การแผ่เมตตา
ความหมายและคุณค่า


เมตตา หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี ต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยปราศจากความอิจฉาริษยา และหมายถึงความมีไมตรีจิตต่อกันด้วยความจริงใจฐานมิตร ดังนั้น การแผ่เมตตาจึงได้แก่การส่งกระแสจิตของตนไปสู่ผู้อื่นทั้งที่เป็นเทวดา มนุษย์ และสัตว์ด้วยความหวังดีที่จะให้เขามีความสุข ได้รับความสมหวังในชีวิต เป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมของผู้แผ่เมตตาการแผ่เมตตา เป็นสิ่งที่โบราณบัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติต่อกันมาตามลำดับ เพราะเห็นประโยชน์ว่า การแผ่เมตตานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็นลงได้ และทำให้มองเห็นว่าการที่มนุษย์หวังดีต่อกันนั้นเป็นทางนำให้โลกเกิดสันติสุขได้ และเมื่อตัวเองได้รับความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องการให้เพื่อนร่วมโลกได้รับความสุขอย่างนั้นบ้าง จึงได้แผ่กระแสจิตอันเยือกเย็นและอ่อนโยนนั้นไปยังผู้อื่น ผู้ได้รับเมตตาจิตนั้นแล้วก็จะพลอยมีจิตอ่อนโยน เยือกเย็น และได้พบกับความสุขทางใจไปด้วย ด้วยเหตุแห่งการแผ่เมตตาไปยังเพื่อนมนุษย์เช่นนี้จึงทำให้มนุษย์และสัตว์อยู่กันด้วยความมีน้ำใจดีต่อกัน รักใคร่กันฉันพี่น้อง และหันหน้าเข้าหากันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำให้อยู่กันด้วยความอบอุ่นไว้วางใจกัน ปราศจากความระแวกันและกัน เป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกันแต่จะอุดหนุนเกื้อกูลกันและกันด้วยน้ำใสใจจริง


วิธีการแผ่เมตตา


ท่านสอนว่า การแผ่เมตตานั้นควรแผ่ให้ตนเองก่อน คือต้องปรารถนาความสุขให้แก่ตัวเองเสียก่อนโดยวิธีสร้างความรักตัวเองในทางที่ถูกที่ควร คือไม่ทรมานตัวเองด้วยการกระทำ ด้วยความคิดที่ผิด ๆ ทำตัวเองให้มีอำนาจทางจิตด้วยความดีเสียก่อน แล้วค่อย ๆ ขยายวงเมตตาออกไปยังผู้อื่น สัตว์อื่น ตามลำดับ แม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ตนไม่ชอบหรือเป็นศัตรูกันก็ตาม เพราะถ้าหากสามารถแผเมตตาไปให้แก่ผู้ไม่ถูกกันได้ นั่นแสดงว่าผู้นั้นได้ยกระดับจิตให้พ้นจากอำนาจความโกรธเคืองหรือความอิจฉาริษยาได้แล้วด้วยเมตตา เพราะเมตตานี้เป็นเครื่องกำจัดกิเลสคือ โกธะ

ความโกรธ โทสะ ความประทุษร้าย อรติ ความไม่ชอบใจด้วยอำนาจของความอิจฉาริษยาเสียได้ ต่อไปตัวเองก็จะประสบความสุขความสงบทางใจ ไม่มีความเดือดร้อนใจ ไม่มีความกระวนกระวายใจอะไรต่อไปอีก เพราะปล่อยวางความโกรธความไม่พอใจเสียได้แล้ว ซึ่งผิดกับตอนที่ยังโกรธอยู่ ยังอิจฉาริษยาเขาอยู่ ในตอนนั้นจิตใจจะมีแต่ความร้อนรุ่มกลุ้มอก กระวนกระวายใจ และไม่เป็นอันกินอันนอนอย่างเห็นได้ชัด
วิธีที่ท่านสอนมา ท่านให้แผ่เมตตาทุกวัน อย่างน้อยก็ก่อนนอนทุกคืน ถ้าสามารถทำให้มากครั้งต่อวันได้ก็ยิ่งจะเป็นกำไรชีวิต เช่น นึกแผ่เมตตาทุกอิริยาบถ ขณะเดินไปตามถนนหนทาง ขณะนั่งรถไปทำงาน ขณะเดินทางไปต่างจังหวัด หรือขณะนั่งพักผ่อน ณ ที่ใดที่หนึ่งหลังจากว่างงาน เพราะในขณะนั้นจิตใจจะปลอดโปร่งเหมาะที่จะนึกแผ่เมตตาอย่างยิ่ง และในขณะนั้นเท่ากับว่าได้ทำกรรมฐานไปในตัวด้วย เพราะการแผ่เมตตานี้จัดเป็นกรรมฐานประการหนึ่ง ที่จะทำให้ใจสงบเย็นลงได้ และจะคอยควบคุมจิตใจให้นึกคิดไปในทางที่ถูกที่ควรได้รวดเร็ว ฉะนั้น แม้ว่าผู้แผ่เมตตาจะทำได้เพียงวันละเล็กวันละน้อย แต่ทำทุกวันจนติดเป็นนิสัย ก็จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้


คำแผ่เมตตา


ผู้ต้องการจะแผ่เมตตา ให้นึกถึงคำภาวนาต่อไปนี้แล้วนึกภาวนาไป ๆ จะกี่เที่ยวก็ตามต้องการยิ่งมากเที่ยวก็จะยิ่งทำให้จิตใจสงบยิ่งขึ้น ทำให้จิตมีอานุภาพมีพลังมากขึ้นแบบที่หนึ่ง


คำแผ่เมตตาสำหรับตนเอง


อหํ สุขิโต โหมิ นิทฺทุกฺโข อเวโร อพฺยาปชฺโฌ อนีโฆ สุขี อตฺตานํ ปริหรามิ ฯ


ขอข้าพเจ้าจงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด ฯ
คำแผ่เมตตาไปสู่ผู่อื่น


สพฺเพ สตฺตา สุขิตา โหนฺตุ นิทฺทุกฺขา อเวรา อพฺยาปชฺฌา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ ฯ


ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มี ความคับแค้นใจ จงมีความสุขการสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด ฯสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระบาลีอังคุตตรนิกายว่า ผู้แผ่เมตตาเป็นประจำ ย่อมได้รับอานิสงส์ ๑๑ ประการ ดังนี้

๑.หลับเป็นสุข คือ หลับสบาย หลับสนิท


๒.ตื่นเป็นสุข คือเมื่อตื่นขึ้นมาก็สบายตัว สบายใจ หายอ่อนเพลีย ไม่มีอาการง่วงติดต่ออีก


๓.ไม่ฝันร้าย คือ จะไม่ฝันเห็นสิ่งเลวร้ายทำให้สะดุ้งตื่นกลางคัน หรือไม่ฝันหวาดเสียวต่าง ๆ


๔.เป็นที่รักของคนทั่วไป คือ จะเป็นคนมีเสน่ห์ ไปที่ใดก็ปราศจากศรัตรูผู้คิดร้ายแม้ผู้ไม่ชอบใจก็จะกลับมาชอบได้


๕.เป็นที่รักของอมนุษย์ทั่วไป คือแม้สัตว์ต่าง ๆ ก็รักผู้แผ่เมตตา ไม่ขบกัด ไม่ทำร้ายทำให้ปลอดภัยจากเขี้ยวงาทุกชนิด๖.เทวดารักษาคุ้มครอง คือ จะเดินทางไปไหนมาไหนเทวดาจะคุ้มครองให้ความปลอดภัยตลอดเวลา จะไม่ประสบอุปัทวภัยต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ


๗.ไฟ ศาสตรา ยาพิษ ไม่แผ้วพาน คือสิ่งเหล่านี้จะทำอันตรายมิได้ จะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้


๘.จิตเป็นสมาธิเร็ว คือ ผู้แผ่เมตตาเป็นประจำ ถ้าทำสมาธิ จิตจะสงบนิ่งได้เร็ว หรือจะอ่านหนังสือจะทำงานอันใดก็ตาม จิตจะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมตั้งใจได้เร็ว ทำงานนั้นสำเร็จสมประสงค์
หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใส คือผู้มีเมตตาจิตเป็นประจำ หน้าตาและผิวพรรณจะมีน้ำมีนวลมีเสน่ห์เรียกความสนใจได้ จะดูอิ่มเอิบตลอดเวลา แม้จะมีอายุมาก แม้รูปร่างจะไม่สวยงาม แม้จะไม่ได้รับการแต่งเติมด้วยเครื่องสำอางใด ๆ หน้าตาผิวพรรณก็ผ่องใสน่าดูน่าชมได้เสมอ


๙.หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใส คือผู้มีเมตตาจิตเป็นประจำ หน้าตาและผิวพรรณจะมีน้ำมีนวลมีเสน่ห์เรียกความสนใจได้ จะดูอิ่มเอิบตลอดเวลา แม้จะมีอายุมาก แม้รูปร่างจะไม่สวยงาม แม้จะไม่ได้รับการแต่งเติมด้วยเครื่องสำอางใด ๆ หน้าตาผิวพรรณก็ผ่องใสน่าดูน่าชมได้เสมอ


๑๐. ไม่หลงเวลาตาย คือเวลาใกล้ตาย จะไม่หลงเพ้อ ละเมอ หรือโวยวายอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ดิ้นทุรนทุรายเป็นที่น่าเวทนาของผู้พบเห็น จะสิ้นใจอย่างสงบเหมือนนอนหลับไป ฉะนั้น


๑๑.เมื่อไม่อาจบรรลุธรรมชั้นสูง ย่อมเข้าถึงพรหมโลก คือ ผู้มีเมตตาจิตเป็นประจำแม้ไม่ได้บรรลุธรรมชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้ ก็ย่อมจะไปบังเกิดในพรหมโลกอันเป็นที่เกิดของผู้ได้ฌาน


เพราะฉะนั้น ผู้ประสงค์เป็นที่รักเป็นที่นับถือของผู้อื่น หรือหวังความสุขความสงบความเยือกเย็นแห่งจิตใจจึงควรได้แผ่เมตตากันดูเถิด สร้างเมตตาธรรมไว้ในใจดีกว่าจะมานั่งเดือดร้อนใจด้วยไฟโกรธไฟริษยาอาฆาต และดีกว่าจะมาเสียเวลาหานะหาเมตตามหานิยม นะหน้าทอง เพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ตัวเอง เพราะวิธีปลูกต้นเมตตานี้ ไม่ทำให้หนักตัวเพราะพกพาไป ไม่ต้องกลัวหาย และไม่ต้องกลัวถูกลักขโมย เพราะมีติดตัวติตใจประจำอยู่ตลอดเวลา
Free TextEditorขอบคุณบทความจากเวป
//www.dhammajak.net/dhammabox-2/9.htmlขอบคุณภาพประกอบจากกูเกิ้ล และน้องสองหมิงของป้อก๋าเน้
หวัดดีที่รักทุกคน
ช่วงนี้ถุงไม่มีเวลาเลยค่ะ เพราะว่าเรื่องงานของถุงเยอะและยุ่งมาก อีกอย่างตอนนี้ต้องทำงานที่รับผิดชอบคนเดียว เพราะน้องที่ช่วยกันทำอีกคนต้องไปฝึกงานด้านธุรการอีกตึกนึง ช่วงนี้เลยเครียดๆ และยุ่งๆ ค่ะ ไม่พอต้องหอบเอางานกลับมาทำต่อที่บ้านอีก เป็นแบบนี้เป็นเดือนแล้ว เลยทำให้ห่างๆ บล๊อคไปบ้าง ไว้พอมีเวลาจะแวะไปเยี่ยมเยียนเหมือนเดิมเน้
คิดถึงเหมือนเดิมจ้าCreate Date : 16 มีนาคม 2553
Last Update : 20 มีนาคม 2553 5:39:46 น.
Counter : 1275 Pageviews.

35 comments
  
อืม....

อานิสงส์ ๑๑ ประการ
ข้อ3อ่ะตื่นมาปวดหลังมากเลยอ่ะถุงเริ่ม ๆ ปวดตอนช้า ๆ ทุกวัน....เพราะงานปอ...ถัก ๆๆๆ อยู่ร้านไหมพรมมะค่อยได้ออกกำลังกาย....เดี่ญวต้องออกกำลังกายแล้วล่ะ ตื่นมาจะได้สบายกายสบายใจ.....

เดี่ญวนี้ธรรมะธรรมโมนะถุงอ่ะ....แต่ดีมากเลย...ขอบใจมากที่เอามาให้ได้อ่าน ปอไม่เคยแผ่เมตตาให้ตัวเองเลย...มีแต่คำแผ่เมตตาไปสู่ผู้อื่น

แล้วอ่านภาษาบาลีสันสกฤตยังไงอ่ะ ปอลืมแล้วอ่ะ....คำแผ่เมตตาสำหรับตนเองอหํ สุขิโต โหมิ นิทฺทุกฺโข อเวโร อพฺยาปชฺโฌ อนีโฆ สุขี อตฺตานํ ปริหรามิ ฯ

บอกบ้าง....อ่านไง....
โดย: ไหมพรมสีสวย วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:3:59:17 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ถุง

มีรูปนายแบบน้อยด้วย อิอิอิ

ผมเองก็แผ่เมตตาทุกวันครับ
ทำบ่อยๆก็รู้สึกว่าตัวเองใจเย็นลงจริงๆนะครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:5:31:53 น.
  

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ ที่นำมาแบ่งปันกันค่ะ
โดย: AsWeChange วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:6:42:18 น.
  


สังเวียนคน

ตอน 16. เฮือกสุดท้าย

เฮือกสุดท้าย?

เฮือกสุดท้ายของใคร?

หรือว่าไอ้ตงจะแพ้เสียแล้ว....?
โดย: ลุงแว่น วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:7:22:24 น.
  
ชอบภาพเด็กนั่งสมาธิอ่ะ ดูน่ารักดี ทั้งเด็กหญิงเด็กชาย น่ารักมากเลย
ขอบคุณสำหรับ hbd ครับ
โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:9:10:07 น.
  
หวัดดีตอนเช้า ๆ ค่ะ วันนี้อากาศเย็นสบาย ขอให้มีความสุขในการทำงานนะคะ
โดย: เอื้องผึ้งจันทร์ผา วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:9:36:57 น.
  
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

พี่อุ้มแวะมาอ่านจ๊ะ
โดย: อุ้มสี วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:9:58:53 น.
  
ผมชอบแผ่เมตตาครับตลอดเวลาเลยเท่าที่ทำได้ คือบางทีนั่งทำงานอยู่แล้วรู้สึกเป็นสมาธิผมก็จอแผ่เมตตา ทำงานเครียดๆ บางทีรู้สึกไม่ดีกับใครผมจะรีบแผ่เมตตาให้กับเขา แต่วิธีของผม ไม่ได้ใช้ภาษาบาลีครับ คิดเป้นพูดแบบไทยๆ ครับ
ถึงรึเปล่าไม่รู้ รู้แต่ใจเป้นสุขในทันทีครับ ^______^
โดย: กลิ่นดอย วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:11:19:41 น.
  
เดี๋ยวเซ็ตใหม่มีหลายฮูปตี้หมิงหมิงยิ้มเห็นเขี้ยว 32 ซี่เลยครับปี้ 5555


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:12:22:45 น.
  

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ขอบคุณสำหรับคำอวยพรและการเยี่ยมเยือนนะจ๊ะ
พักนี้คุณถุงออกแนวดูแลสุขภาพใจนะคะ

โดย: หอมกร วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:16:01:23 น.
  
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ค่ะ ถ้ารู้จักแผ่เมตตาให้กันโลกนี้คงจะสงบสุขขึ้นนะค่ะ
โดย: kobnon วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:16:18:12 น.
  
ขอให้มีความสุขเช่นกัน
โดย: EMPIRE OF THE SUN วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:18:11:40 น.
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: จีนี่ในกระจกแก้ว วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:19:29:50 น.
  
ก่อนนอนก็สวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาทุกวันคืนเลยค่ะ แต่ถ้าคืนไหนง่วงมากๆก็แค่สวดมนต์อย่างเดียวเพราะตาปิดแล้ว ฝันดีนะค่ะ
โดย: blog pu วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:21:27:36 น.
  
สวัสดีจ้าคุณถุง งานยุ่งๆ แต่ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะ
โดย: ส้มแช่อิ่ม วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:22:26:10 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ถุง

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มีนาคม 2553 เวลา:7:55:04 น.
  
เข้ามาบล็อกนี้วันนี้ได้จังหวะเลยค่ะ
ข่วงนี้ต้องทำแผ่เมตตาเยอะมากๆๆๆๆค่ะ แต่ก็ยังไม่วาย ความโกรธแค้นชิงชังมันก็ยังไม่หาย รู้ตัวว่ากำลังโกรธ กำลังเกลียต แต่มันยังทำใจไม่ได้ค่ะ

ทำไมคนเราถึงใจร้ายได้แม้กระทั่งกับคนในครอบครัวตัวเองนะ
ก็รู้นะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ใช่ครอบครัวเรา
แต่ก็ยังอดโมโหถึงความใจร้ายแทนคนที่เค้าถูกกระทำไม่ได้
เมื่อคืนคิดแต่เรื่องนี้ทั้งคืน ปล่อยวางไม่ลงอ่ะ
โดย: BeachBum วันที่: 17 มีนาคม 2553 เวลา:9:01:33 น.
  
ทิฏฐิวิสุทธิ แปลว่า ความหมดจดแห่งความเห็น
คือ เกิดความรู้ความเข้าใจ มองเห็นนามรูปตามสภาวะที่เป็นจริง
คลายความหลงผิดว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน ลงได้

ชีวิตจะมีความสุขได้ เมื่อเราเข้าใจสภาวะแห่งความเป็นจริงทั้งหลาย
เรียนรู้ในทุกสิ่งรอบกายอย่างมีสติ ทิฏฐิวิสุทธิ ไม่ยากเกินกว่าจะหมายได้

ขอความสุขกาย เย็นใจ จงมีแด่ทุกท่านตลอดไป...นะคะสวัสดีค่ะ คุณถุง...

เนื้อเรื่องและภาพประกอบเรื่อง ดีมาก...ค่ะ

คิดถึงเสมอ...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 17 มีนาคม 2553 เวลา:10:53:49 น.
  
สวัสดียามบ่ายค่ะ
เห็นภาพหนูน้องสองคนที่นั่งสมาธิอยู่
ดูสงบ ผิดจากภาพลักษณ์ของเด็กต้องซุกซน
น่ารักมาก ๆๆ เลยค่ะ
โดย: JinnyTent วันที่: 17 มีนาคม 2553 เวลา:14:10:17 น.
  
โดย: ดอกหญ้าในHouston วันที่: 18 มีนาคม 2553 เวลา:5:24:17 น.
  


สังเวียนคน

ตอน 17. สัญญาลูกผู้ชาย


(ตอนจบ)
และแล้ว เรื่องราวก็ดำเนินมาถึงฉากสุดท้ายครับ

เรื่องนี้จะลงเอยกันอย่างไร? ไอ้ตงจะได้พยอมเป็นเมียหรือไม่?

เชิญติดตามได้ครับ....
โดย: ลุงแว่น วันที่: 18 มีนาคม 2553 เวลา:7:05:43 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ถุง


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มีนาคม 2553 เวลา:7:14:57 น.
  
หวัดดีค่ะ..คุณถุง

กำลังจิตใจว้าวุ่นอยู่เลย เข้ามาฝึกสมาธิหน่อยนะคะ

โดย: ~:lady..bb:~ วันที่: 18 มีนาคม 2553 เวลา:9:42:13 น.
  
ลั่นทม...คือชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Plumeria วงศ์ Apocynaceae
เช่น ชนิด P. acutifolia Poir ดอกสีขาว หรือ แดงเรื่อ ๆ มีกลิ่นหอม
จำปาหอม ก็เรียกกัน ทางพายัพเรียก จำปาลาว อีสานเรียก จำปา
ส่วนทางปักษ์ใต้เรียก จำปาขอม แต่ปัจจุบันคนกรุงมักจะเรียกว่า ลีลาวดี

มีความสุขกาย สุขใจ ท่ามกลางอากาศและบรรยากาศร้อนแรง...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 18 มีนาคม 2553 เวลา:13:04:42 น.
  

พี่อุ้มแวะมาแผ่เมตตาด้วยคนจ๊ะน้องถุง
โดย: อุ้มสี วันที่: 18 มีนาคม 2553 เวลา:22:38:59 น.
  
ภาพสวย

เนื้อหาก็ดีมากๆ

ยอดเยี่ยมค่ะ

อนุโมทนาบุญค่ะ สาธุๆๆ
โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 19 มีนาคม 2553 เวลา:0:29:16 น.
  


ทักทายๆค่ะพี่ถุง
บทความอ่านแล้วดีจริงๆค่ะ
ทำได้หรือเปล่า อีกเรื่องนึงเนอะ

อิอิ

พี่ถุงสบายดีนะคะ งานหนักก็พักหน่อยนะะะ

จุฟๆๆค่ะ

ปอ ลอ เพิ่งได้มาเมนท์ไม่ว่ากันนะคะพี่ถุงงง

โดย: แฟนสาวฮัตโตริคุง วันที่: 19 มีนาคม 2553 เวลา:6:17:16 น.
  
สวัสดียามเช้าครับพี่ถุง


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มีนาคม 2553 เวลา:7:39:30 น.
  
นำพระพุทธรูปสีขาวสวย มาฝาก...ค่ะ

มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ และตลอดไป...นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 19 มีนาคม 2553 เวลา:9:17:55 น.
  
ขอบคุณสำหรับคำอวยพร

ขอให้น้องถุงและครอบครัวมีความสุขเช่นเดียวกันค่ะ
โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 19 มีนาคม 2553 เวลา:13:13:18 น.
  
สวัสดีค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 19 มีนาคม 2553 เวลา:16:00:34 น.
  
ดูรูปแล้วอยากหามุมสงบไปนั่ง สมาธิจัง ผ่อนคลายจิตใจบ้างอะไรบ้าง
เครียดๆกับชีวิตมากมายก็ต้องอะไรที่ทำให้สงบ

สวัสดียามเย็นคร้าบ
โดย: Sky (2ndStory ) วันที่: 19 มีนาคม 2553 เวลา:17:53:57 น.
  
ชอบบทความเรื่องการแผ่เมตตา ให้ตนเอง จังคะ ก็คงจะจริงนะคะถ้าเรามีความสุข
ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง เราก็คงมีแต่คิดบวกบวก มีกำลังใจต่อสู่ต่อไป ทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจเราเองจริงๆคะ

พักนี้เพื่อนๆblog เป้นอะไรไม่รู้เข้า blogไหนๆ ก็มีแต่เรื่องการทำจิตใจให้สงบกันทั้งน้าน ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสถานะการณ์บ้านเมืองชวนให้นึกหรือเปล่านะคะ


โดย: cengorn วันที่: 19 มีนาคม 2553 เวลา:22:48:58 น.
  
ยิ้มสวยงาม คือ ยิ้มที่ออกมาจากใจ

มีความสุขกับชีวิต พร้อมด้วยรอยยิ้มจากใจแด่ทุกคน...นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 20 มีนาคม 2553 เวลา:0:31:28 น.
  
หวัดดีค้า แวะมาตอนดึกๆ เพื่อบอกว่า ฝันดีเด้อจ้า
โดย: thi_noi วันที่: 20 มีนาคม 2553 เวลา:2:18:18 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

ถุงก๊อปแก๊ป
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ถุงก๊อปแก๊ป มีไว้เก็บหัวใจของทุกคน

ถุงก๊อปแก๊ป กะคือถุงแซ่ว ๆ มีไว้ใส่อะไร อะไร สารพัดสารพัน ที่อยากจะใส่ หรืออยากจะเก็บ แต่ถุงใบนี้ชอบเก็บแต่ความรู้สึกดีดีค่ะ ความรู้สึกดีดีที่เรามีให้กันและกัน


Backgrounds From myglitterspace.Com Backgrounds From myglitterspace.Com
เช็คข้อความหลังไมค์

*

Online


เริ่มติดตัวนับเมื่อประมาณเดือน กพ. 53 เน้
free hit counter
bebj.com - free visitors browsers counter
bebj.com - free visitors info widget
my os

.free counters

.

/Share/Bookmark

/Subscribe

/

/

/

/
All Blog
Friends Blog
[Add ถุงก๊อปแก๊ป's blog to your weblog]