^_^ vechagran dot com by tingnoy
Group Blog
 
All blogs
 
แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

1.กฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ตอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517

2.ลักษณะสำคัญของข้อมูลข่าวสารที่สำคัญตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ตอบ 1) ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ต้องเปิดเผย โดยลงการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (ม.7)
2) ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ไม่ต้องเปิดเผยแต่ต้องจัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
3) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเมื่อมีคำขอของประชาชน
4) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยด้วยเหตุผลเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ของเอกชน และการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ (ม.15)

3.ผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ คือ
ตอบ นายกรัฐมนตรี (ม.5)

4.หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ม.4)
ตอบ 1)ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
2)รัฐวิสาหกิจ
3)ส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภา
4)องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ เช่น สภาทนายความ

5.ข้อใดเป็นหลักการสำคัญของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ตอบ 1)ถือเป็นสิทธิ ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยถือว่าเป็นข้อยกเว้น
2)การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารบุคคลของเขาอยู่ในความควบคุมดูและของทางราชการ

6.ข้อใดเป็น ข้อจำกัดสิทธิ ในการรับรู้ข่าวสารของทางราชการ (ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย)
ตอบ 1)ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2)ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
3)ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
4)ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อิ่น

7.ข้อใดเป็นคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ตอบ 1)คณะ กก.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2)คณะอนุ กก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
8.การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในลักษณะใดที่คนในชาติ (พลเมือง) มีสิทธิดีกว่าคนต่างด้าว
ตอบ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย แต่ต้องจัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

9.นิติบุคคลต่างด้าวตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 คือใคร
ตอบ 1)นิติบุคคลที่มีทุนเกินกว่า 50% เป็นของคนต่างด้าว
2)นิติบุคคลที่มีสมาชิกเกินกว่า 50% เป็นของคนต่างด้าว
3)นิติบุคคลที่มีผู้แทนนิติบุคคลเกินกว่า 50% เป็นของคนต่างด้าว
4)นิติบุคคลมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว

10.โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ ภารกิจกรมการปกครอง จัดเป็นข้อมูลข่าวสารของทางราชการประเภทใด
ตอบ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย โดยการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

11. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้องส่งมอบให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เมื่อมีอายุครบ กี่ปี
ตอบ 75 ปี

12.สัญญาสัมปทาน เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด
ตอบ จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

13.องค์ประกอบของ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ไม่รวมฝ่ายเลขานุการ) มีจำนวนกี่คน
ตอบ 23 คน (มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือไม่น้อยกว่า 12 คน)

14.อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ตอบ 1)สอดส่องดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
2)ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตามที่ได้รับคำขอ
3)เสนอแนะในการตรา พ.ร.ฎ. และออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติ
4)พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน กรณีหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย ไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนร้องขอ และเรื่องร้องเรียนในกรณีที่มีการฝ่าฝืน ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือไม่อำนวยความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร

13.องค์ประกอบของ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ไม่รวมฝ่ายเลขานุการ) มีจำนวนกี่คน
ตอบ ไม่น้อยกว่า 3 คน อาจมีคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจำเป็น ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะได้แต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

14.อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตอบ 1)พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (ตาม ม.14)
2) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่กระทบกระเทือนต่อประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ของเอกชน และการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ (ตาม ม. 15)
3) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้ซึ่ง หากมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จึงจะกระทบประโยชน์ได้เสียของเขา (ตาม ม.17)
4) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่ง ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ของบุคคล ซึ่งเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง

15.สิทธิที่สำคัญของบุคคลซึ่งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
ตอบ 1) สิทธิที่จะได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน
2) สิทธิที่จะได้ตรวจดู หรือได้สำเนาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตน เมื่อมีคำขอเป็นหนังสือไปยังหน่วยงานของรัฐ
3) สิทธิที่จะยื่นคำขอเป็นหนังสือ ต่อหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
4) สิทธิที่จะยื่นคำอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เมื่อหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง เมื่อได้มีคำขอเช่นว่านั้น

16.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ข้อใดไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้น
ตอบ 1)การใช้ข้อมูลตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
2)การใช้ข้อมูลเพื่อการฟ้องคดี
3)การใช้ข้อมูลเพื่อการสำมะโนประชากร
4)การใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัย โดยไม่ระบุชื่อเจ้าของข้อมูล

17. ข้อมูลข่าวสารฯ คืออะไร
ตอบ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

18. หน่วยงานของรัฐ คืออะไร
ตอบ หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
-ราชการส่วนกลาง มี 15 กระทรวง 173 กรม 11
-ส่วนภูมิภาค มี 75 จังหวัด 795 อำเภอ 81 กิ่งอำเภอ
-ส่วนท้องถิ่น 75 อบจ. 1129 เทศบาล 6,745 อบต. 1 พัทยา 1 กทม.
-รัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง
-ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา สนง.เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร
-องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ เช่น สภาทนายความ แพทยสภา เนติบัณฑิตสภา ฯลฯ
-หน่วยงานอิสระของรัฐ 11 หน่วย

19. เจ้าหน้าที่ของรัฐ คืออะไร
ตอบ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

20. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่นการศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือมีหมายเลข รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่นลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย

21. ข้อมูลที่เปิดเผยได้ มีอะไรบ้าง
ตอบ 1)ข้อมูลข่าวสารที่ต้องพิมพ์เผยแพร่ (ม.7) ได้แก่ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และรวบรวมนำเผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐนั้น
2)ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (ม.9) ได้แก่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แต่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีเพื่อประชาชนเข้าตรวจดูได้
ทั้งนี้ ผู้ขอเข้าดูจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ก็ได้
3)ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนอาจขอดูได้ (ม.11) ถ้าขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดนอกจากข้อ 1 และข้อ 2 ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ จัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอในเวลาอันพอสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมาก หรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลสมควร

22. ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ มีอะไรบ้าง
ตอบ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย มี 2 ประเภท ได้แก่
1.ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะเปิดเผยมิได้
2.ข้อมูลข่าวสารของหน่วยราชการ ดังนี้
ก.เปิดเผยแล้วกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
ข.เปิดเผยแล้วอาจทำให้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ค.ความเห็นหรือข้อแนะนำภายในหน่วยงานของรับในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด
ง.เปิดเผยแล้วอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
จ.รายงานทางการแพทย์ที่อาจจะรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
ฉ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย
ช.กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

23. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร ใครมีอำนาจขอดู
ตอบ ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยเป็นการเฉพาะ ได้แก่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และบุคคลในที่นี้หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยให้หน่วยงานของรัฐเก็บข้อมูลเท่าที่เกี่ยวข้องและจำเป็น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามความเหมาะสม ทั้งนี้กำหนดให้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ซึ่งประเภทของบุคคลที่จะเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ เจ้าของข้อมูลอาจขอตรวจดูข้อมูลของตนเองได้

24. ข้อมูลประวัติศาสตร์ คืออะไร
ตอบ ข้อมูลข่าวสารที่คัดเลือกไว้ให้ประชาชน ศึกษา ค้นคว้า ได้แก่เอกสารประวัติศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อมีอายุครบ 75 ปี
2.ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะบางประการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผย เมื่อมีอายุครบ 20 ปี
ข้อมูลข่าวสารตามข้อ 1. และ 2. ที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่น ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
แต่กำหนดเวลาข้างต้น อาจขยายออกไปในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ยังจำเป็นต้องเก็บไว้ใช้สอย หรือยังไม่ควรเปิดเผย ให้มีคำสั่งขยายเวลากำกับไว้เป็นการเฉพาะราย

25. ตามมาตรา 7 พ.ร.บ.ข้อมูล ปี 2540 ที่เปิดเผยต้องพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษามีอะไรบ้าง
ตอบ 1.โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
2.สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
3.สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
4.กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
5.ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

26. สถานที่ขอดูข้อมูลข่าวสาร เช่นสำเนาบัตรประชาชนอยู่ที่ไหน
ตอบ สำนักทะเบียนจังหวัด สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น

27. ตามมาตรา 15 หลักเกณฑ์การดำเนินการข้อมูลข่าวสารไม่เปิดเผยอย่างไร
ตอบ มี 7 กรณี คือ
ก.เปิดเผยแล้วกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
ข.เปิดเผยแล้วอาจทำให้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
ค.ความเห็นหรือข้อแนะนำภายในหน่วยงานของรับในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด
ง.เปิดเผยแล้วอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
จ.รายงานทางการแพทย์ที่อาจจะรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
ฉ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย
ช.กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

28. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ มีอะไรบ้าง
ตอบ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประกอบด้วย รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นประธาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กลาโหม เกษตรและสหกรณ์ การคลัง การต่างประเทศ มหาดไทย พาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สภาความมั่นคงแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ผู้อำนายการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง อีก 9 คน โดยมีข้าราชการของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

29. ม.40 กำหนดความผิดถ้าไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้อย่างไร
ตอบ จำคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

30. แนวคิดรัฐรู้อะไร ประชาชนรู้อย่างนั้น เกิด พ.ร.บ. อะไรขึ้น
ตอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

31. กรณีขอดูข้อมูลข่าวสารพร่ำเพรื่อเจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธได้หรือไม่
ตอบ ได้

32. กรณีข้อมูลไม่ได้อยู่ในหน่วยงานจะบริการประชาชนอย่างไร
ตอบ ให้หน่วยงานของรัฐแนะนำให้ไปยื่น ณ หน่วยงานที่มีข้อมูลข่าวสาร หรือรับคำร้องและส่งไปให้หน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลพิจารณาCreate Date : 21 กรกฎาคม 2551
Last Update : 21 กรกฎาคม 2551 11:05:44 น. 20 comments
Counter : 8898 Pageviews.

 
มีไอคอนลอยมากวนประสาทตามาก


โดย: ปวดใจ IP: 125.24.131.242 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:8:50:43 น.  

 
มีประโยชน์ต่อประชาชนและผู้สนใจเพือจะเตรียมตัวสอบ


โดย: สมพงษ์ เพชรกอง IP: 125.26.183.204 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:05:25 น.  

 
ขออนุญาตเก็บไปฝากเพื่อนหน่อยนะคะ


โดย: ผ่านมาจ๊ะ IP: 118.173.148.206 วันที่: 5 เมษายน 2552 เวลา:0:06:38 น.  

 
กลับมาบอกว่าขอบคุณมาก ๆ สำหรับน้ำใจที่แบ่งปัน นำข้อมูลดี ๆ มาแบ่งปันกันอีกนะคะ


โดย: ผ่านมาอีกรอบจ๊ะ IP: 118.173.148.206 วันที่: 5 เมษายน 2552 เวลา:0:09:50 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อสอบดีๆๆ


โดย: คนรักดี IP: 118.172.137.165 วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:10:52:41 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: ยนต์ IP: 58.136.219.65 วันที่: 28 สิงหาคม 2552 เวลา:13:03:29 น.  

 
ขอบคุณหลายเด้อ


โดย: cat IP: 118.173.181.44 วันที่: 13 ตุลาคม 2552 เวลา:15:59:06 น.  

 

ขอบคุณมากๆๆค่ะ


โดย: air IP: 125.25.143.177 วันที่: 12 สิงหาคม 2553 เวลา:14:47:24 น.  

 
ขอบคุณคร้าบ


โดย: A IP: 222.123.225.214 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:39:42 น.  

 
ขอบคุณมากค้า


โดย: p..... IP: 10.250.187.221, 203.172.199.250 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:02:52 น.  

 
thank you so much


โดย: x IP: 203.172.201.189 วันที่: 14 ธันวาคม 2553 เวลา:13:19:51 น.  

 
ขอบคุณมากนะค่ะ


โดย: ao_yo IP: 202.183.235.3 วันที่: 10 สิงหาคม 2554 เวลา:12:44:17 น.  

 
ขอบคุณมากนะค่ะ


โดย: ao_yo IP: 202.183.235.3 วันที่: 10 สิงหาคม 2554 เวลา:12:44:19 น.  

 
ขอบคุณค้าาา


โดย: oooo IP: 113.53.153.19 วันที่: 7 ธันวาคม 2554 เวลา:2:31:26 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับผม


โดย: chat IP: 110.169.30.215 วันที่: 13 มกราคม 2555 เวลา:18:43:27 น.  

 
ขอบคุณมากครับ ผมอ่านทีเดียวรู้เรื่องเลย


โดย: บอล IP: 125.27.204.189 วันที่: 15 ตุลาคม 2555 เวลา:8:00:19 น.  

 
ขอบคุณมาก มีประโยชน์


โดย: kunlek IP: 110.77.138.169 วันที่: 30 ตุลาคม 2555 เวลา:10:18:07 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: วนินทร์ IP: 111.84.195.1 วันที่: 7 มกราคม 2557 เวลา:3:52:04 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: ครูจิ๊บ IP: 49.230.101.188 วันที่: 22 เมษายน 2557 เวลา:15:15:00 น.  

 
ขอบคุณมากเลยค่ะ


โดย: กำลังจะสอบ IP: 183.88.68.226 วันที่: 17 มกราคม 2560 เวลา:14:06:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

tingnoy
Location :
มหาสารคาม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 16 คน [?]
สวัสดีคะผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อคแห่งสาระดีๆ และความรู้หลากหลายแห่งนี้คะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม และผู้ที่เตรียมตัวในการสอบที่มีเวลาน้อยสามารถนำแนวข้อสอบเหล่านี้ไปใช้ประกอบในการสอบได้นะคะ รวมทั้งเจ้าของบล็อคเอง ก็กำลังพยายามสู้ๆ กับการสอบคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสอบได้กันทุกคนคะ*-*
ปล.จะพยายามอัพข้อมูลลงเรื่อยๆนะคะ ติดตามเข้ามาชมได้ตลอดคะ..........
สำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบล็อคกันแล้วขอแค่คำขอบคุณนะคะผู้ทำจะได้มีกำลังใจหาเนื้อหามาลงให้ค่ะ
Wellcome to my blog
Friends' blogs
[Add tingnoy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.