคล้องต่อกลยุทธ์องค์การ
ง. การวางแผนกำลังคน การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
15. แนวคิดใดมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการทำงาน ให้ดีขึ้นเป็นสำคัญ
ก. Reengineering
ข. Total Quality management
ค. Result - based management
ง. Work simplification
16. "โครงการสาธารณะ" ควรใช้แนวทางการตัดสินใจแบบใด จึงจะเหมาะสม
ก. การตัดสินใจเชิงเหตุผล
ข. การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
ค. การตัดสินใจเชิงปริมาณ
ง. การตัดสินใจเชิงคุณภาพ
17. "CIPP Model" คือตัวแบบที่ใช้ในการประเมินผลงานโครงการ ตัวแบบดังกล่าว C หมายถึงอะไร
ก. เนื้อหาสาระ
ข. กระบวนการ
ค. สภาพแวดล้อม
ง. การเปลี่ยนแปลง
18. การตัดสินใจในเรื่องใดที่นักบริหารมืออาชีพควรหมั่นฝึกฝนพัฒนาให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ
ก. การตัดสินใจในแผนงานโครงการ
ข. การตัดสินใจในงานวิกฤติ
ค. การตัดสินใจในงานริเริ่มสร้างสรรค์
ง. การตัดสินใจในงานเชิงนโยบาย
19. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของผู้บริหารในการตัดสินใจ (decisional roles)
ก. ผู้ประกอบการ
ข. ผู้ติดตามงาน
ค. ผู้เจรจาต่อรอง
ง. ผู้จัดการความขัดแย้ง
20. การพัฒนาการบริหาร ควรเริ่มที่การพัฒนาในเรื่องใดจึงจะทำให้องค์การประสบความสำเร็จ
ก. พัฒนาคน
ข. พัฒนาโครงสร้าง
ค. พัฒนาสภาพแวดล้อม
ง. พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี
21. องค์ประกอบของการบริหารสำคัญ
ก. เงิน ที่ดิน อุปกรณ์
ข. คน เงิน วัสดุ การจัดการ
ค. ทุน บุคลากร องค์การ อุปกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ
22. การพัฒนาองค์การคืออะไร
ก. การเลื่อนระดับตำแหน่งของผู้บริหารให้สูงขึ้น
ข. การเพิ่มความรู้ให้สมาชิกในองค์การ
ค. การขยายองค์การ
ง. การทำให้การเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ปรารถนา โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
23. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) มีลักษณะอย่างไร
ก. ใช้ได้ในทุกองค์การ
ข. ใช้ได้กับคนทุกประเภท
ค. ป้องกันหน่วยงานที่ผู้บริหารเผด็จการ
ง. การใช้ต้องคำนึงถึงคนและองค์การ
จ. ผู้บริหารมอบหมายงานทั้งหมด
24. ผู้นำที่ไม่เคยประเมินผลงาน เป็นผู้นำแบบใด
ก. อัตตนิยม
ข. เสรีนิยม
ค. อนุรักษ์นิยม
ง. ประชาธิปไตย
ง. ประสานประโยชน์
25. ความสำคัญระดับชั้นระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานหมายถึง
ก. สายการบังคับบัญชา
ข. เอกภาพการบังคับบัญชา
ค. การสื่อสาร
ง. การประสานงาน
จ. การจัดองค์การ
26. การบริหารงานโดยยึดหลักวัตถุประสงค์ (MBO) เริ่มจากข้อใดก่อน
ก. การประเมินผลงานที่เคยทำไว้
ข. การจัดกำลังคนลงงานให้เรียบร้อย
ค. การกำหนดวัตถุประสงค์และการวางแผน
ง. มอบหมายงานตามถนัด
จ. กำหนดเวลาปฏิบัติ
27. การบริหารงานบุคคลข้อใดไม่ใช่ลักษณะระบบคุณธรรม
ก. หลักความเสมอภาค
ข. หลักความสามารถ
ค. หลักความมั่นคง
ง. หลักเสรีประชาธิปไตย
จ. หลักความเป็นกลางทางการเมือง
28. การทำงานเป็นทีมข้อใดผิด
ก. ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์
ข. มีการวางแผนร่วมกันต่อเนื่อง
ค. มีการบำรุงขวัญอย่างดี
ง. ผลงานเป็นของกลุ่ม
จ. ไม่มีข้อใดถูก
29. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่หนึ่งคือ การประชุม ซึ่งหมายถึง การให้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาพบกันโดยมีวัยถุ ประสงค์ ถามว่าข้อข้างล่างนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการประชุม
ก. เพื่อชี้แจง
ข. เพื่อทำความเข้าใจ
ค. เพื่อแสดงความคิดเห็น
ง. เพื่อหาข้อยุติ
จ. ถูกทุกข้อ
30. การประชุมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานและในการประชุม ผู้ทำหน้าที่ประธานถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วน สำคัญสูงสุด ดังนั้น ประธานควรปฏิบัติต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
ก. เตรียมสถานที่ให้พร้อม
ข. ศึกษาและวางแผนการประชุม
ค. สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง
ง. นำให้ที่ประชุมตัดสินใจ
31. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การควบคุมแลการติดตามเพื่อให้การดำเนินงานได้เป็นไปตาม แผนอยากทราบว่า การควบคุมและการติดตามงานนี้ความสำคัญต่อหน่วยงานอย่างไร
ก. ทำให้ทราบความก้าวหน้า
ข. ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรค
ค. ทำให้ป้องกันและแก้ไขในสิ่งที่จะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.
จ. ไม่มีข้อใดถูก
32. ข้อใดต่อไปนี้แสดงชัดเจนว่า ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ติดตามงาน ไม่ใช่ควบคุมงาน
ก. หัวหน้าฝ่ายการเงินตรวจสอบความก้าวหน้าของการวางฎีกาเบิกเงินและขอทราบปัญหาที่เกิดขึ้น
ข. หัวหน้ากอง ดูแลปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
ค. อธิบดี สั่งให้วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้งานมีปัญหา
ง. นายอำเภอ สอดส่องการทำงานในที่ว่าการอำเภอให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม
จ. ถูกทุกข้อ
33. หน้าที่หนึ่งของผู้บังคับบัญชา คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ถามว่า ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องใดต่อไปนี้
ก. ความรู้
ข. ความสามารถ
ค. ทักษะ
ง. บุคลิกภาพอื่น ๆ
จ. ถูกทุกข้อ
34. มีผู้หลายคนให้ความหมายที่แตกต่างกันของการศึกษา, การฝึกอบรม, และการพัฒนาโดยเน้นที่เป้าหมาย คือ หน่วยงาน ตัวข้าราชการ และงาน ท่านเห็นว่า ข้อใดจับคู่กันถูกต้องที่สุด
ก. การฝึกอบรม มีเป้าหมายที่งาน
ข. การพัฒนา มีเป้าหมายที่ตัวข้าราชการ
ค. การศึกษา มีเป้าหมายที่หน่วยงาน
ง. การศึกษามีเป้าหมายที่งาน
จ. การฝึกอบรม มีเป้าหมายที่ตัวข้าราชการ
35. กิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคคลในหน่วยงาน มีดังนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. การสอนงาน
ข. การสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ค. การให้ทดลองงาน
ง. การร่วมเข้าประชุมทางวิชาการ
จ. การตั้งเป็นคณะทำงาน
36. เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อพบว่าการปฏิบัติงานของเขายังบกพร่องในเรื่อง ที่ท่านมีความชำนาญเป็นพิเศษ ท่านจะทำอย่างไร
ก. ส่งเข้าไปหลักสูตรอบรม
ข. ไม่มอบงานประเภทนั้นให้ทำอีก
ค. ชี้แจงให้ทราบว่าควรจะต้องทำอย่างไร และมอบหมายให้มีผู้ดูแลใกล้ชิด
ง. ลองให้เข้าทำงานนั้นดูอีกครั้งพร้อมกับตรวจสอบผลงานเป็นระยะ ๆ และร่วมกันคิดแก้ไขปรับปรุงงาน
จ. ทุก ๆ ข้อได้ผลดีเท่า ๆ กัน
37. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรม
ก. การจัดทำโครงสร้าง แบ่งงานของหน่วยงาน
ข. การวิเคราะห์หาความจำเป็น
ค. การสร้างหลักสูตรและจัดทำโครงการ
ง. การดำเนินการ
จ. การประเมินผลและติดตาม
38. แนวการสอนแนะนำการปฏิบัติงาน มีลำดับขั้นตอน ตามข้อใด
ก. ดำเนินการสอนงาน-กำหนดงานที่จะให้ทำ-สอดส่องความก้าวหน้า-ตรวจสอบการเรียนรู้และ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ข. กำหนดงานที่จะให้ทำ-ดำเนินการสอนงาน-สอดส่องความก้าวหน้า-ตรวจสอบการเรียนรู้และ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ค. ตรวจสอบการเรียนรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน-กำหนดงานที่จะให้ทำ-ดำเนินการสอนงาน- สอดส่องความก้าวหน้า
ง. ดำเนินการสอนงาน-สอดส่องความก้าวหน้า-ตรวจสอบการเรียนรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน- กำหนดการสอนงานที่จะให้ทำ
จ. กำหนดงานที่จะต้องทำ-ตรวจสอบการเรียนรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน-ดำเนินการสอนงาน- สอดส่องความก้าวหน้า
39. ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้สอนที่ดีแล้ว เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามาปรึกษาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ตามที่มอบให้เขาทำ ท่านจะดำเนินการตามข้อใดจึงจะเป็นผลดีที่สุด
ก. บอกเขาไปว่าควรทำอย่างไร
ข. ขอฟังความคิดเห็นก่อนว่าทำอย่างไร
ค. ให้เขามาอีกครั้งหลังจากท่านพิจารณาเรื่องนี้แล้ว
ง. บอกอย่างสุภาพว่าเป็นหน้าที่เขาต้องหาทางแก้ไข ไม่ใช่ท่าน
จ. ทั้ง 4 ข้อได้ผลดีเท่ากัน
40. ท่านคิดว่าการตั้งคณะทำงานหลายคณะประกอบด้วยข้าราชการจากหลายกองมีประโยชน์ในการบริหาร อย่างไร
ก. ช่วยให้ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ประสานงานกันดีขึ้น
ข. ทำให้เกิดการติดต่อประสานงานซึ่งกันและกันมากขึ้น
ค. ช่วยให้ตัวข้าราชการมีประสบการณ์หลายรูปแบบ
ง. ถูกทั้งข้อ ก., ข. และ ค.
จ. ไม่ใช่ทั้งข้อ ก., ข. และ ค.
41. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสำเร็จได้ผลตามต้องการการประสานงานระหว่างหน่วยงานจึงเป็น สิ่งจำเป็น แนวทางการประสานงานมีดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
ก. จัดตั้งผู้ทำหน้าที่ประสานงาน
ข. จัดการประชุมร่วมกัน
ค. จัดสถานที่ทำงานใกล้กัน
ง. จัดให้คนในหน่วยงานหนึ่งเป็นหัวหน้า
จ. จัดเปลี่ยนหน้าที่ของข้าราชการระหว่างหน่วยงาน
42. ตัวสนองที่เป็นรูปธรรมตามข้อความข้างต้นน่าจะหมายถึงอะไร
ก. เงินเดือน
ข. ที่ทำงาน
ค. ระเบียบกฎเกณฑ์
ง. ผู้บังคับบัญชา
จ. ถูกทุกข้อ
43. เทคนิคการจูงใจให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เน้นตัวตอบสนองที่เป็นนามธรรมนั้น คือ
ก. ผู้บังคับบัญชาดี
ข. ภูมิอากาศดี
ค. บรรยากาศดี
ง. ปฏิบัติตามระเบียบดี
จ. ถูกทุกข้อ
44. "ในกรม ก. มีรูปแบบการให้รางวัลสำหรับผู้ที่ทำงานดีทุกคนโดยให้เงินรางวัล 10% ของเงินเดือนเท่าเทียม กัน" ในแง่ของการจูงใจท่านเห็นว่าข้อใดน่าจะถูกต้องที่สุด
ก. เห็นด้วย เพราะเกิดความเป็นธรรม ผู้บังคับบัญชาไม่ลำเอียง
ข. เห็นด้วย เพราะบรรยากาศในการทำงานจะดี เมื่อได้เงินเพิ่ม
ค. ไม่เหมาะสม เพราะตัวตอบสนองบางคนอาจจะไม่ใช่ตัวเงินต้องการเกียรติ
ง. ไม่เห็นด้วย เพราะผู้น้อยได้ตัวเงิน น้อยกว่าผู้ใหญ่มาก
จ. ไม่เหมาะสม เพราะเงินรางวัลน่าจะมากกว่า 10% และได้เท่า ๆ กัน
"การมอบหมายงานเป็นเครื่องมือที่จำเป็นของผู้บริหาร เพราะเป็นการกระจายภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบไปให้กับ ผู้ร่วมงานทำให้ผู้บริการมีเวลามาปฏิบัติด้านการบริหารได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลดีแก่ผู้ร่วมงาน"
คำสั่ง : อาศัยข้อความข้างต้นและความรู้ทางการบริหารตอบคำถามข้อ 3 ข้อต่อไปดังนี้
45. ข้อใดเป็นการมอบหมายงานตามข้อความข้างต้น
ก. ผู้อำนวยการกอง ให้อำนาจเลขานุการกรม พิจารณาคดีความชอบตามข้าราชการแทน
ข. อธิบดี ให้อำนาจรองอธิบดีสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการแทนตน
ค. หัวหน้าฝ่ายทุกคนในกอง ให้อำนาจผู้อำนวยการกอง สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ข้าราชการในทุกฝ่าย
ง. ถูกข้อ 1 , 2 และ 3
จ. ไม่มีข้อใดถูก
46. การกระจายภาระหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นน่าจะเป็นงานตามข้อใด
ก. งานนโยบาย
ข. งานวางแผน
ค. งานอนุญาตการลา
ง. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2
จ. ถูกเฉพาะข้อ 2 และ 3
47. การมอบหมายงานเป็นผลดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร
ก. เป็นการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างหนึ่ง
ข. เป็นการสร้างขวัญแก่หมู่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ค. ทำให้เกิดความพอใจในการทำงาน
ง. เฉพาะข้อ 1 และ 2
จ. ถูกทั้งข้อ 1 , 2 และ 3
"ในการบริหารจัดการนั้น ผู้รู้หลายท่านเห็นว่าจะประกอบด้วยภารกิจ 4 ประการ คือ 1.การวางแผน 2.การจัดองค์การ 3.การอำนวยการ 4.การควบคุมงาน และผู้บังคับบัญชา (ผบ.) นั้นก็อาจแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ผบ.ระดับสูง ผบ.ระดับกลาง และ ผบ.ระดับต้น ซึ่งแต่ละระดับก็ต้องทำหน้าที่การบริหารงานทั้งนั้น"
คำสั่ง : อาศัยข้อวามข้างต้นและความรู้ทางการบริหารตอบคำถามข้อ 6 ข้อ ต่อไปนี้
48. ข้อความข่างล่างนี้ข้อใดถูกต้อง
ก. ผบ.ระดับสูงให้ทุ่มเทกับการวางแผนเป็นส่วนใหญ่
ข. ผบ.ระดับกลางจะทุ่มเทให้กับการควบคุมงานมากกว่า ผบ.ระดับต้น
ค. คนที่เก่งคิด คือ ผบ.ระดับสูง แต่ ผบ.ระดับกลางจะเก่งงาน
ง. ถูกทั้งข้อ 1 , 2 , 3
จ. ไม่มีข้อใดถูก
49. สำหรับ ผบ.ระดับต้นนั้นทุ่มเทให้กับภารกิจจากมากไปน้อย ตามข้อใดข้างล่างต่อไปนี้
ก. การวางแผน การจัดองค์การ การอำนวยการ การควบคุม
ข. การควบคุม การอำนวยการ การจัดองค์การ การวางแผน
ค. การจัดองค์การ การอำนวยการ การวางแผน การควบคุม
ง. การอำนวยการ การจัดองค์การ การควบคุม การวางแผน
จ. ไม่มีข้อใดถูก
50. สำหรับภารกิจของการบริหารประการแรก คือ การวางแผนนั้นมีกิจกรรมต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. กำหนดวัตถุประสงค์
ข. กำหนดเป้าหมาย
ค. กำหนดวิธีการ
ง. กำหนดระเบียบปฏิบัติ
จ. กำหนดข้อปรับปรุงแก้ไขผลที่จะได้
51. กิจกรรมการรายงาน การประเมินและเปรียบเทียบนั้นจัดอยู่ในภารกิจของการบริหารตามข้อใด
ก. การวางแผน
ข. การจัดองค์การ
ค. การอำนวยการ
ง. การควบคุมงาน
จ. ไม่มีข้อใดถูก
52. การประเมินผลมีประโยชน์ตามข้อใดข้างล่างนี้
ก. การทำให้ทราบความก้าวหน้าของงาน
ข. การทำให้ทราบความสามารถของผู้ทำงาน
ค. ทำให้ทราบว่างานได้ผลตามมาตรฐานเพียงใด
ง. เป็นแนวทางการพิจารณาความดีชอบ
จ. ถูกทุกข้อ
53. กิจกรรมการแบ่งงานและมอบหมายงานนั้นอยู่ในภารกิจของการบริหารตามข้อใด
ก. การวางแผน
ข. การจัดองค์การ
ค. การอำนวยการ
ง. การควบคุมงาน
จ. ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจการบริหาร
54. การที่ประชุมมีประสิทธิผลประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด
ก. การบรรตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
ข. การใช้เวลาเหมาะสม
ค. มีผู้ข้าประชุมจำนวนมาก
ง. ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่พอใจในการประชุม
จ. ผู้เข้าประชุมมีความรู้สึกผูกพันกับผลการประชุม
55. ปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการประสานงาน คือ
ก. ใช้ความพอใจส่วนตัว
ข. ระบบการติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยดี
ค. ใช้แผนเป็นหลักในการบริหารงาน
ง. แย่งกันทำงานเพราะมีผลประโยชน์
จ. ประสิทธิภาพของหน่วยงานไม่แตกต่างกัน
56. รูปการบริหารงบประมาณโดยทั่วไปมักดำเนินหมุนเวียนคล้ายคลึงกันเรียกว่า "วงจรงบประมาณ"
ข้อใด ต่อไปนี้ที่ไม่นับรวมอยู่ในวงจรงบประมาณ
ก. การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข. การตรวจการจ้าง
ค. การใช้จ่ายงบประมาณ
ง. การเตรียมขออนุมัติงบประมาณ
จ. การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
57. ความพยายามที่จะพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานอย่างมีแผนและต่อเนื่องด้วยความร่วมมือกันทั้งฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติหมายถึง
ก. การพัฒนาคน
ข. การพัฒนางาน
ค. การพัฒนาองค์กร
ง. การปรับปรุงงาน
จ. การวางแผน
58. สิ่งที่คอยกีดกันมิให้มนุษย์มีความคิดริเริ่ม ได้แก่
ก. ตนเอง
ข. สังคมและวัฒนธรรม
ค. หน่วยงาน
ง. คำตอบคือ ก. และ ข.
จ. คำตอบคือ ก. ข. และ ค.
59. ไม่ใช้ประโยชน์จาการวางแผนโดยตรง คือ
ก. การบริหารงานมีระเบียบไม่สับสน
ข. ประหยัดค่าใช้จ่าย
ค. งานไม่ซ้ำซ้อน
ง. มีระบบการแบ่งงาน การประสานงานและการติดตามงาน
จ. ผลงานเป็นความสำเร็จของผู้บังคับบัญชา
60. สิ่งที่แสดงให้ทราบว่าผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งมีของเขตของการรับผิดชอบเพียงใด หมายถึง
ก. เอกภาพการบังคับบัญชา
ข. สายการบังคับบัญชา
ค. ช่วงการบังคับบัญชา
ง. การแบ่งงาน
จ. การจัดองค์การ
61. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักโครงสร้างขององค์การ
ก. ภารกิจหรือหน้าที่อันชัดเจนของโครงการ
ข. มีการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยในองค์การ
ค. มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
ง. ช่วงการควบคุมต้องเท่ากันทุกหน่วยในองค์การ
จ. ถูกทุกข้อ
62. สูตร E = (ผลงาน - ทรัพยากรบริหารที่ใช้) + ความพึงพอใจ
ก. E หมายถึง พลังงาน
ข. E หมายถึง ประสิทธิภาพ
ค. E หมายถึง ประสิทธิผล
ง. E หมายถึง ความประหยัด
จ. E หมายถึง การบริหาร
63. ในกระบวนการบริหารที่เรียกว่า POSDCORD นั้น ตัว D หมายถึง
ก. Democrazy
ข. Delegating
ค. Developing
ง. Directing
จ. Decisoning
64. ผู้นำที่มาพยายามจัดให้มีการประเมนผลงาน เป็นผู้นำแบบ
ก. อัตตนิยม
ข. เสรีนิยม
ค. ประชาธิปไตย
ง. อนุรักษ์นิยม
จ. ประสานประโยชน์
65. สิ่งสำคัญที่สุดทำให้องค์การมีลักษณะเคลื่อนไหว (Dynamic) คือ
ก. การจัดการ
ข. การติดต่อสื่อสาร
ค. การสั่งการ
ง. การส่งข้อมูลย้อนกลับ
จ. บุคคล
66. ตามปกติหน่วยงานฝ่ายอำนวยการ (Staff) กับฝ่ายปฏิบัติการ (Line) มักจะมีพฤติกรรม
ก. ร่วมมือประสานกันทำงาน
ข. ขัดแย้งโทษกันและกัน
ค. ต่างคนต่างทำงาน
ง. มุ่งปฏิบัติตามคำสั่ง
จ. ถ้าฝ่ายหนึ่งนำฝึกฝ่ายหนึ่งจะปฏิบัติตาม
67. การพิจารณาว่าอำนาจควบคุมบังคับบัญชามารวมอยู่ที่บุคคลใดหรือกลุ่มใดโดยเด็ดขาดหรือไม่นั้น เป็นการ พิจารณาถึง
ก. การบังคับบัญชาลดหลั่นกัน (Hierachy)
ข. สายการบังคับบัญชา (Chain of Command)
ค. ช่วงการบังคับบัญชา (Span of Control
ง. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command)
จ. ความรับผิดชอบ (Responsibility
68. อะไรต่อไปนี้ ที่ไม่ใช่หลักของระบบคุณธรรม (Merit System)
ก. หลักความสามารถ
ข. หลักความเสมอภาคในโอกาส
ค. หลักความมั่นคงในอาชีพ
ง. หลักความขยันซื่อสัตย์
จ. หลักความเป็นกลางทางการเมือง
69. ผู้บริหารที่เชื่อในระบบการควบคุมและลงโทษเพื่อให้บุคลากรทำงานนั้น เป็นหลักของทฤษฎีบริหารที่เรียกว่า
ก. ทฤษฎีพื้นฐานการจูงใจ
ข. ทฤษฎ X
ค. ทฤษฎี Y
ง. ทฤษฎีรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
จ. หลักความเป็นกลางทางการเมือง
70. MBO การบริหารงานโดย
ก. ยึดตัวบุคคล
ข. ยึดวิธีการ
ค. ยึดวัตถุระสงค์
ง. ยึดผลงาน
จ. ยึดการประหยัด
71. ปัจจัยในการบริหารตามหลัก 4 M'S
ก. คน ความรู้ วัตถุสิ่งของ การจัดการ
ข. คน เงิน ที่ดิน การประกอบการ
ค. แรงงาน ทุน ที่ดิน การประกอบการ
ง. คน เงิน วัตุสิ่งของ การจัดการ
จ. แรงงาน เงิน วัตถุสิ่งของ สภาพแวดล้อม
72. Put the right man on the right job คือหลัก
ก. การบรรจุบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
ข. การมอบอำนาจหน้าที่
ค. การพัฒนาตัวบุคคล
ง. การบริหารงานบุคคลตามระบบอุปถัมป์
73. การฝึกฝนความรู้สึกไว (Sensitivity Training) มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้เข้าฝึกอบรม
ก. ช่วยสร้างภาวะผู้นำ
ข. ช่วยให้สมองไว
ค. ช่วยให้รู้จักตนเองดีขึ้น
ง. เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ
74. ในเรื่องการฝึกอบรมแล้ว ถ้าสมมติให้ x เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน Y เป็นผลในการปฏิบัติงาน Z เป็น ความต้องการในการฝึกอบรม (Training-needs) ข้อใดแสดงความหมายที่ถูกต้อง
ก. X = Y - Z
ข. Y = Z - X
ค. Z = X - Y
ง. Z = Y - X
75. ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ละลายพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มได้ดีที่สุด
ก. การประชุมปรึกษาหารือ
ข. การเดินทางไกล พักค้างคืนและมีกิจกรรมร่วมกัน
ค. การฟังบรรยายหลักวิชาพฤติกรรมศาสตร์
ง. การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วม
76. ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์แห่งพฤติกรรมที่สังคมใดสังคมหนึ่งได้กำหนดไว้โดยยอมรับนับถือปฏิบัติของบุคคล ส่วนใหญ่ในสังคมนั้น เรียกว่า
ก. วัฒนธรรม (Culture)
ข. ค่านิยม (Value)
ค. ปทัสถาน (Norms)
ง. รูปแบบ (Model)
77. ทฤษฎีและแนวความคิดของการบริหารงานบุคคลแผนใหม่ มีดังนี้คือ
ก. มีแนวคิดและการดำเนินงานตั้งแต่ยังมิได้รับคนเข้าทำงาน
ข. มีความคิดและการดำเนินงานเมื่อบุคคลได้รับเลือกสรรแล้ว
ค. มีแนวคิดและการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มการคัดเลือก จนกระทั่งบุคคลออกจากงาน
ง. มีแนวความคิดและการดำเนินงานตังแต่ยังมิได้รับคนเข้าทำงานและพิจารณาถึงสถานภาพในอนาคตของ ผู้ ที่ทำงานอยู่กับทางเศรษฐกิจและสังคม
78. ความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) ของข้าราชการหมายถึง
ก. ข้าราชการไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ข. ข้าราชการการเมืองไม่มีอำนาจเหนือข้าราชการประจำ
ค. ข้าราชการไม่ผูกพันกับพรรคการเมืองที่เข้ามาเป็นรัฐบาลหรือตกอยู่ใต้อิทธิพลของนักการเมืองหรือพรรค การเมืองใด ๆ
ง. ข้าราชการไม่หาเสียงหรือช่วยเหลือการเลือกตั้งของบุคคลหรือพรรคการเมืองใด
79. ข้อใดเป็นความต้องการระดับสูงสุดของมนุษย์ตามทฤษฎีของ Maslow
ก. ความมั่นคงปลอดภัย
ข. ความยอมรับนับถือกยย่อง
ค. ความผูกพันกลับทุกกลุ่ม
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
80. Grievance Procudure คือ
ก. วิธีการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ข. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ค. วิธีรับฟังคำร้องทุกข์ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ง. วิธีการให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
81. ในการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การใช้ภาวะผู้นำ (Leadership) ในการประชุมนั้นควร เป็นหน้าที่ของผู้ใด
ก. ประธานการประชุม
ข. สมาชิกอาวุโสที่สุด
ค. สมาชิกที่พูดเก่งที่สุด
ง. สมาชิกคนใดก็ได้
82. โดยปกติคนเราจะทำงานโดยใช้ความสามารถเพียง 20-30% เท่านั้น แต่ถ้าได้รับแรงจูงใจจะใช้ความสามารถ ถึง 80-90% เป็นผลการวิจัยของ
ก. Robert T. Oliver
ข. William James
ค. Robert Dubin
ง. Argyris
83. คุณสมบัติสำคัญเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่จะทำให้บุคคลทำงานได้ดีคือ
ก. ความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต
ข. ความรู้ ความสามารถ ความขยันหมั่นเพียร
ค. ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ
ง. ความรู้ ความสามรถ ความตั้งใจจริง
84. ถ้าท่านมีโอกาสเลือกเข้าทำงาน บุคคลต่อไปนี้ท่านจะเลือกใคร
ก. หัวหน้างานรับผิดชอบเต็มที่ ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ แต่ผู้เดียว
ข. หัวหน้างานที่คอยแก้ปัญหาให้ท่านตลอดเวลา
ค. หัวหน้างานที่ไม่สอนงานแก่ท่านเลย เพราะต้องการให้ท่านเรียนรู้ด้วยประสบการณ์
ง. หัวหน้างานที่กระจายอำนาจในการตัดสินใจ
85. ผู้บริหารระดับกลางจักต้องบริหารงานโดยถือข้อใดเป็นหลักสำคัญ
ก. เป้าหมายขององค์การ
ข. เป้าหมายส่วนตัวของสมาชิกในองค์การ
ค. เป้าหมายส่วนตัวของผู้บริหารสูงสุด
ง. เป้าหมายส่วนตัวของตนเอง
86. การพัฒนาองค์การ (Organization Development) หมายถึง
ก. การขยายตัวองค์การทั้งในด้านอัตรากำลังคนและงบประมาณ
ข. การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับสมาชิกในองค์การ
ค. การเลื่อนระดับตำแหน่งของผู้บริหารองค์การให้สูงขึ้น
ง. การทำให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่พึงปรารถนาโดยมีแผนที่แน่นอนวางไว้ล่วงหน้า
87. การสำรวจวินิจฉัยองค์การ (Diagnosis) คือ
ก. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และระบุสภาพปัญหาขององค์การ
ข. การออกแบบสอบถามความคิดเห็นจากสมาชิกในองค์การ
ค. การสัมภาษณ์สมาชิกในองค์การ
ง. การสังเกตบรรยากาศในการทำงานของสมาชิกในองค์การ
88. ผู้ใดเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาองค์การ
ก. ที่ปรึกษาจากภายนอกองค์การ
ข. หน่วยงานพัฒนาองค์การขององค์การนั้น ๆ
ค. ผู้บริหารสูงสุดขององค์การ
ง. เป็นไปได้ทั้ง ก. หรือ ข. หรือ ค.
89. ความสามารถพื้นฐานของนักบริหาร 3 ประการ ได้แก่ 1) ความสามารถทางด้านเทคนิควิธีการทำงาน (Technical Skills 2) ความสามารถในทางมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations Skills) 3) ความสามารถ ในการนึกคิด (Conceptual Skills) เป็นแนวความคิดของผู้ใด
ก. Robert T. Katz
ข. Chester Barnard
ค. James S. Mooney
ง. Harold J. Leavitt
90. การให้หน่วยการปกครองระดับท้องถิ่นมีอำนาจที่จะพิจารณาตัดสินใจเรื่องสำคัญ ๆ ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน กิจการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น หรือในกิจการอื่นใดเรียกว่า
ก. Assignment
ข. Decentralization
ค. Division of work
ง. Deconcentration
91. ทฤษฎีองค์การในปัจจุบันเน้นการศึกษาในระบบ (System Approach) หมายถึง การประยุกต์ใช้
ก. พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science)
ข. บริหารศาสตร์ (Management Science)
ค. ทฤษฎีคลาสสิก (Classical Theory)
ง. ทั้ง ก. ข. ค.
92. องค์การโดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะขยายหน่วยงาน และหน่วยงานที่ขยายนี้โดยมากเป็นการขยายเพื่อจัดบริการ ให้ตนเองทั้งนี้เป็นไปตาม
ก. MBO
ข. Parkinson Law
ค. ผลการศึกษาของ Frederrick W. Taylor
ง. ผลการศึกษาของ Hawthorne
93. พฤติกรรมข้อใดที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด
ก. ผู้นำเสนอปัญหาต่อที่ประชุม ขอข้อแนะนำ แต่ตัดสินใจเอง
ข. ผู้นำเสนอข้อตัดสินของตนเองต่อที่ประชุมแล้วขอทราบความคิดเห็น
ค. ผู้นำพยายามกระตุ้นเกลี้ยกล่อมในที่ประชุมยอมรับการตัดสินใจของตนเอง
ง. ผู้เสนอข้อตัดสินใจของตนเองต่อที่ประชุมและยอมเปลี่ยนแปลงได้บ้าง
94. การจัดรูปองค์การแบบราชการ (Bureaucratic Model) ตามแนวความคิดของ Max Weber สามารถนำมาใช้ กับองค์การประเภทใด
ก. หน่วยงานราชการ
ข. หน่วยงานธุรกิจเอกชน
ค. หน่วยงานทางทหาร
ง. หน่วยงานทุกประเภท
95. ข้อใดเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการบริหารงาน
ก. คนหรือบุคคลหรือบุคลากร (Man)
ข. เงินหรือทุนหรืองบประมาณ (Money)
ค. การจัดการหรือการบริหาร (Management)
ง. ตอบไม่ได้ว่าข้อใดสำคัญที่สุด
96. การจัดแบ่งหน่วยงานแบบ Line และ Staff มีลักษณะใด
ก. หน่วยงาน Staff เป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน Line
ข. หน่วยงาน Line เป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน Staff
ค. หน่วยงาน Staff ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน Line
ง. หน่วยงาน Line ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน Staff
97. หน้าที่สำคัญ 7 ประการของนักบริหาร ซึ่งอักษรข้างหน้าคำนำมาผูกเป็น POSDCORD นั้น ใครเป็นผู้กำหนด
ก. Frederrick W. Taylor
ข. Henri Fayol
ค. Gerbert A. Simon
ง. Elton Mayo
98. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) หมายถึง
ก. การมีอำนาจสูงสุดของผู้บังคับบัญชาในองค์การ
ข. การบริหารที่ปราศจากความขัดแย้ง
ค. การบริหารที่มีสายการบังคับบัญชาแน่นอน
ง. การบริหารที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจักต้องรับคำสั่งหรือรายงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพียงคนเดียว
99. การกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานมีลักษณะอย่างไร
ก. กำหนดขึ้นเพื่อช่วยการวัดผลหรือประเมินผล
ข. เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน
ค. ส่วนใหญ่กำหนดขึ้นโดยอิงปรพสบการณ์ในอดีต
ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ
100. การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ (Management by Objective) ช่วยให้เกิดผลข้อใด
ก. ผู้ปฏิบัติงานควบคุมตัวเองมากกว่าจะถูกควบคุมโดยผู้บังคับบัญชา
ข. ผู้ปฏิบัติงานถูกควบคุมโดยกำหนดวิธีมาตรฐานและผลงาน
ค. ผู้ปฏิบัติงานมีความผูกพันธ์สูงต่อผลสำเร็จของงาน
ง. ทั้งข้อ ก. ข. และ คง

************************************************


เฉลย
1) ค 2) ข 3) ง 4) ง 5) ค 6) ข 7) ง 8) ค 9) ค 10) ก 11) ง 12) ง 13) ค 14) ค 15) ก 16) ข 17) ค 18) ค 19) ข 20) ก
21) ข 22) ง 23) ง 24) ก 25) ก 26) ค 27) ง 28) จ 29) จ 30) ก 31) ง 32) ข 33) จ 34) ก 35) ค 36) ง 37) ก 38) ข 39) ข 40) ง
41) ง 42) ก 43) จ 44) ค 45) ข 46) จ 47) ก 48) ง 49) ข 50) จ
51) ง 52) จ 53) ข 54) ค 55) ง 56) ข 57) ค 58) จ 59) จ 60) ค 61) ง 62) ข
63) ง 64) ก 65) จ 66) ข 67) ง 68) ง 69) ข 70) ค
71) ง 72) ค 73) ค 74) ค 75) ข 76) ค 77) ง 78) ง 79) ง 80) ค 81) ก 82) ง
83) ข 84) ง 85) ก 86) ง 87) ก 88) ง 89) ก 90) ข
91) ง 92) ข 93) ก 94) ง 95) ง 96) ค 97) ค 98) ง 99) ง 100) ง
 

Create Date : 09 กรกฎาคม 2551    
Last Update : 9 กรกฎาคม 2551 22:02:54 น.
Counter : 30546 Pageviews.  

สรุปย่อเตรียมสอบปลัดอำเภอ1. กระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นเมื่อใด (1 เมษายน 2435 : สมัยรัชกาลที่ 5)
1. เสนาบดี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนแรกคือใคร (กรมพระยาดำรงราชานุภาพ) คนปัจจุบันคือใคร (พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา : ลำดับที่ 55/ คนที่ 50)
2. ปลัดทูลฉลอง/ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนแรกคือใคร (พระยาอำมาตยาธิบดี) คนปัจจุบันคือใคร
(นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ : คนที่ 31)
3. ระยะแรกจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยแบ่งออกเป็นกี่กรม ( 3 กรม คือ 1) กรมมหาดไทยกลาง : หน้าที่ทั่วไป 2) กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ : ปราบปรามโจรผู้ร้าย 3) กรมพลัมภัง : การปกครองท้องที่)
4. การจัดการปกครองแบบเทศาภิบาลแบ่งการปกครองออกเป็นอะไรบ้าง (มณฑล เมือง และอำเภอ)
5. สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล (มณฑลพิษณุโลก, มณฑลปราจีนบุรี,มณฑลราชบุรี, มณฑลนครไชยศรี มณฑลนครสวรรค์ และมณฑลภูเก็ต ตามลำดับ)
6. “ข้าหลวงใหญ่” เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบมณฑล ต่อมาได้มีการยกเลิกตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ และแต่งตั้งใหม่เป็น (สมุหเทศาภิบาล)
7. สมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการรวมมณฑลเป็นภาค (ภาคพายัพ ภาคอีสาน ภาคใต้และภาคอยุธยา) ต่อมาปี 2468 ได้ยกเลิกภาค คงมีแต่สมุหเทศาภิบาล จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 ได้ยกเลิกระบบเก่าทั้งหมด
8. สมัย ร.6 ได้จัดตั้ง “ดุสิตธานี” เพื่อทดลองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตย มีพรรคการเมือง ( พรรคโบว์แดงและพรรคโบว์น้ำเงิน)
9. สมัย ร.7 มีการตรากฎหมายข้าราชการพลเรือนฉบับแรก (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471)
10. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งปลัดทูลฉลอง เป็น (ปลัดกระทรวง)
11. หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักสยาม พ.ศ. 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ “ประธานกรรมการราษฎร” เป็น (นายกรัฐมนตรี) กรรมการราษฎร,เสนาบดี มาเป็น (รัฐมนตรี)
12. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2476 ได้เป็นชื่อ “คณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติ” : กรพ.)
มาเป็น (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน : ก.พ.) นำระบบคุณธรรมมาใช้บริหารงานบุคคล (สอบแข่งขัน)
13. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 กำหนดระดับ (ซี) ออกเป็น (11 ระดับ)
14. กรมการปกครองเดิมมีชื่อว่าอะไร (กรมพลัมภัง : เปลี่ยนชื่อเป็นกรมการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2505)
15. อธิบดีกรมการปกครองคนแรกคือใคร(พระยานุวงศ์ประวัติ) คนปัจจุบันคือ ( นายศิวะแสงมณี : คนที่ 29)
16. การทดลองตั้งผู้ใหญ่บ้านและกำนันเกิดขึ้นครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2435 ที่ (อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา)
17. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทดลองตั้งผู้ใหญ่บ้านและกำนัน คือ (หลวงเทศาจิตรวิจารณ์ หรือพระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิริยศิริ)
18. ผู้ใหญ่บ้านและกำนันคนแรกของประเทศไทย คือ (พระยารัตนกุลอดุลยภักดี)
19. กฎหมายปกครองท้องที่ฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ประกาศใช้บังคับเมื่อ 22 พฤษภาคม 2440 (รัชกาลที่ 5)
20. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ที่บังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นในสมัย (รัชกาลที่ 6)
21. ผู้ใหญ่บ้านมาจาการเลือกของราษฎร โดยวิธีลับหรือเปิดเผยก็ได้ ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2535 (มีผลบังคับใช้ 7 กรกฎาคม 2535) วาระ 5 ปี นับแต่วันที่ราษฎรเลือก
22. ทะเบียนบ้านมีที่มาจากการจดบัญชีพลเมืองหรือสารบัญชี ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ต่อมาในสมัยอยุธยามี การสักเลข
23. สมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2452 ได้มีการตรา พ.ร.บ.สำหรับทำบัญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.ศ. 128 โดยให้มีการจัดทำบัญชีสำมะโนครัว /บัญชีคนเกิดและคนตาย/บัญชีคนเข้าออก
24. พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่จัดทำทะเบียนสำมะโนครัวในหมู่บ้านของตนและคอยแก้ไขให้ถูกต้องเสมอ กำนันต้องรักษาบัญชีสำมะโนครัวและทะเบียนบัญชีของรัฐบาลในตำบลนั้นและคอยแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องกับบัญชีของผู้ใหญ่บ้าน และกรมการอำเภอมีหน้าที่ทำบัญชีสำมะโนครัวและทะเบียนทุกๆอย่างบรรดาที่ต้องการในราชการ
25. พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2499 ประกาศใช้ 21 ก.พ. 2499 มิได้บังคับทุกมาตรา ต่อมาเมื่อ 10 เมษายน 2499 ให้มีการสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2499-30 มิถุนายน 2499)
26. การออกคาราวานแก้จน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เน้นให้ครัวเรือนจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
27. การจัดหาที่อยู่อาศัยรัฐบาลดำเนินการใน 3 ลักษณะ คือ 1) บ้านมั่นคง เน้นในแหล่งชุมชนแออัดและชุมชนเมือง 2) บ้านเอื้ออาทร รัฐบาลให้เงินอุดหนุนแต่ให้ประชาชนผ่อนส่ง 3) บ้าน Knock down ให้ประชาชน ช่วยกันร่วมกันสร้างบ้านในที่ดินของตนเองแล้วผ่อนวันละ 25-30 บาท/วัน นาน 12 ปี
28. บุคคลพื้นที่ราบสูง (สูงกว่าระดับน้ำทะเล ffice:smarttags" />500 เมตร) มีอยู่ในพื้นที่ (20 จังหวัด 105 อำเภอ)
29. IMT-GT หมายถึง (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 3ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย)
- อินโดนีเซีย : เขตปกครองพิเศษอาเจห์ สุมาตราเหนือ สุมาตราตะวันตก จ.เรียว
- มาเลเซีย : รัฐเคดาห์ เปอร์ลิศ เปรัค และปินัง
- ไทย : สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูล
30. SMEs หมายถึง ( Small Medium Enterprises : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
– ขนาดกลาง (จ้างงานตั้งแต่ 51-200 คน)
– ขนาดย่อม (จ้างงานตั้งแต่ 0-50 คน)
1. GDP หมายถึง (Gross Domestic Product : ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ คือ มูลค่าของสินค้าและ บริการที่ผลิตได้ในประเทศนั้นๆ ทั้งหมด รวมของบุคคลสัญชาติอื่นด้วย)
2. GNP หมายถึง (Gross National Product : ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ คือ มูลค่าของสินค้าและ
บริการที่ผลิตได้โดยคนสัญชาตินั้นทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด)
3. เหตุการณ์สึนามิ (Tsunami) เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ในพื้นที่ 6 จังหวัด (พังงา ภูเก็ต กระบี่ สตูล
ตรัง และระนอง)
35. DVI หมายถึง (Disaster Victim Identification : หน่วยพิสูจน์เอกลักษณ์ผู้ประสบวิบัติภัย)
36. e-government หมายถึง (รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ : รัฐบาลที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการปฏิบัติงานเต็ม
รูปแบบ)
1) G2C (Government to Citizen) รัฐบาล : พลเมือง
2) G2B (Government to Business) รัฐบาล : ภาคธุรกิจเอกชน
3) G2E (Government to Employees) รัฐบาล : บุคลากรของรัฐ
4) G2G (Government to Government ) รัฐบาล : รัฐบาล
37. เหตุการณ์ก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 เกิดขึ้นที่ (ตึกเวิลด์เทรด
รัฐนิวยอร์ก และตึกแพนตากอน รัฐวอชิงตัน)
38. ประเทศไทยมีการปลดหนี้ IMF เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 ใช้หนี้งวดสุดท้าย 1,600 ล้านดอลล่าร์
(กู้เมื่อเดือนสิงหาคม 2540)
39. ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่าประเทศคนปัจจุบัน คือ (นายฮอร์ส โคห์เลอร์ ชาวเยอรมัน)
40. โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) เริ่มดำเนินการนำร่องใน 6 จังหวัด คือ (พะเยา นครสวรรค์
ปทุมธานี สมุทรสาคร ยโสธรและยะลา เมื่อ 1 เมษายน 2544)
41. โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เริ่มดำเนินการ (25 กรกฎาคม 2544)
42.คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี (ป.ท.) มี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) เป็นประธาน
43.กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) จัดตั้งขึ้นเมื่อ (1 มีนาคม 2547)
44. นายประยงค์ รณรงค์ ได้รับรางวัลแม็กไซไซ สาขาพัฒนาขุมชน ประจำปี 2547
45. ยายไฮ เรียกร้องสิทธิที่นาซึ่งจมหายไปอันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนห้วยละห้า เขตบ้านโนนตาล ต.นาตาล
กิ่ง อ. นาตาล จ.อุบลราชธานี
46. ปู่เย็น เป็นคนหาปลา ชาวอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
44. การพับนกกระดาษ มีที่มาจาก (ด.ญ. ซาดาโกะ ซาซากิ ซึ่งได้รับพิษจากการทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา
เมื่อปี 2489 ต่อมาป่วยเป็นโรคลูคีเมีย (มะเร็งในเม็ดเลือด) ได้มีการพับนกเพื่อหวังจะได้มีอายุยืนยาว)
ประเทศไทยได้มีการพับนกแล้วนำไปปล่อยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2547
48.สนามบินสุวรรณภูมิ ได้มีการริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2503) โดยเดิมมีชื่อว่า “สนามบินหนองงูเห่า” ต่อมาในปี 2543 รัชกาลที่ 9 พระราชทานนาม “สนามบินสุวรรณภูมิ” กำหนดเปิดบริการ 29 กันยายน 2548 ตั้งอยู่ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
49. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส (Serve Acute Respiratory Syndrome) เกิดระบาดครั้งแรก ในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน แพร่ระบาดในประเทศเวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์และแคนาดา
50. โรคเอดส์(AIDS) มาจากคำว่า (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
51. ต้นไม้ประจำชาติ (ราชพฤกษ์) ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์วันแม่ (ดอกมะลิ) สัญลักษณ์วันพ่อ (ดอกพุทธรักษา)
52. องค์ประกอบของรัฐ (พลเมือง ดินแดน รัฐบาลและอำนาจอธิปไตย)
53. ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
54. ทีมงานสร้างเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองระดับตำบล ประกอบด้วย (ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล
เกษตรตำบล สาธารณสุขตำบล พัฒนากรประจำตำบล นักธุรกิจ และ NGO)
55. จรรยาบรรณของข้าราชการตามข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 ประกอบด้วย
(1.จรรยาบรรณต่อตนเอง 2. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน 4. จรรยาบรรณต่อสังคมและประชาชน)
56. วินัยของข้าราชการ 4 ประการ (1. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 2. วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน 3. วินัยต่อประชาชน 4. วินัยต่อตำแหน่งหน้าที่ )
57. ตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ข้าราชการพลเรือนจะต้องไม่เป็นโรคดังนี้
1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2) วัณโรคในระยะอันตราย
3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4) โรคยาเสพติดให้โทษ
5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
58. การจัดลำดับอาวุโสทางราชการเรียงตามลำดับดังนี้ (ระดับ เงินเดือน อายุราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และอายุตัว)
59. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (หลักธรรมาภิบาล) มีองค์ประกอบ 6 ประการ (หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า)
60. อุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เน้นการพัฒนา 3 ด้าน (การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ)
61. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตนเอง
1) พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (18 กรกฎาคม 2517)
“ การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐาน
คือความพอมี พอกิน ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน...”
2) พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (4 ธันวาคม 2540)
การเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพอยู่ พอกินและมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมี พอกิน
หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง”
55. กรอบจริยธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 3 ประการ (พอเพียงในความเป็นอยู่ พอเพียงในความคิด และพอเพียงในจิตใจ) เเอ๊คกรุ๊ป
56. กรอ. หมายถึง (คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ) ประธาน คือ นายกรัฐมนตรี
57. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมงาน กรอ.จังหวัด คือ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)
ประธาน กรอ.จังหวัด คือ (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
65. นโยบายคู่ขนาน (Dual Tracks Policy) คืออะไร (การกระตุ้นการผลิตควบคู่การส่งออก โดยเฉพาะการให้ความสำคัญ
กับเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระบบเศรษฐกิจโลกได้)
66. GIS หมายถึง ระบบสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)
67. การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เป็นแนวคิดที่ได้จากหนังสือ “ The Mystery of Capital” เขียนโดย “Hernando ffice:smarttags" />de Soto” ชาวเปรู เเอ๊คกรุ๊ป
68. กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องเข้าไปควบคุมดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นภายใน 5 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง กกต. ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 9 มิถุนายน 2546
69. กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว.ผู้มีสิทธิจะต้องเสียสิทธิ 8 ประการ
1) สิทธิคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. /ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2) สิทธิคัดค้านการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
1) สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
3) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้รัฐสภาออกกฎหมาย
4) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
5) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล
6) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น
70. นโยบายรัฐบาลทักษิณ 2/2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 แบ่งออกเป็น 9 ประการ
1) นโยบายขจัดความยากจน
2) นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
3) นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้
4) นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
6) นโยบายพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7) นโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
8) นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ
9) นโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ความรู้เกี่ยวกับหลักบริหาร
1. วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น
2. พันธกิจ (Mission) หมายถึง การกำหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่ที่องค์กรต้องทำ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
3. เป้าประสงค์ (Goal) หมายถึง การกำหนดสิ่งที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
4. ยุทธศาสตร์ (Strategic) หมายถึง แนวทางหรือวิธีการทำงานที่ดีที่สุด เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) หมายถึง หัวข้อสำคัญของยุทธศาสตร์
6. การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง การบริหารงานโดยอาศัยยุทธศาสตร์เป็นตัวนำเเอ๊คกรุ๊ป
7. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) เป็นวิธีการและเทคนิคที่พัฒนาขึ้นในราชการของประเทศสวีเดน (ผลสัมฤทธิ์ = ผลรวมของผลิต + ผลลัพธ์)
8. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ใช้เทคนิค Balanced Scorecard ( การวิเคราะห์หาปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักขององค์การ)
9. Balanced Scorecard : BSC เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นโดย (Robert S. Kaplan & David P. Norton) จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด พิจารณาได้จาก 4 องค์ประกอบ
1) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)
10. PDCA Circle เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนางานของทีมงานอำเภอและใช้ประโยชน์ในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลของจังหวัดและส่วนกลาง (P : Plan วางแผน, D : Do ทำ, C : Check ตรวจสอบ(ประเมิน), A : Act ปฏิบัติใหม่)
11. GFMIS : Government Fiscal Management Information คือ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สำหรับบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการเงินและบุคลากร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไปจนถึงระดับจังหวัด และในเดือนตุลาคม 2548 จะดำเนินการไปถึงอำเภอ และเดือนตุลาคม 2549 จะดำเนินการไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ
12. e-Procurement : การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13. National Agenda : วาระแห่งชาติ (ประเด็นนโยบายระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นเรื่องสำคัญซึ่งจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้บรรลุ)
14. การบริหารในปัจจุบันเน้น 3 มิติ คือ 1) มิติ Agenda วาระแห่งชาติที่ลงไปตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 2) มิติ Function) สายงานปกติของกระทรวง กรม ลดความเป็นกรม กองหรือสายงาน 3) มิติ Area เน้นความสำคัญของพื้นที่ภูมิภาค จุดแตกหักอยู่ที่ตำบล หมู่บ้าน เเอ๊คกรุ๊ป อ.วันนรัตน์
15. พรหมวิหาร 4 : ธรรมของผู้นำ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
16. อิทธิบาท 4 : ธรรมที่ทำให้งานสำเร็จ (ฉันทะ วัริยะ จิตตะ วิมังสา)
17. สังคหวัตถุ 4 : ธรรมอันเป็นเครื่องผูกมิตร (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา)
18. อริยะสัจ 4 : ธรรมอันนำไปสู่การพ้นทุกข์ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)
19. ทศพิธราชธรรม : หลักธรรม 10 ประการ (ทาน ศีล บริจาค อาชวะ มัทวะ ตปะ อโกธะ อวิหิงสา ขันติ และ อวิโรธนะ)
20. อาชวะ หมายถึง (ความมีอัธยาศัยซื่อตรง)
21. มัทวะ หมายถึง (ความอ่อนโยน)
22. อวิโรธนะ หมายถึง (ความเที่ยงตรง)
23. กิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย (สะสาง : Seri , สะดวก : Seiton , สะอาด : Seiso , สุขลักษณะ : Seiketsu ,
สร้างนิสัย : Shitsuke)
24. การปรับรื้อระบบ (Reengineering) ประกอบด้วย (การคิดใหม่ : Rethink , ออกแบบงานใหม่ : Redesign ,
การใช้เครื่องมือสมัยใหม่ : Retool , ฝึกอบรมใหม่: Retrain)
25. ISO มาจาก (International Standard Organization : องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน )
ISO 9000 การจัดระบบการบริหาร
ISO 9001 การออกแบบ พัฒนาการผลิต การติดตั้งและการบริการ
ISO 9002 การผลิต การติดตั้งและการบริการ
ISO 9003 การตรวจ การทดสอบขั้นสุดท้าย
ISO 9004 แนวทางในการบริหารงานคุณภาพ
ISO 14000 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 18000 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันสำคัญที่ควรรู้
10 กุมภาพันธ์ วันวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
2 เมษายน วันมรดกไทย
7 เมษายน วันอนามัยโลก
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
26 มิถุนายน วันยาเสพติดโลก/วันสุนทรภู่
10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
24 ตุลาคม วันสหประชาชาติ
1 ธันวาคม วันเอดส์โลก/วันดำรงราชานุภาพ
 

Create Date : 09 กรกฎาคม 2551    
Last Update : 9 กรกฎาคม 2551 21:14:02 น.
Counter : 6837 Pageviews.  

ข้อสอบเก่าปลัดปี43


ข้อสอบปลัดอำเภอ ปี2543
1. การมอบหมายอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในข้อใดไม่ถูกต้อง
1) นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
3) ปลัดกระทรวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
4) อธิบดีมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
5) ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีน้ำมันดีเซลจากสถานค้าปลีกในเขตจังหวัดได้ใน อัตราลิตรละเท่าใด
1) ไม่เกิน 3 สตางค์
2) ไม่เกิน 5 สตางค์
3) ไม่เกิน 7 สตางค์
4) ไม่เกิน 9 สตางค์
5) ไม่เกิน 10 สตางค์
3. นโยบายทั่วไป กรมการปกครอง (พ.ศ.2540-2544) ด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ข้อใด ไม่ถูกต้อง
1) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) การจัดระบบบริหารจัดการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพ
3) ปรับปรุงกระบวนการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้เกิดความเป็นธรรม
4) สนับสนุนการรวมตัวของชุมชนให้เข้มแข็ง
5) จัดระเบียบการปกครองชาวเขาและชนกลุ่มน้อยให้มีประสิทธิภาพ
4. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
1) 2534
2) 2535
3) 2536
4) 2537
5) ไม่มีข้อใดถูก
5. บุคคลใดมีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1) ประธานรัฐสภา
2) ประธานสภาผู้แทนราษฎร
3) ประธานวุฒิสภา
4) นายกรัฐมนตรี
5) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
6. ข้อใดไม่ใช่การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือขอเปลี่ยนบัตรตามความสมัครใจ
1) ผู้ถือบัตรซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
2) ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม
3) ผู้ถือบัตรย้ายที่อยู่ขอเปลี่ยนบัตร
4) ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช
5) สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร
7. ข้อใดมิใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
2) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
4) ศาลรัฐธรรมนูญ
5) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
8. กรมการปกครอง เคยมีชื่อว่า
1) กรมมหาดเล็ก
2) กรมมหาดไทย
3) กรมพลำภัง
4) ถูกข้อ 1 และ 2
5) ถูกข้อ 2 และ 3
9. สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มีอยู่หลายประการ ยกเว้นข้อใด
1) บุคคลมีย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
2) บุคคลซึ่งอายุเกิน 70 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
3) บุคคลมีสิทธิที่ฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ ให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำ ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
4) บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งกระทำการใดๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง ประเทศ โดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
5) บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
10. ข้อใดมิใช่สิทธิเสรีภาพที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
1) ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ได้
2) บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันตั้งสหภาพและสมาคม
3) การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง
4) พรรคการเมืองต้องแสดงที่มาของรายได้และการใช้จ่ายโดยเปิดเผย
5) บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหะสถานโดยปกติสุข
11. นายปริญญา นาคฉัตรีย์ เป็นอธิบดีกรมการปกครอง คนที่
1) 23
2) 24
3) 25
4) 26
5) 27
12. ข้อใดถือว่าเป็นบ้านตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547
1) แพซึ่งจอดประจำและมีเจ้าของ
2) ที่ทำการไปรษณีย์
3) โรงพยาบาล
4) เรือนจำ
5) ถูกทุกข้อ
13. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเน้นหนักของกรมการปกครองปี 2543
1) ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแบบพอเพียง
2) สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มให้มีประสิทธิภาพ
3) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการกำกับ ดูแล การปกครองท้องที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
5) พัฒนาพลเมืองของชาติให้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
14. รอบการทำบัตรรอบหนึ่งมีระยะเวลากี่ปี
1) 4 ปี
2) 5 ปี
3) 6 ปี
4) 7 ปี
5) 8 ปี

15. อะไรไม่ใช่ภารกิจหลักของกรมการปกครองในทศวรรษหน้า
1) การอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน
2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) การพัฒนางานกิจการชายแดน
4) การพัฒนาระบบงานทะเบียน
5) การสนับสนุนช่วยเหลือการเลือกตั้ง
16. ส่วนราชใดต่อไปนี้ที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
1) ทบวงซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2) จังหวัด
3) อำเภอ
4) เทศบาลเมือง
5) เทศบาลตำบล
17. หัวหน้าส่วนราชการของกรมการปกครองในส่วนภูมิภาค คือ
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
2) ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ
3) ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ
4) ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
5) ปลัดจังหวัด นายอำเภอ
18. ผู้ว่าราชการจังหวัดป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจึงทำหน้าที่แทนการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตรงกับข้อใด
1) รักษาราชการแทน
2) ปฏิบัติราชการแทน
3) รักษาการในตำแหน่ง
4) ปฏิบัติหน้าที่แทน
5) รักษาการแทน
19. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุความจำเป็นซึ่งไม่อาจไป ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นั้นจะเสียสิทธิใด
1) สิทธิเลือกตั้งทุกประเภทในการเลือกครั้งต่อไป
2) สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
3) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
4) สิทธิสมัครเข้ารับราชการ
5) สิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
20. บุคคลใดสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้
1) นักพรต
2) เป็นลูกจ้างของเอกชนที่มีหน้าที่ทำงานประจำ
3) เป็นผู้ที่มีความรู้ต่ำกว่าภาคบังคับ
4) เคยถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
5) เป็นกรรมการกลางอิสลามประจำมัสยิดในตำแหน่งคอเต็บ
21. การขอใช้ที่ดินสาธาระประจำหมู่บ้านจะต้องได้รับอนุมัติจาก
1) กระทรวงมหาดไทย
2) กรมการปกครอง
3) ผู้ว่าราชการจังหวัด
4) นายอำเภอ
5) สภาตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล
22. ข้อใดหมายถึงเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
1) Self Reliance Economy
2) Self Enough Economy
3) Self Sufficient Economy
4) Self Dependency Economy
5) Self Community Economy
23. ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทำแผนพัฒนา อบต. อย่างไร
1) ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา อบต.
2) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร อบต.
3) เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.
4) เป็นผู้กำกับ ตรวจสอบ การจัดทำแผนพัฒนา อบต.
5) เป็นกรรมการศูนย์ประสานการพัฒนา อบต.
24. สัตว์พาหนะตาม พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ ได้แก่
1) ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา อูฐ
2) ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา
3) ช้าง ม้า โค กระบือ ลา อูฐ
4) ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ อูฐ
5) ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา อูฐ สุนัขที่ใช้ลากเลื่อน
25. ข้อใดถือว่าเป็นกรณี "การขอมีบัตรใหม่"
1) บัตรเดิมหมดอายุ
2) บัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย
3) ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนชื่อสกุล
4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
5) ถูกทุกข้อ
26. พินัยกรรมตามกฎหมายมีกี่แบบ
1) 2 แบบ
2) 3 แบบ
3) 4 แบบ
4) 5 แบบ
5) 6 แบบ
27. การทำพินัยกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอได้แก่
1) พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายมือง เอกสารลับ และแบบธรรมดา
2) พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง เอกสารลับ และทำด้วยวาจา
3) พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง แบบธรรมดา และทำด้วยวาจา
4) พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง เอกสารลับ แบบธรรมดา และทำด้วยวาจา
5) พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง เอกสารลับ แบบธรรมดา แบบเขียนเองทั้งฉบับ และทำด้วยวาจา
28. นาย ก. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและทำบัตรประจำตัวประชาชนที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันนาย ก. ได้มาทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และบัตรประจำตัวประชาชนที่ถืออยู่หมดอายุ ข้อใดถูกต้องที่สุด
1) นาย ก. ต้องไปขอมีบัตรใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่เท่านั้น
2) นาย ก. สามารถใช้บัตรที่หมดอายุติดต่อธุรกิจได้
3) นาย ก. ไม่สามารถทำบัตรที่สำนักทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครได้
4) นาย ก. สามารถขอมีบัตรใหม่ได้ที่สำนักทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร หรือสำนักทะเบียนในจ.เชียงใหม่ รวมทั้งสำนักทะเบียนในท้องที่ที่ออกบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
5) ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 3
29. การแจ้งคำสั่งทางการปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยวิธี ส่งทาง ไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดวันกี่วัน นับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ
1) ห้าวัน
2) เจ็ดวัน
3) สิบวัน
4) สิบห้าวัน
5) ยี่สิบวัน
30. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้ตราเป็น
1) พระราชบัญญัติ
2) พระราชกำหนด
3) พระราชกฤษฎีกา
4) กฎกระทรวง
5) คำสั่งกระทรวง
31. คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง ในปัจจุบัน ต้องมีจำนวนเท่าใด
1) 10 คน
2) 15 คน
3) 20 คน
4) 100 คน
5) 5,000 คน
32. อาคารที่พักอาศัย ขนาดใดถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป
1) เกินกว่า 1 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร
2) เกินกว่า 1 คน ต่อ 3 ตารางกิโลเมตร
3) เกินกว่า 1 คน ต่อ 5 ตารางกิโลเมตร
4) เกินกว่า 1 คน ต่อ 7 ตารางกิโลเมตร
5) ไม่มีข้อใดถูก
33. นายขาว มีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งนายดำเป็นเจ้าของบ้าน ได้ออกจากบ้านไปโดยไม่ทราบที่อยู่ นายดำจะแจ้งย้าย นายขาว เข้าในทะเบียนบ้านกลางได้เมื่อนายขาว ย้ายออกจากบ้านเกินกว่ากี่วัน
1) 60 วัน
2) 90 วัน
3) 120 วัน
4) 180 วัน
5) ย้ายได้เลยทันที
34. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ
1) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอ
2) บริหารราชการตามคำแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัด
3) เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาจังหวัด
4) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
5) บริหารราชการตามกฎหมายที่ไม่บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
35. กรณีนายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ให้ นายอำเภอคืนร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้กับใคร และต้องส่งคืนภายในระยะเวลากี่วันนับแต่ วันที่ได้รับร่างข้อบังคับ
1) ส่งคืนคณะกรรมการบริหาร อบต. ภายใน 15 วัน
2) ส่งคืนสภา อบต. ภายใน 15 วัน
3) ส่งคืนคณะกรรมการบริหาร อบต. ภายใน 30 วัน
4) ส่งคืนสภา อบต. ภายใน 30 วัน
5) ส่งคืนคณะกรรมการบริหาร อบต. ภายใน 45 วัน
36. ศาลเจ้าใดที่อยู่ในการควบคุมของกระทรวงมหาดไทย
1) ศาลเจ้าเอกชน
2) ศาลเจ้าของรัฐ
3) ศาลเจ้าเอกชนและของรัฐ
4) ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในที่ดินของรัฐ และตั้งอยุ่ในที่ดินที่มีผู้อุทิศให้
5) ไม่มีข้อใดถูก
37. นายอำเภอมีอำนาจไกล่เกลี่ยและเปรียบเทียบความแพ่งในคดีความแพ่งที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาท
1) ไม่เกินห้าพันบาท
2) ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
3) ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
4) ไม่เกินสองหมื่นบาท
5) ไม่เกินสามหมื่นบาท
38. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร
1) นายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายทะเบียนอำเภอ มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติ
2) นายอำเภอเท่านั้นมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติ
3) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสัญชาติเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทย
4) นายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายทะเบียนอำเภอไม่มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติ
5) ไม่มีข้อใดถูก
39. บุคคลซึ่งสามารถทำพินัยกรรมได้ต้องมีอายุเท่าใด
1) 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2) 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3) 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
4) บรรลุนิติภาวะ
5) จะอายุเท่าใดก็ได้
40. นายทะเบียนมูลนิธิ ได้แก่
1) นายอำเภอ
2) ผู้ว่าราชการจังหวัด
3) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4) ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
5) ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก
41. ผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน โทษต้องลดโทษไม่ต่ำกว่า
1) ตัดเงินเดือน
2) ลดขั้นเงินเดือน
3) ให้ออก
4) ปลดออก
5) ไล่ออก
42. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีอายุ
1) ไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
2) ไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
3) ไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
4) ไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
5) ไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
43. สำนักทะเบียนสาขา หมายถึง
1) สำนักทะเบียนที่แยกจากเทศบาลมาตั้งสาขาใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศจัดตั้ง
2) สำนักทะเบียนที่นายกเทศมนตรีประกาศจัดตั้งขึ้น
3) สำนักทะเบียนที่นายอำเภอจัดตั้งขึ้น
4) สำนักทะเบียนที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางจัดตั้งขึ้น
5) สำนักทะเบียนที่ออกให้บริการเป็นครั้งคราว

44. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คำว่า "เจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความ สงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่นๆ ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุม ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่ง ตนมีหน้าที่จับกุมหรือปราบปราม" เป็นคำจำกัดความของคำว่า
1) พนักงานฝ่ายปกครอง
2) พนักงานตำรวจยศตั้งแต่นายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
3) พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ
4) พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่
5) ถูกทุกข้อ
45. การตายโดยผิดธรรมชาติ ได้แก่
1) ฆ่าตัวตาย
2) ตายโดยอุบัติเหตุ
3) ตายโดยถูกสัตว์ทำร้าย
4) เฉพาะข้อ 1 และ 2 ถูก
5) ถูกทุกข้อ
46. กรณีการเช่านารายใดที่ทำไวโดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา การเช่าให้ถือว่าการเช่ารายนั้นมีกำหนดระยะเวลากี่ปี
1) 4 ปี
2) 5 ปี
3) 6 ปี
4) 7 ปี
5) 8 ปี
47. การค้นตามประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความความอาญา มี 2 ประการ คือ
1) การค้นโดยมีหมายกับการค้นโดยไม่มีหมาย
2) การค้นในที่รโหฐานกับการค้นในที่สาธารณะ
3) การค้นตัวบุคคลกับการค้นสถานที่
4) การค้นตัวบุคคลที่ควบคุมไว้แล้วกับการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะ
5) การค้นในเวลากลางวันกับการค้นในเวลากลางคืน
48. ที่ทำการปกครองอำเภอแบ่งส่วนราชการออกเป็น
1) ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบียนและบัตร
2) ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบียนและบัตร ฝ่ายกิจการพิเศษ
3) ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบียนและบัตร ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักงานอำเภอ
4) ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบียนและบัตร ฝ่ายท้องถิ่น
5) ไม่มีข้อใดถูก
49. เทศบาลนครสามารถตราเทศบัญญัติและกำหนดผู้ละเมิดเทศบัญญัติได้จำนวนเท่าใด
1) จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
2) จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท
3) จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม้เกินสามพันบาท
4) ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
5) ปรับไม่เกินสามพันบาท
50. ข้อใดถูกต้องที่สุด
1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามข้อเสนอแนะของผู้ว่า ราชการจังหวัด
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามคำแนะนำของนายอำเภอ
3) นายอำเภอมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหรือนายอำเภอ เห็นสมควรยุบเอง
4) การยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใด จะต้องจัดให้มีการลงประชามติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตำบลนั้น ก่อน
5) ไม่มีข้อใดถูก
51. ข้อยกเว้นสำหรับการพิจารณาจัดตั้งกิ่งอำเภอและอำเภอนอกเหนือจากเกณฑ์ปกติ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
1) เป็นพื้นที่เกาะ
2) มีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เป็นท้องที่ชายแดนที่มีหรืออาจจะมีปัญหาการเมือง
3) เป็นพื้นที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบ
4) เป็นสภาพภูเขา
5) ถูกทุกข้อ
52. อุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เน้นการพัฒนาในแนวทางใด
1) การพัฒนาจิตใจ
2) การพัฒนาสังคม
3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
4) ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
5) ถูกทุกข้อ

53. อะไรไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของกรมการปกครอง
1) การบริหารการปกครองที่ดี
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3) การปรับกระบวนทัศน์การปฏิบัติงาน
4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5) การบริหารการปกครองท้องถิ่น
54. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะมา ลงคะแนนเสียง
1) 1 / 2
2) 1 / 3
3) 2 / 3
4) 3 / 4
5) 4 / 5
55. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของว่าที่ผู้ใหญ่บ้าน
1) อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
2) มีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5) ไม่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
56. หมู่บ้านนาดี เป็นชุมชนขนาดใหญ่ หากต้องการแบ่งออกมาเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง ท่านในฐานะปลัดอำเภอจะต้อง พิจารณาตามหลักเกณฑ์ มีราษฎรไม่น้อยกว่า...........คน หรือมีบ้านไม่น้อยกว่า............บ้าน
1) 1,000 คน 200 บ้าน
2) 1,100 คน 220 บ้าน
3) 1,200 คน 240 บ้าน
4) 1,300 คน 260 บ้าน
5) 1,400 คน 280 บ้าน
57. ตาม พ.ร.บ. สภาองค์การบริหาร่สวนตำบล พ.ศ2537 กำหนดให้ใครมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาของ อบต.
1) ประธานกรรมการบริหาร อบต.
2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3) คณะกรรมการบริหาร อบต.
4) คณะกรรมการบริหาร ร่วมกับสภา อบต.
5) คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.
58. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 5 ปี เมื่อดำรงตำแหน่งไปได้ 3 ปี ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่ง ข้อ ใดถูกต้องที่สุด
1) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ 5 ปี
2) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่ง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ดำรงตำแหน่งได้ 5 ปี
3) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ 2 ปี
4) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่ง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ดำรงตำแหน่งตามวาระของผู้ใหญ่บ้าน
5) ผิดทุกข้อ
59. สภาเทศบาลตำบลมีสมาชิกจำนวน
1) 12 คน
2) 15 คน
3) 20 คน
4) 24 คน
5) แล้วแต่สัดส่วนของประชากรในเขตเทศบาล
60. นายกเทศมนตรีมีสมาชิกจำนวน
1) นายอำเภอโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
3) นายอำเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
4) ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
5) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
61. กรณีราษฎรประสบปัญหาไม่มีหลักฐานการเกิดหรือสูติบัตรสามารถแก้ไขปัญหาได้โดย
1) ราษฎรสามารถยื่นคำร้องขอให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดเพื่อใช้เป็นหลักฐานแทนสูติบัตร
2) ราษฎรสามารถแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียน โดยไม่ต้องสอบสวนว่าเคยแจ้งการเกิดมาก่อนหรือไม่
3) นายอำเภอในฐานะนายทะเบียนอำเภอตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 มีอำนาจออกหนังสือรับรอง การเกิด เพื่อใช้เป็นหลักฐานแทนสูติบัตรได้
4) ราษฎรสามารถยื่นคำร้องขอให้นายอำเภอออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดเพื่อใช้เป็นหลักฐานแทนสูติบัตรได้
5) นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่บุคคลนั้นเกิดมีอำนาจรับจดทะเบียนคนเกิดและ ออกหนังสือรับรองให้เป็นหลักฐานแทนสูติบัตร
62. สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน ตำบลได้โดยวิธีใด
1) ตราเป็นพระราชบัญญัติ
2) ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
3) ทำเป็นกฎกระทรวง และประกาศในราชกิจนุเบกษา
4) ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5) ทำแบบใดก็ได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในตำบลนั้น
63. ข้อใดไม่ใช่บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
1) คนพิการเดินไม่ได้
2) คนชราอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
3) ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
4) ข้าราชการบำนาญ
5) คนตาบอดทั้งสองข้าง
64. ในกรณีที่เขต อบต. ใดมีเพียง 2 หมู่บ้าน ให้สมาชิกสภาพ อบต. นั้น ประกอบด้วยสมาชิกหมู่บ้านละ
1) 2 คน
2) 3 คน
3) 4 คน
4) 5 คน
5) 6 คน
65. อบต. ที่มีลักษณะใดอยู่ในข่ายจะต้องยุบรวมกับ อบต. อื่น หรือท้องถิ่นอื่น
1) ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา อบต.
2) มีรายได้เฉลี่ย 3 ปี ไม่เกิน 150,000 บาท
3) ก่อนเป็น อบต. มีรายได้เฉลี่ย 3 ปี เกิน 150,000 บาท แต่เป็น อบต. แล้วมีรายได้เฉลี่ย 3 ปี ไม่ถึง 150,000 บาท
4) มีประชากรไม่ถึง 2,000 คน และสภา อบต. มีมติให้ยุบ
5) มีประชากรไม่ถึง 2,000 คน และไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
66. การจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมจะกระทำได้ที่ใด
1) ในที่ว่าการอำเภอและนอกที่ว่าการอำเภอ
2) สถานที่ที่ได้มีการจดทะเบียนสมรส
3) สถานทูตหรือสถานกงศุลไทย
4) สำนักงานเขต หรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
5) ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด และสำนักทะเบียนกลาง
67. ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาอำเภอ (กพอ.) ได้แก่
1) นายอำเภอ และปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา
2) นายอำเภอ และพัฒนาการอำเภอ
3) นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ 1คน
4) นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบสำนักงานอำเภอ
5) นายอำเภอ และปลัดอำเภอ
68. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชนามโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองใหม่ว่า
1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง
2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
3) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
69. แผนพัฒนาอำเภอ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี แผนพัฒนาอำเภอประจำปี และ
1) แผนพัฒนาอำเภอ 3 ปี
2) แผนพัฒนาอำเภอระยะปานกลาง
3) แผนพัฒนาอำเภอระยะยาว
4) แผนปฏิบัติการอำเภอประจำปี
5) ไม่มีข้อใดถูก
70. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุดของความหมายนายทะเบียน ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
1) อธิบดีกรมการปกครองเป็นนายทะเบียนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นนายทะเบียน กรุงเทพมหานคร
2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด
3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด นายอำเภอเป็นนายทะเบียนอำเภอ
4) ปลัดจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด นายอำเภอเป็นนายทะเบียนอำเภอ
5) ปลัดจังหวัดและนายทะเบียนจังหวัด ปลัดเทศบาลเป็นนายทะเบียนท้องถิ่น
71. เมื่อมีการแจ้งปลูกสร้างบ้าน และนายทะเบียนได้ตรวจสอบ แล้วมีลักษณะเป็นบ้านตามที่ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 กำหนดไว้ นายทะเบียนจะต้องกำหนด เลขประจำบ้านให้แก่ผู้แจ้งภายในกำหนด ดังนี้
1) 7 วัน กรณีบ้านอยู่ในสำนักทะเบียนท้องถิ่น และ 15 วัน กรณีบ้านอยู่ในเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่น
2) 7 วัน กรณีบ้านอยู่ใกล้สำนักทะเบียนท้องถิ่น และ 30 วัน กรณีบ้านอยู่นอกเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่น
3) 15 วัน กรณีบ้านอยู่ในสำนักทะเบียนท้องถิ่น และ 30 วัน กรณีบ้านอยู่นอกเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่น
4) ภายใน 7 วัน ไม่ว่าจะอยู่ในเขตหรือนอกเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่น
5) ไม่มีข้อใดถูก

72. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลข้อใดถูกต้องที่สุด
1) หมู่บ้านส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาลยังคงอยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547
2) ราษฎรที่อยู่ในเขตเทศบาลไม่มีสิทธิเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
3) ราษฎรส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีสิทธิเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
4) ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล สามารถสมัครรับเลือกเป็นกำนันได้
73. การใช่ชื่อสกุลกรณีชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกันข้อใดไม่ถูกต้อง
1) หญิงต้องใช้ชื่อสกุลชาย
2) หญิงจะใช้ชื่อสกุลของชายหรือไม่ก็ได้
3) บุตรสามารถใช้ชื่อสกุลของบิดาหรือมารดา
4) บุตรจะใช้ชื่อสกุลของบุคคลอื่นก็ได้
5) บุตรผู้เยาว์อาจใช้ชื่อสกุลของบิดาหรือมารดา
74. ราษฎรในเขตเทศบาลขอเพิ่มชื่อในกรณีตกสำรวจ เป็นอำนาจอนุมัติของใคร
1) ปลัดเทศบาล
2) นายกเทศมนตรี
3) นายอำเภอท้องที่
4) ผู้ว่าราชการจังหวัด
5) อธิบดีกรมการปกครอง
75. ข้อใดคือจำนวนสมาชิกที่ประกอบเป็นสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามลำดับ
1) 400 คน 100 คน
2) 400 คน 200 คน
3) 500 คน 200 คน
4) 500 คน 100 คน
5) ไม่มีข้อใดถูก
76. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
1) ถ้าประชาชนเก็บเด็กทารกวัยแรกเกิดซึ่งถูกวางทิ้งไว้ ยังมีชีวิตอยู่ให้แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ภายใน 15 วัน
2) กรณีเด็กเกิดนอกบ้าน และมีเหตุจำเป็นที่บิดาหรือมารดาของเด็กไม่แจ้งเกิดภายใน 15 วัน สามารถแจ้งเกิด ภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด
3) กรณีเด็กเกิดในโรงพยาบาลต้องแจ้งการเกิดต่อ นายทะเบียนผู้รับแจ้งของโรงพยาบาลและเพิ่มชื่อใน บ้านเลขที่ของโรงพยาบาล
4) กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนด นายทะเบียนจะต้องดำเนินการรับแจ้งและพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่นาย ทะเบียนรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ
5) ไม่มีข้อใดถูก
77. ข้อใดถูกต้องที่สุด
1) การขอมีบัตรใหม่ ขณะมีบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการให้ได้
2) บุคคลที่อายเกิน 70 ปีบริบูรณ์ ถือเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
3) กรณีที่มีการย้ายที่อยู่จะต้องขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน
4) ผู้เสียสัญชาติไทยต้องส่งมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เท่านั้น
5) ถูกทุกข้อ
78. ข้อใดที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไม่ได้กำหนดให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
1) รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์
2) รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด
3) รัฐต้องดำเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
4) รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมืองมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
5) รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศที่เป็นมิตรเท่านั้นและพึงถือหลักในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค
79. นาย ก. ถือบัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุวันออกบัตร ตรงกับวันที่ 2 เมษายน 2537 บัตรหมดอายุ 1 เมษายน 2543 แต่นาย ก. เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2513 กรณีนี้
1) บัตรของนาย ก. จะใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2543
2) บัตรของนาย ก. จะใช้ได้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2543 เท่านั้น
3) นาย ก. ต้องไปขอมีบัตรใหม่ภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันบัตรหมดอายุ
4) บัตรของนาย ก. จะใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2543
5) ถูกเฉพาะข้อ 1 และข้อ 3
80. กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผู้ขออาจยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารได้ ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น
1) เจ็ดวัน
2) สิบวัน
3) สิบห้าวัน
4) ยี่สิบวัน
5) สามสิบวัน

81. การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานอัยการส่งฟ้อง
2) เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
3) เพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดเพื่อเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ
4) เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
5) เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด
82. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
1) เจ้าบ้านมีสิทธิที่จะยินยอมให้ใครย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านจำนวนเท่าใดก็ได้เพราะเป็นสิทธิ่ส่วนบุคคล
2) การแจ้งย้ายบุคคลใดเข้ามาอยู่ในบ้าน เจ้าบ้านต้องนำหลักฐานยื่นต่อนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนตรวจ หลักฐานเอกสารถูกต้อง ก็สามารถย้ายเข้าทะเบียนบ้านนั้น โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบตัวผู้ย้าย
3) การแจ้งย้ายบุคคลใดเข้ามาอยู่ในบ้าน หากปรากฏหลักฐานเป็นเท็จมิได้มาอยู่จริงได้ตามที่ปรากฏในใบแจ้ง ย้าย นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการแจ้งย้ายโดยไม่ต้องดำเนินการทางศาล
4) การแจ้งย้ายบุคคลใดเข้ามาอยู่ในบ้าน หากปรากฏหลักฐานว่ามีการแจ้งเท็จ นายทะเบียนไม่มีอำนาจเพิกถอนใบแจ้งย้ายต้องส่งฟ้องศาลและให้ศาลสั่งเท่านั้น
5) ไม่มีข้อใดถูก
83. บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และ สว. โดยมิต้องแจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ ผู้นั้นย่อมมีสิทธิตามกฎหมายบัญญัติไว้หลายประการ ยกเว้นข้อใด
1) เสียสิทธิในการเป็นผู้จัดตั้งพรรคการเมือง...
2) เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สส. และ สว.
3) เสียสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
4) เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
5) เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล
84. สถานที่จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ได้แก่
1) อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตที่เป็นภูมิลำเนาของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม
2) อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตผู้ที่รับบุตรบุญธรรมมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
3) อำเภอ กิ่งอำเภอ เขต และกรมประชาสงเคราะห์
4) อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตแห่งใดก็ได้
5) อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตที่เป็นที่รับจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
85. ผู้มีสิทธิออกหมายค้น ได้แก่
1) พนักงานสอบสวน
2) พนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ปลัดอำเภอขึ้นไป
3) ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจขึ้นไป
4) พนักงานอัยการ
5) ศาล
86. นายอำเภอมีบทบาทในการอำนวยความยุติธรรมในทางแพ่งได้อย่างไร
1) การเปรียบเทียบความแพ่งในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ...
2) เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีได้ประนีประนอมยอมความ
3) เป็นอนุญาตโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี
4) ชี้ขาดในคดีแพ่งที่ไม่มีทุนทรัพย์
5) ถูกทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
87. อำนาจหน้าที่ประการหนึ่งของนายอำเภอคือการสอบสวนคดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่นๆ ความในข้อใดต่อไปนี้ผิด..
1) เมื่อคดีอาญาเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่นๆ ในท้องที่อำเภอ นายอำเภอต้องคุมการสอบสวนทุกคดี
2) ในกรณีที่คดีเกิดขึ้นเป็นเป็นคดีใหญ่หรือสำคัญให้นายอำเภอเข้าควบคุมการสอบสวนโดยเป็นหัวหน้า พนักงานสอบสวน
3) คดีที่เกิดขึ้นพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้จับกุม หรือร่วมจับกุมให้นายอำเภอเข้าควบคุมการสอบสวนในฐานะพนักงานหัวหน้าสอบสวนผู้รับผิดชอบทุกคดี
4) กรณีที่นายอำเภอเข้าควบคุมการสอบสวนในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบให้แจ้งพนักงาน อัยการท้องที่เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการควบคุมการสอบสวนทุกคดี
5) ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
88. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
1) ปลัดอำเภอแต่ละคนมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน เพราะแบ่งเป็นฝ่ายเป็นงาน
2) ปลัดอำเภอทุกคนเท่าเทียมกันกับหัวหน้าส่วนราชการในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ
3) ปลัดอำเภออาวุโสเป็นหัวหน้าที่ทำการปกครองอำเภอ
4) ปลัดอำเภออาวุโสในฐานะเทียบเท่ากับหัวหน้าส่วนราชการ
5) ปลัดอำเภออาวุโสคือผู้ที่มีอายุมากที่สุด
89. กรณีมีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 ก่อนการชันสูตรพลิกศพ
1) ให้แจ้งผู้มีหน้าที่ทำการพลิกชันสูตรศพทราบ
2) ให้แจ้งสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตาย อย่างน้อยหนึ่ง คนทราบเท่าที่จะทำได้
3) ให้แจ้งให้สามี หรือภริยา หรือญาติของผู้ตายให้ทราบ หากไม่มีสามี หรือภริยา หรือญาติของผู้ตายมาเป็น พยานในการชันสูตรพลิกศพจะทำการพลิกชันสูตรศพไม่ได้
4) ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
5) ข้อ 1 และข้อ 3 ถูก
90. ตามประมวลกฎหมายอาญา และข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญาเมื่อ นายอำเภอควบคุมการสอบสวนคดีอาญาในฐานะ หัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
1) เมื่อการสอบสวนเสร็จ คดีไม่มีพยานหลักฐานมีอำนาจสั่งปล่อยตัวผู้ต้องหาได้
2) เป็นผู้สั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
3) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในการสอบสวนดำเนินคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้ทำ ความเห็นควรสั่งฟ้องหรือ สั่งไม่ฟ้องหรืองดการสอบสวน
4) ถูกทุกข้อ
5) ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก
91. รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 บัญญัติให้องค์กรมีอำนาจทำรายงานเสนอความเห็นต่อสภาและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นได้ เมื่อครบ 5 ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้
1) คณะกรรมการเลือกตั้ง
2) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
3) คณะกรรมการ ป.ป.ช.
4) ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
5) ข้อ 1 , 2 และ 3 ถูก
92. คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 141/2541 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541 กำหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดไว้อย่างไร
1) รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด
2) เสริมสร้างประชาคมทุกระดับ เพื่อต่อต้านยาเสพติด
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด
4) ราษฎร์ - รัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
5) ภารกิจต้านยาเสพติด เป็นภารกิจหลักของทุกส่วนราชการ
93. การทำพินัยกรรมในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ข้อใดถูกต้อง
1) ผู้ร้องทำพินัยกรรมต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของอำเภอนั้นๆ
2) ทรัพย์สินในพินัยกรรมต้องอยู่ในพื้นที่ของอำเภอที่ทำพินัยกรรม
3) ทั้งผู้ร้องและทรัพย์สินที่ทำพินัยกรรมต้องอยู่ในพื้นที่ของอำเภอที่ทำพินัยกรรม
4) ผู้ร้องขอทำพินัยกรรมที่อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตใดก็ได้
5) ผู้ร้องขอทำพินัยกรรมต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว
94. สมาชิก อส. มีกี่ประเภท
1) 2 ประเภท คือ ประเภททั่วไป และประเภทเฉพาะกิจ
2) 2 ประเภท คือ ประเภทชั่วคราว และประเภทถาวร
3) 2 ประเภท คือ ประเภทประจำกอง และประเภทกองหนุน
4) 3 ประเภท คือ ประเภทสำรอง ประเภทประจำกอง และประเภทประจำกองหนุน
5) 3 ประเภท คือ ประเภทรบ ประเภทพัฒนา และประเภทให้ความคุ้มครอง
95. ชั้นความลับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติข้อใดถูกต้องที่สุด
1) ปกปิด ลับ ลับมาก
2) ปกปิด ลับ ลับมาก ลับมากที่สุด
3) ปกปิด ลับ ลับมาก ลับที่สุด
4) ปกปิด ลับ ลับที่สุด ลับมากที่สุด
5) ปกปิด ลับ ลับมาก ลับที่สุด ลับมากที่สุด
96. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาม พ.ร.บ.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
1) การคุ้มครองดูแล การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย
2) การรักษาความสะอาดที่สาธารณะ การส่งเสริมกิจการสหกรณ์
3) การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
4) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
5) การผังเมือง การท่องเที่ยว
97. บุคคใดเป็นผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจักร
1) นายกรัฐมนตรี
2) รองนายกรัฐมนตรที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
5) อธิบดีกรมการปกครอง
98. ผู้เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาของที่ทำการปกครองจังหวัด ได้แก่
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
2) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
5) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
99. ขณะนี้ ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ณ สำนัก ทะเบียนต่างๆ
1) 300 แห่ง
2) 305 แห่ง
3) 505 แห่ง
4) 400 แห่ง
5) 405 แห่ง
100. คดีอาญาในความผิดตามกฎหมายข้อใดที่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองไม่มีอำนาจทำการสอบสวนได้
1) กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
2) กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
3) กฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4) กฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข
5) กฎหมายว่าด้วยประถมศึกษา


เฉลย
1- 1 2-2 3-4 4-1 5-4 6-2 7-5 8-5 9-2 10-1 11-4 12-1 13-4 14-3 15-5
16-3 17-5 18-1 19-3 20-5 21-1 22-3 24-2 25-4 26-4 27-2 28-4 29-2 30-4
31-2 32-2 33-4 34-3 35-2 36-2 37-4 38-1 39-1 40-5 41-4 42-4 43-4 44-3
45-5 46-3 47-3 48-3 49-4 50-2 51-2 52-5 53-5 54-4 55-2 56-3 57-3 58-4
59-1 60-2 61-4 62-4 63-3 64-2 65-5 66-3 67-2 68-4 69-4 70-3 71-2
72-4 73-2 74-3 75-3 76-2 77-2 78-5 79-1 80-3 81-3 82-3 83-1 84-4 85-5
86- 5 87-1 88-2 89-2 90-5 91-5 92-4 93-4 94-4 95-3 96-3 97-3 98-3
99-3 100-3
 

Create Date : 18 ธันวาคม 2548    
Last Update : 9 กรกฎาคม 2551 21:13:25 น.
Counter : 1564 Pageviews.  

1  2  3  4  5  

tingnoy
Location :
มหาสารคาม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]
สวัสดีคะผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อคแห่งสาระดีๆ และความรู้หลากหลายแห่งนี้คะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม และผู้ที่เตรียมตัวในการสอบที่มีเวลาน้อยสามารถนำแนวข้อสอบเหล่านี้ไปใช้ประกอบในการสอบได้นะคะ รวมทั้งเจ้าของบล็อคเอง ก็กำลังพยายามสู้ๆ กับการสอบคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสอบได้กันทุกคนคะ*-*
ปล.จะพยายามอัพข้อมูลลงเรื่อยๆนะคะ ติดตามเข้ามาชมได้ตลอดคะ..........
สำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบล็อคกันแล้วขอแค่คำขอบคุณนะคะผู้ทำจะได้มีกำลังใจหาเนื้อหามาลงให้ค่ะ
Wellcome to my blog
Friends' blogs
[Add tingnoy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.