^_^ vechagran dot com by tingnoy
Group Blog
 
All blogs
 
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการปกครอง

1.กรมการปกครอง เปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมการปกครองตั้งแต่ พ.ศ.ใด
ตอบ พ.ศ. 2505

2.การดำเนินการสื่อสารระหว่างกรม กับจังหวัด และอำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครองตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการ ปค. หรือไม่
ตอบ ไม่ใช่ เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย (กองการสื่อสาร สป.)

3.ส่วนราชการในส่วนกลางของกรมการปกครองมีกี่ส่วน
ตอบ 6 สำนัก 8 กอง 1 เทียบเท่า (3 ส่วนราชการภายใน ไม่มี กม.รับรอง)

4.ส่วนราชการใดใน ปค. ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ
ตอบ สำนักงานเลขานุการกรม

5.ส่วนราชการใด เป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการปกครอง
ตอบ สำนักงานเลขานุการกรม กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ กองวิชาการและแผนงาน

6.กรมการปกครองได้มีหนังสือสั่งการให้จัดตั้ง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบลขึ้น เป็นส่วนราชการภายในที่ทำการปกครองจังหวัด โดยมีผู้ใดเป็นหัวหน้า
ตอบ ปลัดจังหวัด

7.กรมการปกครองแบ่งส่วนราชการออกเป็น
ตอบ สำนักงานเลขานุการกรม และกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

8.นายอำเภอเป็นข้าราชการสังกัด
ตอบ กระทรวงมหาดไทย (ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้สังเกต ปลัดจังหวัด ไม่ได้ระบุสังกัดไว้)

9.อำเภอแบ่งส่วนราชการออกเป็น
ตอบ สำนักงานอำเภอ และส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้จัดตั้งขึ้นในอำเภอนั้น

10.การจัดตั้งหมู่บ้าน ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ให้ยึดหลัก
ตอบ จำนวนบ้าน และจำนวนราษฎร

11.ส่วนราชการใดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเป็นลำดับสุดท้ายในกรมการปกครอง
ตอบ กองการสื่อสาร

12.ส่วนราชการใดของกรมการปกครองที่รับผิดชอบดำเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ตอบ กองการเจ้าหน้าที่

13.กรมการปกครอง มีตำแหน่งข้าราชการระดับ 9 ที่เป็นตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง ในราชการบริหารส่วนกลางอยู่กี่ตำแหน่ง
ตอบ 29 ตำแหน่ง (ผต.ปค. 18 เขต 18 ตำแหน่ง ผอ.สำนัก 6 สำนัก 6 ตำแหน่ง รอง อปค. 4 ตำแหน่ง อธิการ วปค. 1 ตำแหน่ง)

14.ถ้าจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องติดต่อที่
ตอบ สำนักงานประสานงานมวลชน

15.หัวหน้าฝ่ายท้องถิ่น ของที่ทำการปกครองจังหวัด มีชื่อเรียกในทางการบริหารและสายงานอย่างไร
ตอบ ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น (เจ้าพนักงานปกครอง 7)

16.หัวหน้าฝ่ายใดในที่ทำการปกครองจังหวัด ที่มีชื่อตำแหน่งในสายงานต่างไปจากฝ่ายอื่น ๆ
ตอบ ฝ่ายการเงินและบัญชี

17.งานหมู่บ้าน อพป. อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใดในที่ทำการปกครองจังหวัด
ตอบ ฝ่ายกิจการพิเศษ

18. กรมการปกครองเป็นส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย ตาม
ตอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534

19. การปรับปรุงข้าราชการฝ่ายปกครองให้มีความสามารถในการเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สูงขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของกองใด
ตอบ กองการเจ้าหน้าที่

20. การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องทำเป็น
ตอบ พระราชบัญญัติ (การตั้ง เปลี่ยนแปลง)

21. ปค. สั่งการให้การดำเนินการตามโครงการอำเภอเคลื่อนที่ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตอบ ปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครองและพัฒนา

22. ปค.สั่งการให้การรับเรื่องราวร้องทุกข์เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตอบ ปลัดอำเภอ (สำนักงานอำเภอ)

23. เสมียนตราอำเภอ ขึ้นอยู่กับฝ่ายใด
ตอบ ฝ่ายปกครองและพัฒนา

24. การเปลี่ยนแปลงแนวเขตตำบล ต้องแก้ไขรายการในข้อใดบ้าง
ตอบ แผนที่แนวเขตตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งตำบลในราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรียงเลขหมู่บ้านที่เป็นเขตตำบล

25. กรมป่าไม้มีหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทำลายป่า กองใดของกรมการปกครองรับผิดชอบหน้าที่นี้ด้วย
ตอบ กองการสอบสวนและนิติการ

26. การเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน ต้องทำเป็นประกาศของ
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด

27.การตรวจราชการในภารกิจของกรมการปกครอง แบ่งเขตตรวจราชการเป็นกี่เขต
ตอบ 18 เขต

28. กรมการปกครองเคยมีชื่ออะไรบ้าง
ตอบ พ.ศ. 2435 กรมมหาดไทย ฝ่ายพลำภัง พ.ศ. 2451 กรมพลำภัง
พ.ศ. 2460 กรมปกครอง พ.ศ. 2466 กรมพลำภัง
พ.ศ. 2475 กรมมหาดไทย พ.ศ. 2505 กรมการปกครอง

29. นายอภัย จันทนจุลกะ เป็นอธิบดีกรมการปกครอง คนที่เท่าไร
ตอบ คนที่ 27

30.ภารกิจของกรมการปกครองในทศวรรษหน้ามีอะไรบ้าง
ตอบ กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานราชการที่มุ่งการบริหารพัฒนาที่ส่งเสริม ประสาน และสนับสนุนการบูรณาการ และศักยภาพของการพัฒนายั่งยืนในด้าน เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง สังคมประชารัฐ การปกครองท้องถิ่นที่ก้าวหน้า การพัฒนาแบบแผนและวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย และอำนวยความเป็นธรรม และเป็นที่พึ่งของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการสืบทอดการพัฒนาสถาบัน และบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และการปลูกฝังจิตสำนึกของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ในหลักการบริหารการปกครองที่ดี (GOOD GOVERNANCE) คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอย่างแท้จริง ต่อประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนการให้บริการอย่างเต็มกำลังและจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาจากประชาชน

31. ยุทธศาสตร์ของกรมการปกครองมีอะไรบ้าง
1.การพัฒนากรมการปกครองเป็นสถาบันการบริหารการปกครองที่ดี(GOOD GOVERNANCE)
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง คุณธรรมและจริยธรรม ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
3.การพัฒนาขีดความสามารถของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
4.การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสถาบันระหว่างองค์กรในพื้นที่
Create Date : 21 กรกฎาคม 2551
Last Update : 21 กรกฎาคม 2551 10:28:18 น. 13 comments
Counter : 16069 Pageviews.

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: แนน IP: 203.151.46.130 วันที่: 2 กันยายน 2551 เวลา:13:28:05 น.  

 
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ


โดย: TEE IP: 118.172.253.246 วันที่: 15 กันยายน 2552 เวลา:20:14:21 น.  

 
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ


โดย: TEE IP: 118.172.253.246 วันที่: 15 กันยายน 2552 เวลา:20:14:39 น.  

 
ขอบคุณมากๆ นะค่ะ กำลังจะสอบ จพง.การเงิน ของกรมการปกครองพอดีเลย ยังไงก็ขอบคุณมากๆๆ นะค่ะ


โดย: พีจัง IP: 125.26.116.110 วันที่: 30 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:56:12 น.  

 
มีแนวข้อสอบดี ๆ อย่างนี้ ก็ได้กำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะ ขอบคุณมากมายค่ะ


โดย: สุมาลี ภูริมนาค IP: 182.53.119.157 วันที่: 15 ตุลาคม 2553 เวลา:16:22:51 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: อุทุมพร กาญวงษา IP: 10.0.0.84, 61.19.127.93 วันที่: 17 สิงหาคม 2554 เวลา:14:15:40 น.  

 
ขอบคุณมาก ๆ คะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ จะเป็นกำลังใจให้คุณเหมือนกัน


โดย: อรพินท์ IP: 119.31.109.120 วันที่: 20 สิงหาคม 2554 เวลา:7:54:31 น.  

 
ขอบคุณที่คุณมีน้ำใจและขอให้สิ่งดีๆที่คุณแบ่งปันผู้อื่นดลบันดาลให้คุณประสบความสำเร็จเป็นปลัดอำเภอสมปราถนานะครับ


โดย: นิติกร IP: 192.168.191.27, 183.88.249.154 วันที่: 27 ตุลาคม 2554 เวลา:16:29:13 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: peekonto IP: 180.183.53.170 วันที่: 24 ธันวาคม 2556 เวลา:10:40:25 น.  

 
ok.


โดย: kenu IP: 110.78.180.12 วันที่: 4 กรกฎาคม 2559 เวลา:14:54:01 น.  

 
ขอบคุณมากๆนะคะ
ไม่มีตังซื้อหนังสือเลย
มีประโยชน์มากๆคะ
กำลังจะสมัครสอบพอดีจ่ะ


โดย: แอน IP: 182.232.34.160 วันที่: 4 สิงหาคม 2560 เวลา:13:28:17 น.  

 
ขอบคุณครับ มีแนวข้อสอบมากกว่านี้มั้ยครับ


โดย: ป๋อง IP: 183.89.81.126 วันที่: 22 สิงหาคม 2560 เวลา:18:52:47 น.  

 
ขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: malila IP: 49.229.48.79 วันที่: 27 สิงหาคม 2560 เวลา:20:26:05 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

tingnoy
Location :
มหาสารคาม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]
สวัสดีคะผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อคแห่งสาระดีๆ และความรู้หลากหลายแห่งนี้คะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม และผู้ที่เตรียมตัวในการสอบที่มีเวลาน้อยสามารถนำแนวข้อสอบเหล่านี้ไปใช้ประกอบในการสอบได้นะคะ รวมทั้งเจ้าของบล็อคเอง ก็กำลังพยายามสู้ๆ กับการสอบคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสอบได้กันทุกคนคะ*-*
ปล.จะพยายามอัพข้อมูลลงเรื่อยๆนะคะ ติดตามเข้ามาชมได้ตลอดคะ..........
สำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบล็อคกันแล้วขอแค่คำขอบคุณนะคะผู้ทำจะได้มีกำลังใจหาเนื้อหามาลงให้ค่ะ
Wellcome to my blog
Friends' blogs
[Add tingnoy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.