Group Blog
 
All blogs
 
ฟังบทสวดพาหุง มหาการุณิโก


พระคาถาพาหุงมหากา


เรียกอีกอย่างว่า ชัยมงคลคาถา หรือ บทสวดถวายพระพร เป็นพระคาถาแปดบท ใช้สวดสรรเสริญชัยชนะแปดประการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมนุษย์และอมนุษย์ ที่ได้มาด้วยพระพุทธธรรม มิได้มาด้วยอิทธิปาฏิหาริย์แต่อย่างใด โดยพระมักสวดต่อท้ายทำวัตรเช้า – เย็น เริ่มด้วย บทพาหุง ตามด้วยบทมหาการุณิโก รวมเรียกว่า พาหุงมหาการุณิโก หรือ พาหุงมหากา๑. พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๒. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๓. นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๔. อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโย ชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๕. กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๖. สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๗. นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ

๘. ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต* ชะยะมังคะลานิ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

* ถ้าสวดให้คนอื่นใช้คำว่า เต สวดให้ตัวเองใช้คำว่า เม (เต แปลว่าท่าน - เม แปลว่าข้าพเจ้า)

มหาการุณิโก

มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา
ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ
ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง
นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหมิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ
พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ
จารีสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง
มโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัดเถ ปะทักขิเณฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*

* ถ้าสวดให้คนอื่นใช้คำว่า เต สวดให้ตัวเองใช้คำว่า เม (เต แปลว่าท่าน - เม แปลว่าข้าพเจ้า)

คำแปลบทพาหุง

๑. พญามารเนรมิตแขนตั้งพัน ถืออาวุธ ครบมือ ขี่ช้าง ครีเมขละ พร้อมด้วยเสนามาร โห่ร้องก้องกึก พระจอมมุนีทรงเอาชนะได้ ด้วยธรรมวิธี มีทานบารมี เป็นต้น ด้วยเดช แห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน
อรรถาธิบายอย่างย่อ
ปราบมาร ด้วยทานบารมี
พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ใต้ต้นโพธิ์ พระยาวัสสวดีมาราธิราช ได้ขี่ช้างคิรีเมขล์ ยกทัพมารที่ดุร้ายมุ่งผจญข่มขู่พระโพธิสัตว์ แต่ด้วยบุญบารมีของพระโพธิสัตว์ทำให้ พระแม่ธรณีปรากฏกายขึ้นบิดมวยผม เกิดน้ำท่วมใหญ่พัดพากองทัพมารแตกพ่ายไป

๒. อาฬวกยักษ์ผู้กระด้าง ปราศจาก ความอดทน ดุร้าย สู้รบกับพระพุทธเจ้าอย่าง ทรหดยิ่งกว่ามารตลอดราตรี พระจอมมุนีทรง เอาชนะได้ด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาดี ด้วย เดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน
อรรถาธิบายอย่างย่อ
ปราบยักษ์ ด้วยขันติธรรม
พระพุทธเจ้าเสด็จไปปราบอาฬวกยักษ์ ซึ่งสำแดงฤทธิ์ ถีบยอดเขาไกรลาศ แล้วร้องเรียกยักษ์บริวารมาล้อมวิมาน ยิงศาสตราวุธ ๗ ประการใส่พระพุทธเจ้า อาวุธนั้นกลับกลายเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธองค์ อาฬวกยักษ์แพ้ฤทธิ์แล้ว พระองค์จึงเทศนาโปรด จนยักษ์ถึงแก่พระโสดา

๓. พญาช้างชื่อ นาฬาคิรี ตกมัน ดุร้ายยิ่งนัก ประดุจไฟป่า จักราวุธ และสายฟ้า พระจอมมุนีทรงเอาชนะได้ด้วยวิธีรดด้วยน้ำ คือเมตตา ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน
อรรถาธิบายอย่างย่อ
ปราบช้าง ด้วยเมตตาธรรม
พระพุทธองค์ทรงทรมานช้างนาฬาคีรี ครั้งนั้นพระเทวทัตคิดฆ่าพระพุทธเจ้า จึงเข้าเฝ้าพระเจ้าอชาตศัตรู ขอให้เอาเหล้ากรอกช้างนาฬาคีรี แล้วปล่อยไปตามถนน ที่พระพุทธองค์เสด็จออกบิณฑบาต พระพุทธเจ้าทรงทรมานช้างนาฬาคีรีให้หายเมาเหล้า แล้วตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมณ์

๔. โจรองคุลิมาล (โจรฆ่าคนเอานิ้ว ทำพวงมาลัยแสนดุร้าย) ถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่ฆ่า พระพุทธองค์สิ้นระยะทาง ๓ โยชน์ พระจอมมุณี ทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ทางใจเอาชนะได้ราบคาบ ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน
อรรถาธิบายอย่างย่อ
ปราบมหาโจร ด้วยอิทธิฤทธิ์
พระพุทธเจ้าทรงโปรดองคุลิมาล เมื่อพระพุทธองค์กลับจากบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีพบองคุลิมาล องคุลิมาลเห็นเข้าจึงจับอาวุธไล่ตามพระพุทธองค์ แต่ไล่ตามไม่ทัน พระพุทธองค์ตรัสให้องคุลิมาลได้คิด “เราหยุดแล้ว แต่ท่านสิไม่หยุด” องคุลิมาลเลื่อมใส ขอบวช และตามเสด็จกลับไปกรุงสาวัตถี พักอยู่ ณ เชตวนาราม

๕. นางจิญจมาณวิกา (สาวิกาพวกนิครนถ์) เอาไม้กลมๆ มาผูกท้อง ทำอาการ ประหนึ่งว่ามีครรภ์ ใส่ร้ายพระพุทะเจ้า ท่ามกลางฝูงชน พระจอมมุนีทรงเอาชนะได้ ด้วยวิธีสงบระงับพระหฤทัยอันงดงาม ด้วย เดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน
อรรถาธิบายอย่างย่อ
ปราบหญิงแพศยา ด้วยสันติธรรม
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ เชตุพน ใกล้เมืองสาวัตถี ครั้งนั้นเกิดลาภสักการะในพระพุทธศาสนามาก พวกเศรษฐีให้นางจิญจมาณวิกา ทำอุบาย เข้าออกในพระเชตุพนเนืองๆ แล้วเอาท่อนไม้ผูกท้องเข้าในผ้านุ่ง ไปยืนแสดงตนขณะพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา ร้องตู่ว่าพระองค์ทำให้นางมีครรภ์ พระอินทร์และเทพยดา ๔ องค์ นิมิตลงมาเป็นหนูกัดเชือกผูกท่อนไม้ขาด แล้วแผ่นดินก็สูบนางจิญจมาณวิกาลงไปในนรก

๖. สัจจกนิครนถ์ผู้ถือตัวว่าฉลาด เป็นนักโต้วาทะชั้นยอด สละเสียซึ่งสัจจะ ตั้งใจมาได้วาทะหักล้างพระพุทธองค์ เป็นคน มืดบอดยิ่งนัก พระจอมมุนีผู้สว่างจ้าด้วย “แสงปัญญา” ทรงเอาชนะได้ ด้วยเดชแห่ง ชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน
อรรถาธิบายอย่างย่อ
ปราบเจ้าลัทธิ ด้วยปัญญา
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในมหาวัน ใกล้เมืองเวสาลี ครั้งนั้นมีสัจกนิครนถ์บุตร อาศัยในเมืองเวสาลี ถือมิจฉาทิฐิ ตั้งตนเป็นปราชญ์ มีความรู้มาก ต้องทำแผ่นเหล็กรัดท้อง เพราะกลัววิชาจะทำลายท้องแตก วันหนึ่งพบพระอัสชิ จึงถามปัญหาแก่ท่าน ต่อมาได้ชวนพญาลิจฉวีทั้ง ๕๐๐ ไปป่ามหาวัน ถามปัญหาแก่พระพุทธเจ้า ขณะนั้นพระอินทร์นิมิตเป็นยักษ์ถือฆ้อน ลอยอยู่บนอากาศ เหนือศีรษะของสัจกนิครนถ์ สัจกนิครนถ์นั้นได้ฟังพระธรรมเทศนา จากพระพุทธเจ้า ก็ละมิจฉาทิฐิ แล้วตั้งตนอยู่ในพระไตรสรณคมณ์

๗. พญานาค ชื่อนันโทปนันทะ ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก พระจอมมุนี ทรงมี พุทธบัญชาให้พระโมคคัลลานะพุทธโอรส ไป ปราบด้วยวิธีแสดงฤทธิ์ที่เหนือกว่า ด้วยเดช แห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคล จงมีแก่ท่าน
อรรถาธิบายอย่างย่อ
ปราบพญานาคจอมพาล ด้วยฤทธิ์สู้ฤทธิ์
ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เหาะไปสู่เทวโลก พญานันโทปนันทนาคเห็นเข้า ก็โกรธว่าพระสมณะเหาะข้ามศีรษะ จึงบันดาลขดกายใหญ่พันเขาพระสุเมรุ แผ่พังพานยังดาวดึงส์ พระพุทธองค์ส่งพระโมคคัลานะไปปราบ ต่างสำแดงฤทธิ์เดชต่างๆ เป็นโกลาหล ภายหลังพญานาคแพ้ฤทธิ์ แล้วตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมณ์

๘. พรหมชื่อพกะ (ถือตัวว่า) มีความ บริสุทธิ์ รุ่งเรืองและมีฤทธิ์ ยึดมั่นในความเห็นผิด ดุจมีมือถูกอสรพิษขบเอา
อรรถาธิบายอย่างย่อ
ปราบพกาพรหม ด้วยญาณ
พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นสู่พรหมโลก ท้าวพกาพรหมเห็นพระพุทธองค์เสด็จมา จึงเรียกร้องด้วยคำกระด้าง แล้วกำบังกาย แต่ก็มิสามารถกำบังกายได้ หมู่พรหมทั้งหลายก็หัวเราะเยาะเย้ย ท้าวผกาพรหมได้รับความอับอายยิ่งนัก แล้วพระพุทธเจ้าจึงเทศนาธรรม ทรมานท้าวพกาพรหมและพรหม ๑,๐๐๐ ให้สำเร็จมรรคผล

ข้อมูลนำมาจาก //th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%87

สรุปความหมายอย่างง่าย ๆ คือ
บทที่ ๑ สำหรับเอาชนะศัตรูหมู่มาก เช่น ในการสู้รบ
บทที่ ๒ สำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดื่องเป็นปฏิปักษ์
บทที่ ๓ สำหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้
บทที่ ๔ สำหรับเอาชนะโจร
บทที่ ๕ สำหรับเอาชนะการแกล้ง ใส่ร้ายกล่าวโทษหรือคดีความ
บทที่ ๖ สำหรับเอาชนะการโต้ตอบ
บทที่ ๗ สำหรับเอาชนะเล่ห์เหลี่ยมกุศโลบาย
บทที่ ๘ สำหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคน

คำแปลมหาการุณิโก

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งปวง เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด ด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า

ขอข้าพเจ้าจงมีชัยชนะในชัยมงคลพิธี ดุจพระจอมมุนีผู้ยังความปีติยินดีให้เพิ่มพูนแก่ชาวศากยะ ทรงมีชัยชนะมาร ณ โคนต้นมหาโพธิ์ทรงถึงความเป็นเลิศยอดเยี่ยม ทรงปีติปราโมทย์อยู่เหนืออชิตบัลลังก์อันไม่รู้พ่าย ณ โปกขรปฐพี อันเป็นที่อภิเษกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ฉะนั้นเถิด เวลาที่กำหนดไว้ดี งานมงคลดี รุ่งแจ้งดี ความพยายามดี ชั่วขณะหนึ่งดี ชั่วครู่หนึ่งดี การบูชาดี แด่พระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ กายกรรมอันเป็นกุศล วจีกรรมอันเป็นกุศล มโนกรรมอันเป็นกุศล ความปรารถนาดีอันเป็นกุศล ผู้ได้ประพฤติกรรมอันเป็นกุศล ย่อมประสบความสุขโชคดี เทอญ

ขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ

ขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ

ขอสรรพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอความสุขสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ

อานิสงส์ของบทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา หรือพาหุงมหาการุณิโก

ผู้ใดสวดมนต์ชัยมงคลคาถา หรือพาหุงมหากา เป็นประจำทุกๆ วันแล้ว มีแต่ชัยชนะทุกประการ เรียนหนังสือก็เกิดปัญญา มีแต่ความเก่งกล้าสามารถ ผู้ใดสวดทุกเช้า ค่ำ คิดสิ่งใดที่ดีเป็นมงคล จะสมความปรารถนาทุกประการ

ข้อมูลนำมาจาก //www.84000.org/pray/puttakun.shtml


***************

เชิญอ่านการค้นพบพระชัยมงคลคาถาได้ที่ มูลเหตุแห่งการค้นพบพระชัยมงคลคาถา ค่ะ
Create Date : 10 มิถุนายน 2550
Last Update : 13 มกราคม 2553 9:26:07 น. 67 comments
Counter : 3283 Pageviews.

 
ขอบคุณมากๆ นะค่ะ พึ่งไปดูดวงมา
แล้วหมอดูบอกให้สวดพาหุงแก้เคล็ด


โดย: orazy IP: 125.27.171.137 วันที่: 12 ธันวาคม 2550 เวลา:9:25:36 น.  

 
มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา
ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต* ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง
นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ* ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ
พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ
จารีสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง
มโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัดเถ ปะทักขิเณฯ

-ช่วยแก้ไขให้นะครับ
*สวดให้ตัวเองเปลี่ยนเป็น
จาก เต เป็น เม
และ โหหิ เป็น โหมิโดย: โยรุ IP: 203.146.205.72 วันที่: 8 มกราคม 2551 เวลา:15:53:46 น.  

 
ขอบคุณคุณโยรุมากค่ะ ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ


โดย: Sunny Shiny Day วันที่: 10 มกราคม 2551 เวลา:4:51:42 น.  

 
ช่วยนำบทสวดไปให้ผู้ที่กำลังจะป่วยเป็นโรคจิตรสวดบทพาหุงมหากาเพื่อให้เกิดสมาธิ


โดย: นุสรา IP: 125.24.133.39 วันที่: 12 มีนาคม 2551 เวลา:0:52:36 น.  

 
มาสวดมนต์บทพาหุงมหากากันมากๆนะคะเพื่อความสุขของตัวเราเอง


โดย: วงเดือน IP: 125.24.133.39 วันที่: 12 มีนาคม 2551 เวลา:0:57:32 น.  

 
ช่วยกันแนะนำ และสวดบทสวดมนต์ กันเยอะๆ


โดย: ฐานิสส์ IP: 117.47.80.200 วันที่: 31 มีนาคม 2551 เวลา:12:36:26 น.  

 
อยากให้ทุกคนสวดด้วยความศรัทธา..ผมลองสวดดูแล้ววิเศษจริงๆคือ คิดสิ่งใดมักจะได้สิ่งนั้นเสมอ..( ต้องคิดในสิ่งที่ดีนะ ) มีโชคเข้ามาหา.. แคล้วคลาดปลอดภัยอย่างคลาดไม่ถึง..ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานดีกับเราช่วยเหลือเราอย่างน่าแปลกใจ.. คิดจะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานก้ได้งานใหม่ที่ดีหรือได้ย้ายไปอยู่ที่ดีกว่าเดิม.. จะทำกิจการใดก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ติดขัด.. จะรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้น.. ชีวิตเรามีคุณค่ามากขึ้น.. และคิดอยากจะทำแต่สิ่งที่ดีๆ.. และไม่คิดอยากทำชั่ว.. ความจริงมีเยอะกว่านี้นะครับ.. แต่ขอบอกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้.. สุดท้ายครับ.. ผมขอเน้นว่า ต้องสวดเป็นประจำทุกวัน.. และที่สำคัญอีกอย่างคือ ต้องสวดด้วยความศรัทธาและตั้งใจจริงๆนะครับ.. ลืมบอกไปครับว่า สวดบทพาหุงจบแล้วอย่าลืมสวดบทแผ่เมตตาด้วยนะครับสำคัญไม่แพ้กัน..


โดย: มนตรี IP: 118.173.251.45 วันที่: 22 เมษายน 2551 เวลา:21:29:57 น.  

 
ดีใจมาก ๆ เลยค่ะที่หลายท่านลองสวด ขอให้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับผู้สวดทุกท่านนะคะ


โดย: Sunny Shiny Day วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:12:51:38 น.  

 
good so mush for erery can lesten.
thanks.


โดย: saen IP: 61.19.46.178 วันที่: 6 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:15:14 น.  

 
ดาวโหลดบทสวดยังไงคับตอบด้วย


โดย: พาหุงคับ IP: 118.172.140.206 วันที่: 19 พฤษภาคม 2551 เวลา:18:35:57 น.  

 
ลองเช็คที่ลิงค์ข้างล่างค่ะ

//us.share.geocities.com/faisama/Pahungmahaagaa.wmaโดย: Sunny Shiny Day วันที่: 22 พฤษภาคม 2551 เวลา:4:08:22 น.  

 
ขอบคุณมากครับ


โดย: ดีครับ IP: 58.64.43.160 วันที่: 24 พฤษภาคม 2551 เวลา:2:51:39 น.  

 
ชอบมาก


โดย: ส IP: 58.9.172.113 วันที่: 30 กันยายน 2551 เวลา:16:00:51 น.  

 
ค่ะคิดว่าดีค่ะ แต่ต้องตั้งใจสวดน่ะค่ะ เพราะมีผู้ใหญ่แนะนำมาเหมือนกันว่า สวดบทพาหุง แล้วจะดีต่อตัวผู้สวด แต่จะต้องสวดเป็นประจำน่ะค่ะ


โดย: lucky IP: 125.27.15.105 วันที่: 2 ตุลาคม 2551 เวลา:14:37:09 น.  

 
สวดคาถาพาหุง-มหากา ฯ ให้พี่ชายที่ป่วยนอนอยูที่ ร.พ.จุฬา
พี่เค้าเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนระยะสุดท้ายด้วย
ตอนนี้พี่เรากลับมาแข็งแรงแล้ว หมอยังทึ่งเลยว่าพี่เค้าดีขึ้น (พี่เราอายุ 27 เองนะ) คนที่เห็นเป็นเรื่องตลกน่ะ อยากบอกว่าเวรกรรมมีจริงนะจ๊ะ


โดย: คนที่สวดด้วยใจ IP: 202.149.25.234 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา:22:39:31 น.  

 
สาธุ!


โดย: jaasasi IP: 222.123.5.79 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา:14:41:07 น.  

 
ดีใจที่ข้อมูลเป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ คนค่ะ


โดย: Sunny Shiny Day วันที่: 5 ธันวาคม 2551 เวลา:7:16:05 น.  

 
ดีสนะโลกา


โดย: รีโมท IP: 125.26.117.9 วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:16:40:50 น.  

 
อนุโมทนา สาธุ คะ


โดย: aiiirz IP: 202.12.97.117 วันที่: 15 มกราคม 2552 เวลา:13:30:56 น.  

 
เพิ่งกำลังหัดสวดอยู่ ตอนนี้พอสวดได้บ้างแล้ว รู้สึกว่าใจสงบขึ้น นิ่งมากขึ้น หลังสวดพาหุงอย่าลืมแผ่เมตตาด้วยนะ
วันไหนไม่สวดนอนไม่ค่อยหลับ หรือคิดไปเองไม่รู้นะ


โดย: รันคุง IP: 125.27.206.81 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:21:25:31 น.  

 
เวลาสวดเราต้องสวดกี่รอบคะ แล้วต้องสวดบทแปลด้วยหรือเปล่าคะ ใครมีบทแผ่เมตตาของด้วยนะคะ เมื่อสวดเสร็จแล้วขอพรได้มั๊ยคะ


โดย: nonny IP: 222.123.160.219 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:15:33:16 น.  

 
คุณแม่แนะนำมา เมื่อก่อนไปวัดที่วัดสวดกัน แต่เราเองไม่สวดเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ออกมานั่งข้างนอก แต่มาทราบตอนหลัง ก็เลยศรัทธาเพราะน้าที่สวดอยู่บอก กับแม่ มาว่าเห็นผลทันตาถ้าสวดด้วยความศรัทธา กับตัวเองก็เหมือนปฏิหาร คือทะเลาะกับสามีบ่อยและจะเสียใจร้องไห้แต่พอมาสวดพาหุงดีขึ้นมากจริงๆ เรื่องทะเลาะก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ตัวเราไม่ทุกข์อย่างที่ผ่านมา จิตสงบขึ้นและไม่แคร์ไม่สนใจ เชื่อแล้วกับที่น้าบอกมาว่า พาหุงชนะมาร


โดย: ลีลาวดี IP: 58.147.107.20 วันที่: 15 มีนาคม 2552 เวลา:8:48:50 น.  

 
คุณ nonny อ่านบทแผ่เมตตาได้ที่ลิงค์ข้างล่างค่ะ

https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=sunnyshinyday&date=12-06-2007&group=7&gblog=10


โดย: Sunny Shiny Day วันที่: 16 มีนาคม 2552 เวลา:12:48:54 น.  

 
ืnonny นี่ใช่อาจารย์นน สาธิตป่าวคับโดย: โอ๊ะโอ ๆ IP: 118.174.62.243 วันที่: 17 มีนาคม 2552 เวลา:11:17:42 น.  

 
ขอบคุณผู้ที่ติดตามคำพระทุกคน ท่องได้หมดแล้วค่ะ


โดย: ปอ เต็ก ตึ้ง IP: 117.47.206.68 วันที่: 25 เมษายน 2552 เวลา:21:31:28 น.  

 
ขอบคุณมากคะกำลังหัดสวดอยู่คะ

เป็นคนที่คิดมาก พอสวดก็สบายใจขึ้นคะ


โดย: ฝน IP: 202.156.11.247 วันที่: 25 เมษายน 2552 เวลา:23:38:08 น.  

 
ขอบคูณมากๆเลยนะครับที่ช่วยโพสบทสวดมนต์


โดย: แจ๊บ IP: 117.47.178.231 วันที่: 6 พฤษภาคม 2552 เวลา:23:23:55 น.  

 
very good!!


โดย: Yutharo IP: 125.27.3.182 วันที่: 30 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:02:55 น.  

 
ขอบคุณทุก ๆ คนค่ะ


โดย: ป้า IP: 125.26.93.179 วันที่: 30 พฤษภาคม 2552 เวลา:10:53:04 น.  

 
เป็นเว็บที่มีประโยชน์มากค่ะ สังคมไทยทุกวันนี้ ด้วยสภาพของเศรษฐกิจ และสังคมรอบๆตัว เว็บนี้สำควรส่งเสริมป็น
อย่างยิ่ง ขอให้สร้างสรรค์สิ่งดีดี ออกสู่สังคมตลอดไปค่ะ
ขอโมทนาสิ่งที่ดี ๆที่ทำมาและกำลังคิดจะทำต่อไปค่ะ
ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ค่ะ


โดย: ราตรี ทองสำเร็จ IP: 124.120.47.126 วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:14:35:51 น.  

 
สวดมาหลายเดือน ไม่คล่องเลย ได้ไฟล์นี้ทำให้รู้จังหวะมากขึ้น
ได้ยินมานานเวลาไปวัดแต่ไม่รุ้อะไร ชอบมากที่มีคำแปลเลยเข้าใจ
ได้ผลที่เห็นได้ถ้าสวดคือจิตนิ่งขึ้น อย่างน้อยจิตได้พักสักนิดต้องดีแก่
ผู้สวดแน่นอน
เชื่อมั่นและสรัทธา


โดย: นก IP: 112.143.7.204 วันที่: 22 มิถุนายน 2552 เวลา:20:30:42 น.  

 
ขอนุโทนากับผู้จัดทำบทสวดมนต์นี้เผยแพร่แก่สาธารณะ ผมไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่มาหลายคน ทุกคนสรุปเหมือนกันว่า เป็นบทสวดมนต์ที่ดีมาก ท่านอ่านแล้วอย่าเลยไปนะครับ


โดย: โอ่ง ศาลาแดง IP: 158.108.84.180 วันที่: 23 มิถุนายน 2552 เวลา:12:16:32 น.  

 
ตอนนี้ที่ทำงานสวดพาหุงทุกวันก็รู้สึกทำให้จิตใจดีขึ้นเพราะปกติเป็นคนใจร้อน ตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีก็คงแล้วแต่บุญกรรมที่ทำมาด้วยนะครับ ขอขอบคุณในความรู้ทุกๆท่าน อ้างอิงโดยใช้หนังสือพุทธคุณท่านหลวงพ่อ จรัญ ฐิตธม.โม(พระธรรมสิงหบุราจารย์) ครับขออนิสงค์จงมีแด่ทุกท่านเทอญ


โดย: พันเอก กิตติบดี อินทสุรัช IP: 202.183.235.3 วันที่: 22 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:14:44 น.  

 
ขอขอบพระคุณอย่างสูงขอให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขกายสุขใจ เจริญยิ่งขึ้นไปนะครับ


โดย: กิตติพัชฌ์ นวลจันทร์ IP: 119.42.102.227 วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:11:44:33 น.  

 
อนุโมทนาด้วยครับ


โดย: ปรีชา IP: 60.44.233.251 วันที่: 21 กันยายน 2552 เวลา:13:30:04 น.  

 
ถ้าเราป่วยอยู่ หรือไม่สบาย เป็นโน้นเป็นนี้บ่อยๆ
สวดพาหุงฯแล้วจะช่วยให้ดีขึ้นไหมค๊ะ


โดย: น้อยหน่า... IP: 124.120.85.165 วันที่: 21 กันยายน 2552 เวลา:18:00:02 น.  

 
สาธุ....


โดย: บุ๋ม IP: 58.8.40.137 วันที่: 26 กันยายน 2552 เวลา:13:31:21 น.  

 
ก็จะพยายามสวดพาหุงให้ได้ทุกวันนะคะ เผื่อจะมีสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตตัวเองบ้าง บางทีอาจทำให้คนที่เรารักหันกลับมามองเราบ้างก็เป็นได้


โดย: ภัสชา IP: 202.93.61.142 วันที่: 9 ตุลาคม 2552 เวลา:20:04:14 น.  

 
สำหรับผู้ที่ไม่สบาย เจ็บไข้บ่อย ให้สวดบทโพชฌังคปริตรเลยครับ *-*


โดย: หนูน้อย IP: 112.142.20.120 วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:18:56:28 น.  

 
นั่งสมาธิด้วยครับ


โดย: โจ้ IP: 202.139.223.18 วันที่: 1 ธันวาคม 2552 เวลา:21:22:23 น.  

 
อนุโมทนาค่ะ
เป็นบทสวดมนต์ที่เห็นผลจริง
หากผู้สวดตั้งใจจริง
อานิสงค์จะเต็มเปี่ยม
สำเร็จผลเร็วดังปรารถนา


โดย: พิมพ์บุญ IP: 112.142.53.3 วันที่: 20 ธันวาคม 2552 เวลา:13:13:30 น.  

 
สวดยากมาก แต่กำลังจะลองหัดสวดอยู่ค่ะ


โดย: อากิ IP: 124.157.153.195 วันที่: 17 มกราคม 2553 เวลา:18:40:59 น.  

 
เนเธ›เธฅเธเธ”เธตเธ™เธฐ เธšเธฒเธ‡เธ„เธ™เธšเธญเธเธชเธงเธ”เธžเธฒเธซเธธเธ‡ เธ˜เธฃเธฃเธกเธฐ เธ˜เธฃเธฃเธกเน‚เธก เธกเธตเธญเธฐเน„เธฃ เธญเธฐเน„เธฃ เธ”เธตเธ‚เธถเน‰เธ™ เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆเธเธฒเธฃเธ‡เธฒเธ™เธ”เธตเธ‚เธถเน‰เธ™ เนเธ•เนˆเธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เน€เธงเธฃเธเธฃเธฃเธกเน„เธกเนˆเธซเธขเธธเธ”เธซเธขเนˆเธญเธ™ เธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เธ เธฒเธžเธฃเธถเธ›เธฅเนˆเธฒเธง เธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธ™เธตเน‰เธœเธฅเธˆเธฐเน€เธ›เน‡เธ™เน„เธ‡เธ„เธฐ เธชเนˆเธงเธ™เธ„เธ™เธ—เธตเนˆเธˆเธดเธ•เนƒเธˆเธ”เธต เธเน‡เธ‚เธญเนƒเธซเน‰เธกเธตเธ„เธงเธฒเธกเธชเธธเธ‚เธกเธฒเธเน†เธ™เธฐเธ„เธฐ


โดย: เธ„เธ™เน€เธ”เธดเธ™เธ”เธดเธ™ IP: 125.27.234.124 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:5:52:17 น.  

 
บางคนบอกว่าสวดบทพาหุง แต่ยังสร้างเวรกรรมกับคนอื่น ผลจะเป็นอย่างไรคะ เค้าบอกว่า อะไรดีขึ้น หน้าที่การงานดีขึ้น เหมือนสร้างภาพ แต่คนที่ทำด้วยใจ ก็ขอให้มีความสุขนะคะ


โดย: คนเดินดิน IP: 125.27.234.124 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:5:58:09 น.  

 
คนที่เห็นแก่ตัว โกหกคนอื่น แต่ทำไมยังเห็นเค้ามีสิ่งดีๆในชีวิต เป็นเพราะอะไรคะ


โดย: ใฝ่ธรรม IP: 125.27.234.124 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:6:10:44 น.  

 
ขอให้สวดด้วยใจศรัทธา อย่าสวดเพื่อหวังผลถ่ายเดียว
ทำดี จะได้รับผลดีวันยังค่ำนั่นแหละ...


โดย: ตุลย์ IP: 125.26.176.238 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:43:18 น.  

 
จะพยายามให้ถึงที่สุด ด้วยความศรัทธา และขอขอบคุณที่มีเว็ปดีๆแบบนี้ ของคุณที่ท่านมีใจเป็นกุศล แบ่งปันบุญนะคะ


โดย: คนปลงไม่ได้ IP: 125.27.132.138 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:24:35 น.  

 
ตอนนี้ก็สวดพาหุงฯ อยู่เหมือนกันคะ ไม่สบายอยู่ รู้สึกสวดมนต์แล้วมีสติมากขึ้น ไม่ฟุ้งซ่าน มีความเชื่อนะคะว่าการสวดมนต์ทำให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ (แต่ต้องหาหมอด้วยนะค่ะ)


โดย: จุฑารัตน์ IP: 61.19.52.106 วันที่: 30 มีนาคม 2553 เวลา:13:45:36 น.  

 
ขอบุณนะคะ สำหรับบทสวดนี้
ดิฉันได้สวดบ้างไม่สวดบ้าง
แต่ช่วงนี้พยายามสวดค่ะ สวดให้บ้านเมืองเรา สวดให้ในหลวงค่ะ อยากให้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขโดยไว

สำหรับคนที่จะสวดเป็นครั้งแรก ให้ตั้วจิตบอกบรรดาสัมเวสี เจ้าที่เจ้าทางที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนเดียวกะเราให้พวกเขารู้ตัวก่อนนะคะ ว่าเรากำลังจะสวดมนต์นะ ถ้าใครไม่ชอบให้ไปอยู่ที่ไกลๆก่อน แต่ถ้าใครชอบไม่ร้อนก็มารว่มอนุโมธนาด้วยกัน สวดแล้วต้องแผ่เมตตาทุกครั้งค่ะ

เคยโดนแล่นงานมาแล้วค่ะ แต่หลังจากมีการบอกกล่าวก่อนสวดมนต์ เขาก็ไม่มากวนอีกเลยค่ะ
ตอนนี้สวดได้สบายๆ

บางดวงวิญญาณ เขาไม่ชอบให้เราสวดมนต์เพราะเขาจะร้อนค่ะ โดยเฉพาะดวงวิญญาณชั้นตำค่ะ

แต่พวกเขาจะชอบให้เราแผ่เมตตาที่มีความเย็น ที่ออกจากจิตที่มีเมตตาจากใจเราค่ะ


โดย: นิดหน่อย IP: 119.31.121.90 วันที่: 25 เมษายน 2553 เวลา:15:27:42 น.  

 
ขอขอบคุณเจ้าของเว็บไซนี้ด้วยนะค่ะที่ให้บทสวดมนต์นี้สวดทุกวันจำไม่ได้ต้องดูหนังสือตลอดคอยจะลืมทุกทีดิฉันอายุ46ปีแล้วค่ะ


โดย: k วรรธนา IP: 183.89.90.21 วันที่: 4 มิถุนายน 2553 เวลา:12:59:27 น.  

 
ขอบคุณมากๆ เลยนะค่ะ สำรับบทสวด


โดย: s IP: 172.168.1.93, 110.164.150.159 วันที่: 26 สิงหาคม 2553 เวลา:1:14:11 น.  

 
ขอบคุณครับเป็นกุศลอย่างมากครับ


โดย: Lapon IP: 124.157.178.10 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:51:20 น.  

 
ขอบคุณค่ะสำหรับบทสวด กำลังหัดท่องค่ะ


โดย: นภัสกร IP: 118.172.20.190 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:05:07 น.  

 
ขอขอบคุณสำหรับบทสวดมนต์และคำแปลรวมทั้งข้อมูลดีๆค่ะ ที่สำคัญอย่าลืมอ่านข้อความที่ 49 โดยคุณนิดหน่อยนะคะ ในหนังสือการอุทิศบุญที่เคยอ่นเจอก็เขียนไว้ประมาณนี้ และส่วนตัวก็เชื่อเช่นนี้ ลองปฏิบัติดูนะคะ


โดย: ดี IP: 63.217.61.3 วันที่: 27 มกราคม 2554 เวลา:10:40:15 น.  

 
ขอขอบคุณมากๆๆๆ ค่ะที่พี่ได้ฟังบทสวดนี้แล้วรู้สึกดี เพราะถ้าให้สวดเองจะอ่านเป็นทำนองไม่ได้


โดย: ฝน IP: 202.41.187.241 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:11:26 น.  

 
ฟังแล้วมีความสุขสบายใจขึ้นมาก


โดย: สุชาติ เอมแสง IP: 182.93.181.158 วันที่: 15 มีนาคม 2554 เวลา:9:51:47 น.  

 
สวดมนต์/นั่งสมาธิทุกวัน/ใส่บาตร/ปล่อยปลา/ให้ทาน
สบายใจดี


โดย: สุชาติ เอมแสง IP: 182.93.181.158 วันที่: 18 มีนาคม 2554 เวลา:10:34:49 น.  

 
ชอบมากค่ะ


โดย: นภัทร บุญเนตร IP: 110.168.22.192 วันที่: 12 พฤษภาคม 2554 เวลา:22:22:33 น.  

 
สาธุ


โดย: jinnarat IP: 125.27.50.242 วันที่: 21 พฤษภาคม 2554 เวลา:21:48:02 น.  

 
ถามหน่อยครับ คำว่า ภะวะตุ เต กับ เม ใช้สวดตอนไหน
ไม่เข้าใจว่าสวดให้ตัวเองกับ คนอื่น ต่างกันตอนสวดเวลาไหน ถ้าสวดก่อนนอนใช้คำไหนครับ


โดย: ภาณุ IP: 49.49.45.171 วันที่: 26 พฤษภาคม 2554 เวลา:21:07:46 น.  

 
ชอบมากค่ะบทนี้กำลังท่องให้ได้ ขอให้เพื่อนๆท่องให้ขึ้นใจกันทุกคนนะคะ


โดย: นภัทร บุญเนตร IP: 110.169.137.65 วันที่: 12 มิถุนายน 2554 เวลา:11:23:26 น.  

 
ชอบมากค่ะบทนี้กำลังท่องให้ได้ ขอให้เพื่อนๆท่องให้ขึ้นใจกันทุกคนนะคะ


โดย: นภัทร บุญเนตร IP: 110.169.137.65 วันที่: 12 มิถุนายน 2554 เวลา:11:23:33 น.  

 
ชอบมากๆเลยบทนี้


โดย: นภัทร บุญเนตร IP: 110.169.137.65 วันที่: 12 มิถุนายน 2554 เวลา:11:25:12 น.  

 
สวดมนต์บทพาหุงมหากาแล้วดีมากคะ อะไรๆก็ราบรื่น ใจเย็นมีสติทุกคนเป็นมิตร หลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีคะ ดีจริงๆขอยืนยัน หมั่นสวดกันนะคะทุกท่าน


โดย: ณิชยา IP: 182.53.181.180 วันที่: 21 กรกฎาคม 2554 เวลา:19:21:28 น.  

 
ไม่ค่อยได้สวดมนต์ค่ะ แต่ตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรีเร็ว ๆ นี้ เลยจะเตรียมตัวท่องบทสวดมนต์บทต่าง ๆ ให้คล่อง ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะ


โดย: เมี่ยง IP: 182.53.39.254 วันที่: 25 กันยายน 2554 เวลา:8:55:03 น.  

 
รบกวนตรวจสอบให้หน่อยนะคะ เมี่ยงฟังบทพาหุงบทที่ ๒ แล้ว ตัวหนังสือกับบทสวดไม่เหมือนกัน ตรงช่วง โฆรัม......นะคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: เมี่ยง IP: 182.53.39.254 วันที่: 25 กันยายน 2554 เวลา:9:09:20 น.  

 
สวดเหมือนกันค่ะ ได้เกือบเดือนแล้ว ที่เลือกสวดเพราะมีคนบอกว่าดี เพราะส่วนตัวเกิดปัญหาเพราะเพื่อร่วมงานพากันอิจฉาการทำงานของเรา เพราะเราเป็นคนทำงานและส่งตรงเวลามาก ก็เลยกลายเป็นที่นินทากันถ้วนหน้า พยายามกลั่นแกล้งทำให้เราออกจากงาน แต่เราก็รู้ว่าเขาพยายามรวมหัวกันแกล้งเรา ก็เลยเกิดการทุกข์ใจ เครียดมาก เลยตัดสินใจสวดดูเรื่อยมา ก็รู้สึกว่าสิ่งรอบตัวดีขึ้น มีคนช่วยให้เราได้ดี อย่าเชื่อก็ต้องเชื่อ พอเราตัดสินใจลาออกจากที่ทำงาน กำลังหางานใหม่แบบเร็วที่สุด อยู่ดีดีก็มีคนมาบอกว่ากำลังต้องการคนพอดิบพอดี ก็ไปสัมภาษณ์งานเดี๋ยวนั้นก็ได้เดี่ยวนั้นเลย แถมงานก็ดีกว่าที่เดิมมากด้วย ค่าตอบแทนดีกว่าที่เดิม รู้สึกทึ่งที่ได้สวดบทพาหุง และมหาการุณิโก ไม่ผิดหวังเลยจริงๆ คนที่คิดร้ายกับเรา เหมือนเขาจะไม่กล้าทำอะไรเราอีก หลังๆมีแต่คนมาคุยด้วย ปรึกษาด้วย ดีจริงๆ


โดย: วีวี่ 8482 IP: 58.8.205.216 วันที่: 19 มิถุนายน 2556 เวลา:11:01:05 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Sunny Shiny Day
Location :
WA United States

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
"โลกสอนมนุษย์ว่าทุกสิ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่โลกก็กลับสอนให้มนุษย์ผูกพัน"

โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
Custom Search

Free Blog Content

WeatherBug
Your weather just got better.
Friends' blogs
[Add Sunny Shiny Day's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.