^_^ vechagran dot com by tingnoy
Group Blog
 
All blogs
 
ข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2535

ข้อสอบปลัด ปี 2535
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เจ้าพนักงานปกครอง 3)
1. นักบริหารให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคลเรื่องใดเป็นอันดับแรก
ก. การวางแผนด้านกำลังคน ข. การแสวงหาตัวบุคคล
ค. การคัดเลือกตัวบุคคล ง. การฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติจริง
จ. การประเมินผลการทำงาน
2. Job Description คือ
ก. การพิจาณาความสามารถของคน ข. การหาวิธีจูงใจพฤติกรรมของคน
ค. การพิจารณาและสังเกตการทำงาน ง. การเขียนรายละเอียดของงาน
จ. การทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (work-flowchart)
3. นักบริหาร หมายถึง
ก. ผู้เป็นเจ้าของกิจการและดำเนินกิจการเอง
ข. ผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน
ค. ผู้วินิจฉัยชี้ขาดและสั่งงาน
ง. ผู้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร
จ. ถูกทุกข้อ
4. ผู้บังคับบัญชาแบบใดที่มีลักษณะฟังความคิดเห็นของกลุ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามี โอกาสก้าวหน้าในการทำงาน
ก. ผู้นำแบบเสรีนิยม ข. ผู้นำแบบอัตนิยม
ค. ผู้นำแบบประชาธิปไตย ง. ผู้นำแบบปล่อยปละละเลย
ฉ. ผิดทุกข้อ
5. ผู้นำระดับใดที่มีลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์มาก
ก. ระดับปฏิบัติการ ข. ระดับกลาง
ค. ระดับสูง ง. ระดับผู้บริหาร
จ. ทุกระดับ (ถูกทุกข้อ)
6. ปัจจัยที่ทำให้การมอบหมายงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ก. การสร้างบรรยากาศในองค์การ ข. อำนาจตามหน้าที่
ค. ความสามารถพิเศษของผู้ร่วมงาน ง. ความสนใจงาน
จ. ความสัมพันธ์นอกแบบ (Informal Relations)
7. การบริหาร คือ
ก. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการทำงานของราชการ
ข. การสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
ค. การทำงานให้สำเร็จลุล่วงโดยคนต่างๆ เป็นผู้นำ
ง. การคานอำนาจระหว่างคนทำงานในระดับต่างๆ
จ. การแบ่งอำนาจให้เหมาะสมอย่างมีเหตุและผล...เเอ๊คกรุ๊ป
8. การบริหารแบบมีหลักเกณฑ์ (SCIENTIFIC MANAGEMENT) คือ
ก. การทำงานที่มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้
ข. การทำงานโดยได้ทั้งงานและได้ความสำเร็จ
ค. การทำงานที่ถือระเบียบแบบแผนมากกว่าจะทำงานไปโดยคำนึงถึงสถานการณ์
ง. การทำงานที่เน้นหนัก วิธีที่ดีที่สุด
จ. การทำงานที่เน้นหนักวิธีที่ดีและมีผลพึงพอใจแก่ผู้บริหารรวมทั้งประชาชนมาก
9. หลักของการพิจารณาขนาดของการควบคุมในองค์การที่สำคัญที่สุด คือ
ก. งบประมาณกับขนาดขององค์กร ข. การตัดสินใจกับขนาดขององค์กร
ค. ความรับผิดชอบกับการตัดสินใจ ง. ประเภทคนงานกับกิจกรรม
จ. ประเภทคนงานกับความรู้ความสามารถ
10. ปัจจัยที่อำนาจหน้าที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลในองค์การ คือ
ก. การเงิน การประสานงาน และการศึกษา
ข. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรมบังคับบัญชา ความเป็นผู้นำและการใช้ประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากร
ค. อำนาจหน้าที่ ความสารถในการประสานงาน วัฒนธรรมของสังคมและความรู้ในงานที่รับผิดชอบ
ง. ความสามารถบังคับบัญชา ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อประชาชนและคุณธรรมในการใช้อำนาจ
จ. วัฒนธรรม ความรับผิดชอบของการปฏิบัติตามคำสั่ง คุณธรรมและความรับผิดชอบของผู้นำ
11. เหตุผลที่ไม่ถูกต้องในการใช้คณะกรรมการในการทำงานขององค์การต่างๆ คือ
ก. เพื่อประสานงาน ข. เพื่อการปฏิบัติเข้ากันได้ดี
ค. เพื่อการฝึกอบรมตัวบุคคล ง. เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้บริหาร
จ. ถูกทุกข้อ
12. การบริหารบุคคลจะรวมถึงงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
ก. การวางแผนงานและเสาะหา ข. การเสาะหาและการวางแผนใช้งบประมาณ
ค. การคัดเลือกและการพัฒนาองค์การ ง. การคัดเลือกและการพัฒนาอบรม
จ. ถูกทุกข้อ
13. การควบคุมที่ไม่ดีจะมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้อง คือ
ก. เพื่อผลงานที่เข้ามาตรฐาน ข. เพื่อปกป้องผู้บังคับบัญชา
ค. เพื่อบริการที่ดี ง. เพื่อผู้บริหารจัดระเบียบงาน
จ. เพื่อควบคุมและจัดงานต่างๆ
14. ข้อใดเป็น "การบริหารเพื่อการพัฒนา" (Administrative of Development)
ก. การพัฒนาโครงสร้าง ข. การพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยี
ค. การพัฒนาพฤติกรรม ง. การบริหารโครงการพัฒนา
จ. ถูกทุกข้อ
15. การวางแผนมหาดไทยแม่บท หากใช้ระยะเวลาเป็นหลักในการจัดประเภท ถือเป็นการวางแผนประเภทใด
ก. การวางแผนระยะยาว ข. การวางแผนระยะปานกลาง
ค. การวางแผนหมุนเวียน ง. การวางแผนประจำปี
จ. การวางแผนปฏิบัติการ
16. หลักการวางแผนมีลักษณะสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ
ก. อิทธิบาท 4 ข. พรหมวิหาร 4
ค. อริยสัจ 4 ง. สังคหวัตถุ 4
จ. สัปปุริสะรรม
17. แนวทางการบริหารที่จำเป็นที่สุดในองค์การแบบ z (zytype).....เเอ๊คกรุ๊ป
ก. การฝึกอบรม ข. การควบคุมบังคับบัญชา
ค. การติดต่อสื่อสาร ง. การสร้างทีมงาน
จ. การประเมินผลงาน
18. ประสิทธิภาพในการบริหารงาน หมายถึง
ก. ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของนโยบาย
ข. ความสามารถในการผลิต หรือให้บริการโดยมีต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุด
ค. ความสามารถของการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย ภายใต้เงื่อนไขภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
ง. ความสามารถในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จ. ผิดทุกข้อ
19. ใน "หลักการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ" ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงอยู่เสมอ ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ หรืองานบริการประชาชนที่สำคัญที่สุด คือ
ก. ผลงานที่ได้รับ ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดอย่างมีประสิทธิผล
ข. ความเป็นธรรมที่ประชาชนได้รับ
ค. ผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะผลสำเร็จที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
ง. ผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย
จ. ข้อ ก. และข้อ ง.
20. การบริหารัฐกิจในความหมายใหม่ (New Public Administration) มีลักษณะที่สำคัญ คือ
ก. เน้นการบริหารที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาสังคม เน้นความยุติธรรมในสังคม
ข. นักบริหารต้องมีความกระตือรือร้น คิดล่วงหน้า ทำงานในแนวทางสร้างสรรค์..เเอ๊คกรุ๊ป
ค. นักบริหารต้องไม่เป็นผู้เสนอว่าสิ่งควรทำ หรือไม่ควรทำ เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจ
ง. ข้อ ก. และข้อ ข.
จ. ข้อ ก. และข้อ ค.
21. การบริการประชาชนในหน้าที่ของกรมการปกครองได้หมายถึงข้อความในข้อใด
ก. การจัดเวรบริการประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอและกิ่งอำเภอ
ข. การจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่
ค. ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล
ง. การต้านทานการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง
จ. การให้บริการประชาชน ณ ที่ว่าการตำบล
22. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ปลัดอำเภอมีอำนาจและหน้าที่อย่างไร
ก. เป็นหัวหน้าส่วนกรมการปกครองที่ไปประจำที่อำเภอ
ข. เป็นหัวหน้าที่ทำการปกครองอำเภอ
ค. เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ
ง. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคที่สังกัดกรมการปกครองซึ่งประจำอำเภอนั้น
จ. เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอและมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาค ที่สังกัดกรมการ ปกครองในอำเภอนั้น
23. การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นโครงการนำร่องสนองนโยบายปรับปรุงอำเภอให้เป็นหน่วยงานหลัก สามารถบำบัด ทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง คือ..เเอ๊คกรุ๊ป
ก. การจัดให้มีปลัดอำเภอให้บริการที่ตำบล
ข. การปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาชนบท พ.ศ. 2534
ค. โครงการจัดที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ (คจก.)
ง. โครงการรณรงค์ไม่ให้มีการซื้อสิทธ์ขายเสียง (ผปม.)
จ. ไม่มีข้อใดถูก
24. ถ้าจะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์ของกรมการปกครองต้องติดต่อที่
ก. กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ ข. สำนักงานสารนิเทศ
ค. กองวิชาการและแผนงาน ง. กองคลัง
จ. สำนักงานเลขานุการกรม
25. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเน้นหนักกรมการปกครอง ปี 2535
ก. ขยายฐานะประชาธิปไตยสู่ปวงชนชาวไทยโดยกระจายอำนาจสู่หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
ข. ปรับปรุงอำเภอให้เป็นหน่วยงานหลักสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง
ค. พัฒนาอาชีพและแหล่งน้ำเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบท
ง. การพัฒนาชนบทและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
26. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ที่ทำการปกครองจังหวัดมีปลัดจังหวัดเป็นหัวหน้ารับผิดชอบ
ข. ที่ทำการปกครองอำเภอมีนายอำเภอเป็นหัวหน้ารับผิดชอบ
27. ผู้ที่ไม่สามารถรักษาราชการแทนนายอำเภอได้ คือ
ก. ปลัดอำเภอ ข. ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ
ค. สารวัตรใหญ่ ง. สาธารณสุขอำเภอ
จ. สหกรณ์อำเภอ
28. ข้อใดไม่ใช่ตัวชี้วัดการปรับปรุงอำเภอให้เป็นหน่วยงานหลักสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนได้อย่าง แท้จริง
ก. การบริการประชาชนรวดเร็ว อำเภอเป็นศูนย์กลางของทุกหน่วยงานอย่างแท้จริง
ข. บุคลากรในพื้นที่เพียงพอกับปริมาณและสามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ค. การแก้ปัญหาของพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วตามความต้องการของประชาชน
ง. ประชาชนเชื่อถือ รักใคร่ ศรัทธา เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จ. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
29. กองใดไม่ใช่กองที่จัดอยู่ในกลุ่มงานสนับสนุนและช่วยผู้อำนวยการ
ก. กองวิชาการและแผนงาน ข. กองคลัง
ค. กองตรวจสอบระบบบัญชี ง. กองการทะเบียน
จ. กองการสอบสวนและนิติการ
30. การแบ่งสายงานและความรับผิดชอบของรองอธิบดีกรมการปกครอง แบ่งออกเป็น 4 สายงานดังต่อไปนี้
ก. ฝ่ายราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษ และฝ่ายราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ข. ฝ่ายราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป และฝ่ายบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ค. ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ง. ฝ่ายราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษ และฝ่ายความมั่นคง
จ. ฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายราชการบริหารส่วนภูมิภาค และฝ่ายความมั่นคง
31. ตามโครงสร้างการแบ่งานเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใดในที่ทำการปกครองจังหวัด..เเอ๊คกรุ๊ป
ก. ฝ่ายปกครอง ข. ฝ่ายท้องถิ่น
ค. ฝ่ายกิจการพิเศษ ง. ฝ่ายการเงินและบัญชี
จ. ฝ่ายป้องกันจังหวัด
32. จังหวัดแบ่งส่วนราชการเป็น
ก. สำนักเลขานุการจังหวัด และส่วนราชการประจำจังหวัด
ข. สำนักเลขานุการจังหวัด ส่วนราชการประจำจังหวัด และอำเภอ
ค. สำนักงานจังหวัด และส่วนราชการประจำจังหวัด
ง. สำนักงานจังหวัด ส่วนราชการประจำจังหวัด และอำเภอ
จ. สำนักงานจังหวัด สำนักงานเลขานุการจังหวัด และส่วนราชการประจำจังหวัด
33. สำนักงานอำเภอ มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอำเภอ ใครเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา
ก. ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา ข. ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ
ค. ปลัดอาวุโส ง. นายอำเภอ
จ. ถูกทั้ง ก. และ ค.
34. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอ
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. ที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด
ค. ปลัดจังหวัด ง. นายอำเภอ
จ. ผิดทุกข้อ
35. การปรับปรุงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ให้มีประสิทธิภาพสามารถบริการประชาชนได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและรัดกุมเป็น
ก. นโยบายกรมการปกครอง การบริหารและการเมือง
ข. นโยบายรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความมั่นคงภายใน
ค. นโยบายการพัฒนาชนบทและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ง. นโยบายการพัฒนาสังคม
จ. นโยบายการพัฒนาเมือง
36. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
ก. จังหวัด อำเภอ ข. จังหวัด สภาตำบล
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ ง. อำเภอ สภาตำบล
จ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาตำบล
37. คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ (กพอ.) ประกอบด้วย..เเอ๊คกรุ๊ป
ก. นายอำเภอ เป็นประธาน และพัฒนาการอำเภอเป็นเลขานุการ
ข. นายอำเภอ เป็นประธาน และปลัดอำเภอเป็นเลขานุการ
ค. นายอำเภอ เป็นประธาน และเกษตรกรอำเภอเป็นเลขานุการ
ง. นายอำเภอ เป็นประธาน และปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนาเป็นเลขานุการ
จ. นายอำเภอ เป็นประธาน และปลัดอำเภองานพัฒนาท้องที่เป็นเลขานุการ
38. กองใดที่ไม่ได้มีบทบาทอำนาจหน้าที่หลักในการส่งเสริมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของกรมการปกครอง
ก. กองปกครองท้องที่ ข. กองราชการส่วนตำบล
ค. กองการเลือกตั้ง ง. กองบัตรประจำตัวประชาชน
จ. เจ้าหน้าที่ทะเบียนกลาง
39. ถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่า เรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นอำนาจหน้าที่ของบุคคลใด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของบุคคล ใดดังต่อไปนี้
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. นายอำเภอ
ค. กรมการจังหวัด ง. กรมการอำเภอ
จ. คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ
40. ข้อใดที่ไม่ใช่แนวทางดำเนินการตามนโยบายพัฒนาชนบท และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมของกรมการปกครอง
ก. พัฒนาอาชีพและรายได้
ข. ส่งเสริมการกระจายบริการพื้นฐานทางเศรฐกิจ
ค. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ
ง. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์การประชาชนและผู้นำชุมชนให้เข้มแข็งและมีความสามารถในการพัฒนา
จ. เสริมสร้างสมรรถภาพและความมั่นคงในการพิทักษ์พื้นที่เขตหลังของฝ่ายพลเรือน และบริเวณชายแดน
41. องค์การอนามัยโลก (WTO) ประเมินว่าจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2534 ใน 163 ประเทศ มีผู้ป่วยโรคเอดส์ 418,430 ราย คาดว่าในปี ค.ศ. 2000 จะมีผู้ติดเชื้อเอดส์ทั่วโลกประมาณ
ก. 20 - 30 ล้านคน ข. 30 - 40 ล้านคน
ค. 40 - 50 ล้านคน ง. 50 - 60 ล้านคน
จ. ไม่มีข้อใดถูก
42. โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (EASTERN SEABOARD) มีวัตถุประสงค์
ก. การส่งเสริมการขยายตัวทางการเกษตร และการอุตสาหกรรม
ข. การส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ค. ส่งเสริมและขยายการลงทุนด้านการขนส่งสินค้าและท่าเทียบเรือน้ำลึก..เเอ๊คกรุ๊ป
ง. ส่งเสริมให้มีการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (PETRO CHEMICAL)
จ. ไม่มีข้อใดถูก
44. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบ นีโอ คลาสสิก (NEO-CLASSIC)
ก. แรงจูงใจของคนในระบบเกิดมาจากการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
ข. ราคาสินค้าถูกกำหนดโดยการแข่งขัน
ค. รัฐเข้าควบคุมการผลิตให้เกิดความเสมอภาค
ง. ระบบการตลาดจะส่งเสริมการแข่งขันการผลิต
จ. ทุกข้อมิใช่ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบนีโอ คลาสสิก
45. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นการปกครองท้องถิ่น
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. กรุงเทพมหานคร
ค. สุขาภิบาล ง. สภาตำบล
จ. เมืองพัทยา
46. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ประเทศไทยมีรูปแบบพรรคการเมืองหลายพรรค (Muti-Party Systems)
ข. ระบบประชาธิปไตยของไทยเป็นระบบรัฐสภา (Paliamentary System)
ค. ระบบเศรษฐกิจไทยเป็นแบบเสรีนิยม
ง. การบริหารราชการแผ่นดินของไทยมีทั้งหลักการรวมอำนาจปกครอง หลักการแบ่งอำนาจปกครองและ หลักกระจายอำนาจปกครอง
จ. ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นแบบรวมเขตจังหวัดเรียงเบอร์
47. คำกล่าวต่อไปนี้ ข้อใดเป็นผลมาจากระบอบศักดินาไทย ที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวทางสังคม ..เเอ๊คกรุ๊ป
(Social Mobility)
ก. "โตขึ้นขอให้เป็นเจ้าคนนายคน" ข. "รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา"
ค. "สิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง" ง. "อย่าดึงฟ้าต่ำ"
จ. ถูกทุกข้อ
48. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2535 - 2539 ข. พ.ศ. 2534 - 2538
ค. พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป ง. พ.ศ 2534 เป็นต้นไป
จ. ไม่มีข้อใดถูก
49. Impartiality หมายถึง
ก. สิทธิแห่งพรราชอาณาจักร ข. ลัทธิจักรวรรดินิยม
ค. การใช้อำนาจพิเศษของประมุขฝ่ายบริหาร ง. ความเป็นกลางทางการเมือง
จ. การสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
50. ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยจะไม่เกิด ถ้า..เเอ๊คกรุ๊ป
ก. รัฐบาลดำเนินการทางเศรษฐกิจเองทั้งหมด
ข. รัฐบาลปล่อยให้เอกชนดำเนินการทางเศรษฐกิจอย่างเสรี
ค. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้น
ง. พยามยามส่งเสริมสินค้าออกให้มากขึ้น
จ. ทรัพยากรมีอยู่อย่างเหลือเฟือ
51. ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ฐานะของข้าราชการขึ้นอยู่กับอะไร
ก. ศักดินา ข. ตำแหน่ง
ค. ยศ ง. ราชทินนาม
จ. ทั้งข้อ ก. ข. และ ง.
52. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กำหนดให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การตรวจนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง คือ
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. นายอำเภอ
ค. เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ง. เจ้าหน้าที่คะแนน
จ. กรรมการตรวจคะแนนที่นายอำเภอแต่งตั้ง
53. หลักธรรมที่สำคัญของนักปกครองประการหนึ่งคือ การมีพรหมวิหาร 4 ซึ่งได้แก่
ก. เมตตา ปิยะวาจา มุทิตา อุเบกขา ข. ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตา
ค. ทาน กรุณา มุทิตา อุเบกขา ง. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
จ. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
54. "กรอ." ย่อมาจาก
ก. คณะกรรมการกลั่นกรองร่วมรัฐบาลเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ข. คณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระหว่างอำเภอ
ค. คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ง. คณะกรรมการร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในทางเศรษฐกิจ
จ. ไม่มีข้อใดถูก
55. หัวหน้าส่วนราชการต่อไปนี้ ข้อใดไม่ขึ้นตรงต่อนายยกรัฐมนตรี
ก. เลขาธิการคณะกรรมการกกฤษฎีกา ข. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ค. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ง. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จ. ไม่มีข้อใดถูก
56. ข้อใด ผิด
ก. Equilibrium หมายถึง จุดสมดุลที่เส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทาน
ข. Direct Democracy คือการที่ประชาชนทุกคนเข้าไปออกเสียงในรัฐสภา
ค. ตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์นั้น นายจ้างจ้างแรงงานตามมูลค่า ผลได้ หน่วยท้ายของสินค้าที่ผลิตขึ้น
ง. ตัวเลขจำนวนสูงสุดในแต่ละปีของ National Gross Income ใช้เป็นข้อมูลในทางสถิติเกี่ยวกับรายได้ ประชาชาติ
57. ข้อใด ผิด
ก. ช่างกลึง เป็นหนึ่งในกรมช่างสิบหมู่
ข. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ค. ภาษีอากรที่ทำรายได้แก่ปรเทศรองจากภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีสินค้าออก
ง. สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
58. Sttong Executive คือ
ก. ผู้บริหารที่แข็งแรงและมีอำนาจมาก
ข. ผู้บริหารที่ไม่ต้องขึ้นต่อสภา
ค. ผู้บริหารที่ประชาชนเลือกตั้งโดยตรง
ง. ผู้บริหารไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อสภาในตอนแถลงนโยบายก่อนเข้ารับตำแหน่ง
จ. ไม่มีข้อใดถูก
59. ในสมัยกรุงศรีอยุธยา "ค่าราชการ" หมายถึง
ก. เงินเดือนข้าราชการที่ได้รับตามยศที่มีอยู่
ข. ค่าของราชการที่กำหนดกรรมสิทธิ์ในที่นาตามยศที่มีอยู่
ค. เงินปีที่ราชการได้รับตามยศที่มีอยู่
ง. การชำระเงินแทนให้ทางราชการ เพื่อไม่ให้ถูกเกณฑ์เข้าทำราชการ
จ. การรายงานผลการประจำปีของเจ้าเมือง
60. ข้อใด ผิด
ก. แผนมหาดไทยแม่บทถือเป็นการวางแผนระยะปานกลาง
ข. ปัจจุบันการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลในปรเทศไทยเป็นแบบ Programme Budgeting
ค. Trickle down Theory คือทฤษฎีการพัฒนาที่ถือว่าเมื่อพัฒนาเมืองให้เจริญแล้ว ความเจริญจะกระจาย ไปสู่ชนบทไปโดยอัติโนมัติ
ง. "คจก." คือ โครงการที่จัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม
จ. รัฐบาลไทยและลาวตกลงร่วมกันให้สร้างสะพานแม่น้ำโขงเชื่อมไทย-ลาว ที่จุดจังหวัดมุกดาหาร- สุวรรณเขต
61. อะไรจัดเป็นทรัพย์
ก. แก๊ซธรรมชาติ ข. อากาศ
ค. พลังงานไฟฟ้า ง. ขวดน้ำมันเชื้อเพลิง
จ. คลื่นวิทยุ
62. อะไรเป็นอสังหาริมทรัพย์
ก. ต้นกล้วย ข. ต้นข้าว
ค. ต้นพลู ง. พืชผัก
จ. ไม่มีข้อใดถูก
63. ข้อใดจัดเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
ก. ทางหลวง ข. ทะเลสาบ
ค. อาคารที่ว่าการอำเภอ ง. ทางน้ำ
จ. ถูกทุกข้อ
64. ข้อใดไม่ใช่สิทธิเฉพาะบุคคล
ก. สิทธิในการศึกษา ข. สิทธิทางการเมือง
ค. สิทธิในการประกอบอาชีพอิสระ ง. สิทธิในการฟ้องร้องต่อศาล
จ. สิทธิในการนับถือศาสนา
65. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ทรัพยากรสิทธิ
ก. กรรมสิทธิ์ ข. สิทธิครอบครอง
ค. สิทธิเรียกร้อง ง. สิทธิอาศัย
จ. สิทธิยึดหน่วง
66. นิติเหตุคืออะไร
ก. คือเหตุที่ต้องทำนิติกรรม
ข. ความประสงค์เพื่อให้เกิดนิติสัมพันธ์
ค. คือเหตุการณ์ที่บุคคลก่อให้เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจจะให้มีผลตามกฎหมาย
ง. คือเหตุที่ทำให้คำเสนอและคำสนองมาพบกันได้
จ. คือเหตุสุดวิสัย
67. อะไรคือองค์ประกอบของสัญญา
ก. ต้องมีบุคคล 2 ฝ่ายเซ็นคู่สัญญา
ข. ต้องมีการตกลงยินยอมกันระหว่างคู่สัญญา
ค. ต้องมีวัตถุระสงค์
ง. เฉพาะข้อ ก. และ ค.
จ. ทั้งข้อ ก. ข. และข้อ ค.
68. เมื่อบุคคลถูกจับเป็นผู้ต้องหา สำหรับความผิดที่ขึ้นศาลแขวง (ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ) เช่น คดีเล่นการพนัน ขับรถโดยประมาทชนคนบาดเจ็บ เป็นต้น เจ้าพนักงานมีอำนาจควบคุมผู้ต้องหาในเวลา ดังนี้
ก. ควบคุมได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ข. ควบคุมได้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
ข. ควบคุมได้ไม่เกิน 7 วัน ง. ควบคุมได้ไม่เกิน 14 วัน
69. โมฆะกรรม หมายถึง
ก. การกระทำที่ทำขึ้นโดยขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
ข. การกระทำโดยแสดงเจตนาลวงด้วยการฉ้อโกงหรือข่มขู่ด้วยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์
ค. การกระทำโดยแสดงเจตนาลวง การกระทำที่ผิดแบบตามกฎหมายหรือการแสดงเจตนาด้วยสำคัญผิดในสิ่ง ที่เป็นสารสำคัญแห่งนิติกรรม
ง. ข้อ ก. และ ข
จ. ข้อ ก. และ ค.
70. การกระโดยเจตนา หมายถึง
ก. การตั้งใจกระทำ
ข. ความรู้สึกในการกระทำ
ค. ขณะผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลแห่งการกระทำนั้น
ง. ข้อ ก. และ ข.
จ. ถูกทุกข้อ
71. การรียกประชุมรัฐสภา เพื่อให้สมาชิกมาประชุมเป็นรั้งแรก ต้องดำเนินการภายในกี่วัน นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ก. 15 วัน ข. 30 วัน ค. 45 วัน ง. 60 วัน จ. 90 วัน
72. ต่อไปนี้ข้อใด ผิด
ก. ราชบัณฑิตยสถาน ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเป็นกรม
ข. การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 รวม 9 ข้อ
ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่สภาตำบลไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
จ. คณะกรรมการจังหวัดมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการแผ่นดิน

73. ผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด
ก. ประธานสภาแทนราษฎร ข. ประธานรัฐสภา
ค. ประธานศาลฎีกา ง. นายกรัฐมนตรี
จ. เลขาธิการรัฐสภา
74. นายทะเบียนพรรคการเมืองได้แก่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมการปกครอง ง. ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้ง
จ. ผู้อำนวยการกองการทะเบียน
75. ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ ตุลาการรัฐธรรมนูญโดยตำแหน่งประกอบด้วยบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด
ก. นายกรัฐมนตรี ข. ประธานศาลฎีกา
ค. ประธานรัฐสภา ง. อัยการสูงสุด
จ. บุคคลตามข้อ ข. ค. และ ง.
76. การประชุมตุลาการรัฐธรรมนูญต้องมีตุลาการรัฐธรรมนูญมาประชุมอย่างน้อยเท่าใด
ก. 2 คน ข. 3 คน ค. 4 คน ง. 5 คน จ. 6 คน
77. ในตำบลหนึ่งมีสารวัตรกำนันเป็นผู้ช่วยและรับใช้สอยกำนัน ผู้ที่จะเป็นสารวัตรกำนันต้องเป็นบุคคลตามข้อใด
ก. ได้รับเลือกจากประชาชนในท้องที่
ข. ได้รับเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้าน
ค. ได้รับเลือกจากสภาตำบล..เเอ๊คกรุ๊ป
ง. ได้รับเลือกจากนายอำเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
จ. ได้รับการร้องขอจากกำนันโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
78. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 กำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป กระทำได้ตามข้อใด
ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ข. ตราเป็นพระราชกำหนด
ค. ตราเป็นพระราชบัญญัติ ง. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
จ. ออกกฎกระทรวงให้การเลือกตั้ง
79. การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอให้กระทำได้ตามข้อใด
ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ข. ตราเป็นพระราชกำหนด
ค. ตราเป็นพระราชบัญญัติ ง. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
จ. ออกกฎกระทรวง
80. ข้อใด ผิด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ข. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองเป็นข้าราชการการเมือง
ง. รองเลธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง
81. การป้องกันโดยขอบด้วยกฎหมาย หมายถึง
ก. ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อปกป้องสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุษร้าย
ข. ผู้ใดจำต้องกรทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุษร้าย อันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงและได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ..เเอ๊คกรุ๊ป
ค. ผู้ใดจำเป็นต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตราย และได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ
ง. ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภยันตราย
จ. ถูกทุกข้อ
82. ความผิดลหุโทษ หมายถึง
ก. ความผิดที่ได้กระทำครั้งแรก
ข. ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
ค. ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวไม่เกินหนึ่งพันบาท
ง. ความผิดที่โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
จ. ความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำคุกทั้งปรับเช่นว่ามานี้ด้วยกัน
83. เด็กชายจุก ลักทรัพย์ขณะอายุ 7 ปีบริบูรณ์ แต่หนีไปต่างจังหวัดและถูกจับเมื่ออายุ 8 ปี และถูกส่งฟ้องศาล แต่กว่าศาลจะพิจารณา ด.ช.จุกอายุ 9 ปี ผลดังนี้
ก. มีความผิด แต่ต้องได้รับโทษกึ่งหนึ่งของความผิด
ข. มีความผิด และต้องได้รับโทษหนึ่งในสามของความผิด
ค. มีความผิด แต่ไม่ต้องโทษและศาลอาจใช้วิธีสำหรับเด็กได้
ง. มีความผิด แต่ไม่ต้องรับโทษ
จ. ไม่มีความผิดเลย
84. ข้อใดต่อไปนี้ผู้กระทำต้องรับผิดในทางอาญา
ก. สวงหยิบหนังสือของอำนวยไปโดยไม่ระมัดระวังให้ดีว่าเป็นหนังสือของอำนวย
ข. โสมัวขับรถเหม่อดูสิ่งสวยงามข้างทางโดยไม่ระมัดระวังว่าชะชนใคร เป็นเหตุให้เฉี่ยวคนข้ามถนน แต่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ค. ชิดเดินเหม่อไม่ระมัดระวังไปเตะถูกเครื่องแก้วที่เขาวางขายในร้านแตกเสียหาย ..เเอ๊คกรุ๊ป
ง. สมมีหน้าที่ควบคุมดูแลสอนซึ่งเป็นบุคคลวิกลจริต สมปล่อยให้สอนออกเที่ยวไปโดยลำพัง โดยที่สมมิได้ ประมาทและเจตนา
จ. ไม่มีข้อใดถูก
85. ผู้กระทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน และคำสั่งนั้นมิชอบด้วยกฎหมาย ผลเป็นดังนี้
ก. ถือว่าผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามหน้าที่แล้วจึงไม่มีความผิด
ข. ผู้กระทำมีความผิดทุกกรณี
ค. ผู้กระทำมีหน้าที่หรือเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ผู้นั้นไม่ต้องได้รับโทษ
ง. ถ้าผู้กระทำมีหน้าที่หรือเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ผู้นั้นไม่ต้องได้รับโทษ เว้นแต่จะรู้ว่าคำสั่ง นั้น เป็นคำสั่งมิชอบด้วยกฎหมาย
จ. ผู้กระทำจะมีความผิดหรือไม่อยู่ที่เจ้าพนักงานผู้สั่ง เข้าใจว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วผู้กระทำย่อมไม่มีความผิด
86. ข้อใดเป็นคหสถาน
ก. บ้านร้าง
ข. เรือที่มีคนอาศัยอยู่
ค. ตึกแถวที่สร้างเสร็จใหม่ ซึ่งจะมีคนมาอยู่ต่อไปในภาคหน้า
ง. ที่พักผู้โดยสารรถเมล์ประจำทาง
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
87. การปล่อยชั่วคราว หรือกี่ประกันตัวตามกฎหมายมีกี่วิธี
ก. 1 วิธี คือ ปล่อยโดยไม่ต้องมีหลักประกันโดยให้ผู้ต้องหาสาบานว่าจะมาตามนัด หรือหมายเรียกเท่านั้นก็ปล่อยตัวไปได้
ข. 2 วิธี คือ ปล่อยโดยมีผู้ประกัน และปล่อยโดยมีหลักประกัน
ค. 3 วิธี ปล่อยโดยไม่ต้องมีหลักประกัน ปล่อยโดยมีหลักประกัน ปล่อยโดยมีประกันและหลักประกัน
ง. 4 วิธี คือ ปล่อยโดยไม่ต้องมีหลักประกัน ปล่อยโดยมีหลักประกัน ปล่อยโดยมีประกันและหลักประกัน และปล่อยโดยมีผู้ค้ำประกัน
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
88. บุคคลต่อไปนี้ผู้ใดเป็นพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
ก. ปลัดอำเภอ และผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ
ข. นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปกครอง
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ
ง. นายอำเภอ และปลัดอำเภอ
จ. ข้อ ค. และ ง.
89. เด็กชายคนหนึ่งเกิดจากบิดาและมารดาซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสกัน ต่อมาถูกคนร้ายฆ่าตายผู้เสียหายในคดีอาญาได้แก่
ก. พนักงานอัยการ
ข. บิดาของเด็กชายผู้ตาย
ค. สารวัตรใหญ่แห่งสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ
ง. มารดาของเด็กชายผู้ตาย
90. ข้อใดมิใช่ความผิดซึ่งหน้า
ก. ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำ
ข. ความผิดซึ่งพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่ากระทำความผิดมาแล้วสดๆ
ค. เมื่อพบคนเล่นการพนันแล้วถูกไล่จับ ดั่งผู้กระทำโดยมีเสียงเอะอะ..เเอ๊คกรุ๊ป
ง. พบบุคคลแทบจะทันทีทันใด หลังจากกระทำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้น และมีสิ่งของได้มาจากการกระทำผิด
จ. พบบุคคลในทันทีที่บริเวณนั้นมีการกระทำผิด และพบมีดเปื้อนเลือดที่ตัวบุคคลนั้น
91. จำพวกที่กล่าวต่อไปนี้ ข้อใดมิใช่นิติบุคคล
ก. ทบวงการเมือง ข. สำนักสงฆ์
ค. บริษัทจำกัด ง. มูลนิธิ
จ. สมาคม
92. บุคคลซึ่งศาลสั่งให้ไร้ความสามารถนั้น ต้องจัดให้อยู่
ก. การดูแลของผู้ควบคุม ข. ในความอนุบาล
ค. ในความพิทักษ์ ง. ในการดูแลของผู้ควบคุมประพฤติของศาล
จ. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแล
93. โมฆียกรรมนั้น คือ
ก. เสมียนปกครองลงนามในหนังสือสั่งการของอำเภอโดยพลการ
ข. นิติกรรมที่ผู้ไร้ความสามารถทำขึ้นเอง
ค. นิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากปกครอง
ง. ผู้เสมือนไร้ความสามารถทำนิติกรรมกู้ยืมเงินด้วยตนเอง
จ. ทั้ง ข. ค. และ ง.
94. การกระทำดังต่อไปนี้เป็นการกระทำละเมิด
ก. ลูกจ้างขับรถของนายจ้างไปส่งสินค้าของบริษัทชนคนตายในวันที่บริษัทหยุดงาน
ข. นาย ก. เลี้ยงลิงไว้แล้วยุให้ลิงไปรื้อบ้านนาย ข. เสียหาย..เเอ๊คกรุ๊ป
ค. ครูชั้นประถมปล่อยให้นักเรียนไปลักทรัพย์ระหว่างโรงเรียนหยุดพักเที่ยง
ง. นายแดงตายแล้ว นายเขียวไปให้ข่าวว่านายแดงระหว่างมีชีวิตอยู่ทำการค้าเฮอีน
จ. เป็นละเมิดทุกข้อ
95. นายเหลืองถูกนายขาวแย่งการครอบครองที่ดินเปล่า นายเหลืองจะฟ้องคดีเอาคืนซึ่งการครอบครองนั้นภายในกี่ปีนับแต่ถูกแย่งการครอบครอง
ก. 1 ปี ข. 3 ปี ค. 5 ปี ง. 10 ปี
จ. ทันทีที่ถูกแย่งการครอบครอง
96. การสละมรดกนั้น กระทำได้โดย
ก. บอกแก่เจ้ามรดกด้วยวาจาก็มีผลสมบูรณ์แล้ว
ข. ทำเป็นหนังสือถึงเจ้ามรดก
ค. ทำเป็นหนังสือโดยแสดงเจตนาชัดแจ้งมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ง. ทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ
จ. ทำตามข้อ ค. หรือ ข้อ ง.
97. ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดา คือ
ก. ตำบล ข. อำเภอ
ค. สถานที่ทำงาน ง. สถานศึกษา
จ. ถิ่นอันเป็นบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญ
98. นิติกรรม ได้แก่
ก. การใดๆ ที่อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง บุคคลที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
ข. การทำสัญญาที่มีผลในทางกฎหมายเท่านั้น
ค. การใดๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครเพื่อผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อ
ง. การใดๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง บุคคล
จ. การทำคำเสนอและคำสนองเพื่อให้เกิดสัญญา
99. ผู้ใดมีสิทธิครอบครอง
ก. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (นส.3)
ข. ผู้เข้าหักล้างถางพงและยึดถือที่ดินรกร้างว่างเปล่าทำประโยชน์อยู่โดยยังไม่ได้แจ้งการครอบครองต่อ เจ้าหน้าที่
ค. ผู้ลักรถยนต์ของนาย ก. มาใช้เป็นของตน
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.
จ. ถูกทุกข้อทั้ง ก. ข. และ ค.
100. ชายอายุ 18 ปี สมรสกับหญิงอายุ 18 ปี หลังจากสมรสกันได้หนึ่งปี ชายและหญิงคู่นี้ได้อย่าขาดจากกัน สถานภาพการเป็นผู้บรรลุนิติภาวะของชายและหญิงคู่นี้จะเป็นอย่างไร
ก. ชายหญิงคู่นี้ยังคงสถานภาพเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามเดิม
ข. ชายหญิงคู่นี้ต้องกลับคืนสู่ฐานะแห่งการเป็นผู้เยาว์ตามเดิม..เเอ๊คกรุ๊ป
ค. ชายบรรลุนิติภาวะแต่หญิงกลับเป็นผู้เยาว์
ง. หญิงบรรลุนิติภาวะแต่ชายกลับเป็นผู้เยาว์
จ. ชายหญิงคู่นี้ต้องกลับคืนสู่ฐานะแห่งการเป็นผู้เยาว์ตามเดิม เว้นแต่มีบุตรเกิดขึ้นในขณะสมรส ให้คง สถานภาพเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามเดิม*************************เฉลยแนวข้อสอบปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3 ) ปี 2535
1. ก. 2. ง. 3. จ. 4. ค. 5. ข.
6. ก. 7. ค. 8. ง. 9. ง. 10. จ.
11. ง. 12. ง. 13. ข. 14. จ. 15. ข.
16. ค. 17. ก. 18. ข. 19. ค. 20. ง.
21. จ. 22. จ. 23. ก. 24. จ. 25. จ.
26. ง. 27. ข. 28. จ. 29. ง. 30. ก.
31. ก. 32. ค. 33. ง. 34. ก. 35. ข.
36. ก 37. ง. 38 ข. 39. ข. 40. จ.
41. ข. 42. ง. 43. จ. 44. ค. 45. ง.
46. จ. 47. ก. 48. ก. 49. ง. 50. จ.
51. จ. 52. จ. 53. จ. 54. ค. 55. จ.
56. ง. 57. จ. 58. ค. 59. ง. 60. จ.
61. ง. 62. ค. 63. จ. 64. ง. 65. ค.
66. ค. 67. จ. 68. ข. 69. จ. 70. จ.
71. ข. 72. ข. 73. ข. 74. ข. 75. จ.
76. ง. 77. จ. 78. ง. 79. ง. 80. จ.
81. ข. 82. จ. 83. ง. 84. ง. 85. ง.
86. ข. 87. ค. 88. จ. 89. ง. 90. ค.
91. ข. 92. ข. 93. จ. 94. ง. 95. ก.
96. จ. 97. จ. 98. ก. 99. จ. 100. ก.

************************
Create Date : 09 กรกฎาคม 2551
Last Update : 9 กรกฎาคม 2551 22:08:41 น. 0 comments
Counter : 985 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

tingnoy
Location :
มหาสารคาม Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 16 คน [?]
สวัสดีคะผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อคแห่งสาระดีๆ และความรู้หลากหลายแห่งนี้คะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม และผู้ที่เตรียมตัวในการสอบที่มีเวลาน้อยสามารถนำแนวข้อสอบเหล่านี้ไปใช้ประกอบในการสอบได้นะคะ รวมทั้งเจ้าของบล็อคเอง ก็กำลังพยายามสู้ๆ กับการสอบคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสอบได้กันทุกคนคะ*-*
ปล.จะพยายามอัพข้อมูลลงเรื่อยๆนะคะ ติดตามเข้ามาชมได้ตลอดคะ..........
สำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบล็อคกันแล้วขอแค่คำขอบคุณนะคะผู้ทำจะได้มีกำลังใจหาเนื้อหามาลงให้ค่ะ
Wellcome to my blog
Friends' blogs
[Add tingnoy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.