^_^ vechagran dot com by tingnoy
Group Blog
 
All blogs
 
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ

1.ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ถ้ามีผู้สมัครคนเดียว ผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้ง
ตอบ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 (ส.ว.ร้อยละ 5)

2. ตำแหน่งใดที่ รธน.กำหนดให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ตอบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (ส่วน ส.ว. ห้ามดำรงตำแหน่งในวาระติดต่อกัน)

3.เมื่ออายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
ตอบ 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดลง (ที่น่าสนใจ คือ ส.ว.ครบวาระเลือกภายใน 30 วัน ส่วนยุบสภา ว่างลงเพราะเหตุอื่น เลือกภายใน 45 วันเหมือนกัน)

4. การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือผู้ใด
ตอบ ประธานองคมนตรี

5. ตำแหน่งใดบ้างที่ ประธานรัฐสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการหรือประกาศพระบรมราชโองการ
ตอบ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

6. ตำแหน่งใดบ้างที่ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการหรือประกาศพระบรมราชโองการ
ตอบ ผู้นำฝ่ายค้าน และนายกรัฐมนตรี

7. ตำแหน่งใดบ้างที่ ประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการหรือประกาศพระบรมราชโองการ
ตอบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

8.บุคคลกลุ่มใดบ้าง ที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือและบริการจากรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ตอบ เด็กและเยาวชนที่ไม่มีผู้ดูแล ผู้ยากไร้ บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ

9.ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลากี่วัน
ตอบ 105 วัน (ส.ส.) และ 20 วัน (ส.ว)

10.การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีของสภาผู้แทนราษฎร จะต้องมีผู้เข้าชื่อจำนวนเท่าใด จึงจะเปิดอภิปรายได้
ตอบ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 ของจำนวน ส.ส. เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร แต่ถ้าเป็นรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5

11.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีจะต้องพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ในวันใด
ตอบ วันถัดจากวันที่ครบ 30 วัน นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
พระบรมราชโองการแต่งตั้ง |…… 30 วัน………| วันพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.

12.ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 1 ระบุไว้ว่า
ตอบ มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้
มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

13.รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อใด
ตอบ 11 ตุลาคม 2540 นับเป็นฉบับที่ 16

14.ประธานรัฐสภา มาจาก
ตอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา เป็นรองประธานรัฐสภา

15.พระราชบัญญัติจะตราขึ้นได้โดยคำแนะนำ และยินยอมของใคร
ตอบ รัฐสภา

16.ตามรัฐธรรมนูญ 2540 กำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กี่คน
ตอบ 500 คน ประกอบด้วยมาจากแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 บัญชีรายชื่อ 100 คน

17. ตามรัฐธรรมนูญ 2540 กำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ตอบ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

18.การเลือกตั้ง การเปิดสมัยประชุมสภา และการยุบสภา ต้องตราเป็น
ตอบ พระราชกฤษฎีกา

19.หลังยุบสภาต้องเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วันนับแต่วันยุบสภานั้น
ตอบ 60 วัน ครบวาระ 45 วัน

20.สมาชิกวุฒิสภามีจำนวนทั้งสิ้นกี่คน
ตอบ 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี

21.วุฒิสมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า
ตอบ 40 ปี ส.ส. ไม่ต่ำกว่า 25 ปี รมต.ไม่ต่ำกว่า 35 ปี

22.คณะกรรมการการเลือกตั้งมีกี่คน
ตอบ 5 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

23.การประชุมครั้งแรกนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องจัดให้มีการประชุมภายในกี่วัน
ตอบ 30 วัน


24.ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ตอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ คณะรัฐมนตรี

25.วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอมาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดกี่วัน
ตอบ 60 วัน (ถ้าเป็นร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 20 วัน)

26.ตามรัฐธรรมนูญ 2540 กำหนดให้มีคณะรัฐมนตรีได้ไม่เกินกี่คน
ตอบ 36 คน (นายกรัฐมนตรี 1 คนและรัฐมนตรีไม่เกิน 35 คน)

27. เมื่อเรียกประชุมสภาครั้งแรกแล้ว จะต้องตั้งนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ตอบ 30 วัน

28.เมื่อได้เข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีแล้ว คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายในกี่วัน
ตอบ 15 วัน

29.ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานและตุลาการอื่น รวมกี่คน
ตอบ 15 คน อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี ไม่เกิน 70 ปี วาระ 9 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

30.ตามรัฐธรรมนูญ 2540 กำหนดให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ตอบ 4 ปี

31.การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องมีคะแนนเสียงเท่าไรของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนน
ตอบ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4

32.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ตอบ 9 ปี มี 9 คน อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี ไม่เกิน 70 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

33.การเข้าชื่อของประชาชนเพื่อถอดถอนข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า
ตอบ 50,000 คน

34.ผู้ที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ 2540 คือ
ตอบ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

35. รัฐธรรมนูญ 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
ตอบ 11 ตุลาคม 2540 และประกาศใช้ในวันเดียวกัน โดยมีประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

35. คณะองคมนตรี มีจำนวนเท่าใด
ตอบ 19 คน

36.ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง หรือให้พ้นจากตำแหน่งของประธานองคมนตรี คือผู้ใด
ตอบ ประธานรัฐสภา

37. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไปต้องตราเป็น
ตอบ พระราชกฤษฎีกา (ภายใน 30 วัน)

38. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กรณีว่างลง เลือกตั้งภายใน
ตอบ ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ว่างลง

39. ร่างพระราชบัญญัติ จะเสนอได้โดย
ตอบ ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ คือ
1.ส.ส.(พรรคมีมติให้เสนอได้ ส.ส.20 คน ลงชื่อให้การรับรอง) /คณะ รมต.
2.สภาพิจารณา เมื่อสภาเห็นชอบแล้ว
3.ส่งให้วุฒิสภาพิจารณาร่าง ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
4.แล้วส่งให้ นายก รมต. เสนอในหลวงภายใน 20 วัน หากไม่ทรงเห็นชอบภายใน 90 วัน หรือไม่ประทานคืนลงมา
5.สภาพิจารณาใหม่ และลงมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 แล้วเสนอเพื่อโปรดลงนามอีกครั้งหนึ่ง ถ้าพ้น 30 วันไม่ประทานคืนลงมา
6.นายก รมต.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น พ.ร.บ.ได้

40. หน่วยงานใหม่ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 มีอะไรบ้าง
ตอบ สนง.กกต. สนง.ศาล รธน. สนง.ศาลปกครอง สนง.ปปช.

41.จำนวน ส.ส. มีอัตราส่วนเท่าไร ในการเลือกตั้งทั่วไปกับระบบบัญชีรายชื่อ
ตอบ 400 : 100 1 : 4

42. คนไทยมีสิทธิการเลือกตั้ง ส.ส.กี่เสียง
ตอบ 1 เสียง

43. สิทธิของคนไทยมีอะไรบ้าง
ตอบ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ โดยไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
เสรีภาพในเคหสถาน การเดินทาง เลือกถิ่นที่อยู่ นับถือศาสนา
การสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย เสรีภาพในการประกอบการหรืออาชีพ
เสรีภาพในการคิดเห็น พูด เขียน พิมพ์ โฆษณา ได้รับบริการสาธารณสุขที่มาตรฐาน
เสรีภาพในวิชาการ 60 ปี ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี สิทธิได้รับข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ รวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ ฯลฯ
รวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับการคุ้มครอง


44. วิธีการเลือกตั้ง ส.ส. มีอย่างไร
ตอบ แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ

45. จำนวน ส.ว. และวิธีเลือกอย่างไร
ตอบ 200 คน และใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง

46. คุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส. มีอะไรบ้าง
ตอบ อายุ 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง จบปริญญาตรี ไทยโดยการเกิด สมาชิกพรรคการเมืองอย่างน้อย 90 วันก่อนวันสมัคร และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 1 ปี หรือเคยเป็น ส.ส.ในจังหวัดนั้น หรือเคยศึกษาไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา หรือเคยรับราชการหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนั้นไม่น้อยกว่าสองปี

47.คุณสมบัติของรัฐมนตรีมีอะไรบ้าง
ตอบ ไทยโดยการเกิด อายุ 35 ปีบริบูรณ์ จบปริญญาตรี

48.รัฐธรรมนูญ ปี 40 กำหนดให้มีกี่ศาล อะไรบ้าง ศาลที่ตั้งใหม่คืออะไร
ตอบ 4 ศาล คือ ศาล รธน. ศาลยุติธรรม(3 ชั้น) ศาลปกครอง(2 ชั้น) และศาลทหาร

49.หน้าที่ของชนชาวไทยมีอะไรบ้าง
ตอบ -รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข -ปฏิบัติตามกฎหมาย -ใช้สิทธิเลือกตั้ง
-ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ศิลปะวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Create Date : 21 กรกฎาคม 2551
Last Update : 21 กรกฎาคม 2551 10:29:52 น. 1 comments
Counter : 5488 Pageviews.

 
13.รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อใด
ตอบ 11 ตุลาคม 2540 นับเป็นฉบับที่ 16

ผมว่าไม่น่าจะถูกต้องนะครับ รธน.ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 18 ครับ ตรวจสอบด้วยครับ


โดย: เด็กเซเว่น วันที่: 27 ตุลาคม 2551 เวลา:13:27:44 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

tingnoy
Location :
มหาสารคาม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]
สวัสดีคะผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อคแห่งสาระดีๆ และความรู้หลากหลายแห่งนี้คะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม และผู้ที่เตรียมตัวในการสอบที่มีเวลาน้อยสามารถนำแนวข้อสอบเหล่านี้ไปใช้ประกอบในการสอบได้นะคะ รวมทั้งเจ้าของบล็อคเอง ก็กำลังพยายามสู้ๆ กับการสอบคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสอบได้กันทุกคนคะ*-*
ปล.จะพยายามอัพข้อมูลลงเรื่อยๆนะคะ ติดตามเข้ามาชมได้ตลอดคะ..........
สำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบล็อคกันแล้วขอแค่คำขอบคุณนะคะผู้ทำจะได้มีกำลังใจหาเนื้อหามาลงให้ค่ะ
Wellcome to my blog
Friends' blogs
[Add tingnoy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.