น ก ก ร ะ จิ บ เ ล่ า เ รื่ อ ง
ธรรมะเป็นคำตอบของคนหนุ่มสาว
Group Blog
 
All Blogs
 

บทแผ่กุศลผลบุญ

บทแผ่กุศลผลบุญ

อิทัง ปุญญะผะลัง อานิสงส์อันใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้ ขอผลบุญนี้จงแผ่ไปถึง เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้มาอนุโมทนา เมื่ออนุโมทนาแล้ว ขอให้อโหสิกรรมกันตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป

ขอแผ่บุญกุศลนี้ไปถึงเทพเจ้าทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าอยู่ก็ดี นอกจากนี้ก็ดี ทั่วทั้งสากลพิภพ จงมีแต่ความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพพรหมทั้งหลาย ภูตผีปีศาจทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ก็ดี ที่บ้านของข้าพเจ้าก็ดี ท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

และขอแผ่บุญกุศลนี้ไปถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้องมิตรสหายของข้าพเจ้าทั้งหลาย สัพพะสัตว์ทั้งหลาย ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี ที่เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสยามเทวาธิราช ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุข

ขอผลานิสงส์นี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้อยู่ดีกินดี มีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป และได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญฯ
 

Create Date : 21 มกราคม 2549    
Last Update : 21 มกราคม 2549 0:42:58 น.
Counter : 653 Pageviews.  

บทอธิษฐานจิต

บทอธิษฐานจิต
นะโม ปะฐะมัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ หน)
พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ


ข้าพเจ้ามีสิ่งใด ล่วงเกินพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ผู้มีพระคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนถึงสรรพสิ่งทั้งปวง ท่านผู้ใดผู้หนึ่ง ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ผู้มีพระคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งปวง จงงดโทษให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะขอสำรวมระวัง ซึ่งกาย วาจา ใจ สืบต่อไปในเบื้องหน้านี้ ในอดีต สิ่งใดที่ข้าพเจ้าอธิษฐานมาไม่เป็นประโยชน์ ขัดขวาง และเป็นมลทินแก่ข้าพเจ้าที่จะบรรลุมรรคผลในปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าขอถอนสิ่งนั้นทุกๆ ประการ จงไม่เป็นมลทินแก่ข้าพเจ้าสืบไป จนกว่าสู่พระนิพพาน

บัดนี้ ข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าประการ เพื่อนิพพานสมบัติ

ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆบูชา ข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติธรรม (พระกัมมัฏฐาน) เพื่อบรรลุซึ่งสันติสุขสู่พระนิพพาน ขออาราธนาพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ จงประมวลกับบารมีสิบทัศ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาทุกภพ ทุกชาติ ตั้งแต่พุทธสมัยองค์ปฐมสัมมาสัมพุทธเจ้า จนถึงปัจจุบันนี้ จงเชื่อมมาอยู่ในดวงจิตดวงธรรมของข้าพเจ้าทุกๆ วาระจิต เกื้อกูลข้าพเจ้า บรรลุโลกุตตรธรรมโดยฉับพลัน อภิบาลคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อจนกว่าสู่พระนิพพาน

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในฝ่ายกุศลที่สะอาดบริสุทธิ์ ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อานิสงส์นี้จงส่งผลให้เพิ่มทวีคูณด้วยรัศมีธรรมทุกๆ วาระจิตโดยไม่ขาดสาย พ้นจากอุปสรรคทั้งปวง ส่งผลให้การบำเพ็ญสัมมาปฏิบัติให้เจริญยิ่งๆ ขึ้น เป็นผู้ไม่หลงใหลในโลกธรรม ๘ เป็นผู้ไม่ประมาท แตกฉานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธัมมจักขุ ปัญญาจักขุ บรรลุโลกุตตรธรรม อุดมสมบูรณ์พูนสุขตลอดกาลจนกว่าสู่พระนิพพาน

ส่งผลให้เป็นกุศลนิมิตเกื้อกูลสรรพสัตว์ทุกชีวิต มุ่งบำเพ็ญสัมมาปฏิบัติ เกื้อกูลพระสัทธรรมซึ่งกันและกัน อุดมสมบูรณ์พูนสุข ตลอดกาลจนกว่าสู่พระนิพพาน
นิพพานะปัจจะโย โหตุ.
 

Create Date : 21 มกราคม 2549    
Last Update : 21 มกราคม 2549 0:33:37 น.
Counter : 604 Pageviews.  

คำอธิษฐานอโหสิกรรม และ คำขอขมาโทษ

คำอธิษฐานอโหสิกรรม

ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆ ก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมและนายกรรม จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย

แม้แต่กรรมที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้

ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้อุปการคุณของข้าพเจ้า มีความสุขความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ.

คำขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)

กรรมชั่วอันใด ที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ เพราะความหลง เพราะความงมงาย เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ จงยกโทษโปรดให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ความทุกข์ขออย่าได้ ความไข้ขออย่าให้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย หายทุกข์ หายโศก หายโรค หายภัย หายอุบาทว์ เสนียดจัญไร อันตรายทั้งหลายจงเสื่อมไป สิ้นไปสูญไปหายไป ข้าพเจ้าจะปรารถนาสิ่งใด ขอให้ได้สมความปรารถนา นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

(จงตั้งจิต อธิษฐานตามความปรารถนาที่ต้องการตามใจชอบ)
 

Create Date : 21 มกราคม 2549    
Last Update : 21 มกราคม 2549 0:17:24 น.
Counter : 485 Pageviews.  

คำอธิษฐาน

คำอธิษฐาน

ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ และเกิดปัญญาญาณ ทั้งชาตินี้ชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้นทุกข์ คือ พระนิพพานในอนาคตกาลโน้นเทอญ.

คำอธิษฐาน (อีกแบบหนึ่ง)

๑. พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ไฟในร่างกายของข้าพเจ้า (บอกชื่อตัว) ขอถวายแด่พระพุทธเจ้า เข้าถึงพระนิพพาน ศัตรู มาร กรรม เวร อย่ามีมาผจญ เดชะพระกุศลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้เจริญรุ่งเรือง มีทรัพย์สินมหาศาล เป็นทานธารณะ ทำความสำเร็จกิจที่ตั้งใจมหัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวง

๒. ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
ลมที่ข้าพเจ้าหายใจเข้าออก ทรงไว้ซึ่งกาย (บอกชื่อตัว) ขอถวายแด่พระธรรมเจ้า เข้าถึงพระนิพพาน ทุกข์ วิตก เศร้าหมอง อย่ามีมาผจญ เดชะพระกุศล จงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ให้เจริญรุ่งเรือง มีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานธารณะ ทำการงานสำเร็จ มหัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวง

๓. สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
อนาคตปัจจุบันของข้าพเจ้า (บอกชื่อตัว) ขอถวายต่อพระสังฆเจ้า พระอริยสังฆเจ้า เข้าถึงพระนิพพาน บาปทั้งหลาย กรรมทั้งหลาย เวรทั้งหลาย ศัตรูทั้งหลาย อย่ามีมาผจญ เดชะพระกุศล จงมาบังเกิด สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่วันนี้ให้เจริญรุ่งเรือง มีทรัพย์สินมหาศาล เป็นทานธารณะ ตั้งใจทำอันใด ให้สมปรารถนามหัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวง

๔. อุกาสะ อุกาสะ
ข้าพเจ้า (บอกชื่อตัว) ขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่มีจริงถึงสิบหกชั้นฟ้าสุราลัย ตลอดจนกระทั่งภูเขาเลากาภูมิสถาน วัดวาอาราม ที่อยู่ของข้าพเจ้า ล้วนคนดีมีวิเศษมาประจำ ปกปักพิทักษ์รักษาโพยภัยอันตรายใดๆ ภายนอกภายในขอบขัณฑะสันดานของข้าพเจ้า (บอกชื่อตัว) ปรารถนางาน เงิน เกียรติยศชื่อเสียงอันหนึ่งอันใดที่ข้าพเจ้าต้องการ สิ่งนั้นๆ อย่าขัดข้องในใจ ให้สมความปรารถนาทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทุกประการ ตั้งแต่วันนี้ สุโข โหมิ

ธมฺมทีโป ภิกฺขุ (บัญชา)คำอธิษฐานขอพร

ข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมี ๓๐ ทัศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จนิพพานไปแล้ว มากยิ่งกว่าเม็ดกรวดเม็ดทราย ในท้องมหาสมุทรทั้ง ๔

ด้วยเดชะ พระพุทธานุภาพ พระธรรมานุภาพ พระสังฆานุภาพ พระบารมี พระโพธิสัตว์ พระปัจเจกะโพธิสัตว์เจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย และพระบารมีขององค์พระสมณโคดมบรมครู ขอได้ส่งพลังมายังตัวข้าพเจ้า จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า หายจากโรคภัยทั้งหลาย และสรรพเคราะห์ทั้งหลายในกายของข้าพเจ้าจงสูญไป สิ้นไปด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าประสพความสุข ความเจริญ ความสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการ

ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย
ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ปลอดภัยจากราชภัยทั้งปวง
ขอให้ข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย
ขอให้ข้าพเจ้า พ้นจากความไม่มี และความไม่มีจงอย่าได้บังเกิดกับข้าพเจ้าต่อไป
ขอให้การประกอบอาชีพของข้าพเจ้า ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป
ขอให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์ พร้อมด้วยอำนาจและตบะเดชสมบัติ ธนสารสมบัติ และบริวารสมบัติ


หากข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งนิพพาน ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในตระกูลที่ดี เป็นผู้มีธรรมะบริสุทธิ์ สมบูรณ์พูนสุขทุกประการเทอญ

หมายเหตุ ปรารถนาสิ่งใด จงตั้งจิตอธิษฐาน ตามที่ต้องการ
 

Create Date : 21 มกราคม 2549    
Last Update : 21 มกราคม 2549 0:09:00 น.
Counter : 724 Pageviews.  

คำขอขมาพระรัตนตรัย


คำขอขมาพระรัตนตรัย

อุกาสะ อัจจะโย โน ภันเต อัจจัคคะมา ยะถาพาเล ยะถามุฬเห ยะถาอะกุสะเล เย มะยัง กะรัมหา เอวัง ภันเต มะยัง อัจจะโย โน ปะฏิคคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามิ


คำขอขมาพระรัตนตรัย (อีกแบบหนึ่ง)

กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกรูปทุกปาง และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ ทุกภพทุกชาติ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่ ทั้งที่ทราบก็ดี ไม่ทราบก็ดี ทั่วทุกจักรวาล ขอได้โปรดมารับ และอนุโมทนา และอโหสิกรรมให้ข้าฯ ที่ได้ล่วงเกินด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในภพชาติใดก็ตาม ด้วยอานิสงส์บุญนี้ขอให้พ้นจากทุกข์ทุกๆ อย่าง สมปรารถนาทุกอย่าง ชนะมารภายใน และภายนอก เห็นผลทันตาเห็นทุกชาติ สาธุ สาธุ สาธุ

คำกล่าวขอขมาพระรัตนตรัย

ข้าพระพุทธเจ้า (เอ่ยชื่อและนามสกุลของตนเอง) ได้เคยพูด คิด หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการปรามาส ประมาท พลาดพลั้ง ผิดพลาด ดูหมิ่น มิสมควรต่อพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จะด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี โดยรู้เท่าถึงการณ์ก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี โดยระลึกได้ก็ดี โดยระลึกไม่ได้ก็ดี จะกี่ภพกี่ชาติก็ดี ในชาตินี้ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดทั้งทวยเทพทุกพระองค์ที่ดูแลพระศาสนา ณ ทุกหนทุกแห่ง และ ณ ที่นี้ อีกทั้งเทพเทวดาทุกๆ พระองค์ ที่ดูแลรักษาชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า ได้โปรดประทานพระมหากรุณาธิคุณ อโหสิกรรมโทษ ละเว้นโทษ งดโทษ หยุดและอดโทษ ให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า นับตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป จนกว่าข้าพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในอนาคตกาลเบื้องหน้านี้เทอญ

ในอดีตชาติก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถ้าข้าพระพุทธเจ้าได้เคยติดสินบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ หรือเทพเทวดาพระองค์ใด แล้วลืมแก้บนก็ดี แก้บนแล้วก็ดี บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกบาปแล้วว่า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ต่ำต้อยมิสมควรจะติดสินบน (เสมือนการต่อรอง) ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ หรือเทพเทวดาพระองค์ใดเลย ณ โอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายมหาสังฆทาน คือ กราบขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพทุกๆ พระองค์ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้เคยติดสินบน (อย่าได้ถือโทษ ลงโทษ เอาโทษ ต่อข้าพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเลย) โดยข้าพระพุทธเจ้าให้สัญญาว่า นับตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ถ้าวันใดข้าพระพุทธเจ้าจะต้องประสบปัญหาชีวิต การงาน การเงิน ชีวิตครอบครัว ชีวิตสังคม และไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นด้วยสติปัญญาของข้าพระพุทธเจ้าเองเมื่อใด ข้าพระพุทธเจ้าจะขอพรเพียงอย่างเดียว โดยจะไม่ขอติดสินบนอีกตลอดไป

เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า ณ โอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกราบสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ ที่นี้และทั่วสากลโลก ได้โปรดประทานพรให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ทุกคนในครอบครัว บริวารและผู้มีพระคุณ ขอให้มีแต่ความสุขกายและใจ ขอให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีหูทิพย์ ตาทิพย์ กายทิพย์ ใจทิพย์ ขอให้ห่างไกลจากศัตรูหมู่มาร พบเจอแต่กัลยาณมิตร ขอให้ศัตรูกลับใจมาเป็นมิตร แต่ถ้าวันใดข้าพระพุทธเจ้าจะต้องเผชิญกับศัตรูหมู่มารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าจงชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าตลอดไป

และขอให้ข้าพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตไปทางใด ขอให้เป็นที่รักใคร่ของทุกคนที่พบเห็น ขอให้ชีวิตของข้าพุทธเจ้ามีประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดทั้งชาตินี้และทุกภพชาติด้วยเทอญ.
 

Create Date : 20 มกราคม 2549    
Last Update : 20 มกราคม 2549 23:57:49 น.
Counter : 250 Pageviews.  

1  2  

Valentine's Month


 
แดดเช้า
Location :
พัทลุง Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
[จะเป็นสะพานพาคนให้พ้นทุกข์]
...........................................................
หวังเกื้อกูลพระศาสนา
จึงตั้งค่าการหยั่งรู้ สู่มรรคผล
เพื่อรู้แจ้ง แห่งสัจธรรม นำใจคน
พาหลุดพ้น เป็นคันฉ่อง ครรลองธรรม : )

เกิดตายมาหลายหนจนนับไม่ถ้วน
ชาติหน้า หน่ายแล้ว ไม่อยากเกิดอีกแล้ว )

..............................................................
นาม ฉันนั้นแดดเช้า ........... ทอทอง
รูป แจ่มสดใสมอง ................ สุขล้ำ
จุดหมาย ดั่งครรลอง ............. หวังวาด
คติ แน่นในเนื้อน้ำ .......... ดิ่งซึ้งรสธรรม

หวัง นำชนสู่เป้า ................... แดนฝัน
กิจ ที่อธิษฐานพลัน ............... หยั่งรู้
ใน ชีวิตคิดสรรค์ .................... สร้างโลก
ธรรม สถิตมั่นสู้ ........... ปราบสิ้นกิเลสมาร

สานชีวิตแดดเช้า .................... หยาดอรุณ
มองโลกเพื่อเจือจุน ................. แหล่งหล้า
อาบอุ่นประกายคุณ .............. ไตรรัตน์
เพียงนบสนองแกล้วกล้า ..... แจ่มแจ้งปัญญา

ค่าแห่งอุดมคติเน้น .............. ตรงธรรม
ประกาศศาสน์น้อมนำ ........ อริยะแจ้ง
ฉุดผองเหล่าชนถลำ ............ จมทุกข์
ชี้ฝั่งให้เห็นแห้ง ......... แห่งห้วงทะเลกรรม

จึงบำเพ็ญตบะกล้า ......... ทางใจ
เพื่อมรรคผลอำไพ ........... จิตแจ้ง
เห็นอริยสัจจ์สว่างใส...... ทุกข์ปลด
แล้วจึ่งล้างขัดแย้ง .......... เบิกฟ้าสันติธรรม

หวังนำคุณพระแพร้ว......... ชี้ทาง
สถิตจิตในสิ่งวาง ............. มั่นเข้า
แผ่คุณเมตตาถาง .............. อุปสรรค
สู่ทุกจิตค่ำเช้า ........... พบแผ้วผ่องใส.

Friends' blogs
[Add แดดเช้า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.