^_^ vechagran dot com by tingnoy
Group Blog
 
All blogs
 

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการปกครอง

1.กรมการปกครอง เปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมการปกครองตั้งแต่ พ.ศ.ใด
ตอบ พ.ศ. 2505

2.การดำเนินการสื่อสารระหว่างกรม กับจังหวัด และอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครองตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการ ปค. หรือไม่
ตอบ ไม่ใช่ เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย (กองการสื่อสาร สป.)

3.ส่วนราชการในส่วนกลางของกรมการปกครองมีกี่ส่วน
ตอบ 6 สำนัก 8 กอง 1 เทียบเท่า (3 ส่วนราชการภายใน ไม่มี กม.รับรอง)

4.ส่วนราชการใดใน ปค. ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ
ตอบ สำนักงานเลขานุการกรม

5.ส่วนราชการใด เป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการปกครอง
ตอบ สำนักงานเลขานุการกรม กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองวิชาการและแผนงาน

6.กรมการปกครองได้มีหนังสือสั่งการให้จัดตั้ง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบลขึ้น เป็นส่วนราชการภายในที่ทำการปกครองจังหวัด โดยมีผู้ใดเป็นหัวหน้า
ตอบ ปลัดจังหวัด

7.กรมการปกครองแบ่งส่วนราชการออกเป็น
ตอบ สำนักงานเลขานุการกรม และกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

8.นายอำเภอเป็นข้าราชการสังกัด
ตอบ กระทรวงมหาดไทย (ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้สังเกต ปลัดจังหวัด ไม่ได้ระบุสังกัดไว้)

9.อำเภอแบ่งส่วนราชการออกเป็น
ตอบ สำนักงานอำเภอ และส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้จัดตั้งขึ้นในอำเภอนั้น

10.การจัดตั้งหมู่บ้าน ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ให้ยึดหลัก
ตอบ จำนวนบ้าน และจำนวนราษฎร

11.ส่วนราชการใดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเป็นลำดับสุดท้ายในกรมการปกครอง
ตอบ กองการสื่อสาร

12.ส่วนราชการใดของกรมการปกครองที่รับผิดชอบดำเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ตอบ กองการเจ้าหน้าที่

13.กรมการปกครอง มีตำแหน่งข้าราชการระดับ 9 ที่เป็นตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง ในราชการบริหารส่วนกลางอยู่กี่ตำแหน่ง
ตอบ 29 ตำแหน่ง (ผต.ปค. 18 เขต 18 ตำแหน่ง ผอ.สำนัก 6 สำนัก 6 ตำแหน่ง รอง อปค. 4 ตำแหน่ง อธิการ วปค. 1 ตำแหน่ง)

14.ถ้าจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องติดต่อที่
ตอบ สำนักงานประสานงานมวลชน

15.หัวหน้าฝ่ายท้องถิ่น ของที่ทำการปกครองจังหวัด มีชื่อเรียกในทางการบริหารและสายงานอย่างไร
ตอบ ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น (เจ้าพนักงานปกครอง 7)

16.หัวหน้าฝ่ายใดในที่ทำการปกครองจังหวัด ที่มีชื่อตำแหน่งในสายงานต่างไปจากฝ่ายอื่น ๆ
ตอบ ฝ่ายการเงินและบัญชี

17.งานหมู่บ้าน อพป. อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใดในที่ทำการปกครองจังหวัด
ตอบ ฝ่ายกิจการพิเศษ

18. กรมการปกครองเป็นส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย ตาม
ตอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534

19. การปรับปรุงข้าราชการฝ่ายปกครองให้มีความสามารถในการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สูงขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของกองใด
ตอบ กองการเจ้าหน้าที่

20. การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องทำเป็น
ตอบ พระราชบัญญัติ (การตั้ง เปลี่ยนแปลง)

21. ปค. สั่งการให้การดำเนินการตามโครงการอำเภอเคลื่อนที่ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตอบ ปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครองและพัฒนา

22. ปค.สั่งการให้การรับเรื่องราวร้องทุกข์เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตอบ ปลัดอำเภอ (สำนักงานอำเภอ)

23. เสมียนตราอำเภอ ขึ้นอยู่กับฝ่ายใด
ตอบ ฝ่ายปกครองและพัฒนา

24. การเปลี่ยนแปลงแนวเขตตำบล ต้องแก้ไขรายการในข้อใดบ้าง
ตอบ แผนที่แนวเขตตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งตำบลในราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรียงเลขหมู่บ้านที่เป็นเขตตำบล

25. กรมป่าไม้มีหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทำลายป่า กองใดของกรมการปกครองรับผิดชอบหน้าที่นี้ด้วย
ตอบ กองการสอบสวนและนิติการ

26. การเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน ต้องทำเป็นประกาศของ
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด

27.การตรวจราชการในภารกิจของกรมการปกครอง แบ่งเขตตรวจราชการเป็นกี่เขต
ตอบ 18 เขต

28. กรมการปกครองเคยมีชื่ออะไรบ้าง
ตอบ พ.ศ. 2435 กรมมหาดไทย ฝ่ายพลำภัง พ.ศ. 2451 กรมพลำภัง
พ.ศ. 2460 กรมปกครอง พ.ศ. 2466 กรมพลำภัง
พ.ศ. 2475 กรมมหาดไทย พ.ศ. 2505 กรมการปกครอง

29. นายอภัย จันทนจุลกะ เป็นอธิบดีกรมการปกครอง คนที่เท่าไร
ตอบ คนที่ 27

30.ภารกิจของกรมการปกครองในทศวรรษหน้ามีอะไรบ้าง
ตอบ กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานราชการที่มุ่งการบริหารพัฒนาที่ส่งเสริม ประสาน และสนับสนุนการบูรณาการ และศักยภาพของการพัฒนายั่งยืนในด้าน เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง สังคมประชารัฐ การปกครองท้องถิ่นที่ก้าวหน้า การพัฒนาแบบแผนและวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย และอำนวยความเป็นธรรม และเป็นที่พึ่งของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการสืบทอดการพัฒนาสถาบัน และบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และการปลูกฝังจิตสำนึกของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ในหลักการบริหารการปกครองที่ดี (GOOD GOVERNANCE) คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอย่างแท้จริง ต่อประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนการให้บริการอย่างเต็มกำลังและจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาจากประชาชน

31. ยุทธศาสตร์ของกรมการปกครองมีอะไรบ้าง
1.การพัฒนากรมการปกครองเป็นสถาบันการบริหารการปกครองที่ดี(GOOD GOVERNANCE)
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง คุณธรรมและจริยธรรม ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
3.การพัฒนาขีดความสามารถของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
4.การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสถาบันระหว่างองค์กรในพื้นที่
 

Create Date : 21 กรกฎาคม 2551    
Last Update : 21 กรกฎาคม 2551 10:28:18 น.
Counter : 16087 Pageviews.  

แนวการสอบอำนวยความเป็นธรรม

1. นายอำเภอใช้อำนาจตุลาการทางแพ่งได้เมื่อคู่กรณียินยอม และ……
ตอบ เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 20,000 บาท และมูลคดีเกิดขึ้นในอำเภอ/กิ่งอำเภอนั้น หรือผู้ถูกร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ/กิ่งอำเภอนั้น
การเปรียบเทียบความแพ่งในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ หมายความว่า นายอำเภอใช้อำนาจตุลาการในทางความแพ่ง หรืออำนาจในทางปกครอง ทำการไกล่เกลี่ยและเปรียบเทียบความแพ่งที่เกิดขึ้นแล้ว แก่คู่กรณี เพื่อให้มีการประนีประนอมยอมความ หรือระงับข้อพิพาทระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและระงับข้อพิพาทเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้แก่ประชาชน จะได้ไม่เสียเวลาเดินทางหรือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการไปดำเนินการคดีแพ่งที่ศาลโดยไม่จำเป็น
ตามนัยมาตรา 108 แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2527 ประกอบกับข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบความแพ่งในหน้าที่ของนายอำเภอ พ.ศ. 2528 บัญญัติให้นายอำเภอมีอำนาจเปรียบเทียบความแพ่ง ดังนี้
1)กรณีโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง
2)มีความประสงค์ให้นายอำเภอเปรียบเทียบและยื่นคำร้องต่อนายอำเภอ
3)เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 20,000 บาท
4)มูลคดีเกิดขึ้นในอำเภอ/กิ่งอำเภอนั้น หรือผู้ถูกร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ/กิ่งอำเภอนั้น
5)เป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือทุนทรัพย์เกินกว่า 20,000 บาท นายอำเภอสามารถไกล่เกลี่ยได้ ถ้าคู่กรณียินยอม
6)ในการเปรียบเทียบให้สอบถามข้อเท็จจริงจากคู่กรณี และพยานสองฝ่ายหรือพยานหลักฐานทั้งปวง โดยสามารถออกหมายเรียกได้ จากนั้นตั้งรูปคดี และประเด็นพิพาท การพิจารณาต้องกระทำต่อหน้าคู่กรณีโดยเปิดเผย เว้นแต่นายอำเภอเห็นว่าไม่สมควร จึงพิจารณาโดยลับได้
7)คดีที่นายอำเภอเปรียบเทียบและคู่กรณียอมกันแล้ว ให้บันทึกลงในสารบบความแพ่ง พร้อมทำใบยอมมอบแก่คู่กรณี โดยคู่กรณีจะเอาเรื่องดังกล่าวไปฟ้องร้องอีกไม่ได้ (ศาลจะพิพากษาตามที่ได้ประนีประนอมแล้วนั้น)
8)หากเปรียบเทียบแล้วคู่กรณีไม่ยอมตกลงกัน ให้ยกเลิกคดีนั้น และบันทึกลงในสารบบความแพ่ง แล้วแจ้งให้ไปยื่นฟ้องศาลเอง
9)หากยอมความกันแล้ว แต่ฝ่ายรับผิดไม่ปฏิบัติตามใบยอม ฝ่ายชนะคดีต้องฟ้องต่อศาลบังคับคดีตามใบยอมนั้น

2. คชก.อำเภอ หมายถึง
ตอบ คณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีแต่ระดับตำบล และระดับจังหวัด ไม่มี คชก. อ. มีแต่ คชก.ต. และ คชก.จ. ในระดับ อ.มี กชก.อ. (คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรระดับอำเภอ)

3.นายอำเภอมีอำนาจเปรียบเทียบความแพ่งทุนทรัพย์เท่าไร
ตอบ ไม่เกิน 20,000 บาท


4.การประนีประนอมมีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ 1)กรณีโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่ง
2)มีความประสงค์ให้นายอำเภอเปรียบเทียบและยื่นคำร้องต่อนายอำเภอ
3)เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 20,000 บาท
4)มูลคดีเกิดขึ้นในอำเภอ/กิ่งอำเภอนั้น หรือผู้ถูกร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอ/กิ่งอำเภอนั้น
5)เป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ หรือทุนทรัพย์เกินกว่า 20,000 บาท นายอำเภอสามารถไกล่เกลี่ยได้ ถ้าคู่กรณียินยอม

5.คดีมโนสาเร่วงเงินเท่าไร ศาลมีอำนาจเปรียบเทียบให้ยอมความได้
ตอบ 40,000 บาท

6.กรณีทุนทรัพย์เกิน 20,000 บาท นายอำเภอเปรียบเทียบได้ในฐานะอะไร
ตอบ อนุโญตุลาการ

7.การประนีประนอมข้อพิพาทของกรรมการหมู่บ้าน มีอำนาจประนีประนอมได้แค่ไหน มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ คดีแพ่งทุกประเภท คดีอาญาประเภทยอมความได้

8.คดีปล้นทรัพย์ ให้ กม.ประนีประนอมข้อพิพาทได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้

9.นายอำเภอและกรรมการหมู่บ้าน ใครมีอำนาจมากกว่ากันในการประนอมข้อพิพาท
ตอบ กรรมการหมู่บ้าน

10.การจับมีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ แจ้งว่าเขาต้องถูกจับ

11.มีกฎหมายใดให้อำนาจปลัดอำเภอในการจับ
ตอบ ป.วิอาญา

12.กรณีใดที่จับได้ กรณีใดจับไม่ได้
ตอบ ความผิดซึ่งหน้า จับตามหมายจับ ส่วนกรณีน่าเชื่อว่ากระทำผิดยังจับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้

13.การค้นมีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ แสดงหมายค้นของศาล ให้ผู้เป็นเจ้าของเคหสถานยินยอม แสดงความบริสุทธิ์ก่อนค้น

14.เคหะสถาน คืออะไร
ตอบ เคหสถาน หมายถึง ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยและรวมถึงบริเวณที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วยจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม

15.สาธารณะสถาน คืออะไร
ตอบ สาธารณสถาน หมายถึง สถานที่ใด ๆ ที่ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้

16.ผู้ออกหมายค้นคือใคร
ตอบ ศาล

17.หมายจับใน กทม. ใครเป็นผู้ออก
ตอบ ปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

18.หมายจับใน จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใครเป็นผู้ออก
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

19.คดีที่เกิดในอำเภอใครเป็นผู้ออกหมายจับ
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

20.การสืบสวนคืออะไร ปลัดอำเภอมีอำนาจสืบสวนตามกฎหมายใด
ตอบ การสืบสวนหมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครอง (เฉพาะในเขตอำนาจ) หรือตำรวจ (มีอำนาจทั่วราชอาณาจักร) ได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด

21.การสอบสวน คืออะไร
ตอบ การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการทั้งหลายตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ ซึ่งในทางคดีอาญาข้าราชการฝ่ายปกครองเข้าไปเกี่ยวข้องในการสอบสวน โดยเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนฝ่ายเดียว หรือสอบสวนร่วมกับตำรวจ

22.ข้อบังคับ มท ที่ 1/09 มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ กรณีข้าราชการต้องหาคดีอาญา (ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2509 ข้อ 13) เมื่อข้าราช การส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น เทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ต้องหาคดีอาญา เพราะได้กระทำตามหน้าที่ หรืออ้างว่าได้กระทำตามหน้าที่ พนักงานสอบสวนต้องรีบรายงาน ผวจ. หรือ นอภ. ทราบเป็นการด่วน เพื่อสั่งให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองร่วมกับพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจดำเนินคดี ถ้าเป็นเรื่องที่เสนอมายังส่วนกลางหรือส่วนกลางดำเนินการเอง ให้กรมการปกครอง และกรมตำรวจจัดพนักงานสอบสวนของแต่ละฝ่ายร่วมกันสอบสวนดำเนินคดี

23.กรณีนายอำเภอเข้าควบคุม ผู้ที่จะเห็นแย้งนายอำเภอ เป็นตำรวจในอำเภอนั้นได้หรือไม่ ต้องเป็นใครแย้งได้
ตอบ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

24.ถ้า ผวจ.เข้าควบคุมผู้แย้งคำสั่ง ผวจ. ได้คือใคร
ตอบ อตร.
25.คดีอาญา 10 ประเภท มีอะไรบ้าง
ตอบ ทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สัตว์พาหนะ
ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน สาธารณสุข
ประถมศึกษา น้ำมันเชื้อเพลิง

26.กรณีใดบ้างเกี่ยวกับคดีป่าไม้ที่ นายอำเภอ ผวจ. ปมท. สามารถใช้ดุลพินิจว่าจะเข้าควบคุมการสอบสวนหรือไม่
ตอบ เป็นคดีใหญ่

27.กรณีใดบ้างที่เกี่ยวกับคดีป่าไม้ ที่ นายอำเภอ ผวจ. ปมท. ต้องเข้าควบคุมทุกคดี
ตอบ นายอำเภอ ผวจ จับกุมเอง หรือเป็นคดีใหญ่

28.ตาม ว 529 ลว. 25 พ.ค.2533 ในระดับจังหวัดและอำเภอ ใครทำหน้าที่ด้านการป้องกัน และใครทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนคดีการสอบสวน
ตอบ ป้องกันจังหวัด ทำหน้าที่ป้องกัน และจ่าจังหวัดทำหน้าที่ตรวจสอบสำนวนคดีการสอบสวน

29.บทบาทของปลัดอำเภอในการชันสูตรพลิกศพ ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายใด มาตราใด มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ มาตรา 150 วรรค 3 ของ ป.วิอาญา บังคับใช้ 27 มิถุนายน 2543

30.ความตายผิดธรรมชาติหมายถึงอะไรบ้าง
ตอบ ตายโดยอุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย สัตว์ทำให้ตาย

31.ความตายประเภทใดที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ
ตอบ ตายเหตุผิดธรรมชาติ วิสามัญฆาตกรรม อยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน

32.กรณีใดบ้างที่ปลัดอำเภอ ต้องไปร่วมชันสูตรพลิกศพ
ตอบ ตายเนื่องจากอ้างว่าเกิดการปฏิบัติหน้าที่ หรืออยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน

33.คณะกรรมการชันสูตรพลิกศพ กรณีวิสามัญฆาตกรรม หรือตายระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยใครบ้าง
ตอบ พนักงานสอบสวน อัยการ แพทย์นิติเวชศาสตร์ และปลัดอำเภอ

34.ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพไว้ศพละเท่าไร
ตอบ 800 บาท

35.ผวจ.มีอำนาจตั้งจ่า จว. ป้องกัน จว. ฯลฯ ไปชันสูตรพลิกศพได้หรือไม่ กรณีใด
ตอบ ได้ กรณีของอำเภอมีปลัดอำเภอชันสูตรศพไม่พอ

 

Create Date : 21 กรกฎาคม 2551    
Last Update : 21 กรกฎาคม 2551 0:39:37 น.
Counter : 5786 Pageviews.  

แนวข้อสอบภาค ก (ไม่มีเฉลย)

คำสั่ง จงหาตัวเลขถัดไปจากอนุกรมหรือลำดับตัวเลขที่กำหนดให้
ข้อ 1. 1 1 7 9 17 …
1. 25 2. 28 3. 30 4. 33
ข้อ 2. 11 33 99 297 891 …
1. 2,673 2. 2,783 3. 2,571 4. 2,626
ข้อ 3. 3 4 5 12 21 38 …
1. 55 2. 59 3. 68 4. 71
ข้อ 4. 1 3 5 7 10 13 13 17 21 …
1. 17 2. 19 3. 25 4. 27
ข้อ 5. 1 3 8 21 55 …
2 5 13 34 89
1. 124 2. 134 3. 144 4. 144
283 223 233 243
คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อ 6. 10 3 7 12 5 7 14 …
1. 6 2. 7 3. 9 4. 11
ข้อ 7. ปีนี้ ก. อายุมากกว่า ข . อยู่ 5 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้าอายุของ ก .จะเป็น 2 เท่าของ ข .อยากทราบว่าปีนี้ ก. อายุเท่าไร
1. 6 ปี 2. 8 ปี 3. 10 ปี 4. 12 ปี
ข้อ 8. พ่อค้าติดราคาสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุน 50% แต่ลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 20% ของราคาที่ติดไว้ หากขายสินค้าดังกล่าวได้ พ่อค้าจะได้กำไรกี่ %
1. 30% 2. 25% 3. 20% 4. 18%
ข้อ 9. บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คน เมื่อถึงวันปีใหม่ทุกคนจะต้องส่งบัตรอวยพรให้แก่กันและกัน อยากทราบว่าจะมีบัตรอวยพรรวมทั้งสิ้นกี่ใบ
1. 870 ใบ 2. 900 ใบ 3. 920 ใบ 4.960 ใบ
ข้อ 10. ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 40% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมเพิ่มขึ้นกี่%
1. 40% 2. 80% 3. 96% 4. 125%
ข้อ 11. ถ้ารัศมีของวงกลมลดลง 20% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมลดลงกี่%
1. 20% 2. 36% 3. 44% 4. 64%
ข้อ 12. แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งมี 10 ข้อ ถ้าทำถูกจะได้ข้อละ 10 คะแนน ถ้าทำผิดจะถูกหักออกข้อละ 3 คะแนน นายเปรมศักดิ์ ณ คลองประปา ทำข้อสอบทุกข้อได้คะแนน 61 คะแนน อยากทราบว่าเขาทำข้อสอบดังกล่าวถูกมากกว่าผิดอยู่กี่ข้อ
1. 3 ข้อ 2. 4 ข้อ 3. 5 ข้อ 4. 6 ข้อ
ข้อ 13. แอลกอฮอล์เข้มข้น 50% จำนวน 5 ลิตร ผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน 15 ลิตร จะได้แอลกอฮอล์ผสมใหม่เข้มข้นกี่ %
1. 32% 2. 33.5% 3. 35% 4. 38%
ข้อ 14. นางสาวพิมพ์นภา ณ คลองแสนแสบขับรถจากกรุงเทพฯ ไปชลบุรี ขาไปขับด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขากลับขับรถกลับเส้นทางเดิมด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาความเร็วเฉลี่ยของการขับรถขับรถไป-กลับ กรุงเทพฯ – ชลบุรีในครั้งนี้
1. 94 กม./ชม. 2. 96 กม./ชม. 3. 100 กม./ชม. 4. 108 กม./ชม.
ข้อ 15. คนงาน 7 คน ขุดบ่อ 15 บ่อใช้เวลา 2 วัน ถ้าใช้คนงาน 4 คน ขุดบ่อในเวลา 7 วัน จะขุดได้กี่บ่อ
1. 30 บ่อ 2. 32 บ่อ 3.35 บ่อ 4. 40 บ่อ
ข้อ 16. เกษตรกรเลี้ยงหมูเพื่อจำหน่ายใช้เวลา 1 ปี โดยหมูจะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกๆ 4 เดือน และจะขายหมูไปทุก 4 เดือนต่อครั้งๆ ละ 24 ตัว โดยในการขายครั้งสุดท้ายปรากฏว่าขายหมูหมดพอดี จงหาว่าเกษตรกรเริ่มเลี้ยงหมูครั้งแรกกี่ตัว
1. 21 ตัว 2. 23 ตัว 3. 24 ตัว 4. 26 ตัว
ข้อ 17. กำหนดให้ 3 * 4 = 25 และ 2 * 3 = 13 แล้ว 2 * (3 * 4) = ?
1. 452 2. 574 3. 629 4. 742
ข้อ 18. กำหนดให้ 9 * 7 = 30 และ 4 * 5 = 19 แล้ว 8 * 6 = ?
1. 20 2. 22 3. 24 4. 26
ข้อ 19. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 2 ห้องพบว่า ห้อง ก. มีนักเรียน 40 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 70 คะแนน ห้อง ข. มีนักเรียน 45 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 60 คะแนน อยากทราบว่านักเรียนทั้ง 2 ห้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยเท่าใด (โดยคะแนนเต็ม 100 คะแนนเท่ากัน)
1. 63.5 คะแนน 2. 64 คะแนน 3. 65 คะแนน 4. 66.5 คะแนน
ข้อ 20. ทีมบาสเกตบอลทีมหนึ่งแข่งขันมาแล้ว 60 ครั้ง ชนะ 40 ครั้ง แต่ยังเหลือการแข่งขันอีก 32 ครั้ง ทีมนี้จะต้องชนะอีกกี่ครั้ง จึงจะถือว่ามีสถิติชนะการแข่งขัน 75% ของการแข่งขันทั้งหมด
1. 26 ครั้ง 2. 29 ครั้ง 3. 30 ครั้ง 4. 31 ครั้ง
คำสั่ง พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามแต่ละข้อที่ถามมา
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรแยกตามภาค (หน่วย : ตัน)
ปี 2540 ปี 2541 ปี 2542
1. ภาคเหนือ 142,111 130,148 154,987
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 198,470 169,401 240,084
3. ภาคกลาง 427,356 401,928 480,757
4. ภาคใต้ 126,598 141,026 176,213
ข้อ 21. โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปี เกษตรกรในภาคใดที่ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณต่ำสุด
1. ภาคเหนือ 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ภาคกลาง 4. ภาคใต้
ข้อ 22. ในช่วงปี 2540 – 2542 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภา คใต้ คิดเป็นร้อยละเท่าใด
1. ร้อยละ 27 2. ร้อยละ 30 3. ร้อยละ 37 4. ร้อยละ 45
ข้อ 23. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีรวมทุกภาคในปี 2542 สูงกว่าปี 2541 กี่เปอร์เซ็นต์
1. 20% 2. 25% 3. 30% 4. 35%
ข้อ 24. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคกลางเมื่อปี 2542 สูงกว่าภาคเหนือเมื่อปี 2541 ร้อยละเท่าใ ด
1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 150 3. ร้อยละ 240 4. ร้อยละ 270
ข้อ 25. จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ปุ๋ยเคมีปีละประมาณ 2 แสนตัน
2. ปี 2540 เป็นปีที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณต่ำที่สุด
3. ปี 2542 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าปี 2541 ประมาณ 209,500 ตัน
4. ปี 2541 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของทุกภาคลดลงจากปี 2540 ยกเว้นภาค
คำสั่ง พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามแต่ละข้อที่ให้มา
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรแยกเป็นรายปี ตั้งแต่มีการเพาะปลูก 2541/42-2543/44
หน่วย : ตัน
พืช ปี 2541/42 ปี 2542/43 ปี 2543/44 ค่าเฉลี่ย
ข้าว 494,147 439,074 584,561 505,927
- ข้าวนาปี 340,055 269,621 ? ?
- ข้าวนาปรัง 154,092 169,453 ? 170,927
อ้อย 140,101 123,730 138,851 ?
ยาสูบ 28,669 32,528 24,737 28,645
พืชไร่ 20,067 18,743 26,547 21,786
ผักต่างๆ 101,413 98,565 126,229 108,735
ยางพารา 67,091 82,576 89,946 79,872
ปาล์มน้ำมัน 17,444 19,122 ? 21,698
ผลไม้และพืชยืนต้น 25,610 28,165 32,642 28,805
รวมทั้งสิ้น ? ? 1,052,041 929,695

ข้อ 26. ในระหว่างปีการเพาะปลูก 2541/42 – 2543/44 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละเท่า ใดของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมด
1. 50.74 2. 54.42 3. 60.18 4. 64.78
ข้อ 27. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้างนาปี กับข้าวนาปรังของปีการเพาะปลูกใด มีอัตราส่วนเท่ากับ 8 : 5
1. ปี 2541/42 2. ปี 2542/43 3. ปี 2543/44 4. ถูกทั้ง 3 ปี
ข้อ 28. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับผลไม้และพืชยืนต้นในปีการเพาะปลูก 2543/44 สูงกว่าปีการเพาะปลูก 2541/42 อยู่ร้อยละเท่าใด
1. ร้อยละ 24 2. ร้อยละ 27 3. ร้อยละ 30 4. ร้อยละ 36
ข้อ 29 ในปีการเพาะปลูก 2542/43 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของพืชประเภทอ้อยสูงกว่าผักต่างๆ อยู่ร้อยละเท่าใด
1. ร้อยละ 18 2. ร้อยละ 22 3. ร้อยละ 26 4. ร้อยละ 30
ข้อ 30. ในปีการเพาะปลูก 2543/44 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน
1. 25,136 ตัน 2. 27,636 ตัน 3. 28,528 ตัน 4. 29,274 ตัน

คำสั่ง พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้ กำหนดให้เครื่องหมายเป็นดังนี้
= หมายถึง เท่ากับ ¹ หมายถึงไม่เท่ากับ ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับ
> หมายถึง มากกว่า < หมายถึง น้อยกว่า
> หมายถึง ไม่มากกว่า ซึ่งอาจน้อยกว่าหรือเท่ากับ
< หมายถึง ไม่น้อยกว่า ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับ
หลักในการตอบคำถาม
ตอบ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
ตอบ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
ตอบ 3. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด หรือไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง
ตอบ 4. ถ้าข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง
เงื่อนไข ถ้า A > B < C = 2N > M
และ E > C < P > S < T (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)
ข้อ 31. ข้อสรุปที่ 1 A > M
ข้อสรุปที่ 2 A = E
ข้อ 32. ข้อสรุปที่ 1 B = N
ข้อสรุปที่ 2 C > T
ข้อ 33. ข้อสรุปที่ 1 3M > 2N
ข้อสรุปที่ 2 E < S
ข้อ 34. ข้อสรุปที่ 1 P > M
ข้อสรุปที่ 2 C < S
ข้อ 35. ข้อสรุปที่ 1 C < S
ข้อสรุปที่ 2 5N > 2T
เงื่อนไข
- มีนักท่องเที่ยว 5 ชาติ คือ จีน สิงคโปร์ เกาหลี คูเวต และมาเลเซีย มาเที่ยวประเทศไทย แต่ละคนต้องการไปชมสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่ซ้ำกัน
- สถานที่ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องการไป คือ วัดเบญจมบพิตร ตลาดน้ำวัดไทร วัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง และพิพิธภัณฑ์ แต่ปรากฎว่ามีนักท่องเที่ยว 4 คน หลงไปที่อื่น คือ ตลาดน้ำตลิ่งชัน วัดอรุณราชวราราม วัดโพธิ์ และวัดสุทัศน์
- มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปตลาดน้ำ วัดไทรไปถามทางจากนักศึกษาจึงหลงทางไปตลาดน้ำตลิ่งชัน
- มีนักท่องเที่ยวอยู่คนหนึ่ง ไม่ได้ถามทางใครและไม่หลงทาง
- ชาวคูเวตต้องการไปชมหินอ่อนที่วัดเบญจมบพิตร
- ชาวสิงคโปร์ไปถามทางจากคนแต่งชุดสีกากีแล้วหลงทางไปวัดโพธิ์
- คนจีนไม่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์และหลงทางไปวัดอรุณราชวราราม
- ชาวมาเลเชียไปถามทางจากพระจึงหลงทางไปที่อื่น ทั้งๆ ที่จะไปศาลหลักเมือง
- คนที่หลงไปตลาดน้ำตลิ่งชันคือ ชาวเกาหลี
- มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ถามทางจากกระเป๋ารถเมล์
ข้อ 36. ข้อสรุปที่ 1 ชาวจีนไปถามทางจากกระเป๋ารถเมล์
ข้อสรุปที่ 2 ชาวสิงคโปร์ถามทางจากตำรวจ
ข้อ 37. ข้อสรุปที่ 1 ชาวคูเวดหลงทางไปวัดสุทัศน์
ข้อสรุปที่ 2 ชาวมาเลเชียไม่ได้หลงทาง
ข้อ 38. ข้อสรุปที่ 1 นักศึกษาบอกทางคนเกาหลี
ข้อสรุปที่ 2 ชาวจีนต้องการไปเที่ยววัดพระแก้ว
ข้อ 39. ข้อสรุปที่ 1 คนที่หลงทางไปวัดสุทัศน์คือ คนที่อยากไปวัดเบญจมบพิตร
ข้อสรุปที่ 2 ชาวเกาหลีต้องการไปเที่ยวตลาดน้ำมากกว่าไปเที่ยววัด
ข้อ 40. ข้อสรุปที่ 1 คนที่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์กลับหลงทางไปเที่ยววัดโพธิ์
ข้อสรุปที่ 2 กระเป๋ารถเมล์ช่วยบอกทางให้กับคนที่ต้องการไปวัดเบญจมบพิตร
คำสั่ง พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วหาคำคู่หลังที่มีความ สัมพันธ์เช่นเดียวกัน
ข้อ 41. ขลุ่ย : แตร :: ? : ?
1. พิณ : ไวโอลิน 2. ขิม : กลอง 3. จะเข้ : ระนาด 4. ปี่ : ฆ้อง
ข้อ 42. ลพบุรี : เมืองละโว้ :: ? : ?
1. ญี่ปุ่น : เมืองปลาดิบ 2. แม่ฮ่องสอน : เมืองสามหมอก
3. ลำปาง : เมืองหริภุญชัย 4. ภูเก็ต : เมืองร้อยเกาะ
ข้อ 43. เชียงใหม่ : ลอนดอน :: ? : ?
1. ซิดนีย์ : นิวยอร์ค 2. เกียวโต : ปารีส 3. มะนิลา : เจนีวา 4. เจนีวา : ซิดนีย์
ข้อ 44. ถุงพลาสติก : ใบตอง :: ? : ?
1. ดาวเหนือ : เข็มทิศ 2. เตาถ่าน : เตาไฟฟ้า 3. เครื่องคิดเลข : ลูกคิด 4. เกวียน : รถยนต์
ข้อ 45. รัศมี : เส้นผ่าศูนย์กลาง :: ? : ?
1. ปักษ์ : เดือน 2. ศอก : วา 3. คืบ : เมตร 4. เดือน : ปี
คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อ 46. คนจีนทุกคนเป็นคนขยัน คนขยันทุกคนเป็นคนซื่อสัตย์ คนซื่อสัตย์ทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี ดังนั้น
1. คนจีนบางคนเป็นคนซื่อสัตย์ 2. คนซื่อสัตย์บางคนเป็นคนโอบอ้อมอารี
3. คนจีนทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี 4. คนโอบอ้อมอารีทุกคนเป็นคนขยัน
ข้อ 47. ถ้าจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่รูปนี้ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ดังนั้น
1. รูปนี้อาจจะเป็นจัตุรัส 2. รูปนี้ไม่ใช่จัตุรัส
3. รูปนี้อาจจะมีเหลี่ยม 4. รูปนี้เป็นทรงกลม
ข้อ 48. ถ้ารัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ฉันเลิกใช้ รถยนต์ ดังนั้น
1. รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน 2. รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน
3. รัฐบาลให้เลิกใช้รถยนต์ 4. สรุปแน่นอนไม่ได้
ข้อ 49. ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประช าชนกับรัฐบาล แม้รัฐบาลจะทุ่มเทงบประมาณในการพัฒนาประเทศไปเป็นจำนวนมากสักเพ ียงใด แต่หากขาดความร่วมมือของประชาชนแล้ว งบประมาณจำนวนมหาศาลดังกล่าวก็แทบจะไม่มีประโยชน์ ดังเช่นในอดีต ประเทศเวียดนามใต้ เมื่อครั้งสงครามเย็น แม้รัฐบาลจะได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมาจัด สรรงบประมาณมากสักเพียงใด แต่คนประเทศขาดความร่วมมือส่งผลให้การพัฒนาไม่เกิดผล
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด
1. ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว ่างประชาชนกับรัฐบาล
2. ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประ ชาชนกับรัฐบาล
3. การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความล้ม เหลวในการพัฒนาประเทศ
4. การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความสำเ ร็จของการพัฒนาประเทศ
ข้อ 50. การพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพจะต้องพัฒนาทั้งระบบ ทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและการพัฒนาขีดความส ามารถในเทคโนโลยี นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดในการพัฒนาจะต้องปลูกฝังจิตใจ จิตสำนึกให้แก่บุคลากรในองค์กรนั้นด้วย โดยให้ทุกคนตระหนักเสมอว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ด้วยพนักง านทุกๆ คน
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด
1. การพัฒนาชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะไม่พัฒนาทั้งระบบ
2. การพัฒนาชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะพัฒนาทั้งระบบ
3. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทำให้การพัฒนานั้นไม่มีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทำให้การพัฒนานั้นมีประสิทธิภาพ
คำสั่ง พิจารณาเลือกคำหรือกลุ่มคำที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจค วามถูกต้องสมบูรณ์
ข้อ 51. น้ำผึ้งเป็น…………ของน้ำหวานจากดอกไม้และจากแหล่งน้ำหวานอื่นๆ
1. เสบียง 2. ผลิตผล 3. อาหารเสริม 4. ผลพลอยได้
ข้อ 52. ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เห็นความสำคัญของข้อมูลเบื้องต้น ทั้งๆ ที่สิ่งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารที่มี……………..
1. หลักการ 2. คุณภาพ 3. มาตรฐาน 4. ประสิทธิภาพ
ข้อ 53. เวียดนามโชคดีที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มี….……….ในการพัฒนาได้สูง……………สิ่งที่เวียดนามยังขาดอยู่ในขณะนี้คือ ทุน เทคโนโลยี และความรู้ ความชำนาญในการนำทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้
1. คุณภาพ เพราะ 2. ศักยภาพ แต่ 3. สมรรถภาพ ทว่า 4. ประสิทธิภาพ ดังนั้น
ข้อ 54. ปากกบคือ รอยมุมของสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม…………....กันเป็นรอยแบ่งมุมฉากออกเป็นสองมุม เช่น รอยมุมสบง จีวร กรอบรูป กรอบหน้าต่าง เป็นต้น
1. เชื่อม 2. ประชิด 3. ประกบ 4. ต่อเนื่อง
ข้อ 55. ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกเห็นความส ำคัญและกำหนดมาตรการ ในการ………..สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ…………..เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
1. รักษา ศึกษา 2. ดูแล ปรับปรุง 3. อนุรักษ์ พัฒนา 4. ควบคุม ส่งเสริม
ข้อ 56. การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ…………เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับชีวิต
1. โดยทั่วถึง 2. โดยสม่ำเสมอ 3. โดยเกี่ยวข้อง 4. โดยกว้างขวาง
ข้อ 57. ชีวิตของคนไทยและประเทศไทย…………..กับน้ำและคนไทย…………..ชีวิตอยู่ได้ด้วยดีตลอดมา
1. ผูกพัน ดำรง 2. เกี่ยวข้อง ของ 3. สัมพันธ์ ดำเนิน 4. เกี่ยวพัน พัฒนา
ข้อ 58. สมปอง……………..กางเกงชุดนอนออกแล้ว เอาเครื่องแบบมาสวมเพื่อไปทำงานใน…………..ที่สองของวันเสาร์
1. ผัด ผลัด 2. ผลัด ผัด 3. ผัด ผัด 4. ผลัด ผลัด
ข้อ 59. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้รถบรรทุก…………….การจราจรและทำให้การเดินรถ…………..
1. ขัดขวาง ติดขัด 2. กีดขวาง ขัดข้อง 3. ขัดขวาง ขัดข้อง 4. กีดขวาง ติดขัด
ข้อ 60. การทำงานโครงการนี้…………….จะได้รับความร่วมมือประสานงานจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี……………สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
1. ถึง ก็ 2. หาก จึง 3. แม้ แต่ก็ 4. แม้ว่า แต่ก็ไม่
คำสั่ง พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ข้อ 61. 1. เป็นธรรมดาของผลไม้มีทั้งรสหวานและรสเปรี้ยว
2. แถวนี้มีบ้านเรือนของคนอยู่เป็นจำนวนมาก
3. เขาชอบดูหนังนอกจากนั้นก็ชอบไปเที่ยวทะเล
4. ปัญหาการจราจรติดขัดต้องได้รับการแก้ไข
ข้อ 62. 1. ราชนาวีไทยทำหน้าที่คุ้มครองน่านน้ำไทย
2. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณาว่าจะอนุมัติให้ลาหรือไม่
3. อุดมการณ์สำคัญประการหนึ่ง คือ การให้บริการทางด้านวิชาการแก่สังคม
4. สวนสาธารณะมีความจำเป็นสำหรับประชาชน
ข้อ 63. 1. กระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริ ง
2. ศูนย์บริการประชาสัมพันธ์เสนอข่าวไม่ทันต่อเหตุการณ์และไม่เห็น ความสำคัญกับประชาชน
3. ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมต่อสังคม
4. รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำปราศรัยต่อนักศึกษา
ข้อ 64. 1. การดูแลรักษาอย่างดีจะทำ ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้อย่างมีสมรรถภาพ
2. ผู้ที่จะออมเงินควรศึกษาติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถานบันการเงินให ้เข้มงวด
3. เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยให้งานบ้านบางอย่างเสร็จสิ้นในเวลาอันรวดเร ็ว
4. รถนำเที่ยวสมัยใหม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอยู่พร้อมเพรียง
ข้อ 65. 1. นากเป็นสารประกอบระหว่างทองคำและทองแดง
2. ประเทศในกลุ่มอาเซียนสนับสนุนมติของสหประชาชาติ
3. คู่มือการปฏิบัติงานได้ให้บริการแล้ว
4. การตากแดดช่วยปกป้องโรคกระดูกอ่อน
ข้อ 66. 1. ผ้ามัดหมี่ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีแนวทางแจ่มใส
2. ผู้ที่ติดยาเสพติด เป็นพลเมืองที่ไม่มีคุณภาพ
3. ยางพารา เป็นพืชที่ให้ผลประโยชน์มาช้านาน
4. ปัจจุบันอุบัติเหตุจากรถยนต์เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง
ข้อ 67. 1. ระบบการค้าแบบเสรีเอื้ออำนวยกับผู้ประกอบการ
2. สหประชาชาติจึงได้ส่งข้าวสารจำนวนมากไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่ นดินไหว
3. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกร
4. เจ้าหน้าที่ได้แจกสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก
ข้อ 68. 1. การประชุมตามกำหนดข้อบังคับปีละหนึ่งครั้งเรียกว่า การประชุมสามัญ
2. การขุดแร่ที่ถูกวิธีทำให้ได้ปริมาณมากและสูญเสียน้อย
3. ปัจจัยหลายประการทำให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ
4. ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยตกต่ำมากก็เพราะเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดี
ข้อ 69. 1. ศาสตร์ต่างๆ ล้วนให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนรู้ด้วยกันทั้งนั้น
2. นโยบายการคลัง เป็นมาตรการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล
3. อัตราการตายของทารกตกต่ำแสดงถึงความเจริญทางการแพทย์
4. อาหารมีรสชาติกลมกลืนกันมาก
ข้อ 70. 1. หลักการทำงานที่ขาดความชำนาญทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ
2. สตรีเป็นผู้ที่ได้รับการทดแทนในเชิงเศรษฐกิจต่ำ
3. รัฐบาลควรสนับสนุนการวางแผนครอบครัวอย่างรัดกุม
4. ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้เกษตรกรไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธร รม
คำสั่ง ในแต่ละข้อให้พิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้และมีตัวอักษร ก, ข หรือ ค กำกับอยู่ แล้วเลือกตอบดังนี้
ตอบ 1. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ 2. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม ก และ ข ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ 3. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม ก และ ค ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ 4. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม ข และ ค ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ข้อ 71. กาแฟคือพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในโครงการลดพื้นที่เพาะปลูกตามนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตทาง
ก ข
การเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534

ข้อ 72. ลำไยเป็นผลไม้ที่เหมาะกับอากาศทางภาคเหนือของประเทศ จังหวัดที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด-
ก ข
เชียงราย พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ เบี้ยวเขียว ชมพู อีดอ เป็นต้น

ข้อ 73. รัฐบาลของประเทศมาเลเซียได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบการธนาคารอิสลามให้สามารถทำ

ธุรกิจตามหลักคำสอนของศาสนา ทั้งยังปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับการธนาคารระหว่าง
ข ค
ประเทศด้วย


ข้อ 74. เขตเศรษฐกิจยุโรปเกิดขึ้นจากการรวมตัวของ 12 ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปกับกลุ่มประเทศ

สมาคมการค้าเสรียุโรป โดยมีจุดมุ่งหมายเสริมสร้างให้ทวีปยุโรปเป็นตลาดการค้าเพียงตลาดเดียว

เพื่อขจัดอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน

ข้อ 75. การเปลี่ยนแปลงทางประชากรเป็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งปัจจัยภายนอกในกลุ่มประชากร

ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มี

ผลโดยตรงกับขนาดของประชากร

คำสั่ง พิจารณาข้อความในตัวเลือก 1, 2, 3 และ 4 ว่าข้อความใดเป็นลำดับที่ 1, 2, 3 หรือ 4 แล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อที่กำหนดให้
ข้อ 76. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. ส่วนเครื่องหมายอัญประกาศปิด
2. ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า
3. ให้ใส่ไว้เฉพาะย่อหน้าสุดท้าย
4. ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเปิดไว้ข้างหน้าแต่ละย่อหน้า
ข้อ 77. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการสำรวจ
2. การจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณ
3. ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโบราณ
4. และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนดำเนินงาน
ข้อ 78. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. และอ่านด้วยวิธีการที่เหมาะสม 2. โดยใช้เวลาแรงงานน้อยที่สุด
3. ผู้อ่านต้องกำหนดเป้าหมายในการอ่าน 4. เพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
ข้อ 79. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. การสอนต้องยึดจุดมุ่งหมายยึดหลักการเป็นแม่บท
2. การสอบที่ดีจะต้องช่วยให้การสอนบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
3. ส่วนการสอบเป็นการติดตามผลการเรียนการสอนเพื่อหาทางแก้ไขข้อบกพ ร่องต่างๆ
4. การสอบเป็นส่วนหนึ่งของการสอน
ข้อ 80. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
1. เป็นเหตุให้พืชผลได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง
2. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของพื้นที่เสียหาย
3. จะได้รับความช่วยเหลือพันธุ์พืชอายุสั้นเพื่อนำไปปลูกทดแทน
4. เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ข้อ 81. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. และตกเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน 2. พายุหมุนในโซนร้อนนับว่าเป็นตัวการสำคัญ
3. ทำให้แผ่นดินได้รับความชุ่มชื้นทั่วไป 4. ที่ทำให้เกิดฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้าง
ข้อ 82. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
2. กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. คณะรัฐมนตรีอนุมัติการทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือการท ูต
4. และความตกลงยกเว้นหนังสือเดินทางทูตและราชการกับบราซิลและอาเจน ติน่า
ข้อ 83. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. โดยให้ภาคเอกชนเป็นแกนนำในการจัดตั้งบริษัท
2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมถือหุ้นเพื่อดำเนินการ
3. เนื่องจากมีความพร้อมอยู่แล้ว
4. บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด
ข้อ 84. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. กำหนดไว้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ชัดเจน
2. มีสอนกันอยู่ทั่วไปไม่เฉพาะแต่พระพุทธศาสนา
3. การสอนให้ละเว้นความชั่วและให้ทำความดี
4. แต่การสอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดทางพระพุทธศาสนา
ข้อ 85. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. เข้าในจานแม่เหล็กชนิดแข็ง
2. ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก
3. เพื่อนำเข้าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
4. ที่ได้นำข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง 45 เล่มคำสั่ง ให้อ่านและทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้ แล้ตอบคำถามที่ตามมา
ข้อ 86. กรมการค้าภายในเชื่อว่าภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตครั้งนี ้คงจะไม่กระทบกระเทือน ประชาชนผู้บริโภคมากนัก เพราะปริมาณน้ำมันพืชที่มีอยู่ในสต๊อกในขณะนี้ยังมีพอเพียงกับค วามต้องการในประเทศ
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. ปริมาณน้ำมันพืชในอนาคตจะลดลง
2. ความต้องการน้ำมันพืชในประเทศมีไม่มากนัก
3. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืชกำลังขาดแคลน
4. กรมการค้าภายในมีหน้าที่สำรวจตลาดน้ำมันพืช
ข้อ 87. ประเทศที่มีประชาชนด้อยการศึกษานิยมใช้วิธีเลือกผู้แทนไปอ อกความเห็นในสภาแต่ประเทศที่เจริญที่พลเมืองมีการศึกษานั้นยังน ิยมให้ประชาชนแสดงประชามติตัดสินใจในปัญหาสำคัญ
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. ประเทศที่มีพลเมืองมีการศึกษาจะไม่มีการเลือกผู้แทน
2. ประเทศที่ประชาชนด้อยการศึกษาจะใช้วิธีการแสดงประชามติไม่ได้
3. ในการตัดสินปัญหาบางเรื่องประชามติดีกว่าการให้ผู้แทนออกเสียง
4. พลเมืองที่มีการศึกษาดีจะแสดงความคิดเห็นได้ดีกว่าผู้แทนที่ออก ความคิดเห็นในสภา
ข้อ 88. สาเหตุของการเกิดนิ่วเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครสามารถบอกได้แน่น อนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เท่าที่พบพอบอกได้ว่าอะไรบ้างที่อาจจะเป็นสาเหตุส่งเสริมทำให้เ กิดนิ่วได้
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. นิ่วไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ
2. สาเหตุของการเกิดนิ่วเท่าที่พบนั้นเป็นสาเหตุที่แท้จริง
3. สาเหตุที่ส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วนั้นยังไม่มีใครบอกได้แน่นอน
4. สิ่งที่เป็นสาเหตุส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วเสมอ
ข้อ 89. จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่น้อยกว่า 3 คน
2. แต่ละจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน
3. จังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน ให้มีเขตเลือกตั้งเดียว
4. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง


ข้อ 90. เท่าที่ผ่านมาในอดีตนั้นหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ผลิตและเขียนโด ยคนไทยมีน้อยมากจะมีอยู่บ้างก็เป็นประเภทการ์ตูนซึ่งมีเนื้อหาไ ม่เหมาะสมกับวัยเด็ก
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. ในอดีตที่ผ่านมาไม่มีหนังสือการ์ตูนที่เขียนโดยคนไทย
2. หนังสือภาพสำหรับเด็กที่ไม่ใช่การ์ตูนยังไม่เคยมีคนไทยผลิต
3. หนังสือที่ผลิตสำหรับเด็กเรียกว่าหนังสือการ์ตูน
4. คนไทยส่วนใหญ่ผลิตหนังสือภาพสำหรับเด็ก
ข้อ 91. การศึกษาในปัจจุบันเป็นการเตรียมคนเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีมีป ระสิทธิภาพ โรงเรียนในปัจจุบันทำหน้าที่แทนครอบครัวซึ่งก็เป็นไปตามสภาพของ เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. ในปัจจุบันการศึกษาทั่วไปกระทำเฉพาะในโรงเรียน
2. แต่เดิมการศึกษากระทำกันในเฉพาะครอบครัว
3. สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อคุณภาพของเยาวชน
4. ปัจจุบันโรงเรียนมีหน้าที่อบรมคนให้เป็นคนดีมีความสามารถ
ข้อ 92. ในภาษาไทยมีคำว่า “บัณฑิตย์” อีกคำหนึ่งแปลว่าความเป็นบัณฑิต คำนี้ไม่ค่อยใช้โดด ในภาษาไทยมักจะใช้กับคำอื่นในรูปของคำสมาส เช่น ราชบัณฑิตยสถาน เนติบัณฑิตยสถาน เป็นต้น
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. บัณฑิตย์มักใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับสถานที่
2. บัณฑิต และบัณฑิตย์มีการใช้และความหมายแตกต่างกัน
3. คำที่อ่านว่า บัน-ดิด มักใช้คู่กับคำอื่นในรูปของคำสมาส
4. บัณฑิตใช้โดดๆ ได้ แต่บัณฑิตย์ใช้โดดไม่ได้
ข้อ 93. อาหารบางประเภทไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เช่น ทุเรียน หรือของสด เช่น ปลาสลิด จะมีปัญหาในเรื่องกลิ่น ทำให้สายการบินทั้งในและต่างประเทศพากันลำบากใจในการรับขนส่ง จึงจำเป็นต้องมีเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับขนส่งสิ่งเหล่านี้โดยเฉพ าะ
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. อาหารบางประเภทไม่เหมาะกับการขนส่ง
2. การขนส่งอาหารบางประเภทต้องใช้เที่ยวบินพิเศษ
3. การขนส่งอาหารบางประเภทเป็นปัญหาของทุกสายการบิน
4. สายการบินทุกแห่งไม่รับขนส่งอาหารที่มีปัญหาในเรื่องกลิ่น

ข้อ 94. ปัจจุบันคลองต่างๆ หนาแน่นไปด้วยผักตบชวาและวัชพืช รัฐบาลที่ผ่านมาทุกยุคสมัยได้มีการกำจัดแต่ไม่เป็นผล ทำให้สภาพน้ำในคลองต่างๆ เน่าเสียเพราะน้ำไม่ไหลถ่ายเท
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. ผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองไม่สามารถกำจัดได้
2. ผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองเป็นสาเหตุทำให้สภาพน้ำเน่าเสีย
3. ผักตบชวามีจำนวนมากขึ้นจนไม่สามารถกำจัดได้
4. รัฐบาลไม่สามารถหาวิธีกำจัดผักตบชวา
ข้อ 95. ปรอทวัดไข้จะมีรอยคอดที่หลอดแก้วในส่วนที่อยู่เหนือกระเปาะที่เ ก็บปรอทเพื่อกันมิให้ปรอทขยายตัวออกจากกระเปาะไปแล้วกลับเข้าสู ่กระเปาะได้อีกเมื่อถูกความเย็น นับเป็นลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้สำหรับวัด อุณหภูมิอื่นๆ
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิไม่ได้ใช้ปรอท
2. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิไม่มีกระเปาะเก็บปรอท
3. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิไม่มีรอยคอดที่หลอดแก้วซึ่งอยู ่เหนือกระเปาะ
4. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิปรอทจะไม่กลับเข้าสู่กระเปาะเม ื่อถูกความร้อน
คำสั่ง อ่านบทความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมา
จังหวัดอ่างทองมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่านสองสาย คือแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำนา ซึ่งต้องพึ่งพาธรรมชาติ ถ้าปีใดฝนตกน้อยหรือมากไป ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวก็จะลดน้อยลงตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
ช่วงปี พ.ศ. 2510 – 2518 เป็นเวลา 8 ปี ติดต่อกันที่ชาวบ้านตำบลบ้านวัดตาล (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลบางเสด็จ) อำเภอป่าโมก ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว พระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงเสด็จพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในปี พ.ศ. 2518
ด้วยพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่ทรงดำริให้มีการฝึกฝนอาชีพการปั้นตุ๊กตาชาววังจากดินเหนียวใ ห้แก่กลุ่มแม่บ้าน ให้ทำเป็นงานอดิเรกเพื่อเพิ่มพูนรายได้ และทรงรับเป็นโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยในปี พ.ศ. 2519 พระองค์ท่านได้ส่งอาจารย์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างมาสอนที่วัด สระแก้ว สอนสัปดาห์ละ 2 วัน แต่เรียนได้เพียง 3 สัปดาห์ ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวเพราะการปั้นตุ๊กตาชาววังถือเป็นศิลปะช ั้นสูง ถ้าเรียนโดยไม่มีการทำพิธียกครูอาจไม่เป็นมงคล ประกอบกับในช่วงเวลานั้นมีลูกเด็กเล็กแดงเจ็บป่วยบ่อยๆ เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จมาทำพิธีครอบครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านจึงคล ายความกังวลลงได้
กรรรมวิธีการปั้นตุ๊กตาชาววังมีหลายขั้นตอน เริ่มด้วยการเตรียมดิน ซึ่งช่างปั้นต้องเป็นคนไปหาเอง เพื่อให้ดินเหนียวเหมาะกับงานปั้นตุ๊กตา เมื่อเผาออกมาแล้วจะมีสีแดงสวยงามตามธรรมชาติ ดินที่ได้มานั้นต้องนำมาละลายน้ำและผ่านกรองเอาเศษกรวด เศษหิน ออกให้หมดเสียก่อน จึงจะนำมาปั้นได้
ด้วยฝีมือที่ชำนาญทำให้การปั้นใช้เวลาไม่มาก บางชิ้นส่วน เช่น ศีรษะตุ๊กตาหรือผลไม้ที่มีความละเอียดมากจะใช้แม่พิมพ์ปูนพาสเต อร์ดินเหนียวออกมา ช่วงที่ยากและทำให้ตุ๊กตาเสียหายมากที่สุดคือการเผา เนื่องจากที่นี่ยังใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม จึงต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะอยู่เป็นวันๆ ถ้าเพิ่มความร้อนเร็วหรือช้าจนเกินไปจะทำให้ตัวตุ๊กตาแตกหัก บางทีเผาเสร็จเหลือตุ๊กตาไม่ถึงครึ่ง
ลงท้ายด้วยการระบายสี ที่ต้องมีการรองพื้นด้วยสีโปสเตอร์ขาวก่อนตามด้วยสีน้ำมันขาวอี กที ก่อนจะระบายเสื้อผ้าและวาดหน้าตาได้ แต่ละขั้นตอนมีกระบวนการที่จุกจิก ยุ่งยาก ต้องพิถีพิถัน ทำให้เสียเวลามาก คนทำต้องอดทนและใจเย็น
ตุ๊กตาชาววังนอกจากจะทำตามขั้นตอนตอนข้างต้นแล้ว ยังมีการปั้นอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า การปั้นเหมือนจริง ซึ่งจะมีความละเอียดเหมือนคนจริงๆ มากกว่า สีผิวจะเป็นสีของดินเผาแท้ จะลงสีเฉพาะเสื้อผ้าเท่านั้น ใบหน้าก็จะไม่มีการหล่อพิมพ์ แต่จะใช้อุปกรณ์แกะเป็นหน้าตา ตุ๊กตาแบบนี้จะแพงกว่าแบบแรก เพราะมีกรรมวิธียากกว่ามาก
ข้อ 96. คำว่า “ราชินูปถัมภ์” ในย่อหน้าที่ 3 หมายความว่าอย่างไร
1. ราชินีทรงเกื้อหนุน 2. พระราชทานโดยพระราชินี
3. ราชินีทรงห่วงใย 4. ความกังวลของราชินี
ข้อ 97. ชื่อเรื่องที่เหมาะสมกับบทความข้างต้นคือ
1. อ่างทองดินแดนแห่งความสมบูรณ์ 2. ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ
3. กรรมวิธีการปั้นตุ๊กตาชาววัง 4. ตุ๊กตาชาววังกับรายได้เสริม
ข้อ 98. ขั้นตอนการทำตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านตำบลบางเสด็จมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน
1. 2 ขั้นตอน 2. 3 ขั้นตอน 3. 4 ขั้นตอน 4. 5 ขั้นตอน
ข้อ 99. หากจะให้ตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านตำบลบางเสด็จมีการจำหน่ายมากขึ้นควรได้รับการช่วยเหลือในเรื่องใด
1. วิทยาการสมัยใหม่ในการเผา 2. เงินทุนที่มากขึ้นกว่าเดิม
3. การตลาดที่กว้างขวางขึ้น 4. การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
ข้อ 100. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ประชาชนในจังหวัดอ่างทองทุกพื้นที่ประสพความสำเร็จในการทำนา
2. การทำตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านต้องซื้อดินจากหน่วยราชการ
3. ตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จสามารถจำหน่ายได้ในราคาแพงกว่าตุ๊กตาชาววังที่อื่นๆ
4. การปั้นเหมือนจริงเป็นการปั้นตุ๊กตาชาววังแบบหนึ่ง
 

Create Date : 21 กรกฎาคม 2551    
Last Update : 21 กรกฎาคม 2551 0:28:11 น.
Counter : 606 Pageviews.  

แนะนำการสอบภาค ก

การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือเรียกย่อ ๆ ว่าการสอบภาค ก. มีการจัดสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 เป็นการสอบโดยสำนักงาน กพ. โดยตรง โดยถือว่าเป็นต้นฉบับของการสอบ ภาค ก โดยแท้จริง เมื่อผู้เข้าสอบได้สอบผ่านจะได้หนังสือรับรองการสอบ ภาค ก. จากสำนักงาน กพ. แล้วสามารถนำผลการสอบดังกล่าวไปแสดงต่อหน่วยงานที่จัดสอบบุคคลเข้ารับราชการเพื่อเข้าสอบใน ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป
ประเภทที่ 2 เป็นการสอบโดยส่วนราชการที่ประสงค์จะรับบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานของตนโดยตรง ซึ่งจะเปิดสอบ ภาค ก. พร้อมกับการสอบ ภาค ข. และ ค. ทั้งนี้โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงาน กพ. ก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าวได้
ประเภทที่ 3 เป็นการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. เทศบาล ดำเนินการสอบโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะได้ดำเนินการในปี 2549 เป็นครั้งแรก เมื่อผู้เข้าสอบผ่านการสอบภาค ก. จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วสามารถนำผลการสอบไปแสดงต่อหน่วยงานที่จัดสอบ เช่น อบต. อบจ. เทศบาล เพื่อเข้าสอบ ภาค ข. และ ค. ต่อไป
การสอบ ภาค ก. ของแต่ละประเภทแตกต่างกันหรือไม่ ?
ขอตอบว่า การสอบ ภาค ก. ของแต่ละประเภท เหมือนกันทุกประการ เพราะการสอบทั้ง 3 ประเภท ได้ใช้มาตรฐานการสอบ ภาค ก. จากสำนักงาน กพ.ทั้งสิ้น
วัตถุประสงค์ของการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เป็นอย่างไร
การสอบภาค ก. เป็นการใช้ข้อสอบมาตรฐานเป็นเครื่องมือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้เข้าสอบ ซึ่งประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย สำหรับวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปจะวัดความสามารถขั้นพื้นฐานทางสติปัญญาของผู้เข้าสอบ ซึ่งเป็นความสามารถที่เกิดจากการสะสมความรู้มาตั้งแต่ชั้นประถมการศึกษา ถึงชั้นมัธยมการศึกษา เป็นความสามารถจากประสบการณ์ของผู้เข้าสอบโดยแท้ ดังนั้น ข้อสอบภาค ก. ผู้เข้าสอบจึงไม่จำเป็นต้องเรียนกวดวิชาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เพียงแต่หาแนวข้อสอบเก่า ๆ มาฝึกหัดทำเพื่อให้เกิดความชำนาญ ก็น่าจะเพียงพอแล้วโดย การสอบภาค ก. มีตัวชี้วัด 3 ทาง คือ
ตัวชี้วัดที่ 1 วัดความสามารถทางด้านความมีเหตุผล (Reasoning Ability)
ตัวชี้วัดที่ 2 วัดความสามารถทางด้านตัวเลข (Numerical Ability)
ตัวชี้วัดที่ 3 วัดความสามารถทางด้านภาษา (Verbal Ability)

ข้อสอบ ภาค ก. สอบวิชาใดบ้าง
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน ประกอบด้วย 2 วิชา คือ
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรปุเหตุผล โดยการให้สรุปใจความ หรือให้จับประเด็นในข้อความ วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบ ความเข้าใจภาษา การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา หรือการเรียงความ
จำนวน ข้อสอบ และเวลาในการทำข้อสอบ
ปกติ สำนักงาน กพ. จะใช้ข้อสอบ จำนวน 80 ข้อ (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 40 ข้อ และภาคภาษาไทย 40 ข้อ ๆ ละ 2.5 คะแนน) ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 2.30 ชั่วโมง (เฉลี่ยเวลาที่ใช้ทำข้อสอบ ข้อละ 1นาที 52 )

ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่านค่ะ
 

Create Date : 21 กรกฎาคม 2551    
Last Update : 21 กรกฎาคม 2551 0:19:01 น.
Counter : 683 Pageviews.  

ข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2535

ข้อสอบปลัด ปี 2535
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เจ้าพนักงานปกครอง 3)
1. นักบริหารให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคลเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ก. การวางแผนด้านกำลังคน ข. การแสวงหาตัวบุคคล
ค. การคัดเลือกตัวบุคคล ง. การฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติจริง
จ. การประเมินผลการทำงาน
2. Job Description คือ
ก. การพิจาณาความสามารถของคน ข. การหาวิธีจูงใจพฤติกรรมของคน
ค. การพิจารณาและสังเกตการทำงาน ง. การเขียนรายละเอียดของงาน
จ. การทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (work-flowchart)
3. นักบริหาร หมายถึง
ก. ผู้เป็นเจ้าของกิจการและดำเนินกิจการเอง
ข. ผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน
ค. ผู้วินิจฉัยชี้ขาดและสั่งงาน
ง. ผู้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร
จ. ถูกทุกข้อ
4. ผู้บังคับบัญชาแบบใดที่มีลักษณะฟังความคิดเห็นของกลุ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี โอกาสก้าวหน้าในการทำงาน
ก. ผู้นำแบบเสรีนิยม ข. ผู้นำแบบอัตนิยม
ค. ผู้นำแบบประชาธิปไตย ง. ผู้นำแบบปล่อยปละละเลย
ฉ. ผิดทุกข้อ
5. ผู้นำระดับใดที่มีลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์มาก
ก. ระดับปฏิบัติการ ข. ระดับกลาง
ค. ระดับสูง ง. ระดับผู้บริหาร
จ. ทุกระดับ (ถูกทุกข้อ)
6. ปัจจัยที่ทำให้การมอบหมายงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ก. การสร้างบรรยากาศในองค์การ ข. อำนาจตามหน้าที่
ค. ความสามารถพิเศษของผู้ร่วมงาน ง. ความสนใจงาน
จ. ความสัมพันธ์นอกแบบ (Informal Relations)
7. การบริหาร คือ
ก. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทำงานของราชการ
ข. การสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
ค. การทำงานให้สำเร็จลุล่วงโดยคนต่างๆ เป็นผู้นำ
ง. การคานอำนาจระหว่างคนทำงานในระดับต่างๆ
จ. การแบ่งอำนาจให้เหมาะสมอย่างมีเหตุและผล...เเอ๊คกรุ๊ป
8. การบริหารแบบมีหลักเกณฑ์ (SCIENTIFIC MANAGEMENT) คือ
ก. การทำงานที่มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้
ข. การทำงานโดยได้ทั้งงานและได้ความสำเร็จ
ค. การทำงานที่ถือระเบียบแบบแผนมากกว่าจะทำงานไปโดยคำนึงถึงสถานการณ์
ง. การทำงานที่เน้นหนัก วิธีที่ดีที่สุด
จ. การทำงานที่เน้นหนักวิธีที่ดีและมีผลพึงพอใจแก่ผู้บริหารรวมทั้งประชาชนมาก
9. หลักของการพิจารณาขนาดของการควบคุมในองค์การที่สำคัญที่สุด คือ
ก. งบประมาณกับขนาดขององค์กร ข. การตัดสินใจกับขนาดขององค์กร
ค. ความรับผิดชอบกับการตัดสินใจ ง. ประเภทคนงานกับกิจกรรม
จ. ประเภทคนงานกับความรู้ความสามารถ
10. ปัจจัยที่อำนาจหน้าที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลในองค์การ คือ
ก. การเงิน การประสานงาน และการศึกษา
ข. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับบัญชา ความเป็นผู้นำและการใช้ประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากร
ค. อำนาจหน้าที่ ความสารถในการประสานงาน วัฒนธรรมของสังคมและความรู้ในงานที่รับผิดชอบ
ง. ความสามารถบังคับบัญชา ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อประชาชนและคุณธรรมในการใช้อำนาจ
จ. วัฒนธรรม ความรับผิดชอบของการปฏิบัติตามคำสั่ง คุณธรรมและความรับผิดชอบของผู้นำ
11. เหตุผลที่ไม่ถูกต้องในการใช้คณะกรรมการในการทำงานขององค์การต่างๆ คือ
ก. เพื่อประสานงาน ข. เพื่อการปฏิบัติเข้ากันได้ดี
ค. เพื่อการฝึกอบรมตัวบุคคล ง. เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร
จ. ถูกทุกข้อ
12. การบริหารบุคคลจะรวมถึงงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
ก. การวางแผนงานและเสาะหา ข. การเสาะหาและการวางแผนใช้งบประมาณ
ค. การคัดเลือกและการพัฒนาองค์การ ง. การคัดเลือกและการพัฒนาอบรม
จ. ถูกทุกข้อ
13. การควบคุมที่ไม่ดีจะมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้อง คือ
ก. เพื่อผลงานที่เข้ามาตรฐาน ข. เพื่อปกป้องผู้บังคับบัญชา
ค. เพื่อบริการที่ดี ง. เพื่อผู้บริหารจัดระเบียบงาน
จ. เพื่อควบคุมและจัดงานต่างๆ
14. ข้อใดเป็น "การบริหารเพื่อการพัฒนา" (Administrative of Development)
ก. การพัฒนาโครงสร้าง ข. การพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยี
ค. การพัฒนาพฤติกรรม ง. การบริหารโครงการพัฒนา
จ. ถูกทุกข้อ
15. การวางแผนมหาดไทยแม่บท หากใช้ระยะเวลาเป็นหลักในการจัดประเภท ถือเป็นการวางแผนประเภทใด
ก. การวางแผนระยะยาว ข. การวางแผนระยะปานกลาง
ค. การวางแผนหมุนเวียน ง. การวางแผนประจำปี
จ. การวางแผนปฏิบัติการ
16. หลักการวางแผนมีลักษณะสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ
ก. อิทธิบาท 4 ข. พรหมวิหาร 4
ค. อริยสัจ 4 ง. สังคหวัตถุ 4
จ. สัปปุริสะรรม
17. แนวทางการบริหารที่จำเป็นที่สุดในองค์การแบบ z (zytype).....เเอ๊คกรุ๊ป
ก. การฝึกอบรม ข. การควบคุมบังคับบัญชา
ค. การติดต่อสื่อสาร ง. การสร้างทีมงาน
จ. การประเมินผลงาน
18. ประสิทธิภาพในการบริหารงาน หมายถึง
ก. ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของนโยบาย
ข. ความสามารถในการผลิต หรือให้บริการโดยมีต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุด
ค. ความสามารถของการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย ภายใต้เงื่อนไขภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
ง. ความสามารถในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จ. ผิดทุกข้อ
19. ใน "หลักการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ" ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงอยู่เสมอ ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ หรืองานบริการประชาชนที่สำคัญที่สุด คือ
ก. ผลงานที่ได้รับ ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดอย่างมีประสิทธิผล
ข. ความเป็นธรรมที่ประชาชนได้รับ
ค. ผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะผลสำเร็จที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
ง. ผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
จ. ข้อ ก. และข้อ ง.
20. การบริหารัฐกิจในความหมายใหม่ (New Public Administration) มีลักษณะที่สำคัญ คือ
ก. เน้นการบริหารที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาสังคม เน้นความยุติธรรมในสังคม
ข. นักบริหารต้องมีความกระตือรือร้น คิดล่วงหน้า ทำงานในแนวทางสร้างสรรค์..เเอ๊คกรุ๊ป
ค. นักบริหารต้องไม่เป็นผู้เสนอว่าสิ่งควรทำ หรือไม่ควรทำ เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจ
ง. ข้อ ก. และข้อ ข.
จ. ข้อ ก. และข้อ ค.
21. การบริการประชาชนในหน้าที่ของกรมการปกครองได้หมายถึงข้อความในข้อใด
ก. การจัดเวรบริการประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอและกิ่งอำเภอ
ข. การจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่
ค. ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล
ง. การต้านทานการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง
จ. การให้บริการประชาชน ณ ที่ว่าการตำบล
22. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ปลัดอำเภอมีอำนาจและหน้าที่อย่างไร
ก. เป็นหัวหน้าส่วนกรมการปกครองที่ไปประจำที่อำเภอ
ข. เป็นหัวหน้าที่ทำการปกครองอำเภอ
ค. เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ
ง. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคที่สังกัดกรมการปกครองซึ่งประจำอำเภอนั้น
จ. เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอและมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาค ที่สังกัดกรมการ ปกครองในอำเภอนั้น
23. การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นโครงการนำร่องสนองนโยบายปรับปรุงอำเภอให้เป็นหน่วยงานหลัก สามารถบำบัด ทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง คือ..เเอ๊คกรุ๊ป
ก. การจัดให้มีปลัดอำเภอให้บริการที่ตำบล
ข. การปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาชนบท พ.ศ. 2534
ค. โครงการจัดที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ (คจก.)
ง. โครงการรณรงค์ไม่ให้มีการซื้อสิทธ์ขายเสียง (ผปม.)
จ. ไม่มีข้อใดถูก
24. ถ้าจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์ของกรมการปกครองต้องติดต่อที่
ก. กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ ข. สำนักงานสารนิเทศ
ค. กองวิชาการและแผนงาน ง. กองคลัง
จ. สำนักงานเลขานุการกรม
25. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเน้นหนักกรมการปกครอง ปี 2535
ก. ขยายฐานะประชาธิปไตยสู่ปวงชนชาวไทยโดยกระจายอำนาจสู่หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
ข. ปรับปรุงอำเภอให้เป็นหน่วยงานหลักสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง
ค. พัฒนาอาชีพและแหล่งน้ำเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบท
ง. การพัฒนาชนบทและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ที่ทำการปกครองจังหวัดมีปลัดจังหวัดเป็นหัวหน้ารับผิดชอบ
ข. ที่ทำการปกครองอำเภอมีนายอำเภอเป็นหัวหน้ารับผิดชอบ
27. ผู้ที่ไม่สามารถรักษาราชการแทนนายอำเภอได้ คือ
ก. ปลัดอำเภอ ข. ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ
ค. สารวัตรใหญ่ ง. สาธารณสุขอำเภอ
จ. สหกรณ์อำเภอ
28. ข้อใดไม่ใช่ตัวชี้วัดการปรับปรุงอำเภอให้เป็นหน่วยงานหลักสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนได้อย่าง แท้จริง
ก. การบริการประชาชนรวดเร็ว อำเภอเป็นศูนย์กลางของทุกหน่วยงานอย่างแท้จริง
ข. บุคลากรในพื้นที่เพียงพอกับปริมาณและสามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ค. การแก้ปัญหาของพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วตามความต้องการของประชาชน
ง. ประชาชนเชื่อถือ รักใคร่ ศรัทธา เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จ. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
29. กองใดไม่ใช่กองที่จัดอยู่ในกลุ่มงานสนับสนุนและช่วยผู้อำนวยการ
ก. กองวิชาการและแผนงาน ข. กองคลัง
ค. กองตรวจสอบระบบบัญชี ง. กองการทะเบียน
จ. กองการสอบสวนและนิติการ
30. การแบ่งสายงานและความรับผิดชอบของรองอธิบดีกรมการปกครอง แบ่งออกเป็น 4 สายงานดังต่อไปนี้
ก. ฝ่ายราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษ และฝ่ายราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ข. ฝ่ายราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป และฝ่ายบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ค. ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ง. ฝ่ายราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษ และฝ่ายความมั่นคง
จ. ฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายราชการบริหารส่วนภูมิภาค และฝ่ายความมั่นคง
31. ตามโครงสร้างการแบ่งานเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใดในที่ทำการปกครองจังหวัด..เเอ๊คกรุ๊ป
ก. ฝ่ายปกครอง ข. ฝ่ายท้องถิ่น
ค. ฝ่ายกิจการพิเศษ ง. ฝ่ายการเงินและบัญชี
จ. ฝ่ายป้องกันจังหวัด
32. จังหวัดแบ่งส่วนราชการเป็น
ก. สำนักเลขานุการจังหวัด และส่วนราชการประจำจังหวัด
ข. สำนักเลขานุการจังหวัด ส่วนราชการประจำจังหวัด และอำเภอ
ค. สำนักงานจังหวัด และส่วนราชการประจำจังหวัด
ง. สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการประจำจังหวัด และอำเภอ
จ. สำนักงานจังหวัด สำนักงานเลขานุการจังหวัด และส่วนราชการประจำจังหวัด
33. สำนักงานอำเภอ มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอำเภอ ใครเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา
ก. ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา ข. ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ
ค. ปลัดอาวุโส ง. นายอำเภอ
จ. ถูกทั้ง ก. และ ค.
34. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอ
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. ที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด
ค. ปลัดจังหวัด ง. นายอำเภอ
จ. ผิดทุกข้อ
35. การปรับปรุงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ให้มีประสิทธิภาพสามารถบริการประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและรัดกุมเป็น
ก. นโยบายกรมการปกครอง การบริหารและการเมือง
ข. นโยบายรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความมั่นคงภายใน
ค. นโยบายการพัฒนาชนบทและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ง. นโยบายการพัฒนาสังคม
จ. นโยบายการพัฒนาเมือง
36. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
ก. จังหวัด อำเภอ ข. จังหวัด สภาตำบล
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ ง. อำเภอ สภาตำบล
จ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาตำบล
37. คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ (กพอ.) ประกอบด้วย..เเอ๊คกรุ๊ป
ก. นายอำเภอ เป็นประธาน และพัฒนาการอำเภอเป็นเลขานุการ
ข. นายอำเภอ เป็นประธาน และปลัดอำเภอเป็นเลขานุการ
ค. นายอำเภอ เป็นประธาน และเกษตรกรอำเภอเป็นเลขานุการ
ง. นายอำเภอ เป็นประธาน และปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนาเป็นเลขานุการ
จ. นายอำเภอ เป็นประธาน และปลัดอำเภองานพัฒนาท้องที่เป็นเลขานุการ
38. กองใดที่ไม่ได้มีบทบาทอำนาจหน้าที่หลักในการส่งเสริมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของกรมการปกครอง
ก. กองปกครองท้องที่ ข. กองราชการส่วนตำบล
ค. กองการเลือกตั้ง ง. กองบัตรประจำตัวประชาชน
จ. เจ้าหน้าที่ทะเบียนกลาง
39. ถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่า เรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นอำนาจหน้าที่ของบุคคลใด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของบุคคล ใดดังต่อไปนี้
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. นายอำเภอ
ค. กรมการจังหวัด ง. กรมการอำเภอ
จ. คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ
40. ข้อใดที่ไม่ใช่แนวทางดำเนินการตามนโยบายพัฒนาชนบท และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมของกรมการปกครอง
ก. พัฒนาอาชีพและรายได้
ข. ส่งเสริมการกระจายบริการพื้นฐานทางเศรฐกิจ
ค. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
ง. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การประชาชนและผู้นำชุมชนให้เข้มแข็งและมีความสามารถในการพัฒนา
จ. เสริมสร้างสมรรถภาพและความมั่นคงในการพิทักษ์พื้นที่เขตหลังของฝ่ายพลเรือน และบริเวณชายแดน
41. องค์การอนามัยโลก (WTO) ประเมินว่าจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2534 ใน 163 ประเทศ มีผู้ป่วยโรคเอดส์ 418,430 ราย คาดว่าในปี ค.ศ. 2000 จะมีผู้ติดเชื้อเอดส์ทั่วโลกประมาณ
ก. 20 - 30 ล้านคน ข. 30 - 40 ล้านคน
ค. 40 - 50 ล้านคน ง. 50 - 60 ล้านคน
จ. ไม่มีข้อใดถูก
42. โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (EASTERN SEABOARD) มีวัตถุประสงค์
ก. การส่งเสริมการขยายตัวทางการเกษตร และการอุตสาหกรรม
ข. การส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ค. ส่งเสริมและขยายการลงทุนด้านการขนส่งสินค้าและท่าเทียบเรือน้ำลึก..เเอ๊คกรุ๊ป
ง. ส่งเสริมให้มีการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (PETRO CHEMICAL)
จ. ไม่มีข้อใดถูก
44. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบ นีโอ คลาสสิก (NEO-CLASSIC)
ก. แรงจูงใจของคนในระบบเกิดมาจากการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
ข. ราคาสินค้าถูกกำหนดโดยการแข่งขัน
ค. รัฐเข้าควบคุมการผลิตให้เกิดความเสมอภาค
ง. ระบบการตลาดจะส่งเสริมการแข่งขันการผลิต
จ. ทุกข้อมิใช่ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบนีโอ คลาสสิก
45. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นการปกครองท้องถิ่น
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. กรุงเทพมหานคร
ค. สุขาภิบาล ง. สภาตำบล
จ. เมืองพัทยา
46. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ประเทศไทยมีรูปแบบพรรคการเมืองหลายพรรค (Muti-Party Systems)
ข. ระบบประชาธิปไตยของไทยเป็นระบบรัฐสภา (Paliamentary System)
ค. ระบบเศรษฐกิจไทยเป็นแบบเสรีนิยม
ง. การบริหารราชการแผ่นดินของไทยมีทั้งหลักการรวมอำนาจปกครอง หลักการแบ่งอำนาจปกครองและ หลักกระจายอำนาจปกครอง
จ. ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นแบบรวมเขตจังหวัดเรียงเบอร์
47. คำกล่าวต่อไปนี้ ข้อใดเป็นผลมาจากระบอบศักดินาไทย ที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวทางสังคม ..เเอ๊คกรุ๊ป
(Social Mobility)
ก. "โตขึ้นขอให้เป็นเจ้าคนนายคน" ข. "รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา"
ค. "สิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง" ง. "อย่าดึงฟ้าต่ำ"
จ. ถูกทุกข้อ
48. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2535 - 2539 ข. พ.ศ. 2534 - 2538
ค. พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป ง. พ.ศ 2534 เป็นต้นไป
จ. ไม่มีข้อใดถูก
49. Impartiality หมายถึง
ก. สิทธิแห่งพรราชอาณาจักร ข. ลัทธิจักรวรรดินิยม
ค. การใช้อำนาจพิเศษของประมุขฝ่ายบริหาร ง. ความเป็นกลางทางการเมือง
จ. การสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
50. ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยจะไม่เกิด ถ้า..เเอ๊คกรุ๊ป
ก. รัฐบาลดำเนินการทางเศรษฐกิจเองทั้งหมด
ข. รัฐบาลปล่อยให้เอกชนดำเนินการทางเศรษฐกิจอย่างเสรี
ค. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้น
ง. พยามยามส่งเสริมสินค้าออกให้มากขึ้น
จ. ทรัพยากรมีอยู่อย่างเหลือเฟือ
51. ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ฐานะของข้าราชการขึ้นอยู่กับอะไร
ก. ศักดินา ข. ตำแหน่ง
ค. ยศ ง. ราชทินนาม
จ. ทั้งข้อ ก. ข. และ ง.
52. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กำหนดให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การตรวจนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง คือ
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. นายอำเภอ
ค. เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ง. เจ้าหน้าที่คะแนน
จ. กรรมการตรวจคะแนนที่นายอำเภอแต่งตั้ง
53. หลักธรรมที่สำคัญของนักปกครองประการหนึ่งคือ การมีพรหมวิหาร 4 ซึ่งได้แก่
ก. เมตตา ปิยะวาจา มุทิตา อุเบกขา ข. ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตา
ค. ทาน กรุณา มุทิตา อุเบกขา ง. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
จ. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
54. "กรอ." ย่อมาจาก
ก. คณะกรรมการกลั่นกรองร่วมรัฐบาลเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ข. คณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระหว่างอำเภอ
ค. คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ง. คณะกรรมการร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในทางเศรษฐกิจ
จ. ไม่มีข้อใดถูก
55. หัวหน้าส่วนราชการต่อไปนี้ ข้อใดไม่ขึ้นตรงต่อนายยกรัฐมนตรี
ก. เลขาธิการคณะกรรมการกกฤษฎีกา ข. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ค. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ง. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จ. ไม่มีข้อใดถูก
56. ข้อใด ผิด
ก. Equilibrium หมายถึง จุดสมดุลที่เส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทาน
ข. Direct Democracy คือการที่ประชาชนทุกคนเข้าไปออกเสียงในรัฐสภา
ค. ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์นั้น นายจ้างจ้างแรงงานตามมูลค่า ผลได้ หน่วยท้ายของสินค้าที่ผลิตขึ้น
ง. ตัวเลขจำนวนสูงสุดในแต่ละปีของ National Gross Income ใช้เป็นข้อมูลในทางสถิติเกี่ยวกับรายได้ ประชาชาติ
57. ข้อใด ผิด
ก. ช่างกลึง เป็นหนึ่งในกรมช่างสิบหมู่
ข. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ค. ภาษีอากรที่ทำรายได้แก่ปรเทศรองจากภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีสินค้าออก
ง. สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
58. Sttong Executive คือ
ก. ผู้บริหารที่แข็งแรงและมีอำนาจมาก
ข. ผู้บริหารที่ไม่ต้องขึ้นต่อสภา
ค. ผู้บริหารที่ประชาชนเลือกตั้งโดยตรง
ง. ผู้บริหารไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อสภาในตอนแถลงนโยบายก่อนเข้ารับตำแหน่ง
จ. ไม่มีข้อใดถูก
59. ในสมัยกรุงศรีอยุธยา "ค่าราชการ" หมายถึง
ก. เงินเดือนข้าราชการที่ได้รับตามยศที่มีอยู่
ข. ค่าของราชการที่กำหนดกรรมสิทธิ์ในที่นาตามยศที่มีอยู่
ค. เงินปีที่ราชการได้รับตามยศที่มีอยู่
ง. การชำระเงินแทนให้ทางราชการ เพื่อไม่ให้ถูกเกณฑ์เข้าทำราชการ
จ. การรายงานผลการประจำปีของเจ้าเมือง
60. ข้อใด ผิด
ก. แผนมหาดไทยแม่บทถือเป็นการวางแผนระยะปานกลาง
ข. ปัจจุบันการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลในปรเทศไทยเป็นแบบ Programme Budgeting
ค. Trickle down Theory คือทฤษฎีการพัฒนาที่ถือว่าเมื่อพัฒนาเมืองให้เจริญแล้ว ความเจริญจะกระจาย ไปสู่ชนบทไปโดยอัติโนมัติ
ง. "คจก." คือ โครงการที่จัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม
จ. รัฐบาลไทยและลาวตกลงร่วมกันให้สร้างสะพานแม่น้ำโขงเชื่อมไทย-ลาว ที่จุดจังหวัดมุกดาหาร- สุวรรณเขต
61. อะไรจัดเป็นทรัพย์
ก. แก๊ซธรรมชาติ ข. อากาศ
ค. พลังงานไฟฟ้า ง. ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง
จ. คลื่นวิทยุ
62. อะไรเป็นอสังหาริมทรัพย์
ก. ต้นกล้วย ข. ต้นข้าว
ค. ต้นพลู ง. พืชผัก
จ. ไม่มีข้อใดถูก
63. ข้อใดจัดเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
ก. ทางหลวง ข. ทะเลสาบ
ค. อาคารที่ว่าการอำเภอ ง. ทางน้ำ
จ. ถูกทุกข้อ
64. ข้อใดไม่ใช่สิทธิเฉพาะบุคคล
ก. สิทธิในการศึกษา ข. สิทธิทางการเมือง
ค. สิทธิในการประกอบอาชีพอิสระ ง. สิทธิในการฟ้องร้องต่อศาล
จ. สิทธิในการนับถือศาสนา
65. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ทรัพยากรสิทธิ
ก. กรรมสิทธิ์ ข. สิทธิครอบครอง
ค. สิทธิเรียกร้อง ง. สิทธิอาศัย
จ. สิทธิยึดหน่วง
66. นิติเหตุคืออะไร
ก. คือเหตุที่ต้องทำนิติกรรม
ข. ความประสงค์เพื่อให้เกิดนิติสัมพันธ์
ค. คือเหตุการณ์ที่บุคคลก่อให้เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจจะให้มีผลตามกฎหมาย
ง. คือเหตุที่ทำให้คำเสนอและคำสนองมาพบกันได้
จ. คือเหตุสุดวิสัย
67. อะไรคือองค์ประกอบของสัญญา
ก. ต้องมีบุคคล 2 ฝ่ายเซ็นคู่สัญญา
ข. ต้องมีการตกลงยินยอมกันระหว่างคู่สัญญา
ค. ต้องมีวัตถุระสงค์
ง. เฉพาะข้อ ก. และ ค.
จ. ทั้งข้อ ก. ข. และข้อ ค.
68. เมื่อบุคคลถูกจับเป็นผู้ต้องหา สำหรับความผิดที่ขึ้นศาลแขวง (ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) เช่น คดีเล่นการพนัน ขับรถโดยประมาทชนคนบาดเจ็บ เป็นต้น เจ้าพนักงานมีอำนาจควบคุมผู้ต้องหาในเวลา ดังนี้
ก. ควบคุมได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ข. ควบคุมได้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
ข. ควบคุมได้ไม่เกิน 7 วัน ง. ควบคุมได้ไม่เกิน 14 วัน
69. โมฆะกรรม หมายถึง
ก. การกระทำที่ทำขึ้นโดยขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
ข. การกระทำโดยแสดงเจตนาลวงด้วยการฉ้อโกงหรือข่มขู่ด้วยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์
ค. การกระทำโดยแสดงเจตนาลวง การกระทำที่ผิดแบบตามกฎหมายหรือการแสดงเจตนาด้วยสำคัญผิดในสิ่ง ที่เป็นสารสำคัญแห่งนิติกรรม
ง. ข้อ ก. และ ข
จ. ข้อ ก. และ ค.
70. การกระโดยเจตนา หมายถึง
ก. การตั้งใจกระทำ
ข. ความรู้สึกในการกระทำ
ค. ขณะผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลแห่งการกระทำนั้น
ง. ข้อ ก. และ ข.
จ. ถูกทุกข้อ
71. การรียกประชุมรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกมาประชุมเป็นรั้งแรก ต้องดำเนินการภายในกี่วัน นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ก. 15 วัน ข. 30 วัน ค. 45 วัน ง. 60 วัน จ. 90 วัน
72. ต่อไปนี้ข้อใด ผิด
ก. ราชบัณฑิตยสถาน ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเป็นกรม
ข. การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 รวม 9 ข้อ
ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่สภาตำบลไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
จ. คณะกรรมการจังหวัดมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการแผ่นดิน

73. ผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด
ก. ประธานสภาแทนราษฎร ข. ประธานรัฐสภา
ค. ประธานศาลฎีกา ง. นายกรัฐมนตรี
จ. เลขาธิการรัฐสภา
74. นายทะเบียนพรรคการเมืองได้แก่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมการปกครอง ง. ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้ง
จ. ผู้อำนวยการกองการทะเบียน
75. ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ตุลาการรัฐธรรมนูญโดยตำแหน่งประกอบด้วยบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด
ก. นายกรัฐมนตรี ข. ประธานศาลฎีกา
ค. ประธานรัฐสภา ง. อัยการสูงสุด
จ. บุคคลตามข้อ ข. ค. และ ง.
76. การประชุมตุลาการรัฐธรรมนูญต้องมีตุลาการรัฐธรรมนูญมาประชุมอย่างน้อยเท่าใด
ก. 2 คน ข. 3 คน ค. 4 คน ง. 5 คน จ. 6 คน
77. ในตำบลหนึ่งมีสารวัตรกำนันเป็นผู้ช่วยและรับใช้สอยกำนัน ผู้ที่จะเป็นสารวัตรกำนันต้องเป็นบุคคลตามข้อใด
ก. ได้รับเลือกจากประชาชนในท้องที่
ข. ได้รับเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้าน
ค. ได้รับเลือกจากสภาตำบล..เเอ๊คกรุ๊ป
ง. ได้รับเลือกจากนายอำเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
จ. ได้รับการร้องขอจากกำนันโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
78. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 กำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป กระทำได้ตามข้อใด
ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ข. ตราเป็นพระราชกำหนด
ค. ตราเป็นพระราชบัญญัติ ง. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
จ. ออกกฎกระทรวงให้การเลือกตั้ง
79. การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอให้กระทำได้ตามข้อใด
ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ข. ตราเป็นพระราชกำหนด
ค. ตราเป็นพระราชบัญญัติ ง. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
จ. ออกกฎกระทรวง
80. ข้อใด ผิด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ข. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองเป็นข้าราชการการเมือง
ง. รองเลธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง
81. การป้องกันโดยขอบด้วยกฎหมาย หมายถึง
ก. ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อปกป้องสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุษร้าย
ข. ผู้ใดจำต้องกรทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุษร้าย อันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงและได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ..เเอ๊คกรุ๊ป
ค. ผู้ใดจำเป็นต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตราย และได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ
ง. ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภยันตราย
จ. ถูกทุกข้อ
82. ความผิดลหุโทษ หมายถึง
ก. ความผิดที่ได้กระทำครั้งแรก
ข. ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
ค. ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวไม่เกินหนึ่งพันบาท
ง. ความผิดที่โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
จ. ความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำคุกทั้งปรับเช่นว่ามานี้ด้วยกัน
83. เด็กชายจุก ลักทรัพย์ขณะอายุ 7 ปีบริบูรณ์ แต่หนีไปต่างจังหวัดและถูกจับเมื่ออายุ 8 ปี และถูกส่งฟ้องศาล แต่กว่าศาลจะพิจารณา ด.ช.จุกอายุ 9 ปี ผลดังนี้
ก. มีความผิด แต่ต้องได้รับโทษกึ่งหนึ่งของความผิด
ข. มีความผิด และต้องได้รับโทษหนึ่งในสามของความผิด
ค. มีความผิด แต่ไม่ต้องโทษและศาลอาจใช้วิธีสำหรับเด็กได้
ง. มีความผิด แต่ไม่ต้องรับโทษ
จ. ไม่มีความผิดเลย
84. ข้อใดต่อไปนี้ผู้กระทำต้องรับผิดในทางอาญา
ก. สวงหยิบหนังสือของอำนวยไปโดยไม่ระมัดระวังให้ดีว่าเป็นหนังสือของอำนวย
ข. โสมัวขับรถเหม่อดูสิ่งสวยงามข้างทางโดยไม่ระมัดระวังว่าชะชนใคร เป็นเหตุให้เฉี่ยวคนข้ามถนน แต่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ค. ชิดเดินเหม่อไม่ระมัดระวังไปเตะถูกเครื่องแก้วที่เขาวางขายในร้านแตกเสียหาย ..เเอ๊คกรุ๊ป
ง. สมมีหน้าที่ควบคุมดูแลสอนซึ่งเป็นบุคคลวิกลจริต สมปล่อยให้สอนออกเที่ยวไปโดยลำพัง โดยที่สมมิได้ ประมาทและเจตนา
จ. ไม่มีข้อใดถูก
85. ผู้กระทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน และคำสั่งนั้นมิชอบด้วยกฎหมาย ผลเป็นดังนี้
ก. ถือว่าผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามหน้าที่แล้วจึงไม่มีความผิด
ข. ผู้กระทำมีความผิดทุกกรณี
ค. ผู้กระทำมีหน้าที่หรือเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ผู้นั้นไม่ต้องได้รับโทษ
ง. ถ้าผู้กระทำมีหน้าที่หรือเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ผู้นั้นไม่ต้องได้รับโทษ เว้นแต่จะรู้ว่าคำสั่ง นั้น เป็นคำสั่งมิชอบด้วยกฎหมาย
จ. ผู้กระทำจะมีความผิดหรือไม่อยู่ที่เจ้าพนักงานผู้สั่ง เข้าใจว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วผู้กระทำย่อมไม่มีความผิด
86. ข้อใดเป็นคหสถาน
ก. บ้านร้าง
ข. เรือที่มีคนอาศัยอยู่
ค. ตึกแถวที่สร้างเสร็จใหม่ ซึ่งจะมีคนมาอยู่ต่อไปในภาคหน้า
ง. ที่พักผู้โดยสารรถเมล์ประจำทาง
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
87. การปล่อยชั่วคราว หรือกี่ประกันตัวตามกฎหมายมีกี่วิธี
ก. 1 วิธี คือ ปล่อยโดยไม่ต้องมีหลักประกันโดยให้ผู้ต้องหาสาบานว่าจะมาตามนัด หรือหมายเรียกเท่านั้นก็ปล่อยตัวไปได้
ข. 2 วิธี คือ ปล่อยโดยมีผู้ประกัน และปล่อยโดยมีหลักประกัน
ค. 3 วิธี ปล่อยโดยไม่ต้องมีหลักประกัน ปล่อยโดยมีหลักประกัน ปล่อยโดยมีประกันและหลักประกัน
ง. 4 วิธี คือ ปล่อยโดยไม่ต้องมีหลักประกัน ปล่อยโดยมีหลักประกัน ปล่อยโดยมีประกันและหลักประกัน และปล่อยโดยมีผู้ค้ำประกัน
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
88. บุคคลต่อไปนี้ผู้ใดเป็นพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
ก. ปลัดอำเภอ และผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ
ข. นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปกครอง
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ
ง. นายอำเภอ และปลัดอำเภอ
จ. ข้อ ค. และ ง.
89. เด็กชายคนหนึ่งเกิดจากบิดาและมารดาซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสกัน ต่อมาถูกคนร้ายฆ่าตายผู้เสียหายในคดีอาญาได้แก่
ก. พนักงานอัยการ
ข. บิดาของเด็กชายผู้ตาย
ค. สารวัตรใหญ่แห่งสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ
ง. มารดาของเด็กชายผู้ตาย
90. ข้อใดมิใช่ความผิดซึ่งหน้า
ก. ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำ
ข. ความผิดซึ่งพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่ากระทำความผิดมาแล้วสดๆ
ค. เมื่อพบคนเล่นการพนันแล้วถูกไล่จับ ดั่งผู้กระทำโดยมีเสียงเอะอะ..เเอ๊คกรุ๊ป
ง. พบบุคคลแทบจะทันทีทันใด หลังจากกระทำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้น และมีสิ่งของได้มาจากการกระทำผิด
จ. พบบุคคลในทันทีที่บริเวณนั้นมีการกระทำผิด และพบมีดเปื้อนเลือดที่ตัวบุคคลนั้น
91. จำพวกที่กล่าวต่อไปนี้ ข้อใดมิใช่นิติบุคคล
ก. ทบวงการเมือง ข. สำนักสงฆ์
ค. บริษัทจำกัด ง. มูลนิธิ
จ. สมาคม
92. บุคคลซึ่งศาลสั่งให้ไร้ความสามารถนั้น ต้องจัดให้อยู่
ก. การดูแลของผู้ควบคุม ข. ในความอนุบาล
ค. ในความพิทักษ์ ง. ในการดูแลของผู้ควบคุมประพฤติของศาล
จ. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแล
93. โมฆียกรรมนั้น คือ
ก. เสมียนปกครองลงนามในหนังสือสั่งการของอำเภอโดยพลการ
ข. นิติกรรมที่ผู้ไร้ความสามารถทำขึ้นเอง
ค. นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากปกครอง
ง. ผู้เสมือนไร้ความสามารถทำนิติกรรมกู้ยืมเงินด้วยตนเอง
จ. ทั้ง ข. ค. และ ง.
94. การกระทำดังต่อไปนี้เป็นการกระทำละเมิด
ก. ลูกจ้างขับรถของนายจ้างไปส่งสินค้าของบริษัทชนคนตายในวันที่บริษัทหยุดงาน
ข. นาย ก. เลี้ยงลิงไว้แล้วยุให้ลิงไปรื้อบ้านนาย ข. เสียหาย..เเอ๊คกรุ๊ป
ค. ครูชั้นประถมปล่อยให้นักเรียนไปลักทรัพย์ระหว่างโรงเรียนหยุดพักเที่ยง
ง. นายแดงตายแล้ว นายเขียวไปให้ข่าวว่านายแดงระหว่างมีชีวิตอยู่ทำการค้าเฮอีน
จ. เป็นละเมิดทุกข้อ
95. นายเหลืองถูกนายขาวแย่งการครอบครองที่ดินเปล่า นายเหลืองจะฟ้องคดีเอาคืนซึ่งการครอบครองนั้นภายในกี่ปีนับแต่ถูกแย่งการครอบครอง
ก. 1 ปี ข. 3 ปี ค. 5 ปี ง. 10 ปี
จ. ทันทีที่ถูกแย่งการครอบครอง
96. การสละมรดกนั้น กระทำได้โดย
ก. บอกแก่เจ้ามรดกด้วยวาจาก็มีผลสมบูรณ์แล้ว
ข. ทำเป็นหนังสือถึงเจ้ามรดก
ค. ทำเป็นหนังสือโดยแสดงเจตนาชัดแจ้งมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ง. ทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ
จ. ทำตามข้อ ค. หรือ ข้อ ง.
97. ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดา คือ
ก. ตำบล ข. อำเภอ
ค. สถานที่ทำงาน ง. สถานศึกษา
จ. ถิ่นอันเป็นบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญ
98. นิติกรรม ได้แก่
ก. การใดๆ ที่อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง บุคคลที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
ข. การทำสัญญาที่มีผลในทางกฎหมายเท่านั้น
ค. การใดๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครเพื่อผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อ
ง. การใดๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง บุคคล
จ. การทำคำเสนอและคำสนองเพื่อให้เกิดสัญญา
99. ผู้ใดมีสิทธิครอบครอง
ก. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (นส.3)
ข. ผู้เข้าหักล้างถางพงและยึดถือที่ดินรกร้างว่างเปล่าทำประโยชน์อยู่โดยยังไม่ได้แจ้งการครอบครองต่อ เจ้าหน้าที่
ค. ผู้ลักรถยนต์ของนาย ก. มาใช้เป็นของตน
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.
จ. ถูกทุกข้อทั้ง ก. ข. และ ค.
100. ชายอายุ 18 ปี สมรสกับหญิงอายุ 18 ปี หลังจากสมรสกันได้หนึ่งปี ชายและหญิงคู่นี้ได้อย่าขาดจากกัน สถานภาพการเป็นผู้บรรลุนิติภาวะของชายและหญิงคู่นี้จะเป็นอย่างไร
ก. ชายหญิงคู่นี้ยังคงสถานภาพเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามเดิม
ข. ชายหญิงคู่นี้ต้องกลับคืนสู่ฐานะแห่งการเป็นผู้เยาว์ตามเดิม..เเอ๊คกรุ๊ป
ค. ชายบรรลุนิติภาวะแต่หญิงกลับเป็นผู้เยาว์
ง. หญิงบรรลุนิติภาวะแต่ชายกลับเป็นผู้เยาว์
จ. ชายหญิงคู่นี้ต้องกลับคืนสู่ฐานะแห่งการเป็นผู้เยาว์ตามเดิม เว้นแต่มีบุตรเกิดขึ้นในขณะสมรส ให้คง สถานภาพเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามเดิม*************************เฉลยแนวข้อสอบปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3 ) ปี 2535
1. ก. 2. ง. 3. จ. 4. ค. 5. ข.
6. ก. 7. ค. 8. ง. 9. ง. 10. จ.
11. ง. 12. ง. 13. ข. 14. จ. 15. ข.
16. ค. 17. ก. 18. ข. 19. ค. 20. ง.
21. จ. 22. จ. 23. ก. 24. จ. 25. จ.
26. ง. 27. ข. 28. จ. 29. ง. 30. ก.
31. ก. 32. ค. 33. ง. 34. ก. 35. ข.
36. ก 37. ง. 38 ข. 39. ข. 40. จ.
41. ข. 42. ง. 43. จ. 44. ค. 45. ง.
46. จ. 47. ก. 48. ก. 49. ง. 50. จ.
51. จ. 52. จ. 53. จ. 54. ค. 55. จ.
56. ง. 57. จ. 58. ค. 59. ง. 60. จ.
61. ง. 62. ค. 63. จ. 64. ง. 65. ค.
66. ค. 67. จ. 68. ข. 69. จ. 70. จ.
71. ข. 72. ข. 73. ข. 74. ข. 75. จ.
76. ง. 77. จ. 78. ง. 79. ง. 80. จ.
81. ข. 82. จ. 83. ง. 84. ง. 85. ง.
86. ข. 87. ค. 88. จ. 89. ง. 90. ค.
91. ข. 92. ข. 93. จ. 94. ง. 95. ก.
96. จ. 97. จ. 98. ก. 99. จ. 100. ก.

************************
 

Create Date : 09 กรกฎาคม 2551    
Last Update : 9 กรกฎาคม 2551 22:08:41 น.
Counter : 799 Pageviews.  

1  2  3  4  5  

tingnoy
Location :
มหาสารคาม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]
สวัสดีคะผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อคแห่งสาระดีๆ และความรู้หลากหลายแห่งนี้คะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม และผู้ที่เตรียมตัวในการสอบที่มีเวลาน้อยสามารถนำแนวข้อสอบเหล่านี้ไปใช้ประกอบในการสอบได้นะคะ รวมทั้งเจ้าของบล็อคเอง ก็กำลังพยายามสู้ๆ กับการสอบคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสอบได้กันทุกคนคะ*-*
ปล.จะพยายามอัพข้อมูลลงเรื่อยๆนะคะ ติดตามเข้ามาชมได้ตลอดคะ..........
สำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบล็อคกันแล้วขอแค่คำขอบคุณนะคะผู้ทำจะได้มีกำลังใจหาเนื้อหามาลงให้ค่ะ
Wellcome to my blog
Friends' blogs
[Add tingnoy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.