^_^ vechagran dot com by tingnoy
Group Blog
 
All blogs
 
แนวข้อสอบเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง

1. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2541 มีผลใช้บังคับเมื่อใด
ตอบ มีผลบังคับใช้วันที่ 7 มิถุนายน 2541

2.ผู้ใดรักษาการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541
ตอบ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

3.การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องมีกรรมการการเลือกตั้งมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใด จึงถือว่าครบองค์ประชุม
ตอบ ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนกรรมการการเลือกตั้งที่มีอยู่

4.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ตอบ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

5. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่อย่างไร
ตอบ 1)ควบคุมและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ
2)ออกประกาศกำหนดการทั้งหลายอันจำเป็นแก่การปฏิบัติตาม กม.ประกอบ รธน.ว่าด้วยการเลือกตั้ง พรรคการเมือง การออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
3)มีคำสั่งให้ ขรก. พนง. หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าอื่นของรัฐ ปฏิบัติการตามความจำเป็น ตาม กม.ประกอบ รธน.ว่าด้วยการเลือกตั้ง พรรคการเมือง การออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
4)การออกแนวทางเป็นข้อกำหนดให้ จนท. ตามข้อ 3)
5) ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจัดให้มีบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
6)สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปฏิบัติตาม กม.ประกอบ รธน.ว่าด้วยการเลือกตั้ง พรรคการเมือง การออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
7)สั่งให้มีการเลือกตั้ง หรือออกเสียงประชามติใหม่
8)ประกาศผลการเลือกตั้ง หรือออกเสียงประชามติใหม่
9)ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
10)จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อรัฐสภา

6. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ให้มีจำนวนเท่าใดต่อหนึ่งจังหวัด
ตอบ กกต.จว ที่มี ส.ว.ไม่เกิน 5 คน มี กกต.จว. ไม่เกิน 5 คน
กกต.จว ที่มี ส.ว. 6-15 มี กกต.จว. ไม่เกิน 7 คน
กกต.จว ที่มี ส.ว.เกิน 15 คน มี กกต.จว. ไม่เกิน 9 คน

7. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ตอบ 1)อำนวยการเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติ ที่กระทำภายในจังหวัดนั้น
2)เสนอแนะแบ่งเขตเลือกตั้ง ต่อ กกต.
3)รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิออกเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิการออกเสียงประชามติ
4)เสนอแนะต่อ กกต. ในการแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือออกเสียงประชามติ
5)ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือออกเสียงประชามติ

8. ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด และอนุกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายใด
ตอบ เป็น จพง.ตาม ป.วิอาญาCreate Date : 21 กรกฎาคม 2551
Last Update : 21 กรกฎาคม 2551 10:31:03 น. 7 comments
Counter : 1465 Pageviews.

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: mint IP: 202.176.86.231 วันที่: 18 กันยายน 2551 เวลา:21:29:15 น.  

 
ขอบคุณนะแต่อยากได้แบบการบัญชีการเงิน กกต อ่ะมีป่ะจ๊ะ ถ้ามีช่วยแนะนำหน่อยนะ ที่ mayurachat888@hotmail.com
นะ ขอบคุณล่วงหน้า และยินดีที่ได้รู้จักและทำให้มีภาระ


โดย: เป้นะ IP: 125.25.47.61 วันที่: 22 กรกฎาคม 2552 เวลา:15:15:15 น.  

 
ชอบมากเลยค่ะขออีกน่ะค่ะ


โดย: สำราญ แสงปาก IP: 61.7.137.250 วันที่: 30 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:27:15 น.  

 
เรื่องสอบถามการยื่นหนังสือคัดค้านนายทองฮวย ขันทอง ในการสมัครรับเลือกตั้งป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

เรียนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งประเทศไทยด้ยกระผมนายฟากฟ้า บุญปก ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ม.7
บ้านไกลเสนียด ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ หมายเลขบัตรประชาชน 3320300269139 ได้ยื่นหนังสือคัดค้านนายทองฮวย ขันทอง ที่ลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุริทร์
ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2552และคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์ ได้เรียกสอบกระผมนายฟากฟ้า บุญปก ผู้ยื่นคัดค้านนายทองฮวย ขันทองผู้ถูกร้องคัดค้านและนางสาวประจวบ บุญมี ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ในวันที่18 สิงหาคม พ.ศ.2552 ประเด็นที่กระผมยื่นคัดค้านคือ มาตราที่ ๕๑/๑ วรรค (๓)ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต หรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือรองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการที่ปรึกษาบริหารท้องถิ่นที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
เพราะเหตุที่ 1 นายทองฮวย ขันทองยังมีเรื่องที่ถูกร้องเรียนในการทุจริตไม่โปร่งใสต่ออำนาจหน้าที่ขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์คือเรื่องที่ผู้ใรชการจังหวัดสุรินทร์สั่งให้คือเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายให้กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองบัว จำนวน 138600 บาท ตามหนังสือ มท.0883.4/10901ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ทำโครงการไปศึกษาดูงานที่ประเทศลาว เสมือนกับเป็นการหาเสียงให้กับตัวเองล่วงหน้าในการลงสมัครเลืองตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในครั้งนี้และนายทองฮวย ขันทองยังไม่ได้คืนเงินจำนวนดังกล่าวข้างต้นให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวซึ่งเป็นการขัดคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จึงเป็นเหตุให้นายทองฮวย ขันทองทุจริตต่อหน้าที่จึงขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเรื่องตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในครั้งนี้
เรื่องที่ 2 เรื่องทุจริตในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551 ซึ่งอนุมัติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551 ในครั้งที่ 5/2551 การโอนเงินในครั้งนี้เป็นการโอนเงินเหลือจากการประมูลงาน โดยการโอนเงินในครั้งนี้เป็นการโอนเงิน โดยใช้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นแต่การโอนเงินในครั้งที่ 5/2551นี้ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งในหมวดที่ดินก่อสร้าง จึงเป็นการขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ข้อ 27 คือ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นซึ่งเรื่องดังกล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องที่ยังถูกร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์อยู่และกระผมเห็นว่าการกระทำดักล่าวผิดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541เป็นการละเมิดอำนาจสภาองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นกระผมจึงได้ยื่นคัดค้านการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวในครั้งนี้
เรื่องที่ 3 เรื่องการสร้างสะพานวังน้ำคำและทำถนนไปสะพานวังน้ำคำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้องและพี่น้องของนายทองฮวย ขันทอง เองเพราะการสร้างสะพานและถนนดังกล่าวเป็นการก่อสร้างในเขตตำบลอื่นไม่ใช่เขตตำบลหนองบัวและไม่มีในแผนพัฒนาตำบลหนองบัวไม่ผ่านประชาคมหมู่บ้านไม่ได้ประสานความร่วมมือในท้องที่ตำบลที่ก่อสร้างเหตุที่นายทองฮวย ขันทอง ได้ทำโครงการก่อสร้างสะพานวังน้ำคำเพราะที่นาของนายทองฮวย ขันทองและพวกพ้อง ญาติพี่น้องมีที่นาอยู่ตรงนั้น
ทั้งสามเรื่องดังกล่าวมาข้างต้นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ได้เรียกสอบกระผมนายฟากฟ้า บุญปกตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 2552 แต่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ก็ยังไม่ได้สรุปผลการสอบสวนตัดสินให้กรำผมได้รับทราบ กระผมนายฟากฟ้า บุญปกจึงขอความเป็นทำมายังคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางกรุงเทพมหานครเพื่อให้ดูแลตรวจสอบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ว่าให้ความเป็นธรรมและเที่ยงทำหรือไม่
จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
นายฟากฟ้า บุญปก
113 ม.7 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
32120


โดย: นายฟากฟ้า บุญปก IP: 118.175.201.169 วันที่: 22 สิงหาคม 2552 เวลา:16:29:20 น.  

 
ขอบคุงอาคร่าจาตั้งใจอ่านสอบ


โดย: ของขวัญ IP: 202.149.25.235 วันที่: 26 กันยายน 2552 เวลา:7:36:03 น.  

 
ทำข้อสอบอย่างไรถึงจะทำข้อสอบทันเวลาที่กำหนด


โดย: ปุ๊กลุ๊ก IP: 122.154.16.246 วันที่: 28 เมษายน 2554 เวลา:13:37:26 น.  

 
กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนให้ทุกท่านไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 3 ก.ค. 2554 และ ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ


โดย: กลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต. IP: 210.246.186.4 วันที่: 10 พฤษภาคม 2554 เวลา:6:23:57 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

tingnoy
Location :
มหาสารคาม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]
สวัสดีคะผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อคแห่งสาระดีๆ และความรู้หลากหลายแห่งนี้คะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม และผู้ที่เตรียมตัวในการสอบที่มีเวลาน้อยสามารถนำแนวข้อสอบเหล่านี้ไปใช้ประกอบในการสอบได้นะคะ รวมทั้งเจ้าของบล็อคเอง ก็กำลังพยายามสู้ๆ กับการสอบคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสอบได้กันทุกคนคะ*-*
ปล.จะพยายามอัพข้อมูลลงเรื่อยๆนะคะ ติดตามเข้ามาชมได้ตลอดคะ..........
สำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบล็อคกันแล้วขอแค่คำขอบคุณนะคะผู้ทำจะได้มีกำลังใจหาเนื้อหามาลงให้ค่ะ
Wellcome to my blog
Friends' blogs
[Add tingnoy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.