^_^ vechagran dot com by tingnoy
Group Blog
 
All blogs
 
ข้อสอบเก่าปลัดปี43


ข้อสอบปลัดอำเภอ ปี2543
1. การมอบหมายอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในข้อใดไม่ถูกต้อง
1) นายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
3) ปลัดกระทรวงมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
4) อธิบดีมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
5) ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีน้ำมันดีเซลจากสถานค้าปลีกในเขตจังหวัดได้ใน อัตราลิตรละเท่าใด
1) ไม่เกิน 3 สตางค์
2) ไม่เกิน 5 สตางค์
3) ไม่เกิน 7 สตางค์
4) ไม่เกิน 9 สตางค์
5) ไม่เกิน 10 สตางค์
3. นโยบายทั่วไป กรมการปกครอง (พ.ศ.2540-2544) ด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ข้อใด ไม่ถูกต้อง
1) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) การจัดระบบบริหารจัดการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพ
3) ปรับปรุงกระบวนการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้เกิดความเป็นธรรม
4) สนับสนุนการรวมตัวของชุมชนให้เข้มแข็ง
5) จัดระเบียบการปกครองชาวเขาและชนกลุ่มน้อยให้มีประสิทธิภาพ
4. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
1) 2534
2) 2535
3) 2536
4) 2537
5) ไม่มีข้อใดถูก
5. บุคคลใดมีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1) ประธานรัฐสภา
2) ประธานสภาผู้แทนราษฎร
3) ประธานวุฒิสภา
4) นายกรัฐมนตรี
5) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
6. ข้อใดไม่ใช่การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือขอเปลี่ยนบัตรตามความสมัครใจ
1) ผู้ถือบัตรซึ่งมีอายุเกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
2) ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม
3) ผู้ถือบัตรย้ายที่อยู่ขอเปลี่ยนบัตร
4) ภิกษุ สามเณร นักพรต และนักบวช
5) สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร
7. ข้อใดมิใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
2) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
4) ศาลรัฐธรรมนูญ
5) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
8. กรมการปกครอง เคยมีชื่อว่า
1) กรมมหาดเล็ก
2) กรมมหาดไทย
3) กรมพลำภัง
4) ถูกข้อ 1 และ 2
5) ถูกข้อ 2 และ 3
9. สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มีอยู่หลายประการ ยกเว้นข้อใด
1) บุคคลมีย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี
2) บุคคลซึ่งอายุเกิน 70 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
3) บุคคลมีสิทธิที่ฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ ให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำ ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
4) บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งกระทำการใดๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง ประเทศ โดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
5) บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
10. ข้อใดมิใช่สิทธิเสรีภาพที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
1) ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ได้
2) บุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันตั้งสหภาพและสมาคม
3) การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง
4) พรรคการเมืองต้องแสดงที่มาของรายได้และการใช้จ่ายโดยเปิดเผย
5) บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหะสถานโดยปกติสุข
11. นายปริญญา นาคฉัตรีย์ เป็นอธิบดีกรมการปกครอง คนที่
1) 23
2) 24
3) 25
4) 26
5) 27
12. ข้อใดถือว่าเป็นบ้านตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547
1) แพซึ่งจอดประจำและมีเจ้าของ
2) ที่ทำการไปรษณีย์
3) โรงพยาบาล
4) เรือนจำ
5) ถูกทุกข้อ
13. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเน้นหนักของกรมการปกครองปี 2543
1) ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแบบพอเพียง
2) สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มให้มีประสิทธิภาพ
3) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการกำกับ ดูแล การปกครองท้องที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
5) พัฒนาพลเมืองของชาติให้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
14. รอบการทำบัตรรอบหนึ่งมีระยะเวลากี่ปี
1) 4 ปี
2) 5 ปี
3) 6 ปี
4) 7 ปี
5) 8 ปี

15. อะไรไม่ใช่ภารกิจหลักของกรมการปกครองในทศวรรษหน้า
1) การอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน
2) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) การพัฒนางานกิจการชายแดน
4) การพัฒนาระบบงานทะเบียน
5) การสนับสนุนช่วยเหลือการเลือกตั้ง
16. ส่วนราชใดต่อไปนี้ที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
1) ทบวงซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2) จังหวัด
3) อำเภอ
4) เทศบาลเมือง
5) เทศบาลตำบล
17. หัวหน้าส่วนราชการของกรมการปกครองในส่วนภูมิภาค คือ
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
2) ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ
3) ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ
4) ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
5) ปลัดจังหวัด นายอำเภอ
18. ผู้ว่าราชการจังหวัดป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจึงทำหน้าที่แทนการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตรงกับข้อใด
1) รักษาราชการแทน
2) ปฏิบัติราชการแทน
3) รักษาการในตำแหน่ง
4) ปฏิบัติหน้าที่แทน
5) รักษาการแทน
19. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุความจำเป็นซึ่งไม่อาจไป ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นั้นจะเสียสิทธิใด
1) สิทธิเลือกตั้งทุกประเภทในการเลือกครั้งต่อไป
2) สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
3) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
4) สิทธิสมัครเข้ารับราชการ
5) สิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
20. บุคคลใดสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้
1) นักพรต
2) เป็นลูกจ้างของเอกชนที่มีหน้าที่ทำงานประจำ
3) เป็นผู้ที่มีความรู้ต่ำกว่าภาคบังคับ
4) เคยถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
5) เป็นกรรมการกลางอิสลามประจำมัสยิดในตำแหน่งคอเต็บ
21. การขอใช้ที่ดินสาธาระประจำหมู่บ้านจะต้องได้รับอนุมัติจาก
1) กระทรวงมหาดไทย
2) กรมการปกครอง
3) ผู้ว่าราชการจังหวัด
4) นายอำเภอ
5) สภาตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล
22. ข้อใดหมายถึงเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
1) Self Reliance Economy
2) Self Enough Economy
3) Self Sufficient Economy
4) Self Dependency Economy
5) Self Community Economy
23. ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทำแผนพัฒนา อบต. อย่างไร
1) ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา อบต.
2) เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร อบต.
3) เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.
4) เป็นผู้กำกับ ตรวจสอบ การจัดทำแผนพัฒนา อบต.
5) เป็นกรรมการศูนย์ประสานการพัฒนา อบต.
24. สัตว์พาหนะตาม พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ ได้แก่
1) ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา อูฐ
2) ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา
3) ช้าง ม้า โค กระบือ ลา อูฐ
4) ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ อูฐ
5) ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา อูฐ สุนัขที่ใช้ลากเลื่อน
25. ข้อใดถือว่าเป็นกรณี "การขอมีบัตรใหม่"
1) บัตรเดิมหมดอายุ
2) บัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย
3) ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนชื่อสกุล
4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
5) ถูกทุกข้อ
26. พินัยกรรมตามกฎหมายมีกี่แบบ
1) 2 แบบ
2) 3 แบบ
3) 4 แบบ
4) 5 แบบ
5) 6 แบบ
27. การทำพินัยกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอได้แก่
1) พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายมือง เอกสารลับ และแบบธรรมดา
2) พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง เอกสารลับ และทำด้วยวาจา
3) พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง แบบธรรมดา และทำด้วยวาจา
4) พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง เอกสารลับ แบบธรรมดา และทำด้วยวาจา
5) พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง เอกสารลับ แบบธรรมดา แบบเขียนเองทั้งฉบับ และทำด้วยวาจา
28. นาย ก. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและทำบัตรประจำตัวประชาชนที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันนาย ก. ได้มาทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และบัตรประจำตัวประชาชนที่ถืออยู่หมดอายุ ข้อใดถูกต้องที่สุด
1) นาย ก. ต้องไปขอมีบัตรใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่เท่านั้น
2) นาย ก. สามารถใช้บัตรที่หมดอายุติดต่อธุรกิจได้
3) นาย ก. ไม่สามารถทำบัตรที่สำนักทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครได้
4) นาย ก. สามารถขอมีบัตรใหม่ได้ที่สำนักทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร หรือสำนักทะเบียนในจ.เชียงใหม่ รวมทั้งสำนักทะเบียนในท้องที่ที่ออกบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
5) ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 3
29. การแจ้งคำสั่งทางการปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยวิธี ส่งทาง ไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดวันกี่วัน นับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ
1) ห้าวัน
2) เจ็ดวัน
3) สิบวัน
4) สิบห้าวัน
5) ยี่สิบวัน
30. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้ตราเป็น
1) พระราชบัญญัติ
2) พระราชกำหนด
3) พระราชกฤษฎีกา
4) กฎกระทรวง
5) คำสั่งกระทรวง
31. คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง ในปัจจุบัน ต้องมีจำนวนเท่าใด
1) 10 คน
2) 15 คน
3) 20 คน
4) 100 คน
5) 5,000 คน
32. อาคารที่พักอาศัย ขนาดใดถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป
1) เกินกว่า 1 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร
2) เกินกว่า 1 คน ต่อ 3 ตารางกิโลเมตร
3) เกินกว่า 1 คน ต่อ 5 ตารางกิโลเมตร
4) เกินกว่า 1 คน ต่อ 7 ตารางกิโลเมตร
5) ไม่มีข้อใดถูก
33. นายขาว มีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งนายดำเป็นเจ้าของบ้าน ได้ออกจากบ้านไปโดยไม่ทราบที่อยู่ นายดำจะแจ้งย้าย นายขาว เข้าในทะเบียนบ้านกลางได้เมื่อนายขาว ย้ายออกจากบ้านเกินกว่ากี่วัน
1) 60 วัน
2) 90 วัน
3) 120 วัน
4) 180 วัน
5) ย้ายได้เลยทันที
34. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ
1) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอ
2) บริหารราชการตามคำแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัด
3) เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาจังหวัด
4) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
5) บริหารราชการตามกฎหมายที่ไม่บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
35. กรณีนายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ให้ นายอำเภอคืนร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้กับใคร และต้องส่งคืนภายในระยะเวลากี่วันนับแต่ วันที่ได้รับร่างข้อบังคับ
1) ส่งคืนคณะกรรมการบริหาร อบต. ภายใน 15 วัน
2) ส่งคืนสภา อบต. ภายใน 15 วัน
3) ส่งคืนคณะกรรมการบริหาร อบต. ภายใน 30 วัน
4) ส่งคืนสภา อบต. ภายใน 30 วัน
5) ส่งคืนคณะกรรมการบริหาร อบต. ภายใน 45 วัน
36. ศาลเจ้าใดที่อยู่ในการควบคุมของกระทรวงมหาดไทย
1) ศาลเจ้าเอกชน
2) ศาลเจ้าของรัฐ
3) ศาลเจ้าเอกชนและของรัฐ
4) ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในที่ดินของรัฐ และตั้งอยุ่ในที่ดินที่มีผู้อุทิศให้
5) ไม่มีข้อใดถูก
37. นายอำเภอมีอำนาจไกล่เกลี่ยและเปรียบเทียบความแพ่งในคดีความแพ่งที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาท
1) ไม่เกินห้าพันบาท
2) ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
3) ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
4) ไม่เกินสองหมื่นบาท
5) ไม่เกินสามหมื่นบาท
38. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร
1) นายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายทะเบียนอำเภอ มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติ
2) นายอำเภอเท่านั้นมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติ
3) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสัญชาติเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทย
4) นายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายทะเบียนอำเภอไม่มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเกี่ยวกับสัญชาติ
5) ไม่มีข้อใดถูก
39. บุคคลซึ่งสามารถทำพินัยกรรมได้ต้องมีอายุเท่าใด
1) 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2) 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3) 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
4) บรรลุนิติภาวะ
5) จะอายุเท่าใดก็ได้
40. นายทะเบียนมูลนิธิ ได้แก่
1) นายอำเภอ
2) ผู้ว่าราชการจังหวัด
3) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4) ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
5) ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก
41. ผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อน โทษต้องลดโทษไม่ต่ำกว่า
1) ตัดเงินเดือน
2) ลดขั้นเงินเดือน
3) ให้ออก
4) ปลดออก
5) ไล่ออก
42. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีอายุ
1) ไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
2) ไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
3) ไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
4) ไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
5) ไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
43. สำนักทะเบียนสาขา หมายถึง
1) สำนักทะเบียนที่แยกจากเทศบาลมาตั้งสาขาใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศจัดตั้ง
2) สำนักทะเบียนที่นายกเทศมนตรีประกาศจัดตั้งขึ้น
3) สำนักทะเบียนที่นายอำเภอจัดตั้งขึ้น
4) สำนักทะเบียนที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางจัดตั้งขึ้น
5) สำนักทะเบียนที่ออกให้บริการเป็นครั้งคราว

44. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คำว่า "เจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความ สงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่นๆ ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุม ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่ง ตนมีหน้าที่จับกุมหรือปราบปราม" เป็นคำจำกัดความของคำว่า
1) พนักงานฝ่ายปกครอง
2) พนักงานตำรวจยศตั้งแต่นายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
3) พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ
4) พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่
5) ถูกทุกข้อ
45. การตายโดยผิดธรรมชาติ ได้แก่
1) ฆ่าตัวตาย
2) ตายโดยอุบัติเหตุ
3) ตายโดยถูกสัตว์ทำร้าย
4) เฉพาะข้อ 1 และ 2 ถูก
5) ถูกทุกข้อ
46. กรณีการเช่านารายใดที่ทำไวโดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา การเช่าให้ถือว่าการเช่ารายนั้นมีกำหนดระยะเวลากี่ปี
1) 4 ปี
2) 5 ปี
3) 6 ปี
4) 7 ปี
5) 8 ปี
47. การค้นตามประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความความอาญา มี 2 ประการ คือ
1) การค้นโดยมีหมายกับการค้นโดยไม่มีหมาย
2) การค้นในที่รโหฐานกับการค้นในที่สาธารณะ
3) การค้นตัวบุคคลกับการค้นสถานที่
4) การค้นตัวบุคคลที่ควบคุมไว้แล้วกับการค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะ
5) การค้นในเวลากลางวันกับการค้นในเวลากลางคืน
48. ที่ทำการปกครองอำเภอแบ่งส่วนราชการออกเป็น
1) ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบียนและบัตร
2) ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบียนและบัตร ฝ่ายกิจการพิเศษ
3) ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบียนและบัตร ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักงานอำเภอ
4) ฝ่ายปกครองและพัฒนา ฝ่ายทะเบียนและบัตร ฝ่ายท้องถิ่น
5) ไม่มีข้อใดถูก
49. เทศบาลนครสามารถตราเทศบัญญัติและกำหนดผู้ละเมิดเทศบัญญัติได้จำนวนเท่าใด
1) จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
2) จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท
3) จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม้เกินสามพันบาท
4) ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
5) ปรับไม่เกินสามพันบาท
50. ข้อใดถูกต้องที่สุด
1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามข้อเสนอแนะของผู้ว่า ราชการจังหวัด
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามคำแนะนำของนายอำเภอ
3) นายอำเภอมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหรือนายอำเภอ เห็นสมควรยุบเอง
4) การยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใด จะต้องจัดให้มีการลงประชามติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตำบลนั้น ก่อน
5) ไม่มีข้อใดถูก
51. ข้อยกเว้นสำหรับการพิจารณาจัดตั้งกิ่งอำเภอและอำเภอนอกเหนือจากเกณฑ์ปกติ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
1) เป็นพื้นที่เกาะ
2) มีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เป็นท้องที่ชายแดนที่มีหรืออาจจะมีปัญหาการเมือง
3) เป็นพื้นที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบ
4) เป็นสภาพภูเขา
5) ถูกทุกข้อ
52. อุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เน้นการพัฒนาในแนวทางใด
1) การพัฒนาจิตใจ
2) การพัฒนาสังคม
3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
4) ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
5) ถูกทุกข้อ

53. อะไรไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของกรมการปกครอง
1) การบริหารการปกครองที่ดี
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3) การปรับกระบวนทัศน์การปฏิบัติงาน
4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5) การบริหารการปกครองท้องถิ่น
54. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะมา ลงคะแนนเสียง
1) 1 / 2
2) 1 / 3
3) 2 / 3
4) 3 / 4
5) 4 / 5
55. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของว่าที่ผู้ใหญ่บ้าน
1) อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
2) มีภูมิลำเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5) ไม่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
56. หมู่บ้านนาดี เป็นชุมชนขนาดใหญ่ หากต้องการแบ่งออกมาเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง ท่านในฐานะปลัดอำเภอจะต้อง พิจารณาตามหลักเกณฑ์ มีราษฎรไม่น้อยกว่า...........คน หรือมีบ้านไม่น้อยกว่า............บ้าน
1) 1,000 คน 200 บ้าน
2) 1,100 คน 220 บ้าน
3) 1,200 คน 240 บ้าน
4) 1,300 คน 260 บ้าน
5) 1,400 คน 280 บ้าน
57. ตาม พ.ร.บ. สภาองค์การบริหาร่สวนตำบล พ.ศ2537 กำหนดให้ใครมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาของ อบต.
1) ประธานกรรมการบริหาร อบต.
2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3) คณะกรรมการบริหาร อบต.
4) คณะกรรมการบริหาร ร่วมกับสภา อบต.
5) คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.
58. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 5 ปี เมื่อดำรงตำแหน่งไปได้ 3 ปี ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่ง ข้อ ใดถูกต้องที่สุด
1) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ 5 ปี
2) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่ง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ดำรงตำแหน่งได้ 5 ปี
3) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ 2 ปี
4) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่ง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ดำรงตำแหน่งตามวาระของผู้ใหญ่บ้าน
5) ผิดทุกข้อ
59. สภาเทศบาลตำบลมีสมาชิกจำนวน
1) 12 คน
2) 15 คน
3) 20 คน
4) 24 คน
5) แล้วแต่สัดส่วนของประชากรในเขตเทศบาล
60. นายกเทศมนตรีมีสมาชิกจำนวน
1) นายอำเภอโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
3) นายอำเภอโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
4) ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
5) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
61. กรณีราษฎรประสบปัญหาไม่มีหลักฐานการเกิดหรือสูติบัตรสามารถแก้ไขปัญหาได้โดย
1) ราษฎรสามารถยื่นคำร้องขอให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดเพื่อใช้เป็นหลักฐานแทนสูติบัตร
2) ราษฎรสามารถแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียน โดยไม่ต้องสอบสวนว่าเคยแจ้งการเกิดมาก่อนหรือไม่
3) นายอำเภอในฐานะนายทะเบียนอำเภอตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 มีอำนาจออกหนังสือรับรอง การเกิด เพื่อใช้เป็นหลักฐานแทนสูติบัตรได้
4) ราษฎรสามารถยื่นคำร้องขอให้นายอำเภอออกหนังสือรับรองสถานที่เกิดเพื่อใช้เป็นหลักฐานแทนสูติบัตรได้
5) นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่บุคคลนั้นเกิดมีอำนาจรับจดทะเบียนคนเกิดและ ออกหนังสือรับรองให้เป็นหลักฐานแทนสูติบัตร
62. สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน ตำบลได้โดยวิธีใด
1) ตราเป็นพระราชบัญญัติ
2) ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
3) ทำเป็นกฎกระทรวง และประกาศในราชกิจนุเบกษา
4) ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5) ทำแบบใดก็ได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในตำบลนั้น
63. ข้อใดไม่ใช่บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
1) คนพิการเดินไม่ได้
2) คนชราอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
3) ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
4) ข้าราชการบำนาญ
5) คนตาบอดทั้งสองข้าง
64. ในกรณีที่เขต อบต. ใดมีเพียง 2 หมู่บ้าน ให้สมาชิกสภาพ อบต. นั้น ประกอบด้วยสมาชิกหมู่บ้านละ
1) 2 คน
2) 3 คน
3) 4 คน
4) 5 คน
5) 6 คน
65. อบต. ที่มีลักษณะใดอยู่ในข่ายจะต้องยุบรวมกับ อบต. อื่น หรือท้องถิ่นอื่น
1) ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา อบต.
2) มีรายได้เฉลี่ย 3 ปี ไม่เกิน 150,000 บาท
3) ก่อนเป็น อบต. มีรายได้เฉลี่ย 3 ปี เกิน 150,000 บาท แต่เป็น อบต. แล้วมีรายได้เฉลี่ย 3 ปี ไม่ถึง 150,000 บาท
4) มีประชากรไม่ถึง 2,000 คน และสภา อบต. มีมติให้ยุบ
5) มีประชากรไม่ถึง 2,000 คน และไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
66. การจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอมจะกระทำได้ที่ใด
1) ในที่ว่าการอำเภอและนอกที่ว่าการอำเภอ
2) สถานที่ที่ได้มีการจดทะเบียนสมรส
3) สถานทูตหรือสถานกงศุลไทย
4) สำนักงานเขต หรือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
5) ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด และสำนักทะเบียนกลาง
67. ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาอำเภอ (กพอ.) ได้แก่
1) นายอำเภอ และปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา
2) นายอำเภอ และพัฒนาการอำเภอ
3) นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ 1คน
4) นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบสำนักงานอำเภอ
5) นายอำเภอ และปลัดอำเภอ
68. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชนามโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองใหม่ว่า
1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง
2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
3) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
5) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
69. แผนพัฒนาอำเภอ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี แผนพัฒนาอำเภอประจำปี และ
1) แผนพัฒนาอำเภอ 3 ปี
2) แผนพัฒนาอำเภอระยะปานกลาง
3) แผนพัฒนาอำเภอระยะยาว
4) แผนปฏิบัติการอำเภอประจำปี
5) ไม่มีข้อใดถูก
70. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุดของความหมายนายทะเบียน ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
1) อธิบดีกรมการปกครองเป็นนายทะเบียนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นนายทะเบียน กรุงเทพมหานคร
2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด
3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด นายอำเภอเป็นนายทะเบียนอำเภอ
4) ปลัดจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด นายอำเภอเป็นนายทะเบียนอำเภอ
5) ปลัดจังหวัดและนายทะเบียนจังหวัด ปลัดเทศบาลเป็นนายทะเบียนท้องถิ่น
71. เมื่อมีการแจ้งปลูกสร้างบ้าน และนายทะเบียนได้ตรวจสอบ แล้วมีลักษณะเป็นบ้านตามที่ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 กำหนดไว้ นายทะเบียนจะต้องกำหนด เลขประจำบ้านให้แก่ผู้แจ้งภายในกำหนด ดังนี้
1) 7 วัน กรณีบ้านอยู่ในสำนักทะเบียนท้องถิ่น และ 15 วัน กรณีบ้านอยู่ในเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่น
2) 7 วัน กรณีบ้านอยู่ใกล้สำนักทะเบียนท้องถิ่น และ 30 วัน กรณีบ้านอยู่นอกเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่น
3) 15 วัน กรณีบ้านอยู่ในสำนักทะเบียนท้องถิ่น และ 30 วัน กรณีบ้านอยู่นอกเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่น
4) ภายใน 7 วัน ไม่ว่าจะอยู่ในเขตหรือนอกเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่น
5) ไม่มีข้อใดถูก

72. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลข้อใดถูกต้องที่สุด
1) หมู่บ้านส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาลยังคงอยู่ในบังคับของ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547
2) ราษฎรที่อยู่ในเขตเทศบาลไม่มีสิทธิเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
3) ราษฎรส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีสิทธิเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
4) ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล สามารถสมัครรับเลือกเป็นกำนันได้
73. การใช่ชื่อสกุลกรณีชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกันข้อใดไม่ถูกต้อง
1) หญิงต้องใช้ชื่อสกุลชาย
2) หญิงจะใช้ชื่อสกุลของชายหรือไม่ก็ได้
3) บุตรสามารถใช้ชื่อสกุลของบิดาหรือมารดา
4) บุตรจะใช้ชื่อสกุลของบุคคลอื่นก็ได้
5) บุตรผู้เยาว์อาจใช้ชื่อสกุลของบิดาหรือมารดา
74. ราษฎรในเขตเทศบาลขอเพิ่มชื่อในกรณีตกสำรวจ เป็นอำนาจอนุมัติของใคร
1) ปลัดเทศบาล
2) นายกเทศมนตรี
3) นายอำเภอท้องที่
4) ผู้ว่าราชการจังหวัด
5) อธิบดีกรมการปกครอง
75. ข้อใดคือจำนวนสมาชิกที่ประกอบเป็นสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามลำดับ
1) 400 คน 100 คน
2) 400 คน 200 คน
3) 500 คน 200 คน
4) 500 คน 100 คน
5) ไม่มีข้อใดถูก
76. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
1) ถ้าประชาชนเก็บเด็กทารกวัยแรกเกิดซึ่งถูกวางทิ้งไว้ ยังมีชีวิตอยู่ให้แจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ภายใน 15 วัน
2) กรณีเด็กเกิดนอกบ้าน และมีเหตุจำเป็นที่บิดาหรือมารดาของเด็กไม่แจ้งเกิดภายใน 15 วัน สามารถแจ้งเกิด ภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด
3) กรณีเด็กเกิดในโรงพยาบาลต้องแจ้งการเกิดต่อ นายทะเบียนผู้รับแจ้งของโรงพยาบาลและเพิ่มชื่อใน บ้านเลขที่ของโรงพยาบาล
4) กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนด นายทะเบียนจะต้องดำเนินการรับแจ้งและพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่นาย ทะเบียนรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ
5) ไม่มีข้อใดถูก
77. ข้อใดถูกต้องที่สุด
1) การขอมีบัตรใหม่ ขณะมีบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการให้ได้
2) บุคคลที่อายเกิน 70 ปีบริบูรณ์ ถือเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
3) กรณีที่มีการย้ายที่อยู่จะต้องขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน
4) ผู้เสียสัญชาติไทยต้องส่งมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เท่านั้น
5) ถูกทุกข้อ
78. ข้อใดที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ไม่ได้กำหนดให้แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
1) รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์
2) รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด
3) รัฐต้องดำเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
4) รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมืองมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
5) รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศที่เป็นมิตรเท่านั้นและพึงถือหลักในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค
79. นาย ก. ถือบัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุวันออกบัตร ตรงกับวันที่ 2 เมษายน 2537 บัตรหมดอายุ 1 เมษายน 2543 แต่นาย ก. เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2513 กรณีนี้
1) บัตรของนาย ก. จะใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2543
2) บัตรของนาย ก. จะใช้ได้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2543 เท่านั้น
3) นาย ก. ต้องไปขอมีบัตรใหม่ภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันบัตรหมดอายุ
4) บัตรของนาย ก. จะใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2543
5) ถูกเฉพาะข้อ 1 และข้อ 3
80. กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผู้ขออาจยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารได้ ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น
1) เจ็ดวัน
2) สิบวัน
3) สิบห้าวัน
4) ยี่สิบวัน
5) สามสิบวัน

81. การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานอัยการส่งฟ้อง
2) เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
3) เพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดเพื่อเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ
4) เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
5) เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด
82. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
1) เจ้าบ้านมีสิทธิที่จะยินยอมให้ใครย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านจำนวนเท่าใดก็ได้เพราะเป็นสิทธิ่ส่วนบุคคล
2) การแจ้งย้ายบุคคลใดเข้ามาอยู่ในบ้าน เจ้าบ้านต้องนำหลักฐานยื่นต่อนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนตรวจ หลักฐานเอกสารถูกต้อง ก็สามารถย้ายเข้าทะเบียนบ้านนั้น โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบตัวผู้ย้าย
3) การแจ้งย้ายบุคคลใดเข้ามาอยู่ในบ้าน หากปรากฏหลักฐานเป็นเท็จมิได้มาอยู่จริงได้ตามที่ปรากฏในใบแจ้ง ย้าย นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการแจ้งย้ายโดยไม่ต้องดำเนินการทางศาล
4) การแจ้งย้ายบุคคลใดเข้ามาอยู่ในบ้าน หากปรากฏหลักฐานว่ามีการแจ้งเท็จ นายทะเบียนไม่มีอำนาจเพิกถอนใบแจ้งย้ายต้องส่งฟ้องศาลและให้ศาลสั่งเท่านั้น
5) ไม่มีข้อใดถูก
83. บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และ สว. โดยมิต้องแจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ ผู้นั้นย่อมมีสิทธิตามกฎหมายบัญญัติไว้หลายประการ ยกเว้นข้อใด
1) เสียสิทธิในการเป็นผู้จัดตั้งพรรคการเมือง...
2) เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สส. และ สว.
3) เสียสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
4) เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
5) เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล
84. สถานที่จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ได้แก่
1) อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตที่เป็นภูมิลำเนาของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม
2) อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตผู้ที่รับบุตรบุญธรรมมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
3) อำเภอ กิ่งอำเภอ เขต และกรมประชาสงเคราะห์
4) อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตแห่งใดก็ได้
5) อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตที่เป็นที่รับจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
85. ผู้มีสิทธิออกหมายค้น ได้แก่
1) พนักงานสอบสวน
2) พนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ปลัดอำเภอขึ้นไป
3) ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจขึ้นไป
4) พนักงานอัยการ
5) ศาล
86. นายอำเภอมีบทบาทในการอำนวยความยุติธรรมในทางแพ่งได้อย่างไร
1) การเปรียบเทียบความแพ่งในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ...
2) เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีได้ประนีประนอมยอมความ
3) เป็นอนุญาตโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี
4) ชี้ขาดในคดีแพ่งที่ไม่มีทุนทรัพย์
5) ถูกทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
87. อำนาจหน้าที่ประการหนึ่งของนายอำเภอคือการสอบสวนคดีเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่นๆ ความในข้อใดต่อไปนี้ผิด..
1) เมื่อคดีอาญาเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติอื่นๆ ในท้องที่อำเภอ นายอำเภอต้องคุมการสอบสวนทุกคดี
2) ในกรณีที่คดีเกิดขึ้นเป็นเป็นคดีใหญ่หรือสำคัญให้นายอำเภอเข้าควบคุมการสอบสวนโดยเป็นหัวหน้า พนักงานสอบสวน
3) คดีที่เกิดขึ้นพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้จับกุม หรือร่วมจับกุมให้นายอำเภอเข้าควบคุมการสอบสวนในฐานะพนักงานหัวหน้าสอบสวนผู้รับผิดชอบทุกคดี
4) กรณีที่นายอำเภอเข้าควบคุมการสอบสวนในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบให้แจ้งพนักงาน อัยการท้องที่เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการควบคุมการสอบสวนทุกคดี
5) ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
88. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
1) ปลัดอำเภอแต่ละคนมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน เพราะแบ่งเป็นฝ่ายเป็นงาน
2) ปลัดอำเภอทุกคนเท่าเทียมกันกับหัวหน้าส่วนราชการในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ
3) ปลัดอำเภออาวุโสเป็นหัวหน้าที่ทำการปกครองอำเภอ
4) ปลัดอำเภออาวุโสในฐานะเทียบเท่ากับหัวหน้าส่วนราชการ
5) ปลัดอำเภออาวุโสคือผู้ที่มีอายุมากที่สุด
89. กรณีมีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 ก่อนการชันสูตรพลิกศพ
1) ให้แจ้งผู้มีหน้าที่ทำการพลิกชันสูตรศพทราบ
2) ให้แจ้งสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตาย อย่างน้อยหนึ่ง คนทราบเท่าที่จะทำได้
3) ให้แจ้งให้สามี หรือภริยา หรือญาติของผู้ตายให้ทราบ หากไม่มีสามี หรือภริยา หรือญาติของผู้ตายมาเป็น พยานในการชันสูตรพลิกศพจะทำการพลิกชันสูตรศพไม่ได้
4) ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
5) ข้อ 1 และข้อ 3 ถูก
90. ตามประมวลกฎหมายอาญา และข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญาเมื่อ นายอำเภอควบคุมการสอบสวนคดีอาญาในฐานะ หัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
1) เมื่อการสอบสวนเสร็จ คดีไม่มีพยานหลักฐานมีอำนาจสั่งปล่อยตัวผู้ต้องหาได้
2) เป็นผู้สั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
3) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในการสอบสวนดำเนินคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้ทำ ความเห็นควรสั่งฟ้องหรือ สั่งไม่ฟ้องหรืองดการสอบสวน
4) ถูกทุกข้อ
5) ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก
91. รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 บัญญัติให้องค์กรมีอำนาจทำรายงานเสนอความเห็นต่อสภาและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นได้ เมื่อครบ 5 ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้
1) คณะกรรมการเลือกตั้ง
2) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
3) คณะกรรมการ ป.ป.ช.
4) ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
5) ข้อ 1 , 2 และ 3 ถูก
92. คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 141/2541 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541 กำหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดไว้อย่างไร
1) รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด
2) เสริมสร้างประชาคมทุกระดับ เพื่อต่อต้านยาเสพติด
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด
4) ราษฎร์ - รัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
5) ภารกิจต้านยาเสพติด เป็นภารกิจหลักของทุกส่วนราชการ
93. การทำพินัยกรรมในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ข้อใดถูกต้อง
1) ผู้ร้องทำพินัยกรรมต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของอำเภอนั้นๆ
2) ทรัพย์สินในพินัยกรรมต้องอยู่ในพื้นที่ของอำเภอที่ทำพินัยกรรม
3) ทั้งผู้ร้องและทรัพย์สินที่ทำพินัยกรรมต้องอยู่ในพื้นที่ของอำเภอที่ทำพินัยกรรม
4) ผู้ร้องขอทำพินัยกรรมที่อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตใดก็ได้
5) ผู้ร้องขอทำพินัยกรรมต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว
94. สมาชิก อส. มีกี่ประเภท
1) 2 ประเภท คือ ประเภททั่วไป และประเภทเฉพาะกิจ
2) 2 ประเภท คือ ประเภทชั่วคราว และประเภทถาวร
3) 2 ประเภท คือ ประเภทประจำกอง และประเภทกองหนุน
4) 3 ประเภท คือ ประเภทสำรอง ประเภทประจำกอง และประเภทประจำกองหนุน
5) 3 ประเภท คือ ประเภทรบ ประเภทพัฒนา และประเภทให้ความคุ้มครอง
95. ชั้นความลับระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติข้อใดถูกต้องที่สุด
1) ปกปิด ลับ ลับมาก
2) ปกปิด ลับ ลับมาก ลับมากที่สุด
3) ปกปิด ลับ ลับมาก ลับที่สุด
4) ปกปิด ลับ ลับที่สุด ลับมากที่สุด
5) ปกปิด ลับ ลับมาก ลับที่สุด ลับมากที่สุด
96. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาม พ.ร.บ.สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
1) การคุ้มครองดูแล การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย
2) การรักษาความสะอาดที่สาธารณะ การส่งเสริมกิจการสหกรณ์
3) การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
4) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
5) การผังเมือง การท่องเที่ยว
97. บุคคใดเป็นผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งราชอาณาจักร
1) นายกรัฐมนตรี
2) รองนายกรัฐมนตรที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
5) อธิบดีกรมการปกครอง
98. ผู้เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาของที่ทำการปกครองจังหวัด ได้แก่
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
2) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
5) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
99. ขณะนี้ ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ณ สำนัก ทะเบียนต่างๆ
1) 300 แห่ง
2) 305 แห่ง
3) 505 แห่ง
4) 400 แห่ง
5) 405 แห่ง
100. คดีอาญาในความผิดตามกฎหมายข้อใดที่พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองไม่มีอำนาจทำการสอบสวนได้
1) กฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
2) กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
3) กฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4) กฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข
5) กฎหมายว่าด้วยประถมศึกษา


เฉลย
1- 1 2-2 3-4 4-1 5-4 6-2 7-5 8-5 9-2 10-1 11-4 12-1 13-4 14-3 15-5
16-3 17-5 18-1 19-3 20-5 21-1 22-3 24-2 25-4 26-4 27-2 28-4 29-2 30-4
31-2 32-2 33-4 34-3 35-2 36-2 37-4 38-1 39-1 40-5 41-4 42-4 43-4 44-3
45-5 46-3 47-3 48-3 49-4 50-2 51-2 52-5 53-5 54-4 55-2 56-3 57-3 58-4
59-1 60-2 61-4 62-4 63-3 64-2 65-5 66-3 67-2 68-4 69-4 70-3 71-2
72-4 73-2 74-3 75-3 76-2 77-2 78-5 79-1 80-3 81-3 82-3 83-1 84-4 85-5
86- 5 87-1 88-2 89-2 90-5 91-5 92-4 93-4 94-4 95-3 96-3 97-3 98-3
99-3 100-3Create Date : 18 ธันวาคม 2548
Last Update : 9 กรกฎาคม 2551 21:13:25 น. 6 comments
Counter : 1528 Pageviews.

 
ใจดีจังเน๊อะ ลูกสาวใครเนี่ย


โดย: papoo IP: 202.91.19.206 วันที่: 11 กรกฎาคม 2551 เวลา:16:50:12 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำชมทุกคำชมเชยนะคะทางผู้เขียนบล็อคจะได้มีกำลังใจในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านคะ


โดย: tingnoy วันที่: 21 กรกฎาคม 2551 เวลา:23:09:06 น.  

 
เธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“

เธ‚เธญเนƒเธซเน‰เธกเธตเนเธ•เนˆเธ„เธงเธฒเธกเธชเธธเธ‚ เธกเธฒเธเน†


โดย: เธงเนˆเธฒเธ—เธตเนˆเธ›เธฅเธฑเธ” IP: 202.29.6.246 วันที่: 4 สิงหาคม 2551 เวลา:13:50:37 น.  

 
ขอบคุณมากนะครับ

ขอให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานนะครับ


โดย: tk IP: 119.31.57.14 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2551 เวลา:10:59:29 น.  

 
ขอบคุณมากนะคับ


โดย: pp IP: 192.168.176.199, 183.88.249.154 วันที่: 14 มกราคม 2555 เวลา:6:29:18 น.  

 
ขอบพระคุณมากมายคับผม


โดย: อยากก้าวหน้า IP: 49.48.90.45 วันที่: 4 มิถุนายน 2555 เวลา:7:23:42 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

tingnoy
Location :
มหาสารคาม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]
สวัสดีคะผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อคแห่งสาระดีๆ และความรู้หลากหลายแห่งนี้คะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม และผู้ที่เตรียมตัวในการสอบที่มีเวลาน้อยสามารถนำแนวข้อสอบเหล่านี้ไปใช้ประกอบในการสอบได้นะคะ รวมทั้งเจ้าของบล็อคเอง ก็กำลังพยายามสู้ๆ กับการสอบคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสอบได้กันทุกคนคะ*-*
ปล.จะพยายามอัพข้อมูลลงเรื่อยๆนะคะ ติดตามเข้ามาชมได้ตลอดคะ..........
สำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบล็อคกันแล้วขอแค่คำขอบคุณนะคะผู้ทำจะได้มีกำลังใจหาเนื้อหามาลงให้ค่ะ
Wellcome to my blog
Friends' blogs
[Add tingnoy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.