ขอให้ความรักเป็นแรงจูงใจแต่ประการเดียวในการทำทุกสิ่ง...
Group Blog
 
All blogs
 

ฝากถึงคุณครู...ต้อนรับเปิดเทอม

ครูดีตามลำดับตัวอักษร

...กอบกิจ ครูดีต้องตั้งใจทำงาน ไม่หลีกเลี่ยงหน้าที่ ตรงต่อเวลา

...ขวนขวาย ครูดีต้องมีความขยันหมั่นเพียรเสาะแสวงหาความรู้อยู่ไม่ขาด

...ครุ่นคิด ครูดีต้องเป็นคนช่างคิดช่างนึก ช่างสังเกตพิจารณา มีความคิดสุขุมรอบคอบ ตัดสินตกลงใจอย่างมีเหตุผลปราศจากอารมณ์

...ฆราวาส ครูที่ดีต้องทำตัวเป็นผู้ครองเรือนที่ดี เข้าใจในชีวิตครอบครัวและดำรงชีวิตได้อย่างราบรื่นผาสุก

...งดงาม ครูดีต้องมีความเหมาะสมในทุก ๆ ด้านอย่างดงามน่าดู เช่น การเดิน การพูด กิริยามารยาท และความประพฤติ การแต่งกาย ฯลฯ

...จริงจัง ครูดีต้องเป็นคนทำงานจริงจัง ไม่รวนเรหรือเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ ไม่เหลาะแหละทำให้ขาดความน่าเคารพนับถือ

...ฉาดฉาน ครูดีต้องพูดจาคล่องแคล่วฉาดฉาน มีสง่าไม่พูดอ้อมแอ้มชนิดไม่เชื่อตัวเอง

...ชี้ช่อง ครูดีต้องรู้จักเด็กและแนะนำช่วยเหลือเด็กได้ตามความสามารถ ความถนัดของเด็ก ครูจึงเป็นที่ปรึกษาของเด็ก เป็นผู้ชี้ช่องนำทางให้เด็กเดินทางไปสู่จุดหมายที่ดีพึงประสงค์

...ซื่อสัตย์ ครูดีต้องเป็นผู้ซื่อตรง อยู่ในศีลธรรม เคารพต่อความเป็นจริง ซื่อต่อตัวเองทั้งด้านความคิดและการกระทำ ไม่คดโกงหลอกลวง

...ฌาน ครูดีต้องมีสมาธิในการคิดนึก มีการเพ่งอารมณ์แบบเข้าฌานไม่เอนเอียงอ่อนไหวตามคำประจบสอพลอ ปราศจากอคติ

...ผู้ใหญ่ ครูที่ดีต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมสมกับอายุ และสภาพของการเป็นครูให้ความยุติธรรมดี

...ดูแลเด็ก ครูดีต้องไม่ทอดทิ้งเด็ก มีใจรักเด็กอย่างแท้จริง เพราะครูเปรียบเสมือนเป็นพ่อ เป็นพี่ และเป็นเพื่อนของเด็กในโอกาสต่าง ๆ กัน

...ติดตาม ครูดีต้องคอยสอดส่องดูเด็กทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน พยายามติดตามเด็กในทุก ๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย, สังคม, อาคารและสติปัญญา

...ถามไถ่ ครูดีต้องเป็นคนพูดเก่ง เสาะแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยการสนทนา สัมภาษณ์ พูดคุย เพราะเป็นการช่วยในด้านมนุษย์สัมพันธ์อีกโสตหนึ่งด้วย

...ท่องเที่ยว ครูดีย่อมชอบเดินทางท่องเที่ยว ทัศนาจรไปยังแหล่งวิชาต่าง ๆ ทำให้เกิดความรู้กว้างขวาง

...ธรรม ครูดีต้องมีศีลธรรมประจำใจตั้งมั่นในธรรม ประพฤติปฏิบัติไม่ผิดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

...นอบน้อม ครูดีต้องมีมรรยาทอ่อนหวานนุ่มนวล ไม่โอหังวางท่าเป็นที่น่ารังเกียจ พูดจาไพเราะ มีความสุภาพอ่อนโยน

...กฎเกณฑ์ ครูดีต้องมีการทำงาน วางแผนงานและประพฤติปฏิบัติตัวอย่าง มีกฎเกณฑ์? ไม่ปล่อยเรื่องราวต่าง ๆ ไปตามยถากรรม ในการสอนก็สอนไปตามหลักวิชา มีหลักในการปกครอง แนะแนวและรักษาตัวให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น

...ปฏิบัติ ครูดีย่อมทำจริง โดยการทดลองค้นคว้า ไม่หลงงมงายตามทฤษฎีเท่านั้น กล้าเผชิญกับความจริง และแสวงหาผลอันเกิดจากการกระทำทดลอง

...ฐานะ ครูดีต้องมีฐานะมั่นคง อาจจะไม่ร่ำรวยแต่ก็พอมีพอใช้ สภาพทางเศรษฐกิจไม่เดือดร้อน ดังนั้น จึงไม่เป็นคนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย รู้คุณค่าของเงิน และใช้เงินเป็น

...ครุภัณฑ์ ครูดีต้องสะสมรวบรวมอุปกรณ์การสอน เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานให้พอเพียง เป็นคนขยันขันแข็ง เป็นนักคิดสร้างสรรค์และริเริ่ม

...วุฒิ ครูดีควรพยายามศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมวิทยฐานะตัวเองอยู่เสมอ ๆ มีความทะเยอทะยานในการเรียน อยากมีคุณวุฒิสูงกว่าที่เป็นอยู่ ไม่เป็นคนเฉื่อยชา ซังกะตายในการทำงาน

...คุณค่า ครูดีต้องมีคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งทั้งหลาย ทั้งมนุษย์และธรรมชาติแวดล้อม มองเห็นความงามและซาบซึ้งในทางศิลปะดนตรี รู้บุญคุณคน เป็นคนกตัญญูกตเวที

...บากบั่น ครูดีต้องอดทน มีมานะพยายาม ไม่ถอยหลังหรือยอมแพ้ต่อปัญหาอย่างง่าย ๆ ต้องคิดและต่อสู้อย่างมีหลักการ

...ปกป้อง ครูดีต้องเป็นคนระมัดระวังดูแลสิ่งของเครื่องใช้ให้ความอบอุ่นแก่เด็กและเพื่อนฝูง สามารถเป็นที่พึ่งของคนอื่น ๆ ได้พอสมควร

...ผึ่งผาย ครูดีต้องเป็นผู้มีสง่าผ่าเผยเป็นที่น่าเคารพนับถือ ต่อผู้ที่พบเห็น มีบุคลิกภาพน่าชม

...ใฝ่ฝัน ครูดีต้องเป็นผู้มองเห็นการไกล วาดภาพอนาคตอย่างแจ่มใส ถูกต้อง เป็นคนช่างคิดช่างนึกและใฝ่ฝันความเจริญก้าวหน้าของชีวิต

...พรรคพวก ครูดีต้องรู้จักวิธีคบมิตร เป็นคนเปิดเผย มีเพื่อนฝูงมาก ไม่อยู่คนเดียวอย่างตัดขาดโลกภายนอก สามารถในการสมาคมสังคมได้ดี

...ฟั่นเฟือน ครูดีต้องไม่หลงใหล ฟั่นเฟือนในสิ่งที่งมงายเป็นโทษ มีสภาพทางร่างกายและจิตสมบูรณ์ ปราศจากความเข้าใจผิดหรือหลงผิดทั้งปวง

...อภิรมย์ ครูดีมีความอภิรมย์ในชีวิต และการทำงานของครู เห็นชีวิตและโลกน่าอยู่ สดชื่น ไม่ป็นคนหงุดหงิด มองคนในแง่ร้าย เป็นคนรักสนุก มีอารมณ์ขัน ชื่นชมในผลงานของตัว

...มุ่งหมาย ครูดีย่อมมีความมุ่งหมายและจุดหมายในการทำงาน มีกฎเกณฑ์ทำตามหลักวิทยาศาสตร์ ไม่ทำอะไรโดยไร้จุดหมายเป็นอันขาด

...ยับยั้ง ครูดีต้องรู้จักพิจารณาเห็นสิ่งใดดีงาม เหมาะสมหรือไม่ รู้จักระงับสติหักห้ามใจมิให้ทำสิ่งที่จะก่อเกิดความเสียหาย เป็นคนอดกลั้น ไม่วู่วาม มีสติสัมปชัญญะดี

...รอบรู้ ครูดีย่อมีความรู้กว้างขวาง มีความสนใจในเรื่องต่าง ๆ ทั่ว ๆ ไป ไม่รู้และเรียนแคบเกินไป และเป็นผู้ที่รู้จริงด้วย

...ลีลา ครูดีต้องมีลีลา ท่วงทีในการกระทำทุกอย่างเป็นไปอย่างเหมาะถูกต้องตามกาลเทศะ น่าดู น่านิยม กลมกลืนกับภาวะของตัวเอง

...ว่องไว ครูดีย่อมกระฉับกระเฉง รู้จังหวะจะโคนในการทำงานและการสอน สามารถรู้และตัดสินใจได้ว่องไว เหมาะสมกับเหตุการณ์เสมอ

...ศรัทธา ครูดีมีศรัทธา ความเชื่อในการทำงานและดำเนินชีวิต เชื่อในความเปลี่ยนแปลงของการศึกษา เข้าใจปรัชญาของการศึกษา และการเรียนรู้ ตั้งใจมั่นต่ออาชีพครู

...ศึกษา ครูดีต้องเป็นนักศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ ไม่ถือว่าตนเองแล้ว วิเศษแล้ว สนใจต่อวิทยาการสมัยใหม่ และติดตามเรื่องราวต่าง ๆ ให้ทันกับภาวการณ์ของโลก

...สดใส ครูดีต้องมีอารมณ์สดชื่น หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เป็นคนวิตกกังวลใจ เด็กเรียนด้วยความรู้สึกปลอดภัย ไม่หวาดกลัว

...หุนหัน ครูดีต้องมีความคิดสุขุมรอบคอบ ไม่เป็นคนใจอ่อน ใจน้อยหรืออาฆาตมาดร้าย ไม่หุนหันพลันแล่น ไม่โมโหง่าย โกรธง่าย เป็นคนมีใจหนักแน่น อดทนต่อสิ่งที่ขวางหูขวางตาได้บ้างพอควร

...กีฬา ครูดีต้องเป็นนักกีฬา และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ ไม่เอาแต่ใจตัวเอง รู้จัก Give และ Take ให้อภัยต่อผู้ผิด

...โอ้อวด ครูดีต้องเป็นนักแสดง ไม่ขี้อาย กล้าแสดงตัว เป็นคนเปิดเผย ยอมรับคำวิจารณ์ของคนอื่นเพื่อเอามาปรับปรุงตัวเอง ไม่เก็บความดีที่ตัวมีเอาไว้ตามลำพัง ช่างพูด ช่างคุย

...เฮฮา ครูดีเป็นคนรักสนุก ไม่เคร่งขรึมบึ้งตึง รู้จักทำตัวให้สดชื่น ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สนุกสนานตามกาลเทศะ มองเห็นสิ่งขำขันที่เกิดขึ้น มีความเป็นกันเอง ไม่ไว้ยศไม่ถือตัวเกินไป

แด่คุณครู ด้วยความเคารพรักค่ะ
 

Create Date : 21 พฤษภาคม 2550    
Last Update : 21 พฤษภาคม 2550 17:46:50 น.
Counter : 356 Pageviews.  

ลงทะเบียนความสัมพันธ์...4- - - เป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วหนอ ที่เราได้มีโอกาสเข้ามารู้จักกับทุก ๆ คนใน Bloggang แห่งนี้ - - -

ขอบคุณสำหรับทุก ๆ ความห่วงใย กำลังใจที่มีให้ค่ะ ยินดีมากที่ได้รู้จักกับทุกคน...
 

Create Date : 16 พฤศจิกายน 2549    
Last Update : 16 พฤศจิกายน 2549 11:19:49 น.
Counter : 287 Pageviews.  

ลงทะเบียนความสัมพันธ์...3

มิตรภาพ ความผูกพัน ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงใจถึงกัน

ขอให้เพื่อน ๆ ที่มีเรื่องอยากจะระบาย จะถาม จะพูด จะคุย เชิญ 'ment ได้ที่นี่นะจ๊ะ

 

Create Date : 22 สิงหาคม 2549    
Last Update : 29 สิงหาคม 2549 9:15:03 น.
Counter : 251 Pageviews.  

ลงทะเบียนความสัมพันธ์...2

สำหรับท่านที่มีความชื่นชอบในเรื่องราวลึกลับ สยองขวัญสั่นประสาท เรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้หรือไม่เชื่ออย่าลบหลู่ทั้งหลาย ขอเชิญแนะนำตัว ผูกมิตรกันให้เป็นที่รู้จักมักจี่ ว่าเราเป็นคอเดียวกัน


ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
 

Create Date : 26 กรกฎาคม 2549    
Last Update : 26 กรกฎาคม 2549 17:57:27 น.
Counter : 263 Pageviews.  

ลงทะเบียนความสัมพันธ์...1

ช่วยแนะนำตัวหน่อยนะคะ
 

Create Date : 17 กรกฎาคม 2549    
Last Update : 22 สิงหาคม 2549 17:13:39 น.
Counter : 241 Pageviews.  


ฉันจะจำเธอเป็นครั้งสุดท้าย
Location :
หนองคาย Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ใช้ชีวิตให้มีความสุขกับทุก ๆ วัน

Friends' blogs
[Add ฉันจะจำเธอเป็นครั้งสุดท้าย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.