ระบบประชาธิปไตยในสวิตเซอร์แลนด์ และการเลือกตั้ง

ระบบประชาธิปไตยในสวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส 9 ปี ใน ค.ศ.1798 โดยกองทัพฝรั่งเศสได้ส่งกองกำลังเข้ามาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่งผลให้สหพันธรัฐเก่าได้ล่มสลายและได้มีการก่อตั้งรัฐบาลขึ้นภายใต้การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย โดยใช้ระบบประชาธิปไตยในสวิตเซอร์แลนด์ได้ใช้ระบอบการปกครอบแบบประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ แต่อย่างไรก็ดี สวิสเป็นชาติในยุโรปชาติหลังๆ ที่อนุญาติให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเฉกเช่นเดียวกับเพศชาย ในปี ค.ศ. 1959 มีเพียงรัฐเดียวที่ให้สิทธิ์ผู้หญิงในการออกเสียง มีการตรากฎหมายขึ้นใน ค.ศ.1980 ให้สตรีมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชาย แต่กว่าจะเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศก็ต้องใช้เวลากว่า 10 ปี ซึ่งสำเร็จ ในปี ค.ศ. 1990 ผู้หญิงในทุกรัฐสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งได้ครบทุกมลรัฐในสวิตเซอร์แลนด์

ระบอบประชาธิปไตยที่สวิส ถือได้ว่าเข้าใกล้แบบอุดมคติ โดยต้นแบบของประชาธิปไตยของสวิสได้มาจากสหรัฐอเมริกาและมาประยุกต์ให้เข้ากับประเทศของตนเอง ซึ่งประชาชนเป็นเจ้าของประเทศและอำนาจการปกครองโดยแท้จริง ซึ่งพลเมืองชาวสวิสจะเป็นผู้เลือกผู้แทนในทุกระดับ แบ่งตามเบตปกครองที่ตนเองอยู่ จึงทำให้พลเมืองสวิสรู้หน้าที่ในการเลือกตั้งของตนเองดี ซึ่งไม่มีการซื้อเสียง การลงคะแนนเสียง การปกครองแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

1.    ระดับเมือง (Municipality) จะมีอำนาจในการออกกฎหมายและตัดสินใจในระดับเมือง2.    ระดับมลรัฐ (Cantons) มีอำนาจในการออกกฎหมายและตัดสินใจในระดับมลรัฐ3.    สหพันธรัฐ (Confederation) คือการปกครองระดับประเทศ ซึ่งจะมีฝ่ายบริหาร 7 ท่าน เป็นรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆ แต่ละท่านจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นประธานาธิบดีของประเทศ ผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้ได้มาจากการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยสภา Ständerat และ Nationalrat ได้แก่

-    Ständerat (Council of States) ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในมลรัฐ แต่ละมลรัฐมีสมาชิกได้ 2 ท่าน ยกเว้นบางมลรัฐที่มีเพียง 1 ท่าน แต่จะมาจากทุกมลรัฐ สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 46 ท่าน และมีวาระ 4 ปี โดยการเลือกประธานของฝ่ายนี้จะเลือกจากสมาชิกที่มีวัยวุฒิมากที่สุดและทำหน้าที่ 1 ปี ปีต่อไปจะสลับให้สมาชิกที่มีวัยวุฒิมากที่สุดคนต่อมาได้มีโอกาสเป็น

-    Nationalrat (National Council) ได้จากการเลือกตั้งของพลเมืองโดยตรงแบ่งตามโควต้าของประชาชน ซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้น 200 ท่าน และมีวาระ 4 ปี หน้าที่หลักของสหพันธรัฐ คือการปกครองภาพใหญ่ๆ ของประเทศ  
** Nationalrat และ Ständerat มีอำนาจเท่าเทียมกัน โดยไม่มีฝ่ายใดมีอำนาจเหนือกัน วิธีการนี้ใช้เพื่อคานอำนาจของรัฐบาล โดยทั้งสองสภาจะทำงานร่วมกัน ซึ่งสมาชิกของทั้งสองสภาจะทำงานประมาณ 60% ส่วนที่เหลือจะไปทำงานของตัวเองซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐสภา
อย่างไรก็ดีระบบการปกครองของสวิสก็เน้นรูปแบบ Check and Balance เพื่อดูว่าไม่มีนักการเมืองท่านใดมีอำนาจเหนือกันหรือใช้อำนาจในทางมิชอบ ทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้าจะมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละปี อีกทั้งความเชื่อที่ว่าการปกครองในแต่ละมลรัฐควรจะออกแบบให้เหมาะสมกับพลเมืองของมลรัฐนั้นๆ โดยประชาชนเชื่อว่า มลรัฐแต่ละมลรัฐมีความไม่เหมือนกัน ด้านอาชีพ การศึกษา ภูมิประเทศ อุตสาหกรรมหลักในเขตนั้นๆ รายได้ของประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ดังนั้นการเลือกใช้กฎหมายฉบับเดียวกันปกครองทั้งประเทศจะไม่สามารถที่จะตอบสนองความเป็นจริงของพลเมืองในมลรัฐที่แตกต่างกันได้ จึงทำให้ระบบการปกครองระดับมลรัฐและระดับเมืองเข้ามีบทบาทอย่างมาก ในการออกแบบกฎหมายปลีกย่อย ซึ่งการปกครองนี้ทางสหพันธรัฐจะไม่สามารถเข้ามาตัดสินใจได้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีและหัวหน้าเมืองในเขตนั้นระบอบประชาธิปไตยที่สวิส ถือได้ว่าเข้าใกล้แบบอุดมคติ โดยต้นแบบของประชาธิปไตยของสวิสได้มาจากสหรัฐอเมริกาและมาประยุกต์ให้เข้ากับประเทศของตนเอง ซึ่งประชาชนเป็นเจ้าของประเทศและอำนาจการปกครองโดยแท้จริง ซึ่งพลเมืองชาวสวิสจะเป็นผู้เลือกผู้แทนในทุกระดับ แบ่งตามเบตปกครองที่ตนเองอยู่ จึงทำให้พลเมืองสวิสรู้หน้าที่ในการเลือกตั้งของตนเองดี ซึ่งไม่มีการซื้อเสียง การลงคะแนนเสียง การปกครองแบ่งออกเป็น 3 ระดับ


                                                         -----------------------------------------------------------------------------

ในปีนี้ ก็มีการเลือกตั้งประจำชาติสวิส ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับนินพอควรเลย ทางรัฐบาลมีการเปิดเสรีให้กับพลเมืองที่จะเลือกตั้งได้ 2 วิธี คือ
1.  การไปลงคะแนนยังคูหาที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ แบบทั่ว ๆ ไป และ
2. ลงคะแนนเสียงทางจดหมาย ซึ่งรัฐบาลจะส่งจดหมายมายังที่อยู่ของพลเมือง ในจดหมายจะให้รายละเอียดของผู้สมัครแต่ละท่าน รวมทั้งนโยบายของแต่ละพรรคการเมือง และแบบฟอร์มการเลือกผู้แทน พร้อมจดหมายจ่าหน้าซองส่งกลับ ซึ่งจะมีการส่งก่อนการเลือกตั้งประมาณ 1-2 อาทิตย์

เอกสารประกอบการเลือก ทั้ง Ständerat และ Nationalrat

ผู้สมัครชิงตำแหน่งรวมถึงนโยบาย ทั้ง Ständerat  และ Nationalrat

หากไม่แน่ใจสามารถที่จะเข้าเว็ปไซต์เพื่อทำการสำรวจความต้องการว่าพรรคใด เข้ากับความต้องการของเรามากที่สุด โดยมีหัวข้อหลักๆ ให้เลือก หากเราไม่เข้าใจคำถาม ก็จะมีรายละเอียดอธิบายให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละนโยบาล เราก็ทำการกรอกข้อมูลให้ครบ

เว็ปไซต์ที่สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดผู้สมัครหัวข้อหลักๆ ที่พลเมืองใส่ใจ ก็มีการทำลิสมาโดยรัฐบาลรายละเอียด้านในของแต่ละหัวข้อหลัก ๆหากไม่เข้าใจคำถามก็สามารถที่จะดูคำอธิบาย ทั้งด้านข้อดีและข้อเสียทางเว็ปไซต์ก็จะทำการวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลออกมาเป็นแบบตัวเลขแผนภาพ 3 มิติ เพื่อว่า ผู้สมัครแต่ละท่าน ใกล้เคียงกับความต้องการเรามากน้อยแค่ไหนแต่เราจะเลือกหรือไม่ก็ได้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

--------------------------

อีกอย่างที่นินฟังจากคนสวิสและค่อนข้างประทับใจ

1. ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนๆ ก็ยังนั่งรถประจำทาง หรือรถไฟ ไปทำงานตามปรกติ และพลเมืองสามารถที่จะเข้าไปคุยด้วยโดยตรง โดยไม่มีการ์ดรอบตัว
2. การที่จะเชิญผู้ที่ทำหน้าที่บริหารไปรับประทานอาหาร โดยหวังจะได้รับความสิเน่หาจากโปรเจ๊คที่จะได้รับการสนับสนุน ก็จะถูกตรวจสอบโดยภาครัฐ
3. ผู้บริหารทุกท่าน ยังต้องทำงานและเสียภาษีเท่ากับคนทั่วไปที่ทำงานตามเขตและภิมิภาคที่ตนอยู่ โดยไม่มีรับอภิสิทธ์เหนือพลเมืองคนอื่นๆ
4. พลเมืองรับรู้หน้าที่ในการเลือกตั้ง สังเกตได้จากจำนวนผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งของประเทศนี้มีมากกว่า 70% ของประชากรในประเทศ และทุกคนเลือกผู้แทนด้วยความสมัครใจ แถมการเลือกตั้งก็ยังตามความสะดวก ว่าพลเมืองจะไปที่เคาเตอร์เลือกตั้งหรือเลือกผ่านจดหมาย ที่ส่งมาที่บ้าน ซึ่งแสดงถึงความซื่อตรงของพลเมืองในประเทศ

ทำให้นินเห็นความแตกต่างพอสมควรระหว่างประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้พลเมืองได้ทำการเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่โดยเสรี นินหวังว่าจะได้เห็นการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยแบบนี้ ที่พลเมืองไทย รู้สิทธิและหน้าที่ในการที่จะแสดงเสียงจริงในการเลือกนักการเมืองที่ดีและมีความสามารถจริงเข้ามาบริหารประเทศ และพร้อมที่จะนำประเทศเดินหน้าไปอย่างจริงใจ
Create Date : 17 ธันวาคม 2558
Last Update : 17 ธันวาคม 2558 16:11:28 น.
Counter : 1423 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Valentine's Monthสมาชิกหมายเลข 2696677
Location :
Bern  Switzerland

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ชื่อ นิลวดี เอ็กเกอร์ คร่า ชอบท่องเที่ยวด้วยตัวเอง เนื่องจากเราเที่ยวไม่ค่อยเหมือนใคร ลุยบ้างแล้วแต่โอกาส เคยเป็นหัวหน้าทัวร์ประมาณ 5 ปี โดยเ้ส้นทางที่ทำทัวร์ เขมร เวียดนาม ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ ปักกิ่ง มองโกเลีย รัสเซีย ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ 100% จุดนี้ทำให้ได้พบรักกับสามีชาวสวิส ก่อนมาเปิดบริษัททัวร์ในประเทศไทย 2 ปี ตอนนี้เพื่อนทำต่อ เพราะเราแต่งมาอยู่ที่สวิสแล้ว

สวิสเป็นเมืองในฝันของใครหลายๆ คน หากใครต้องการข้อมูล หรือรายละเอียด คำแนะนำ สามารถเขียนมาถามกันได้นะคะ ยินดีให้คำแนะนำคร่าาา