^_^ vechagran dot com by tingnoy
Group Blog
 
All blogs
 
แนวข้อสอบท้องถิ่น

1.พ.ร.บ.เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น มีกี่ฉบับ อะไรบ้าง
ตอบ หลัก ๆ มี 5 ฉบับ คือ เทศบาล 2496 อบจ.2540 อบต.2537 พัทยา 2542 กทม.2528

2.สุขาฯ ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปี 2542 มีกี่แห่ง
ตอบ 981 แห่ง

3.หลักการปกครองของไทย ใช้หลักรัฐเดี่ยวหมายความว่าอะไร
ตอบ ตาม ม.1 ของ รธน.2540 ประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้

4.หลักการปกครองท้องถิ่นใช้หลักการใด
ตอบ กระจายอำนาจ

5.การปกครองท้องถิ่นของไทยมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
ตอบ มี ท. อบจ. อบต. พิเศษ(กทม. , พัทยา)

6.ปัจจุบันรูปแบบเทศบาลมีกี่รูปแบบ มีกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีกี่แห่ง
ตอบ 3 รูปแบบ คือ นคร (20) เมือง (84) ตำบล(1,025) = 1,129 แห่ง

7.จำนวนประชากร ตามหลักเกณฑ์การตั้งเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีจำนวนเท่าไร
ตอบ ตำบลไม่กำหนด เมือง 10,000 คน นคร 50,000 คน

8.ความหนาแน่นของจำนวนประชากรต้องนำมาพิจารณาการตั้งเทศบาลหรือไม่
ตอบ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496 แก้ไข ฉบับที่ 11 (2543) ไม่กำหนด

9.การตั้งเทศบาลเมืองมีหลักการเกณฑ์การตั้งอย่างไร
ตอบ มีประชากร 1,000 คน รายได้พอเพียงต่อการบริหารงาน หากเป็นที่ตั้งศาลากลาง ให้ตั้งเป็นเทศบาลเมือง (นครก็ได้)

10.เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ถ้ายุบหรือหมดวาระ การเลือกนายกฯ ทำอย่างไร
ตอบ ต้องเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรง

11.จำนวน ส.ท. ต.,เมือง,นคร และคณะเทศมนตรี มีจำนวนเท่าใด
ตอบ จำนวน ส.ท. ตำบล 12 คน เมือง 18 คน และนคร 24 คน คณะเทศมนตรี ตำบล 2 คน เมือง 3 คน และนคร 4 คน

12.สมาชิกสภา อบจ.มีจำนวนเท่าใด ตามหลักเกณฑ์ที่ กม.กำหนดต่อประชากรเท่าใด
ตอบ มีตั้งแต่ 24 – 30 –36 – 42 – 48 ไม่เกิน 500,000 คน = 24 คน
ระหว่าง 500,000 – 1,000,000 คน มี 30 คน ระหว่าง 1,000,000 – 1,500,000 คน มี 36 คน
ระหว่าง 1,500,000–2,000,000 คน มี 42 คน ตั้งแต่ 2,000,000 คนขึ้นไป มี 48 คน

13.นายก อบจ.มาโดยวิธีใด
ตอบ มาจากความเห็นชอบของสภา อบจ. ถ้าลาออก ลาออกต่อประธานสภา อบต. ถ้าประธานสภาลาออก ลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

14.รองนายก อบจ. มีได้กี่คน ขึ้นกับจำนวน สจ.เท่าใด
ตอบ มีตั้งแต่ 2 คน (ส.อบต. 24/30) 3 คน (ส.อบต. 36/42) 4 คน (ส.อบต. 48)

15.พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต.ปี 2537 กำหนดโครงสร้าง ส.อบต.หมู่บ้านละกี่คน ดำรงตำแหน่งวาระกี่ปี
ตอบ ถ้ามี 1 หมู่บ้าน มี 6 คน ถ้ามี 2 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านละ 3 คน ถ้ามีตั้งแต่ 3 หมู่บ้านขึ้นไป มีหมู่บ้านละ 2 คน ดำรงตำแหน่งวาระ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

16.ประธานฝ่ายบริหารมาจากใคร
ตอบ ความเห็นชอบของสภา และนายอำเภอแต่งตั้ง

17.ปัจจุบัน อบต.ทั่วประเทศมีกี่แห่ง
ตอบ 6,744 แห่ง

18.อบต.หนองใหญ่ ชลบุรี ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลใช่หรือไม่
ตอบ ใช่ โดยยุบรวมกับเทศบาลตำบลหนองใหญ่เมื่อ 16 พ.ค. 43
อบต.เวียง ยุบรวม ทต.เวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ 26 ก.พ.45

19.พ.ร.บ. กทม.ปี 28 กำหนดเกณฑ์สมาชิกสภา กทม. 1 คน ต่อประชากรกี่คน
ตอบ 100,000 คน วาระ 4 ปี

20.ปัจจุบัน กทม.มีสมาชิกสภา กทม.เท่าไร
ตอบ 60 คน

21.ผวจ.กทม. คนปัจจุบันคือใคร
ตอบ นายสมัคร สุนทรเวช เป็นผู้ว่า กทม.ที่มาจากการเลือกตั้ง คนที่ 5 (รวมแต่งตั้งด้วยเป็นคนที่ 13)

22.พ.ร.บ.เมืองพัทยา ปี 2542 มีสมาชิกสภาเท่าไร
ตอบ 24 คน

23.นายกเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้งโดยตรง ใช่หรือไม่
ตอบ ใช่

24.รธน.ปี 40 ว่าด้วยการกระจายอำนาจ มีหลักการสำคัญอย่างไร
ตอบ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล ด้วยความอิสระแลเท่าเทียมกัน

25.ใครกำกับดูแลเทศบาลในเขตจังหวัด และใครดูแลเทศบาลตำบลและ อบต.
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วน เทศบาลตำบล นายอำเภอช่วยเหลือ ผวจ.ในการกำกับดูแล


26.กทม.ใครเป็นผู้กำกับดูแล
ตอบ รมว.มท. ถ้าให้ผู้ว่า กทม. พ้นจากตำแหน่ง รมว.มท.เสนอ ครม.

27.ใครกำกับดูแลเมืองพัทยา
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผวจ.เสนอ รมว.มท.ยุบสภาพัทยาได้

28.ตาม รธน. ม.283 ทำไมต้องมีการกำกับดูแลท้องถิ่นเพื่ออะไร
ตอบ เพื่อให้เป็นไปตาม รธน.

29.ปัจจุบันจะมีการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษอีกแห่งที่ใด เรียกว่าอะไร
ตอบ เรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่อาณาเขตไม่เต็มพื้นที่จังหวัด กับอาณาเขตเต็มพื้นที่จังหวัด

30.ปัจจุบัน พ.ร.บ.เทศบาลแก้ไขล่าสุดฉบับที่เท่าไร พ.ศ.ใด
ตอบ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2543)

31.เทศบาลรูปแบบใดที่เป็นที่ตั้งศาลากลาง
ตอบ เทศบาลเมือง

32.พ.ร.บ. อบจ.ปัจจุบันใช้ พ.ศ. อะไร
ตอบ พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542)

33.สภา ต. เป็นท้องถิ่นหรือไม่ มีฐานะพิเศษต่างกว่าแบบเดิมคืออะไร
ตอบ ไม่เป็นท้องถิ่น แต่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

34.อบต. ปัจจุบันมีกี่แห่ง
ตอบ 6,744 แห่ง

35.ผวจ.กทม.มาจากการเลือกตั้ง โดยวิธีใด
ตอบ เลือกตั้งโดยตรงและลับ

36.พ.ร.บ.เมืองพัทยาประกาศใช้ พ.ศ.ใด
ตอบ พ.ศ. 2542

37.พ.ร.บ.อะไร ที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ รายได้ของท้องถิ่นไว้ทุกรูปแบบ
ตอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

38.สัดส่วนรายได้ท้องถิ่น ปี 2545 มีร้อยละเท่าใด
ตอบ ร้อยละ 27.44 (งบประมาณ 2545 1,023,000 ล้านบาท จัดสรรให้ท้องถิ่น 28,071.60 ล้านบาท)

39.รัฐบาลต้องจัดสรรเงินให้ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเท่าใดในปี 44
ตอบ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20

41.องค์กรปกครองท้องถิ่นปัจจุบันมีทั้งหมดกี่แห่ง
ตอบ 7,950 แห่ง (เทศบาล 1,129 อบจ. 75 พิเศษ 2 อบต. 6,744)

42.ปัจจุบันสภาตำบลเหลือเท่าใด
ตอบ 214 แห่ง

43.เทศบาลใดที่ต้องเลือกนายกโดยตรงเป็นเทศบาลแรกของไทย
ตอบ เทศบาลเมืองคูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (นางสุภารมย์ โลทะกะ)

44.ชุมชนที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลนครต้องมีประชากรเท่าใด
ตอบ 50,000 คน

ข้อมูล อบต. ปี 2544
-อบต.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที่สุด 2,614 แห่ง
-พนง.ส่วนตำบล 23,727 คน
-สมาชิกสภา อบต. 127,594 คน
-อบต.ที่มีประชากรมากที่สุด อบต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 53,512 คน
-อบต.บางบัวทอง มีรายรับมากที่สุด 75,563,537.02 บาท
-อบต.เขาน้อย มีรายรับน้อยที่สุด 1,041,921.00 บาท
-ตั้งแต่ 11 พ.ค. 44 จะไม่มี กน./ผญบ./พท. เป็นสมาชิกสภา อบต.โดยตำแหน่ง
-ตั้งแต่ 20 พ.ค. 46 กน./ผญบ./พท. จะสมัครสมาชิกสภา อบต.โดยยังไม่ลาออกจากตำแหน่งไม่ได้
-เลือกตั้ง อบต. ครั้งสุดท้ายเมื่อ 23 มิ.ย. 2544
-เลือกตั้ง อบต.ครั้งต่อไป ภายใน 60 วันหลังวันที่ 18 ก.ค. 2546 (จัดตั้งปี 2538(ชุดแรก) เป็นการเลือกใหม่ครั้งที่ 2)
-ครั้งถัดไป ภายใน 60 วันหลังวันที่ 21 มกราคม 2547 (จัดตั้งปี 2542 เป็น อบต.ชุดที่ 4)


อาจจะเก่าไปบ้างแต่บางอย่างก็ยังสามารถอ่านได้นะคะ พิจารณาในบางข้อมูลนะคะ


Create Date : 22 กรกฎาคม 2551
Last Update : 22 กรกฎาคม 2551 9:56:11 น. 0 comments
Counter : 7275 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

tingnoy
Location :
มหาสารคาม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]
สวัสดีคะผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อคแห่งสาระดีๆ และความรู้หลากหลายแห่งนี้คะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม และผู้ที่เตรียมตัวในการสอบที่มีเวลาน้อยสามารถนำแนวข้อสอบเหล่านี้ไปใช้ประกอบในการสอบได้นะคะ รวมทั้งเจ้าของบล็อคเอง ก็กำลังพยายามสู้ๆ กับการสอบคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสอบได้กันทุกคนคะ*-*
ปล.จะพยายามอัพข้อมูลลงเรื่อยๆนะคะ ติดตามเข้ามาชมได้ตลอดคะ..........
สำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบล็อคกันแล้วขอแค่คำขอบคุณนะคะผู้ทำจะได้มีกำลังใจหาเนื้อหามาลงให้ค่ะ
Wellcome to my blog
Friends' blogs
[Add tingnoy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.